Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.Logo EKG 2019

It Enerzjyhûs
Op dit moment vinden de laatste werkzaamheden plaats om It Enerzjyhûs aan de Greate Buorren 13 B te verbouwen en energiezuinig te maken. Begin mei moet de klus geklaard zijn. Noteert u alvast dat er op vrijdag 10 mei een open huis wordt georganiseerd voor alle dorpsbewoners. U krijgt hierover nog de nodige informatie de komende tijd.

Subsidie
Op donderdag 28 maart 2019 heeft de gemeenteraad de speciaal voor de pilot Aardgasvrij Garyp ontwikkelde subsidieverordening goedgekeurd. Subsidiabel zijn de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen en eventuele financieringskosten die nodig zijn om de woning aardgasvrij te maken. De woning moet zich in het postcodegebied van Garyp bevinden.

Maximum bedrag per woning
De subsidie die wordt verleend voor het aardgasvrij maken van de woning bedraagt het hieronder genoemde percentage van de subsidiabele kosten van de maatregelpakketten 1 tot en met 3.

• Maatregelpakket 1: Isolatie (bijv.: bodem- en/of vloerisolatie, gevel- en/of spouwmuurisolatie, raamisolatie , dakisolatie, kier- en luchtdichting etc.). De subsidie voor maatregelpakket 1 bedraagt 60 % van de subsidiabele kosten.
• Maatregelpakket 2: Installatie (bijv.: warmtepomp, luchtwarmtepompboiler, inductiekookplaat, infrarood panelen, zonnepanelen, elektrische CV, elektrische radiatoren, etc.) De subsidie voor maatregelpakket 2 bedraagt 50% van de subsidiabele kosten.
• Maatregelenpakket 3: externe financiering. Om het aardgasvrij maken van de woning (deels) extern te financieren kan hiervoor subsidie tot 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.000,00.
• Outside the box maatregel. Als subsidiabele kosten in maatregelenpakket 1 tot en met 3 kunnen worden opgevoerd, bedraagt de extra subsidie 10% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 2.000,00. Valt de outside the box maatregel niet in maatregelpakket 1 tot en met 3 dan bedraagt de extra subsidie 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 4.500,00.

Het totaal van de maatregelen van de pakketten 1 t/m 3 zal nooit meer
bedragen dan het maximum van:
Voor het jaar 2019: € 10.000,00 per woning;
Voor het jaar 2020: € 9.000,00 per woning;
Voor het jaar 2021 en verder: € 8.300,00 per woning;
Voor outside the box oplossingen kan worden besloten om ook nog extra subsidies beschikbaar te stellen.

De bovengenoemde maatregelen dienen binnen één jaar na de datum van de subsidiebeschikking te zijn uitgevoerd waarna er sprake dient te zijn van een aardgasvrije woning. In bijzondere situaties kan op gemotiveerd verzoek van de aanvrager besloten worden om bovenstaande termijn met maximaal één jaar te verlengen. Bewoner kan een gemotiveerd verzoek indienen om een voorschot tot 75% van het subsidiebedrag te verkrijgen. De subsidie is niet kostendekkend maar dekt een deel van de investeringen die niet kunnen worden terugverdiend (de zogenaamde onrendabele top).

Financiering(en)
Naast de aangegeven subsidie(s) zal er mogelijk een beroep kunnen worden gedaan op een passende financiering. Op dit moment zijn de volgende financieringsmogelijkheden beschikbaar:
1. De Energiebespaarlening, met een looptijd tussen 10 en 15 jaar met een zeer lage rente. Deze lening kent enkele varianten die maatwerk in uw
situatie mogelijk maken.
2. In sommige gevallen kunt u het best worden (bij-) gefinancierd door uw eigen bankinstelling.
3. Er wordt landelijk nog steeds gezocht naar een leningsvorm die object gebonden is en kan worden overgedragen bij verkoop van de woning.

Logo It EnerzjyhusInformatie
Voor nadere uitleg en eventuele doorverwijzing kunt u na de opening op 10 mei a.s. terecht bij It Enerzjyhûs. Ook de websites van Aardgasvrij Garyp en EKGaryp zullen zo spoedig mogelijk van de nodige informatie en doorverwijzingen worden voorzien.

Over al deze onderwerpen wordt u de komende tijd nauwgezet en uitgebreid geïnformeerd via nieuwsbrieven of op andere wijze.

Gjalt Benedictus (voorz.)

Siep en Jellie Bijlsma “Gariper fan it jier 2018”

gariperjier2018 P1003673 v2Gjalt Faber en Trudi Dorreboom reiken de prijs uit aan Siep en Jellie Bijlsma (foto: Timon Busman)De eigenaren van de Spar-winkel in Garyp, Siep en Jellie Bijlsma, zijn gekozen tot “Gariper van it jier 2018”.

De redactie van de dorpskrant “De Rabbelskûte” heeft de keuze gemaakt op basis van het aantal nominaties door lezers en vooral ook om de motivatie daarvan. De lezers roemden de inzet voor de winkel, de klanten en het dorp. Ook de service die ze leveren is ongekend. Maar bovenal is het echtpaar Bijlsma genomineerd vanwege hun sociaal-maatschappelijke betrokkenheid voor het dorp en hun inzet op bestuurlijk en cultureel gebied. Bewoners noemen hen 'meedenkers' en een paar dat zorgt voor verbinding in het dorp. De verbinding komt tot stand vanuit de Spar-winkel, maar ook via andere kanalen in het dorp. Dat kan zijn het sturen van een kaartje aan zieken, het nemen van zitting in diverse besturen en het samenwerken met de vele verenigingen, de kerk en ondernemers. Ze houden het wel en wee in het dorp in de gaten en zijn daardoor de economische, sociale, maatschappelijke en culturele spil in het dorp.

Wat in veel dorpen niet meer lukt, lukt Siep en Jellie nog steeds wel. Namelijk met een enthousiast team medewerkers de dorpswinkel in stand houden. In hun winkel is echt alles te koop. Vindt een klant een product niet, dan zorgt Jellie ervoor dat het de volgende keer in het schap ligt. De winkel is ook de dagelijkse place to be voor veel bewoners om even dorpsgenoten te ontmoeten en de sociale contacten op peil te houden.

Een inzender vatte het echtpaar Bijlsma samen als:

  • altijd actief
  • altijd klaar staan voor een ander
  • altijd positief meedenkend en handelend
  • prettig, flexibel en oplossingsgericht
  • heel betrokken bij iedereen zonder aanziens des persoons
  • niets is te veel, actief in verenigingen en besturen
  • verbinden mensen in het dorp

Op zaterdag 5 januari om 22:00 uur heeft de redactie van dorpskrant “De Rabbelskûte” de “Gariper fan it jier 2018” bekend gemaakt. Het echtpaar Bijlsma ontving in een volle zaal een trofee met inscriptie en een bos bloemen. De huldiging werd gehouden in het dorpshuis It Geahûs tijdens de nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de Activiteitencommissie van It Geahûs.
De redactie van de Rabbelskûte is verheugd dat ze de prijs 'Gariper fan it jier' aan het echtpaar Bijlsma mocht uitreiken. Want zonder Siep en Jellie zou het dorp er waarschijnlijk veel minder florissant voor staan. Het 'mienskips gefoel', dat centraal stond met de Culturele Hoofdstad LF2018, maken zij volledig waar.
De redactie hoopt dat de context van de prijs ook ander Garipers zal inspireren om voorbeelden als ‘zorg voor elkaar’, ‘meedenken’ en ‘verbinden’ in praktijk te brengen.

Redactie doarpskrante De Rabbelskûte Garyp

Geahus opening 6juli