Nieuws van Dorpsbelang

(januari 2023)

Het asfalt van het tennispaadsje is gerepareerd. Het is nu weer goed begaanbaar.

Multi Functioneel Centrum
Op 8 december jl. is er weer een informatieavond geweest. Dit was onder leiding van de heer Bart Mossel. Hij is projectleider van de gemeente. Hierbij waren afgevaardigden van de kerk, school, It Geahûs, sportverenigingen, zwembad en dorpsbelangen aanwezig. Tevens nog een tweetal personen van de gemeente, de voorzitter van dorpsbelangen Jistrum en twee personen van de “DOM”. (Dorpen Ontwikkelings Maatschappij).
De voorzitter van DB Jistrum heeft tekst en uitleg gegeven over het tot stand komen en realiseren van hun plannen om gebouwen en verenigingen te verbinden cq te clusteren.
Tevens vertelde hij over de meerwaarde van de DOM. Daar waar het wat schuurde tussen de werking van het gemeentelijke apparaat en de “trochpakke” mentaliteit van Jistrumer MFC- commissie, daar was de DOM a.h.w. het smeermiddel (De Olie Man/Mevrouw) en de verbindende factor tussen de partijen.
Aan het eind van de avond is besloten dat er in eerste instantie een kleine commissie komt die bestaat uit de grootste betrokken partijen. Dit zijn de school, kerk en It Geahûs. Tevens schuift voorlopig Sija van der Maten aan namens dorpsbelangen. Zij gaan, onder leiding van de heer Mossel, de plannen en mogelijkheden onderzoeken en uitwerken, oftewel het starten van de zoektocht naar alle benodigde puzzelstukjes.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Minimagids
De actuele minimagids van de gemeente is er onder het motto: Een extraatje in de portemonnee, helpt rondkomen bij minder inkomen. Hier staat alle informatie in, of u in aanmerking komt voor en het verkrijgen van gemeentelijke toeslagen en landelijke regelingen.  Deze minimagids is digitaal te vinden in de “zoeken” functie van gemeente Tytsjerksteradiel. Tevens komt er een papieren gids. Hiervan komen exemplaren te liggen bij Spar Bijlsma, It Geahûs en zijn via de commissie DANZ verkrijgbaar.

Vacatures
Helaas hebben Eelko Herder en Margriet Kinderman, om persoonlijke redenen, hun bestuurlijke functie neergelegd.
Dit houdt in dat het bestuur momenteel bestaat uit vier leden.
Adrie van der Zee, secretaris; Jenno Plantinga, penningmeester overgenomen van Margriet; Sija van der Maten, algemeen bestuurslid; Sjoerdsje de Boer, algemeen bestuurslid.
In het komende voorjaar zit de termijn van Sija en Sjoerdsje erop. Dan blijven er dus twee over!
U begrijpt: wij staan te springen om nieuwe bestuursleden.

  • Een voorzitter die het overleg een beetje in goede banen leidt,
  • Minimaal 2 bestuursleden, waarvan één zitting wil nemen in de MFCommissie.

Het zijn geen fulltime functies; we verdelen de taken zoveel als mogelijk onder elkaar, zodat het behapbaar en leuk blijft voor ons allen. De sfeer is in ieder geval goed, dus: schroom niet en kom erbij. Je doet het voor jezelf, je ouders, je kinderen, je omgeving…. Kortom voor de Gariper mienskip. We hebben je nodig!

Het bestuur
Dorpsbelang Garyp

OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp

Meer informatie:


 

Oproep

Al een aantal jaren houden meerdere mensen zich bezig met het verleden van Garyp. Dit gebeurt vaak los van elkaar. Het lijkt ons daarom leuk om een ‘Historische Kring Garyp’ op te richten. Mensen die zich voor de geschiedenis van Garyp interesseren, of het leuk vinden zelf wat uit te zoeken komen dan een paar keer per jaar samen om allerlei onderzoekjes met elkaar te bespreken. Dit zou wellicht kunnen leiden tot een serie korte, historische verhalen voor de Rabbelskûte, of een uitgave over de geschiedenis van ons dorp.
Heb je belangstelling om mee te doen? Meld je aan: ceesblom53@gmail.com.
Het verplicht tot niets, leeftijd speelt geen rol en er zijn geen kosten aan verbonden. Ook hoef je geen professor te zijn, belangstelling is voldoende.

Cees Blom (Garyp) en Marten van der Molen (tegenwoordig Joure)


  Klik HIER om een agenda-item in te sturen
 

AGENDA 2023

Januari  
13 januari ItGeahus smActiviteitencommissie It GeahûsIMG 20221115 WA00016381
Grutte Pier - de film
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 17,50
28 januari

LooftDenHeer logo28 januari 2023: 48e solistenconcours en 16e federatiefestival in It Geahûs te Garyp
Aanvang: 9.30 uur

28 januari Nij Talint Orkest Tytsjerksteradiel
1e optreden in It Geahûs om 16.45 uur

Lees hier het artikel uit Actief


28 januari LooftDenHeer logo 16e federatiefestival van de FMDT in It Geahûs om 17:30 uur
Februari  
4 februari ItGeahus smActiviteitencommissie It Geahûsbuormanbuorman
Buorman & Buorman - 2 Tributebands

Fleetwood Mac tribute band, Mirage en de Johnny Cash tribute band, Boys named Sue in It Geahûs om 20:30 uur

12 februari ItGeahus smActiviteitencommissie It Geahûs
Chr. Muziekver. Looft den Heer en popkoor: borrelconcert om 16:00 uur in It Geahûs 
25 februari vakantiesVoorjaarsvakantie (regio Noord) van 25 februari t/m 5 maart 2023
Maart  
   
   
April  
1 april ItGeahus smActiviteitencommissie It Geahûs
Biertroebadoer
29 april vakantiesMeivakantie (alle regio's) 29 april t/m 7 mei 2023
   
Mei  
   
   
Juni  
   
   
Juli  
22 juli Zomervakantie (regio Noord) 22 juli t/m 3 september 2023vakanties
   

Fûgelwacht Garyp

Dorpsbewoners kunnen meldingen  doen over (bijzondere) vogelsoorten bij de  Fûgelwacht Garyp e.o. via mail naar fugelwachtgaryp. Zo mogelijk ook foto’s mee sturen.
Ook voor andere zaken m.b.t. (weide)vogels is het bestuur via dit e-mailadres bereikbaar. Voor telefonische informatie verwijzen wij naar voorzitter Rinus de Vries, tel. 0511 – 521655 of secretaris Gjalt Faber, 0511 – 521918.

Âlde foto's fan Garyp

Yn 2015 is de website www.aldgaryp.nl de loft yn gongen. Op de website sille stadich oan mear en mear moaie âlde foto’s en films fan Garyp komme te stean.

Video oude dorpsfilms

Website: www.aldgaryp.nl


'De Rabbelskûte' 26e jaargang nr.3 van 13 januari 2023 is uit.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 24 maart 2023.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17 maart 2023 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

 


Collecterooster

  • 29-01 t/m 04-02 Hersenstichting
  • 05-02 t/m 11-02 Hartekind
  • 05-03 t/m 11-03 Jantje Beton
  • 12-03 t/m 18-03 Amnesty International
  • 19-03 t/m 25-03 ReumaNederland
  • 26-03 t/m 01-04 ZOA

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

JacobEelkema voorz EKGLogo EKG 2019Nei 9 moanne meirinnen yn it EKG bestjoer ha ik per 1-janewaris de foarsittershammer fan Gjalt Benedictus krigen.
Dêrom efkes koart foarstelle, Jacob Eelkema. Ik bin berne yn Burgum (1976), sûnt 2008 wenje ik yn Earnewâld mei frou út Garyp en trije bern. Foar myn wurk hâld ik my dwaande mei alternative oandriuwingen foar allerhanne ferfier. Set my graach yn foar lokaal opwekte duorsume enerzjy, dy’t makke is yn gearspraak mei de minsken. Graach oant sjen yn it Enerzjyhûs of earne oars.

 

Project Aardgasvrij Garyp
We kunnen met gemengde gevoelens terugkijken op het afgelopen jaar. Enerzijds zijn de beperkende maatregelen voor Corona opgeheven en anderzijds zijn de Russen Oekraïne binnengevallen wat grote gevolgen heeft gehad voor de gasleverantie en gas -en stroomprijzen.
Dit heeft voor het project aardgasvrij Garyp ook directe gevolgen gehad. Zo zijn er weer meer aanvragen voor woningscans uitgevoerd en zagen we een toename in subsidie verzoeken voor aardgasvrij (volledig van gas af) en aardgasarm (een hybride oplossing waarbij nog gas wordt gebruikt).
Als projectteam zijn we in 2022 - naast Energie Inspectie - ook met de uitvoering van woningscans gestart. We volgen de Energie-prestatie-advies-cursus en leren veel uit de casussen in de praktijk. Tevens zijn we sinds kort in het bezit van een warmtebeeldcamera, waarmee we warmtelekken kunnen opsporen in de woning.
Helaas moesten de mensen die in 2022 verder gingen verduurzamen over het algemeen wel langer op de leveringen wachten van isolatie en installatie. Gelukkig zien we wachttijden weer teruglopen en de verwachting is dat we in 2023 weer naar aanvaardbare wachttijden van leveringen teruggaan.

Klant en ledenwerving EKG
De EKG wil voor 2023 een nieuw wijze van klantvoordeel van Energie VanOns introduceren. Nu bestaat het klantenvoordeel voornamelijk uit goedkopere stroomtarieven en krijgt de EKG per klant een wederverkopersvergoeding die in het Mienskipsfuns wordt gedoneerd. Daarna kunnen verenigingen een beroep doen op dit Mienskipsfuns.

Wat gaan we in 2023 introduceren?
Het idee is om een deel van de goedkopere stroomtarieven en de wederverkopersvergoeding van onze klanten in te wisselen voor waardecertificaten die klanten kunnen uitdelen aan verenigingen/stichtingen. Elke klant heeft recht op een waardecertificaat ter waarde van een nog te berekenen bedrag. Dit bedrag kan de klant jaarlijks doneren aan de vereniging stichting waar zijn/haar voorkeur naar uitgaat.
Verenigingen/stichtingen in Garyp e.o. kunnen zich dan aanmelden als belanghebbende voor de waardecertificaten bij de EKG.
We zijn nog bezig met het ontwerpen van één en ander. Zodra we een gedegen uitwerking klaar hebben, volgt nadere informatie.

Praktische hulp bij energiebesparing
Electr auto logoHet verduurzamen van de woning en energiebesparende maatregelen!
Gezien de torenhoge energieprijzen momenteel geen overbodige luxe. Maar hoe doe je dat? EKG wil de inwoners van Garyp graag op weg helpen en denkt na over de inzet van een Fix-team. Het team kan inwoners die hier behoefte aan hebben op verzoek voorzien van gratis energiebesparende tips én producten. U moet hierbij vooral denken aan tochtstrippen, radiatorfolie, douchetimer, ledlampen enz.
Houdt u brievenbus in de gaten want binnenkort wordt u op de hoogte gesteld van de exacte werkzaamheden van het Fix-team.

Elektrische deelauto in Garyp e.o.
Duurzaam en flexibel!
EKG is als lokale energiecoöperatie met een duurzaam hart altijd op zoek naar activiteiten en initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een duurzame en groene economie. EKG wil daarom duurzame mobiliteit realiseren in Garyp e.o. en is zich op dit moment aan het oriënteren.

Waarom een deelauto?
Deelmobiliteit is niet alleen interessant voor de stad. Ook voor ons in het landelijke gebied zijn er veel voordelen. We werken deels thuis en onze dorpen staan vol stilstaande (dure) auto`s. We zijn ons bewust van de negatieve impact van autorijden maar tegelijkertijd wordt het openbaar vervoer steeds minder in de landelijke gebieden. Om toch mobiel en bereikbaar te blijven kan een deelauto een oplossing bieden.
Zodra er een keuze is gemaakt dan hoort u van ons.


 

Bron: Actief 11 januari 2023

Bij Nij Talint Orkest Tytsjerksteradiel staat plezier voorop

Actief 11jan2023 NijTalint

Ruim dertig muzikanten doen mee aan het Nij Talint Orkest Tytsjerksteradiel. Al vanaf begin oktober wordt er flinke gerepeteerd in dorpshuis De Kamp te Sumar. Een groot aantal van de deelnemers hadden daarvoor nog nooit een instrument vastgehouden. "Daarbij staat het op een plezierige manier samen muziek maken voorop" laten dirigent Guus Pieksma en organisator Annewiep Bloemweten.

Het Nlj Talint Orkest is gestart vanuit de muziekverenigingen in Tytsjerksteradiel. In tien repetities kunnen beginnende muzikanten ervaren hoe fantastisch het is om samen muziek fe maken. Daarvoor hoefden de deelnemers geen muzikale ervaring te hebben of noten te kunnen lezen. Het plezier staat hierbij echt voorop. Het orkest bestaat uit een variatie van blaasinstrumenten, drums en een paukenist.
Dirigent Guus Pieksma heeft in het korte tijdsbestek van ruim twee maanden een echt orkest weten te smeden.

Talent
Guus Pieksma heeft al het nodig talent ontdekt. "We vinden dat iedereen talent heeft. Waarbij het bij de één wat sneller naar boven komt dan bij de ander. "Het gaat er echter niet om hoe goed iemand is maar dat er met plezier gemusiceerd wordt, vult Annewiep Bloem de dirigent aan. Wij willen mensen enthousiast maken voor een instrument en met elkaar muziek maken zodat ze zich misschien ook aansluiten bij de plaatselijke muziekvereniging. Dat is echter niet het hoofddoel, maar misschien kunnen deze muzikanten uiteindelijk toch de stap naar een korps maken", aldus Annewiep Bloem.

Eindconcert
Bij Het Nij Talint Orkest zitten ook muzikanten uit verschillende verenigingen, die de beginners ondersteunen. Als de hele muziekmap is doorgenomen volgt er een eindconcert, waar het orkest veel zin in heeft.
Dat is op zaterdag 28 januari om 16:45 in dorpshuis It Geahûs.


 

© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk