Skip to main content

Vereniging voor Dorpsbelangen Garyp

Nij bestjoerslid
Wy binne hiel bliid meidiele te kinnen dat it bestjoer fan Doarpsbelang wer kompleet is. William Verloop nimt it plak fan Adry van der Zee yn en sil de finansjes fan Jenno oernimme. William komt út Seelân en wennet sûnt ein foarrich jier yn Garyp. Hy hat oan de Tuije in hûs kocht en wol him graach foar syn nije wenplak ynsette.
Wolkom yn it bestjoer, William!

Jeu de boules-baan Feanhúzen
Mei tank oan de gemeente Tytsjerksteradiel is de jeu de boules-baan by de boarterstún yn Feanhúzen opknapt en kin wer brûkt wurde.

Nij kuierpaadsje
Oan it kuierpaad, yn de folksmûle de Koarte Broek neamd, is in nije ôfslach kaam. Healwei is der in t-splitsing kaam. It begjin (of de ein) fan it paad is oan de Mounehoek.

Lid wurde
Ut ús adminstraasje docht bliken dan guon Garipers (noch) gjin lid fan Doaprsbelang binne.
Hjirûnder in opjefteformulier om jin oan te melden. It formulier kin útknipt wurde en yn it bakje yn it kofjehoekje by de Spar ynlevere wurde (sjoch dorpskrante Rabbelskûte).

Toevoeging door de redactie van deze website:
Via dit mailadres kunt u zich ook opgeven:
Geef s.v.p. de volgende gevens door: Naam, adres, mailadres en bankrekeningnummer.

OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp

Meer informatie:  Klik HIER om een agenda-item in te sturen
 

 AGENDA 2024

Juni  
.. ..
Juli  
14 juli Impact: Gezinsdienst in Andreastsjerke om 10:00 uur 
Augustus  
3 aug Expositie doopjurken in de Petrustsjerke 
September  
12-15 sept Dorpsfeest
15 sept Impact: Startsnein; afsluiting van het dorpsfeest in de tent op het feestterrein om 11:00 uur
21 sept Impact: Survival
Oktober  
10 okt 50+ Soos - start mei in middei mei eigen ynbring

Vaste Activiteiten 'It Geahûs'

 • Maandag
  15.00-16.30 Koersbal (2x per maand)
  20.00: Schaakclub 'De lytse pion' (2x per maand)
 • Dinsdag
  9.30-11.30: Schildersclub 'Mei Ferfe' (2x per maand)
  20.00: C.P.B. (1x per maand)
  20.00: Fiskklub 'De Poask' (mei t/m juli)
 • Woensdag
  13.00: Biljartclub 'FIUD"
  19.45-22.00: Popkoor
 • Donderdag
  14.30-17.00: 50+ SOOS (1x per maand)
  19.30: Muziekvereniging 'Looft den Heer'
  19.30: Biljarten 3 banden
 • Vrijdag
  16.00-19.00: (G)iest ek mei? (1e vrijdag van de maand)
  19.30: Biljartclub 'Ús nocht'

Doarpstún Garyp

De doarpstún fan Garyp hat op oantrún fan Doarpsbelang in opknapbeurt hân. Sa is d’r snoeid en it efterste taxishaachje en de buxus binne werombrocht nei de oarspronklike foarmen. Hooplik begjinne de taxis en de buxus wer út te botten sadat se aanst wer moai grien binne. Yn ’e midden binne reade stiennen lein mei derút snijd it krús fan it doarpswapen dat herinnert oan it kleaster Sinia dat eartiids yn Sigerswâld stien hat. It bankje is no fia de nije bestrietting berikber.
Wat materialen betreft is tank ferskuldigd oan:

 • Hoveniersbedriuw Elverdink foar de opslútbannen en it cortenstiel
 • Fekkes mechanical Design foar it op maat meitsjen fan de rustfrije stielen platen
 • Noppert Beton foar it beton fan de fundaasje
 • Gemeente Tytsjerksteradiel foar de bestrietting fan de tegels
 • Andries Jan de Haan foar de reade klinkerbestrietting
 • Griensintrum Burgum foar de túnkaantsjes
 • Boubedriuw De Haan foar it fuotheljen en herpleatsen fan it doarpswapen
 • Famylje Kootstra foar it beskiber stellen fan de stroom
 • Wijtze Mulder foar de hulp by it lizzen fan de bestrietting en it oanbringen en útlijnen fan de opslútbannen en
 • Siemen Spoelstra, Jan Doorenbos, Gerard van der Meer en Jenno Plantinga foar de goeie ideeën

Wêr’t wy noch oan wurkje is in buordsje mei in QR-code dy’t nei de útlis fan ús doarpswapen liedt.

Klaas Veltman en Geert van der Bij

Histoaryske Runte Garyp logo


Urnengalerij Petrushof

 urnenveld

De nieuwe urnengalerij, geplaatst op onze begraafplaats is met de beplanting in korte tijd gerealiseerd. Er zijn 10 nissen per galerij waar 2 urnen in kunnen worden geplaatst. De nis wordt afgedekt met een zwarte marmeren plaat waarop een inscriptie kan worden aangebracht. We zijn hier als beheer heel blij mee en voor ons dorp een mooie aanvulling op de Petrushof.

Binnenkort komt er een nieuw reglement en een nieuwe tarievenlijst. Dezen komen ook op de website van de PKNkerk onder kopje Petrushof.

Het beheer

beheerders: Lubbert, Pieter, Wytze
administratie: Corrie


Histoaryske Rûnte Garyp

Histoaryske Runte Garyp logoSûnt ferline jier komt in oantal minsken sa no en dan byinoar om te praten oer de skiednis fan Garyp. Dat kin de skiednis fan lang lyn wêze, mar ek fan koartlyn, wat mar nijsgjirrich is.
Ien fan de doelen fan de gearkomsten is om foto’s, dokuminten en wat dan ek mar te sammeljen en te bewarjen op in plak dat foar elts tagongklik is.

Op dit stuit binne we dwaande om wat sicht te krijen op de skiednis fan de feriening Doarpsbelang. Doarpsbelang hat in protte betsjutten foar it doarp, mar in systematysk oersjoch fan wat dan allegearre, dat ûntbrekt.
Dêrom wolle we graach hearre wa’t noch notulen hat of wit fan it bestean fan oare ynformaasje. Kinst ús helpe, stjoer dan in mailtjse nei:  histoarjegaryp@gmail.com
Of sprek ien fan de minsken dy’t hjirûnder steane efkes oan. En wolst in kear lânskomme op in gearkomst, al is it allinne mar foar de geselligens, fan herte wolkom!
Deselde minsken kinne fertelle wannear en wêr.
Hendrik Raap, Cees Blom, Reinder Herder, Klaas Veltman. Tige tank alfêst foar jim help.

Ut namme fan de Histoaryske Rûnte Garyp,
Marten van der Molen, foarsitter

Activiteiten commissie It Geahûs

Met veel plezier kijken we terug op het afgelopen activiteiten seizoen. Dankzij jullie enthousiaste deelname en ondersteuning hebben we van dit seizoen weer een groot succes kunnen maken.
Van de gezellige bingoavonden en kinderactiviteiten tot de nieuwjaarsborrel en het koningsdagfeest, elke activiteit bracht gezelligheid met zich mee. We willen iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan de activiteiten om het tot een feest te maken. Het zorgde weer voor levendigheid en gevoel van saamhorigheid.
Wil jij ook bijdragen aan de levendigheid en samenhorigheid? Dan is dit je kans om je ideeën en talenten in te zetten! We zijn op zoek naar enthousiaste nieuwe leden. Of je nu een kei bent in het plannen van evenementen, graag meehelpt bij de uitvoering, of creatief meedenkt over nieuwe initiatieven – we kunnen jouw hulp goed gebruiken! Neem even contact op met Willemke Pebesma (06-13298571).
Nu het seizoen ten einde loopt, nemen we eerst een welverdiende pauze om op te laden en nieuwe ideeën te verzamelen. We kijken ernaar uit om jullie na de zomer weer te mogen verwelkomen met een fris activiteitenprogramma.
Voor nu een fijne zomer gewenst en tot ziens in het nieuwe seizoen!

Activiteiten commissie It Geahûs


Âlde foto's en films fan Garyp

Yn 2015 is de website www.aldgaryp.nl de loft yn gongen. Op de website sille stadich oan mear en mear moaie âlde foto’s en films fan Garyp komme te stean.

Website: www.aldgaryp.nl


Collecterooster

 • 23-06 t/m 29-06 Nationaal MS Fonds
 • 01-09 t/m 07-09 KWF Kankerbestrijding
 • 08-09 t/m 14-09 Prinses Beatrix Spierfonds
 • 15-09 t/m 21-09 Nierstichting

'De Rabbelskûte' 27e jaargang nr.5 van 21 juni 2024 is uit.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 6 september 2024.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 30 augustus 2024 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp. Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.