(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.1, 23 september 2005)

Nieuws van Dorpsbelang

Centrale As/rondweg Garyp

Begin augustus hebben Gedeputeerde Staten samen met de betrokken gemeentebesturen het voorkeurstracé bekend gemaakt. Hierin is de rondweg Garyp opgenomen als een enkelbaans snelweg, lopende van de aansluiting op de N31 bij Van der Veen, halverwege de Stinswei en de Westerein/Easterein en aansluitend op de dubbelbaansweg Dokkum/Nijega ter hoogte van de Sonac. Voor het lokale verkeer worden de nodige aanpassingen aangebracht, onder meer door een tunnel onder de dubbelbaansweg naar Sumar en Burgum. In het voorstel is tevens een aquaduct opgenomen onder het aan te passen Prinses Margrietkanaal.
Er zitten negatieve als ook positieve kanten aan het voorstel:

 • Negatief is de doorsnijding van het open weidegebied westelijk van Garyp.
  Dat levert belemmeringen op voor de agrarische bedrijven. Desgevraagd
  deelde de voorzitter van de landinrichtingscommissie mee dat er mogelijkheden zijn voor bedrijfsverplaatsing c.q. nieuwbouw voor 3 of 4 bedrijven. De landinrichtingscommissie kan door middel van kavelruil en het aanwenden van subsidies helpen om nieuwe duurzame bedrijven te realiseren.
 • De positieve kant van het verhaal is dat de Westerein/Easterein verkeersluw
  wordt. Tevens biedt de ruimte tussen de rondweg en het dorp nieuwe
  mogelijkheden voor bedrijventerreinen, woningbouw en/of overige openbare
  voorzieningen.


Vanaf half september kan gedurende 6 weken bezwaar worden gemaakt tegen het voorgenomen plan. Dat kan individueel, maar ook collectief. Zoals al aangegeven in de Rabbelskûte van juni zullen de bezwaren terdege onderbouwd moeten zijn. De in de keuze betrokken natuurwaarden, en dan met name de kwel van het Drents plateau wegen zwaar. Om die reden lijkt opschuiving van het tracé weinig kans van slagen.
Als blijkt dat er belangstelling is om een collectief bezwaar in te dienen door dorpsbelang meldt u dat dan schriftelijk per omgaande doch uiterlijk 15 oktober aan het secretariaat. Geef aan wat het bezwaar volgens u moet inhouden en om welke reden. Afhankelijk van het aantal en de argumentatie zal het bestuur vervolgens bekijken of er sprake is van collectiviteit.

Secr.: T. Meindertsma, Brandsmaloane 1, 9263 TV, Garyp.

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.1, 23 september 2005)

totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.1 van 13 september 2019 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 15 november 2019.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 8 september om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

 • 16-09 t/m 22-09 Nierstichting
 • 23-09 t/m 29-09 HandicapNL
 • 30-09 t/m 06-10 Dierenbescherming
 • 07-10 t/m 13-10 Nederlandse Brandwonden Stichting 28-10 t/m 03-11 Diabetes Fonds
 • 04-11 t/m 10-11 Alzheimer Nederland
 • 11-11 t/m 17-11 NSGK
 • 18-11 t/m 24-11 Nationaal MS Fonds