Logo-Dorpsbelang


Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

november 2021

Corona
Wederom is er een lockdown afgegeven door de regering. Zoals veel vaker al gemeld in de rubriek nieuws van Dorpsbelang: denk om elkaar.

Herstraten
Op diverse plekken in Garyp is de Gemeente aan het herstraten. De trottoirs waren op enkele plekken zeker aan een opknapbeurt toe. Ziet u een onveilige situatie dan kunt u deze melden bij Dorpsbelang dorpsbelanggaryp@gmail.com of via de site van de Gemeente fixi.nl

Snelheid
Begin deze maand hebben wij met de gemeente en de omwonenden van de Lytse Buorren gesproken over de veiligheid op de straat. De aanwonenden klagen over de snelheid van de personenauto's. Uit de meting van de gemeente blijkt dat de snelheid toch meerdere malen wordt overschreden. Beste bestuurders de maximumsnelheid is 30 km/uur.
Snelheids remmende maatregelen liggen op de plank. Mogelijk wordt een laser ingezet!

Sinterklaas
De intocht van Sinterklaas is weer achter de rug. Wij hopen dat de kinderen en de ouders ondanks de huidige maatregelen hebben kunnen genieten.

Schoonmaakactie
De straten in Garyp worden door enkele verenigingen twee/drie keer per jaar schoongemaakt tegen een vergoeding. Ook dit jaar is dit weer geslaagd. Allen, namens de inwoners van Garyp bedankt hiervoor.

Gaswinning ontwerpbesluit Tietjerk
Voor eerst weigert de minister instemming met de uitbreiding van de gaswinning na 2030 in Tytsjerksteradiel. Hoe verder zal de tijd leren.

Ledenvergadering
Wij als bestuur zullen ons buigen over hoe wij begin volgend jaar een verantwoorde ledenvergadering kunnen houden.

Fokke Lemstra

OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemers die gevestigd- of zakelijk actief zijn in Garyp.

Meer informatie:

 • Uitvaartzorg Bijlsma
 
 • Kinderwoud
 
 • De Friese Wouden
 
 • Anvil
 
 • CBS De Wrâldpoarte
 • Spoelstra
 • Kobus
 • Bouwbedrijf Wagenaar
 • Spar Bijlsma
 
 • Rinskje's Haarsalon
 • Dien Zaak
 • It Geahus
 • SchildersbedrijfvdMeulen
 • Kor de Boer
 • Kinderopvang Garyp
 
 • De Beuk
 • Bakkerij Van der Zee
 • AI Motors
 • Koopmans Timmerwerken
 • AldertdeBoer
 • KraanverhuurSjoerdHoekstra
 • bureaubenedictus
 • It Wurk
 
 • Bouwbedrijf Wagenaar
 • Spar Bijlsma
 • Spoelstra
 • Kobus
 • DeTsjoender
 • Loes Bontekoe
 • BioBalance7
 • Elverdink
 
 • BouwbedrijfDeHaan
 • De Wolkom
 • KaashandelVanDerWal

(Bron: Rabbelskûte, september 2021)

Zonnepont Garyp - Suwâld

Het is onderhand al 26 jaar geleden dat Rintsje Ritsma de Zonnepont tussen ons beide dorpen met een overtocht over het Margrietkanaal opende. Op 3 maart 1995 - zo staat in de statuten - is de Stichting Zonnepont formeel opgericht.
De Zonnepont is voortgekomen uit initiatieven vanuit Garyp en Suwâld. Dat blijkt ook uit de statuten waarin staat dat van de 8 bestuursleden er 4 uit Garyp kwamen (Jan Bijlsma, Cees Blom, Gerrit Kuperus en Jan Timmermans). In de statuten staat ook vermeld dat het bestuur uit zowel Suwâldsters al Garipers zou moeten bestaan.

De oprichting van de Zonnepont bleek een schot in de roos. Elk jaar worden er maar liefs zo’n 14.000 fietsers overgezet. Niet alleen uit Nederland maar ook veel buitenlanders die de weg van of naar Earnewâld of Garyp via de pont wisten te vinden.

En wat is er in de jaren veel veranderd. Ondertussen hebben we al een nieuwe en grotere pont waarbij rekening is gehouden met de steeds grotere E-bikes. Het houten keetje aan de Suwâldster kant heeft ruimte gemaakt voor een prachtige kiosk met een heel ruim en omheind terras. Duizenden toeristen hebben onder het genot van een kop koffie genoten van het prachtige uitzicht precies op de plek waar de aftakking van het Prinses Margrietkanaal naar het van Haringsmakanaal is gesitueerd. Die plek - waar het in het verleden soms ruig aan toe ging - werd destijds Schalkediep genoemd en die unieke naam is door de stichting met graagte overgenomen.

Ook aan de Gariper kant is een slechtweer voorziening gemaakt zodat je kunt schuilen als de fietstocht geplaagd wordt door een regenbui. De koperen bel heeft plaats gemaakt voor een elektronische verbinding zodat de schipper u veel eerder kan waarnemen en u niet onnodig lang hoeft te wachten. In de komende winterperiode zal de walbeschoeiing aan de Gariper kant door Rijkswaterstaat worden vervangen. Kortom we mogen met z’n allen trots zijn op onze Zonnepont. En dat blijkt ook uit de vele positieve reacties die we elke dag van de toeristen mogen horen.
Men staat vaak verbaast als verteld wordt dat de hele organisatie door ruim 60 vrijwilligers wordt gerund. Zo’n 20 schippers en 35 kiosk medewerkers runnen de pont en de kiosk.

In de afgelopen jaren leek het wel dat de Zonnepont wat uit het zicht van de Garipers verdween. Uiteraard staat de kiosk aan de Suwâldster kant van het kanaal en dan kan het gevoel bestaan dat de pont alleen Suwâld toekomt. Maar dat is een misverstand.
We zijn ook erg blij dat in het huidige bestuur twee Garipers plaats hebben genomen; Nynke Houwink en Willem Doppenberg. Daarnaast zijn er een aantal Gariper dames die de bediening in de kiosk voor hun rekening nemen. En ook zijn er Gariper heren die als schipper aan de slag zijn.
Het bijzondere is dat je bij de pont altijd plezierige gasten tegenkomt. Want iemand die een slecht humeur heeft gaat veelal niet te fietsen.

Wat ook opvalt is dat veel vrijwilligers jaren achtereen hun bijdrage leveren. Het bestuur is dan ook erg ingenomen met alle vrijwilligers en heeft daar grote waardering voor.
Deze waardering wordt ook zichtbaar als er in het voorjaar een gezellige bijeenkomst is georganiseerd waarbij elke keer weer iets anders wordt bedacht om de vrijwilligers een plezier mee te doen. En uiteraard altijd gecombineerd met een royale maaltijd of buffet.
En ook tegen het eind van het jaar worden de vrijwilligers niet vergeten.
Als je heel wat jaren vrijwilliger bij de pont bent geweest dan komt het moment waarop je plaats gaat maken voor een ander. Tegen deze achtergrond zouden we graag in contact willen komen met nieuwe vrijwilligers die òf in de kiosk òf als schipper ook willen meewerken bij de pont.
De regeling is dat je in het voorjaar aan kunt geven wanneer het jou het beste uitkomt. De tijden zijn ’s ochtends van 10:00 - 14:00 of ‘s middags van 14:00 - 18:00 uur.
Het werk van de kiosk medewerkers bestaat globaal uit het schenken van koffie/thee of frisdranken. Daarnaast is er een beperkt assortiment aan koeken, ijs en warme hapjes.
Voor de schippers geldt dat ze over een vaarbewijs en marifooncertificaat moeten beschikken of bereid zijn deze alsnog te verkrijgen.
Spreekt het je aan om ook mee te doen bel dan even met de voorzitter Jan van der Wal (06-12238522) of schrijf een mailtje naar info@zonnepont.nl.

Tenslotte: wist u dat wanneer Garipers die vanaf Garyp even willen oversteken om alleen op het terras te zitten, de terugvaart dan niet hoeven te betalen? Maar geef het wel even vooraf aan bij de schipper!

Met vriendelijke groet,

Bestuur stichting Zonnepont Schalkediep


(Bron: Rabbelskûte, september 2021)

Garyp yn it Grien

In Garyp is deze zomer een werkgroep opgericht met de toepasselijke naam ‘Garyp yn it Grien’. De werkgroep is ontstaan vanuit de Fûgelwacht Garyp. Haar statuten schrijven een brede zorg voor de natuur in en om Garyp voor met specifiek de vogels. Ook veel mensen in ons dorp beseffen dat de biodiversiteit hard achteruit holt. Ze koesteren de natuur dan ook door bijvoorbeeld het plaatsen van nestkasten en insectenhotels en wilde bloemenmengsels te strooien. De werkrgoep heeft inmiddels een missie, een visie en een aantal doelstellingen op papier gezet. Dat moet dan weer worden vertaald in een concrete acties.

Missie: Het bevorderen van een gezonde en duurzame en biodiverse leefomgeving waar het goede toeven is voor mens en dier!

Visie: Zorgen dat alles wat groeit en bloeit in Garyp optimaal tot zijn recht komt, zodanig dat het samenspel tussen mens, plant en dier en de daarbij behorende ecosystemen optimaal functioneren. Meer groen en meer variatie hierin, zoals een rijk scala aan bloemen, insecten en vogels, zorgen voor een rijke en gezonde natuur. Hierdoor wordt het gelukshormoon bij de mens gestimuleerd. De natuur, het groen, de biodiversiteit en het woonplezier moet weer terug in het dorp. Zo kunnen we ook in de toekomst prettig wonen in het duurzame en gezonde dorp Garyp: ‘Garyp yn it Grien’.

Er zijn 5 doelstellingen omschreven als:

 1. Stimuleren natuurinclusieve landbouw (o.a. weidevogels, kruiden en bloemenstroken)
 2. Stimuleren groene openbare ruimte, zoals gemeentegrond
 3. Vergroenen particuliere tuinen; stenen eruit en planten erin.
 4. Vergroenen bedrijven en instellingen
 5. Betrekken kinderen bij groen en biodiversiteit.

De eerste actie is inmiddels in voorbereiding; een particulier tegelplateau tussen EKG en It Geahûs omvormen tot een vrolijke groene tuin met bloemen en misschien ook nestkasten en een insectenhotel. Daarnaast kunnen er bankjes worden geplaatst, zodat ieder hier kan genieten. Bertus Adema is betrokken bij het ontwerp. Verder willen we samenwerken met de schoolkinderen en bewoners om het ‘project’ te realiseren. De werkgroep gaat de komende tijd bekijken wat er meer mogelijk is.

Hebt u, heb jij ideeen? Of wil je wel ergens aan meehelpen? Mail dan naar fûgelwachtgaryp@gmail.com

Klaas Struiiksma, Auke Tolsma, Richt Sterk, Gjalt Faber

 


(Bron: Rabbelskûte, september 2021)wandelnetwerk paaltje

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

Bezoek bestuur EKG aan Eneco en Dreamhûs
Op 15 september jl. heeft het voltallige bestuur een bezoek gebracht aan energie-partner ENECO in Rotterdam. Zoals wellicht bekend wordt de opgewekte stroom van de Griene Greide aan Eneco geleverd. Daarom is het goed om elkaar zo nu en dan te ontmoeten en over zaken te spreken die spelen in de onderlinge relatie en om ons te oriënteren op en in de gehele energiemarkt. Gezamenlijk zoeken naar manieren om het rendement van het zonnepark zo optimaal mogelijk te maken.
Een ander belangrijk onderdeel van het bezoek was de ondertekening van een intentieverklaring tussen EKGaryp en ENECO voor het gezamenlijke project Zon, Wind, Opslag. Deze ondertekening was de officiële aftrap van het project. Aansluitend zijn we naar het Dreamhûs bij de technische Universiteit van Delft gegaan. Een bijna volledig Fries initiatief van Bouwgroep Dijkstra Draisma en WoonFriesland. Duurzaam: betaalbaar én comfortabel wonen, dat is het idee achter Dreamhûs. Het bestuur heeft zich goed kunnen oriënteren en veel kennis opgedaan over innovaties tijdens dit bezoek, die wij weer kunnen inzetten in ons dorp Garyp.

Open dag 11 september
Op zaterdag 11 september heeft Enerzjy Kooperaasje Garyp (EKG) samen met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) een open dag georganiseerd in het kader van de campagne: Daar krijg je energie van. De open dag vond plaats op de Griene Griede, een voormalige vuilstort, waar nu een groot zonnepark is gevestigd.
Voor de bezoekers was het een mooie gelegenheid om, middels een rondleiding, een kijkje te nemen op dit zonnepark. Naast de rondleiding werd er ook informatiegegeven over collectieve en duurzame opwekking van energie en over de laatste lokale ontwikkelingen, zoals uitbreiding van het zonnepark (SCE) en de mogelijkheden voor wind en opslag (ZWO).
Tijdens de open dag was er ook aandacht voor het project aardgasvrije wijken (PAW) en was het mogelijk was om in Garyp een aardgasvrije demowoning te bezoeken. Onder de aanwezige (ingeschreven) bezoekers vond een gratis verloting plaats van leuke prijzen.

Klant- en ledenwerving
We zijn erg verheugd een nieuw lid aan onze klant- en ledenwerving toe te voegen: Nynke van Ens komt ons team versterken.
In het najaar vinden er vaak veel contract wisselingen plaats en wij vragen u te overwegen de overstap naar ENERGIE VANONS te maken. Voor meer informatie zie ekgaryp.nl of bel met 06-22201490 voor een vrijblijvende offerte.

Er zijn 3 redenen om energie af te nemen van Energie VanOns:

 1. de laagste Gariper stroomprijs en met de gasprijs kunnen we goed meekomen t.o.v. andere leveranciers
 2. het meest duurzaam
 3. De winst blijft in Garyp. Uit ons Mienskipfuns hebben we verschillende verenigingen kunnen sponsoren

Noot: Om lid te worden van de EKG of klant te worden van Energie Van Ons betekent NIET dat u ook van het aardgas af moet.

Project “Aardgasvrij Garyp”
De vakantie zit er weer op. Het Enerzyhus is halverwege augustus weer geopend en we zijn druk bezig met de voorbereiding van spoor 2. Momenteel wordt de verordening hierop aangepast.  Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u.
Voor het najaar staan er 3 webinars op het programma: 1: over isolatie; 2: over infrarood oplossingen en 3: over Spoor 2.
Gemeente Tytsjerksteradiel wil de verduurzaming opschalen naar de overige dorpen. In Burgum is de aftrap van een eerste bijenkomst van de Energietafel. Hierna volgt evaluatie. Er wordt gedacht om vervolgens in Sumar en Earnewâld een e-tafel te houden, waarbij projectleiding Garyp betrokken wordt.
Binnenkort krijgen alle inwoners in Garyp een brochure in de bus, waarin Garipers praktijkvoorbeelden laten zien, hoe hun woning aardgasvrij is gemaakt.
Laat u ook inspireren om uw woning aardgasvrij of aardgas ready te maken en vraag naar de subsidiemogelijkheden in ons Enerzjyhus of bel met 06-22201490 of mail naar aardgasvrij@ekgaryp.nl.

Het bestuur

LEES MEER =>

 


AGENDA 2021

Klik HIER om een agenda-item in te sturen
November    
za 20 nov   Sinterklaas in Garyp.
za 27 nov  
ItGeahus smIt Geahûs
The Bountyhunters met Johannes Rypma

bountyhunters 2021
December    
25 dec 2021 t/m 9 jan 2022   Kerstvakantie
   

AGENDA 2022

Januari    
     
Februari    
5 februari   ItGeahus smIt Geahûs
Buurman en buurman hebben weer een paar steengoede coverbands gevonden. Later meer.....
     

Fûgelwacht Garyp

Dorpsbewoners kunnen meldingen  doen over (bijzondere) vogelsoorten bij de  Fûgelwacht Garyp e.o. via mail naar fugelwachtgaryp. Zo mogelijk ook foto’s mee sturen.
Ook voor andere zaken m.b.t. (weide)vogels is het bestuur via dit e-mailadres bereikbaar. Voor telefonische informatie verwijzen wij naar voorzitter Rinus de Vries, tel. 0511 – 521655 of secretaris Gjalt Faber, 0511 – 521918.

DANZ 

Ruil en/of weggeef pagina Garyp.
De facebook pagina voor Garipers die iets weg willen geven en of ruilen.
Bijvoorbeeld je hebt nog kinderlaarzen die nog prima een seizoen gebruikt kunnen worden.
In ruil van een pak koffie of … mag je deze laarzen ophalen.


 doarpetoer logo

Welkom bij de Doarpetoer

Samen met u willen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel de sociale basis in onze dorpen versterken en opnieuw vormgeven. We gaan graag met u in gesprek om samen de bouwstenen te maken voor de visie op het versterken van de sociale basis.

www.doarpetoer.nl


Âlde foto's fan Garyp

Yn 2015 is de website www.aldgaryp.nl de loft yn gongen. Op de website sille stadich oan mear en mear moaie âlde foto’s en films fan Garyp komme te stean.

Video oude dorpsfilms

Website: www.aldgaryp.nl

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

 • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
 • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
 • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
 • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk