Skip to main content

Nijs fan it Doarpsbelang

(25 febrewaris 2024)

Dit jier treedt Adry ôf as betsjoerslid fan it Doarpsbelang. Dat betsjut dat Kees, Jenno, Anneke en Ans op syk binne nei in ferfanger om it betsjoer wer kompleet te meitsjen.
Wa? Kandidaten kinne harren persoanlik by de bestjoersleden melde of in mailtsje stjoere nei dorpsbelanggaryp@gmail.com.

De jierlikse ledegearkomste is op moandei 15 april om 19.45 oere yn it Geahûs. Fjirtjin dagen yn it foar sil de aginda op de webside www.garyp.nl set wurde.
Op de fergadering sil de Enerzjy Koöperaasje Garyp in presintaasje jaan oer de mooglikheid fan in sinnepark op de Panhuyspoel. Nei de presintaasje kinne leden stimme oer it wol of net opstellen fan in brief troch it doarpsbelang om de plannen te stypjen.
De ynrin is om 19.30 oere. De kofje/tee stiet klear!

It bestjoer


Histoaryske Rûnte Garyp

Histoaryske Runte Garyp logoSûnt ferline jier komt in oantal minsken sa no en dan byinoar om te praten oer de skiednis fan Garyp. Dat kin de skiednis fan lang lyn wêze, mar ek fan koartlyn, wat mar nijsgjirrich is.
Ien fan de doelen fan de gearkomsten is om foto’s, dokuminten en wat dan ek mar te sammeljen en te bewarjen op in plak dat foar elts tagongklik is.

Op dit stuit binne we dwaande om wat sicht te krijen op de skiednis fan de feriening Doarpsbelang. Doarpsbelang hat in protte betsjutten foar it doarp, mar in systematysk oersjoch fan wat dan allegearre, dat ûntbrekt.
Dêrom wolle we graach hearre wa’t noch notulen hat of wit fan it bestean fan oare ynformaasje. Kinst ús helpe, stjoer dan in mailtjse nei:  histoarjegaryp@gmail.com
Of sprek ien fan de minsken dy’t hjirûnder steane efkes oan. En wolst in kear lânskomme op in gearkomst, al is it allinne mar foar de geselligens, fan herte wolkom!
Deselde minsken kinne fertelle wannear en wêr.
Hendrik Raap, Cees Blom, Reinder Herder, Klaas Veldman, Oege Jacobi, Akke Berends. Tige tank alfêst foar jim help.

Ut namme fan de Histoaryske Rûnte Garyp,
Marten van der Molen, foarsitter

OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp

Meer informatie:


Gariper fan it jier

Geert van der Bij “Gariper fan it jier 2023

Geert van der Bij (70) is gekozen tot “Gariper van it jier 2023”.
Dit maakte Gjalt Faber, voorzitter dorpskrant De Rabbelskûte, zaterdag bekend op de Nieuwjaarsreceptie in dorpshuis It Geahûs te Garyp. De lezers en de redactie van de dorpskrant “De Rabbelskûte” hebben de keuze gemaakt op basis van zijn inzet voor verschillende verenigingen en organisaties in het dorp.

Geahus feb2024Geert wordt geroemd als top-vrijwilliger die de mienskip in het dorp keer op keer weer op de kaart zet. Hij is overal waar hulp nodig is in het dorp. Hij fungeert daarom als een soort smeerolie voor het dorp Garyp. Geert doet zijn werk het liefst uit het zicht achter de schermen. Dat was ook de reden dat Geert niet naar het dorpshuis wilde komen om de prijs in ontvangst te nemen. ‘Jou de priis mar oan de twadde op jim list’, stelde Geert voor. ‘Ik doch gewoan wat de ferienings fan my freechje’. Dat doet hij overigens vaak al 10, 20 of soms al 40 jaar! Dit siert ook Geert zijn bescheidenheid. Na de bekendmaking heeft de redactie een trofee met inscriptie en een bos bloemen bij de familie Van der Bij aan huis bezorgd. En daar waren ze maar wat blij mee!

Een aantal zaken waar Geert van der Bij zich voor inzet:

 • Al jarenlang vrijwilliger en manusje van alles in het dorp
 • Hij is de eerste en de laatste bij de tennisvereniging; opent en sluit de deuren, zorgt dat alles
 • goed verloopt en houdt als baancommissaris de tennisbanen schoon
 • Regelt allerhande zaken voor de voetbalvereniging en houdt de terreinen schoon
 • Regelt financiële zaken voor de voetbalvereniging en de tennisvereniging
 • Is gastheer bij het vouwen en nieten van de dorpskrant De Rabbelskûte en vouwt op zijn eigen
 • identieke wijze de dorpskrant op de bar
 • Regelt heel veel klussen voor de kerk als algemeen assistent
 • Is vrijwilliger voor de ijsbaanvereniging en houdt de banen schoon
 • Is lid van het Fix-team van de Energie Koöperaasje Garyp. Zo brengt hij o.a. brievenbussenstrips, tochtstip en radiatorfolie aan

Vrijwilligers zijn steeds moeilijker te vinden. Dat geldt vooral als het inzet voor langere termijn betreft. Maar het is Geert zijn lust en leven. 


  Klik HIER om een agenda-item in te sturen
 

 AGENDA 2024

Februari  
29 februari Gymnastiekvereniging V&V: Nijntje pleintje voor alle kinderen van 2 t/m 6 jaar
Maart  
vrij 1 maart giestekmei(G)iest ek mei?
Samen eten in dorpshuis It Geahûs, inloop vanaf 16.00 uur, eten 18.00 uur.

Opgeven voor 28 februari bij Eelke Hoekstra tel.0511-521975, e.hoekstra-garijp@hotmail.com of Sjoukje Raap tel.06-51470901
vrij 1 maart Activiteitencommissie It Geahûs
Foute Bingo!!  om 20.00 uur in It Geahûs
11 maart Haak ook aan: 14:00 uur Andreastsjerke
12 maart CPB Garyp: Tjibbe de Jong vertelt over zijn reis naar Vietnam en de Alde Feanen
16 maart Chr. Muziekver. Looft den Heer: Dubbelconcert met brassband Hallelujah uit Drachtster Compagnie in It Geahûs te Garyp
zo 24 maart Barfeest Geahus sm
Activiteitencommissie It Geahûs
April  
5 april giestekmei(G)iest ek mei?
Samen eten in dorpshuis It Geahûs, inloop vanaf 16.00 uur, eten 18.00 uur.

Opgeven voor 3 april bij Eelke Hoekstra tel.0511-521975, e.hoekstra-garijp@hotmail.com of Sjoukje Raap tel.06-51470901
14 april Popkoar Akkoard: concert met Orkest fan de Wâlden
27 april Activiteitencommissie It Geahûs - Koningsdag
De hele dag activiteiten voor jong en oud. In de ochtend een fietstocht, 's middags spelletjes met als thema 'iets op de fiets' en aansluitend live muziek.
   
  Noteer alvast:
  12-15 september 2024 Dorpsfeest

Vaste Activiteiten 'It Geahûs'

 • Maandag
  15.00-16.30 Koersbal (2x per maand)
  20.00: Schaakclub 'De lytse pion' (2x per maand)
 • Dinsdag
  9.30-11.30: Schildersclub 'Mei Ferfe' (2x per maand)
  20.00: C.P.B. (1x per maand)
  20.00: Fiskklub 'De Poask' (mei t/m juli)
 • Woensdag
  13.00: Biljartclub 'FIUD"
  19.45-22.00: Popkoor
 • Donderdag
  14.30-17.00: 50+ SOOS (1x per maand)
  19.30: Muziekvereniging 'Looft den Heer'
  19.30: Biljarten 3 banden
 • Vrijdag
  16.00-19.00: (G)iest ek mei? (1e vrijdag van de maand)
  19.30: Biljartclub 'Ús nocht'

Collecterooster

 • 28-01 t/m 03-02 Hersenstichting
 • 04-02 t/m 10-02 Hartekind

'De Rabbelskûte' 27e jaargang nr.3 van 26 januari 2024 is uit.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 12 april 2024.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 5 april 2024 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp. Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.


Fûgelwacht Garyp

Dorpsbewoners kunnen meldingen  doen over (bijzondere) vogelsoorten bij de  Fûgelwacht Garyp e.o. via mail naar fugelwachtgaryp. Zo mogelijk ook foto’s mee sturen.
Ook voor andere zaken m.b.t. (weide)vogels is het bestuur via dit e-mailadres bereikbaar. Voor telefonische informatie verwijzen wij naar voorzitter Rinus de Vries, tel. 0511 – 521655 of secretaris Gjalt Faber, 0511 – 521918.

Âlde foto's fan Garyp

Yn 2015 is de website www.aldgaryp.nl de loft yn gongen. Op de website sille stadich oan mear en mear moaie âlde foto’s en films fan Garyp komme te stean.

Video oude dorpsfilms

Website: www.aldgaryp.nlNationale Oranje Vereniging Garyp

De voorbereidingen van het dorpsfeest van 2024 zijn in volle gang. Dit is van 12 t/m 15 september 2024. Nieuwsgierig wat er op het programma staat en wat het thema wordt? Lees vooral verder.

6 februari 2024: Algemene leden- en buurtenvergadering
Op dinsdag 6 februari om 20:00 uur is iedereen van harte welkom voor de jaarlijkse algemene leden- en buurtenvergadering. Het belooft dit keer een vollere agenda te worden dan jullie van ons gewend zijn. Een aantal punten kunnen we alvast verklappen:

 • Optocht: Er is in omliggende dorpen en in de media reuring geweest over het organiseren van een optocht. We willen jullie deze avond uitgebreid informeren over de nieuwe wet- en regelgeving.  Zo weten alle buurten tijdig waar ze rekening mee moeten houden bij de bouw van een wagen en de verzekering ervan.
 • Thema. We gaan deze avond bekend maken wat het thema gaat worden van ons dorpsfeest.
 • Bierproeverij: Er zijn een aantal opties voor biermerken die op de tap in de feesttent kunnen. Jullie gaan deze avond een aantal biermerken blind proeven. Het bier met de meeste stemmen geven we door aan de cateraar.

Verder is het goed om te weten dat we voornemens zijn om de contributie van de vereniging te verhogen naar € 10,00. Op de vergadering zullen we jullie uitleggen wat de noodzaak hiervan is. Daarna zal er een stemming plaatsvinden over dit voorstel.
Sinds vorig jaar worden de notulen van de voorgaande vergadering niet meer live voorgelezen. Wilt u deze avond aanwezig zijn en vooraf de notulen lezen? Mail dan naar info@oranjegaryp.nl. De notulen komen dan zo snel mogelijk uw kant op.
Via de button hierna ziet u de uitnodiging en tevens agenda van de algemene buurten- en ledenvergadering.

Nationale Oranje Vereniging Garyp