Skip to main content

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.2, 21 november 2003)

Gospelproject Kerst 2003

"in Grace"

Op 14 december aanstaande, zal er in de Andreaskerk te Garyp een kerstconcert gehouden worden.
Het is een eenmalig project, dat op vier verschillende plaatsen uitgevoerd zal worden.
Dit anderhalf uur durende concert wordt uitgevoerd door 17 zangers en zangeressen en 6 comboleden. Dit geheel wordt ondersteund door professioneel licht, geluid en "Power Point" presentatie (Nederlandse vertaling op scherm).

De missie van "in Grace" is het Evangelie van onze God en de geboorte, het leven, het sterven en de wederopstanding van Jezus Christus op een beleving gerichte wijze uit te dragen. Dit gebeurt door middel van hoogwaardige muziek, zang en choreografie.

Lees ook: Kolossenzen 3:16/17.

De entree is € 5,00 p.p. en de aanvang is om 20:30 uur. Kinderen onder de 14 jaar zijn gratis.

Houdt deze datum vrij en komt allen. Voor verdere informatie kunt u terecht op www.ingrace.nl.

Namens de organisatie,
Hilbrand Pander

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.2, 21 november 2003)

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.2, 21 november 2003)

Nieuwjaarsviering 2003/2004

Sinterklaas in het land en oliebollentijd betekent ook dat de voorbereiding voor een nieuwjaarsfeest in volle gang zijn.
Er is intussen overleg met dorpsbelang, gemeente, een aantal jongeren en de oudejaarscommissie geweest, om het nieuwjaar op een vreugdevolle wijze in te luiden.
Hierbij gaat de voorkeur uit naar het organiseren van een vreugdevuur met daarbij een feesttent. In overleg met de gemeente is de manege op de driesprong van de Brandsmaloane/Ielke Boonstraloane hiervoor de aangewezen plek. Dit is prima toegankelijk voor iedereen.
Om dit feest financieel verantwoord te laten verlopen, is een houtinzamelingsactie georganiseerd. De bedoeling hiervan is om middels deze actie geld en schoon hout voor het vreugdevuur en het feest in te zamelen. Vooralsnog lijkt het mogelijk om het feest op deze wijze doorgang te laten vinden. Mocht dit door omstandigheden op korte termijn nog anders worden, wordt het feest in de sporthal gehouden.
U kunt eind december een strooifolder verwachten waarin de plannen omtrent het nieuwjaarsfeest beschreven staan.
Wegens positieve reacties is er ook op 1 januari vanaf 16:00 uur weer een matinee met live muziek georganiseerd.
Dit doen we te meer daar de oudejaarscommissie dit jaar voor de tiende keer in actie is.

Alvast prettige feestdagen toegewenst en graag tot ziens op 1 januari!

De oudejaarscommissie.

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.2, 21 november 2003)

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.2, 21 november 2003)

Nieuws van Dorpsbelang

Stand van zaken "Nieuwbouw Garyp"

Onderstaande informatie is van begin oktober. Per locatie wordt een overzicht gegeven.

1. Sânhichte.

Er zijn ca. 30 gegadigden voor een bouwkavel. Dat zijn voornamelijk inwoners uit Garyp. De gemeente zal via een enquête onder de belangstellenden nagaan of men nog steeds interesse heeft. Er zijn 10 vrijstaande kavels en 14 twee onder één kap kavels beschikbaar. Afhankelijk van het aantal overblijvende kandidaten zal dan met de uitgifte worden begonnen, dan wel zal door middel van loting worden bepaald wie in aanmerking komen.

2. Locatie Wijmenga.

Planologisch is de procedure nog niet afgerond. De bedenkingen tegen het plan moeten eerst worden afgehandeld. De voortgang van het plan is afhankelijk van die uitkomsten.

Door Dorpsbelang is opnieuw actie ondernomen om de sloop van de restanten van de afgebrande woning te bevorderen. Deze keer met succes. Zie stukje 'relwoning'.

3. Locatie Smedes.

Half december zullen volgens contract de panden van Smedes aan de gemeente worden opgeleverd. De vereiste sloopvergunning is inmiddels aanwezig, ook de aannemer is bij de gemeente al bekend, zodat de sloop begin 2004 kan worden verwacht.

Namens Dorpsbelang Egbert Hadderingh

Dorpsvernieuwing

Zoals iedereen heeft kunnen vernemen staan de vorderingen betreffende de dorpsvernieuwing op dit moment op een laag pitje.

Nadat het kruispunt Greate Buorren/Lytse Buorren/Mounehoek/Tuije was aangelegd is men na een klein stukje Lytse Buorren gestopt in afwachting van de ontwikkelingen bij de nieuwe bouwlocatie Smedes.
Inmiddels heeft men wel zo goed als mogelijk de onvolkomenheden en de klachten die na de ledenvergadering bij het dorpsbelang zijn binnengekomen aangepakt.
Via een schrijven van de gemeente bent u op de hoogte gesteld van de aanpak en de procedure.
In deze brief stond duidelijk vermeld welke onderdelen van de totale dorpsvernieuwing op dat moment terecht werden afgekeurd en zouden worden verbeterd.
Als nu blijkt dat bepaalde zaken hieruit niet, of volgens u niet voldoende zijn opgelost, zouden wij als dorpsbelang dat graag van u weten.
Wij kunnen dan bij de oplevering van het geheel, hopelijk komende zomer, dit met de gemeente regelen.
Even een briefje met een duidelijke omschrijving naar K. Pander, Lytse Buorren 4, is voldoende.

'De relwoning'

Zoals u in de krant hebt kunnen lezen is het de bedoeling dat de nu zogenoemde 'relwoning' (Greate Buorren 41) in november wordt afgebroken. (Dit is reeds geschiedt, red.)
Deze actie is ondernomen, volgens de krant, na sterk aandringen van de gemeente Tytsjerksteradiel bij de Corporatie Holding Friesland (Talma).
Er stond niet bij vermeld dat deze actie door de gemeente is ondernomen na sterk aandringen van het Dorpsbelang bij de gemeente, maar dit was wel het geval. Wij als Dorpsbelang volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen er alles aan doen deze onverkwikkelijke situatie voor de komende jaarwisseling op te lossen.
De hiervoor vereiste sloopvergunning is in het voorjaar al verleend.

Namens Dorpsbelang Karel Pander

Onderhoudstoestand fietspaden

Na lange tijd van terechte irritatie door gebruikers van diverse fietspaden om Garyp over achterstallig onderhoud blijkt de Provincie het tij te keren door een drietal nog uit te voeren projecten opgestart te hebben. Met name is over het gedeelte fietspad van de Burgumer brêge naar de Sumarrehoeke veel ergernis door menig fietsgebruiker uitgesproken. En terecht. Het onverlichte deel fietspad kon, met name bij donker, als zeer onveilig worden bestempeld. In juli jl. heeft een opname plaatsgevonden waarbij de opzichter van de Provincie dit heeft onderstreept. Na menig telefonisch overleg mogen de fietsers zich thans verheugen in een goed geplaveide tegelverharding. De uitvoering voor dit deel loopt al ten einde. Voor de andere kant, Sumarrehoeke richting Burgumer brêge, zal aansluitend incidenteel onderhoud plaatsvinden. Over het algemeen ligt dit gedeelte, wat de veiligheid betreft, er goed bij.

Het gedeelte fietspad aan de Easterein is door het leggen van een drukriolering ook in een algehele slechte toestand terechtgekomen. Het aanbrengen van de drukriolering is bijna ten einde. Vooreerst was de algemene indruk dat de veiligheid voor de fietser hier niet direct in het geding was. De irritatie kwam vaak voort uit een hobbelig pad. De opzichter van de gemeente heeft bij Dorpsbelang aangegeven recentelijk contact gehad te hebben met de Provincie over de ontstane veiligheidstoestand van het fietspad. Geconcludeerd is dat een vervolgtraject door de Provincie met spoed opgestart dient te worden. Een optie van de Provincie is het fietspad volledig te herstraten. Voordeel hierbij is dat de in het pad liggende leidingen en kabels goed bereikbaar blijven voor eventueel onderhoud. Een asfaltverharding voor dit deel fietspad is ook een reële optie die zowel door Provincie als gemeente aanvaardbaar zouden zijn. De Provincie heeft op dit moment de kwestie in beraad op welke manier en termijn groot herstel kan worden opgestart. Ook de nodige gelden moeten hiervoor vrijgemaakt worden. De gemeente zal, gezien de huidige toestand, echter op heel korte termijn de grootste gaten/oneffenheden zo goed mogelijk herstellen. Gezien de verwachting dat het groot onderhoud aan het fietspad niet vandaag of morgen zal geschieden zal in deze regelmatig contact met de provincie zijn over de termijn van feitelijke aanpak. Door onvoorziene omstandigheden bij de Provincie is de aanleg van het fiets-/voetpad langs de Gravinneloane naar de benzinepomp en de twee naastgelegen woningen met bijna een jaar vertraagd. Zoals menigeen reeds heeft kunnen zien zijn deze werkzaamheden reeds uitgevoerd. Naast het nieuwe pad is ook een nieuwe waterberging gemaakt. Navraag bij de aanwonenden over het nieuwe traject van het pad leert dat men niet tevreden is. Bij een afsluiting van het terrein van garage Kloosterman zal men alsnog gebruik moeten maken van een deel Provinciale weg om de woningen aan de Gravinneloane te bereiken. Nader overleg zal hierover moeten volgen met de Provincie.

Namens Dorpsbelang Jurjen Postma

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.2, 21 november 2003)

totop

Stichting Hulpgoederen Roemenië

(brief aan de bewoners van Garyp)

Geachte dorpsgenoten


Zoals jullie wellicht weten zijn wij bezig met voorbereidingen welke moeten leiden tot het realiseren van een gemeenschappelijk gebouw in Schitu-Stavnic. Hierin zal de dokter spreekuur houden, wordt een ziekenzaal ingericht, kunnen kinderen hun huiswerk maken. Ook wordt een schoon drinkwatervoorziening gemaakt en worden er douche- en toiletgelegenheden gemaakt.
Om een en ander financieel mogelijk te maken hebben wij een twaalftal fletsers bereid gevonden deel te nemen aan een sponsorfietstocht vanaf Garyp naar Schitu-Stavnic. Over hoe de sponsoring is opgezet volgt later nog informatie.
Wel kunnen we met trots meedelen dat er voornamelijk "betûfte" fietsers meedoen waaronder Henk Kroes (de man van 12.000 km), de Gariper inbreng bestaat uit Sieds Wobbes, Cor Hennis en Boukje de Jong (Aldegea)
Zaterdag 4 oktober a.s. vindt er een oefentocht plaats, de zogenaamde Lauwersmar route, 110 km. Men vertrekt om ongeveer 9 uur vanaf het Geahûs.


Stichting Hulpgoederen Roemenie Garyp/Earnewald
www.roemeniestichting.nl

totop

Uit: Actief, 22 oktober 2003

Henk Kroes, Hylke Speerstra en anderen

Fietstocht in mei naar en voor Roemeens dorp

GARYP/EARNEWALD - De Stichting Hulpgoederen Roemenië uit Earnewâld en Garyp zet het plan door voor een sponsor-fietstocht van Fryslân naar het dorp Schitu-Stavnic in Roemenië. Aan deze 3000 kilometerlange tocht doen zeker veertien mensen mee, onder wie Henk Kroes en Hylke Speerstra. De verwachting is dat de tocht in drie weken kan worden volbracht. De fietsers worden begeleid door zes anderen in drie auto's, inclusief een vrachtwagen voor de fietsen ('s nachts) en het tentmateriaal (overdag).

Baukje de Jong uit Aldegea, ervaren als schaatsster, fietsster en schaatstrainster, heeft de coördinate van de fietsende groep op zich genomen. Zij fietst zelf ook mee, evenals haar man Tjibbe de Jong, bekend als otterkenner van It Fryske Gea. Sieds Wobbes uit Garyp, actief in de stichting, fietst ook mee.
De groep heeft al een keer getraind en vergaderd. Toen vielen er nog enkelen af. Er zijn nu 14 a 15 fietsers in beeld. "We fytse 28 kilometer yn't oere op de teller en mei in gemiddelde fan 25", zegt mevrouw De Jong vastberaden.
Op 17 april fietst de hele groep, wellicht begeleid door enkele bekende Friezen een ronde door Fryslan. Deze tocht is mede bedoeld om de sponsoring kracht bij te zetten. Onder de groep die naar Roemenië wil fietsen zijn behalve Henk Kroes en Hylke Speerstra ook oud-burgemeester en -gedeputeerde Klaas Dankert uit Sint Annaparochie en meubelhandelaar Piet Kapenga uit Buitenpost.
Bestuurslid Sieds Wobbes van de Stichting Hulpgoederen Roemenië vertelt dat er gestreefd wordt naar het bij elkaar fietsen van 95.000 euro. "We hoopje 25 euro per fytser per dei sponsere te krijen. En we freegje bedriuwen ek om us te sponserjen. Sa kin in bepaalde dei tidens de fytstocht nei dy sponsor neamd wurde".

Het geld is bestemd voor een nieuw, multifunctioneel badhuis in het dorp Schitu-Stavnic, twintig kilometer van de grens met Rusland. De stichting heeft hier eerder met succes de bouw van een school gefinancieerd.
Het badhuis is hoognodig, omdat er geen stromend water is in het dorp. 'Multifunctioneel' betekent in dit geval, dat er ook vier patienten verpleegd kunnen worden. Er zijn namelijk gezinnen die geen patienten goed thuis kunnen verzorgen. Ook is het de bedoeling dat een huisarts en een tandarts er spreekuur kunnen houden. Patienten uit Schitu-Stavnic moeten nu altijd naar het volgende dorp lopen voor doktersbezoek.
De totale investering wordt geschat op 200.000 euro. Er moet nog 95.000 euro opgebracht worden met de fietsactie. De stichting heeft eerst jarenlang goederen naar Roemenie gebracht, maar dit ging ten koste van de economie van het land. Vandaar dat nu lokale mensen worden ingeschakeld voor het maken van kleding. Zo kon de stichting 75 kinderen uit Schitu-Stavnic helpen aan een winterjas, spijkerbroek, dubbel stel onderkleding en twee paar sokken. Een naai-atelier in de stad Iasi maakte de kleding.

GvdM.


Uit: Actief, 22 oktober 2003

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 6de Jaargang Nr.5, 20 juni 2003)

Nieuws van Dorpsbelang

Dorpsvernieuwing

Zoals iedereen kan waarnemen gaat de dorpsvernieuwing gestaag verder. Na de herbestrating van grote stukken van de Inialoane zijn veel klachten opgelost. Het blijft nog wel moeilijk de Inialoane even "snel te nemen", maar dat was nu juist ook de bedoeling.
Wij hebben de gemeente gevraagd of de rest van masten voor de straatverlichting ook zwart geverfd kan worden; dit zal worden meegenomen.
Het kruispunt Lytse Buorren Greate Buorren ondergaat wel de grootste facelift van de hele dorpsvernieuwing. Op dit moment zijn de reacties overwegend positief ondanks alle verkeershinder.
Over verkeershinder gesproken: de voorbereidingen voor de verhuizing van de firma Smedes aan de Lytse Buorren zijn in volle gang, zodat deze oneigenlijke verkeersremmende hindernissen binnenkort na jaren ongerief worden weggenomen. Het invullen van deze locatie kan dan beginnen. We hopen dat dit sneller verloopt dan bij de locatie Seniorencomplex, die door een aantal slepende procedures wordt vertraagd.

Karel Pander

Ontwikkeling van de woonomgeving van Garyp

Garyp maakt deel uit van het landinrichtingsproject Garyp Sumar. De meeste mensen denken vaak dat landinrichting bedoeld is voor de landbouw, zoals het opnieuw inrichten, gepaard gaande met het graven van veel nieuwe sloten. Dat was vroeger zo, toen was er sprake van ruilverkaveling. Landinrichting daarentegen kent een veel bredere doelstelling, nl. naast landbouwkundige doeleinden is er sprake van het verbeteren van de woonomgeving.
Onlangs is door de provincie aan de landinrichtingscommissie toestemming verleend om te starten met de eerste module. In deze module, welke vier jaar duurt, is sprake van vrijwillige kavelruil voor grondgebruikers. Hoofdzakelijk agrariërs zullen hierbij worden betrokken. Maar daarnaast kunnen ook werkzaamheden ter verbetering van de woonomgeving en op het gebied van de recreatie worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van dergelijke plannen moeten ideeën worden aangedragen. De benodigde gelden voor verbeteringen zijn daarvoor beschikbaar gesteld. Afhankelijk van persoonlijk belang dan wel algemeen belang kunnen de subsidies oplopen tot soms wel 100%. Daarom willen wij hierbij een oproep doen aan de bewoners van Garyp die denken ideeën te hebben, om zich aan te melden, zodat wij de landinrichtingscommissie kunnen helpen om de plannen op te maken en uit te voeren.
Zo is in Sumar reeds een werkgroep "doarp yn't grien" aan de slag om plannen te ontwikkelen die moeten leiden tot versterking van de groenstructuur in en rondom het dorp Sumar.


De plannen rond het dorp Garyp voorzien onder meer in:

• Het aanbrengen van erfbeplanting. Hiervoor bestaat de mogelijkheid om 70% subsidie te krijgen.
Eventueel kan dat percentage nog worden verhoogd door een bijdrage van landschapsbeheer Fryslân.
• Het aanbrengen of het versterken van wegbeplantingen. In het landinrichtingsplan zijn daarvoor de
Skepersloane en de Inialoane aangewezen. Maar ook andere invullingen zijn denkbaar en wellicht
bespreekbaar.
• Het aanbrengen van voorzieningen voor kano opstap en overstapplaatsen.
• Aanvankelijk waren er ook menpaden in het plan opgenomen. Hiervoor
bestond geen belangstelling, waardoor deze voornemens uit het plan zijn
geschrapt. Mochten de meningen thans zijn veranderd, dan is met een goed
voorstel daar met de landinrichtingscommissie over te praten.
Oproep: Meld u aan indien u belangstelling hebt om over genoemde plannen mee te praten. U kunt zich melden bij de secretaresse van dorpsbelang. Therese Meindertsma, telefoon 521135.

Nieuwbouw Garyp

Enige tijd geleden is het woonplan van de gemeente Tytsjerksteradiel opnieuw vastgesteld. Hierin is voor het dorp Garyp aangegeven dat er in de periode 2003 tot 2010 na aftrek van de inbreidingen ca. twaalf woningen mogen worden gerealiseerd. Doordat de gemeente Leeuwarden minder woningen bouwt dan zijn toegewezen, hebben de omliggende gemeenten een extra toewijzing gekregen. Hierdoor zal het aantal beschikbare woningen/ kavels voor Garyp in de betreffende periode ook toenemen.


• Locatie Wijmenga en Smedes.
De inbreidingen betreffen de seniorenwoningen op de locatie Wijmenga en op de locatie Smedes. Verwacht wordt dat eind 2003, zodra de procedures voor de locatie Wijmenga rond zijn, met de bouw kan worden begonnen. De woningcorporatie Talma is hierbij opdrachtgever. Er komen vijftien appartementen en twee vrijstaande woningen. Enkele appartementen en de twee vrijstaande woningen komen voor koop in aanmerking. De overige appartementen worden verhuurd.
De bouwactiviteiten op de locatie Smedes zullen naar verwachting in 2004 plaatsvinden. Het bouwbedrijf Groothuis bouwt drie blokken twee onder één kap en drie vrijstaande woningen aan de Lytse Buorren voor de verkoop.


• Bouwplan Sânhichte.
Reeds is men begonnen het bestemmingsplan Sânhichte bouwrijp te maken. Uitgifte en het tempo van uitgifte zal nader worden overlegd met de Provincie en worden gerelateerd aan de inbreidingslocatie's. In het plan Sânhichte is ruimte voor zowel vrije sector woningen als ook voor bouw in de sociale sector. In totaal zijn er 24 wooneenheden beschikbaar. Belangstellenden voor een bouwkavel kunnen zich te gelegener tijd laten inschrijven bij de gemeente. Bij meerdere belangstellenden zal de toewijzing door middel van loting worden bepaald. Indien u vragen of een behoeft aan een gesprek heeft kunt u contact opnemen met de afd. VGE de heer O. Postma. Hij is te bereiken op telefoonnr. 460936.

Egbert Hadderingh

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 6de Jaargang Nr.5, 20 juni 2003)

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 6de Jaargang Nr.3, 14 februari 2003)

Nieuws van Dorpsbelang

Dorpsvernieuwing

Op het voorontwerp bestemmingsplan Garyp, invullocaties Wijmenga en Smedes en het bouwplan locatie Wijmenga zijn 4 reacties binnengekomen. De reacties worden door gemeente en provincie op dit moment bekeken. Het is nog niet bekend of dit tot extra vertraging zal leiden. Vooralsnog gaan we er van uit dat het nog steeds mogelijk is dat er dit jaar wordt begonnen met de bouw van het seniorencomplex. De Corporatie Holding Friesland heeft inmiddels een sloopvergunning aangevraagd voor de te slopen woning.

Gedurende de winterperiode lag de uitvoering van de dorpsvernieuwing een tijdje stil, maar de werkzaamheden zijn inmiddels hervat. Allereerst is het open liggende deel Inialoane bij de groentewinkel en het Tsjerkepaed opgepakt. De Singel en de Eendrachtsweg en het laatste stukje De Tuije worden eveneens afgerond. Tevens zullen op korte termijn de nutsvoorzieningen en riolering naar het toekomstige seniorencomplex worden aangelegd, waarna ook in de Bourren verder kan worden gegaan met de dorpsvernieuwing.

Op de Brandsmaloane zullen op verzoek van dorpsbelang één of twee extra lichtmasten worden aangebracht o.a. tegenover het Tennispaadsje.
Het Tennispaadsje zelf kan niet worden verlicht, daar het gemeentelijk beleid niet toestaat dat recreatieve paden worden verlicht.

Naam straten/bestemmingsplan seniorencomplex (Herhaalde oproep)
Ter plaatse van het seniorencomplex worden twee ontsluitingsweggetjes aangelegd, die nog van een naam moeten worden voorzien.
Wie bedenkt de mooiste naam?
Mensen met een creatief idee kunnen namen inleveren bij Therese Meinderstma, Brandsmaloane 1. U kunt de naam ook mailen naar g.vdmeer@hetnet.nl. of bellen. Telefoon: 521135
Als er voldoende namen binnenkomen zal de officiële naam op de ledenvergadering van 3 maart aanstaande worden vastgesteld. De inzender van de winnende naam kan rekenen op een verrassing van dorpsbelang.


Onderhoudstoestand fietspaden fietsroute Garyp Burgum.

Dorpsbelang heeft klachten gekregen over de slechte onderhoudstoestand van de fietspaden Garyp Sumarrehoeke en Sumarrehoeke Burgum. De provincie als beheerder doet hier slechts lapwerk en heeft bordjes geplaatst "Slecht fietspad". Dorpsbelang heeft inmiddels de provincie per brief laten weten dat de fietsers hier onnodige risico's lopen en stelt voor om grootschalig onderhoud te plegen ten einde de veiligheid van de fietsers te verbeteren.
Mochten mensen gevallen zijn en letsel of schade hebben opgelopen, dan kan men de provincie hiervoor aansprakelijk stellen door een brief te schrijven naar:
Provinciale Waterstaat Friesland
District Gorredijk
De Klok 14
8401 CM Gorredijk
Telefoon: 0513 482140
(voor het melden van gevaarlijke situaties, bijv. gat in de weg)

Regiovisie

De gemeente Leeuwarden en omliggende gemeenten hebben een regiovisie gemaakt voor de periode 2010-2030. Het gevoel bekruipt ons dat de visie te veel geschreven is vanuit stadsoogpunt. Men wil het platteland conserveren om de stedeling te laten genieten van de kernwaarden "rust en ruimte", die het omringende platteland biedt. Groei van inwoners en bedrijvigheid moet met name plaats vinden in o.a. Leeuwarden, Burgum en Hurdegaryp. Voor Garyp kan dit betekenen dat we na 2010 geen uitbreidingsplannen meer kunnen realiseren en dat het bedrijventerrein niet verder mag worden uitgebreid. De landbouw in omgeving Garyp wordt kleinschalig bestempeld met kansen voor bijvoorbeeld een minicamping als tweede tak. Wel zullen er meer recreatieve paden komen.

Dorpsbelang Garyp stelt in een brief dat de kernkwaliteit van de regio moet worden uitgebreid met de Friese taal en cultuur. I.v.m. waarborg van de leefbaarheid moet de landbouw ook in omgeving Garyp worden gekoesterd evenals kleinschalige bedrijvigheid. Stabiele groei van 4 woningen per jaar voor met name de eigen aanwas, vanaf heden tot 2030, is essentieel voor het behoud van voorzieningen en de leefbaarheid. Een goede OV verbinding van Garyp met de groeikernen moet z.s.m. worden hersteld. Een goede afstemming van de fysieke, sociale en economische pijler is essentieel om een sterke dorpsgemeenschap in stand te houden.

Himmeldei

Op zaterdag 15 maart zal de jaarlijkse himmeldei in Garyp worden gehouden. Mensen die mee willen doen kunnen zich om 8.30 verzamelen op het parkeerterrein aan de Brandsmaloane, waar Oege Jacobi de te himmelen routes zal uitdelen. De gemeente zorgt weer voor de afvoer van het afval. Om 11.00 uur trakteert dorpsbelang in de Beuk op patat voor meedoende kinderen en een drankje voor de ouderen. U kunt zich alvast opgeven bij Oege Jacobi, telefoon 521387. Hebt u de beschikking over een auto met aanhanger, dan bent u hiermee "tige wolkom", want het afval moet wel vervoerd worden naar de Brandsmaloane. Laten we gezamenlijk de handen uit de mouwen steken en er een mooie ochtend van maken. Garyp zal er van opknappen.

Dorpsbelang/Gjalt Faber

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 6de Jaargang Nr.3, 14 februari 2003)

totop

Bron: Leeuwarder Courant, vrijdag 3 januari 2003

Pesten van brandweer overschrijdt grenzen

Brandweerlieden en politiemensen kregen het tijdens de jaarwisseling in enkele dorpen flink te verduren. Functionarisje-pesten maakt de laatste jaren vaker deel uit van de feestvreugde. In Garyp werden de grenzen woensdag zwaar overtreden, stelt de Burgumer brandweercommandant Marinus van de Velde.

Door Irene Overduin

GARYP -"Onaanvaardbaar", is het oordeel van Marinus van de Velde. De brandweercommandant van Tytsjerksteradiel zag op oudejaarsnacht met lede ogen toe hoe zijn mannen in Garyp door dronken dorpsjongens werden bekogeld met tegels en vuurwerk. Dat gebeurde toen ze probeerden een leegstaande sloopwoning aan de Inialoane te blussen. De politie stond er met zes man bij, en greep niet in. De belagers, "een stuk of acht twintigers en dertigers", sloten ook de watertoevoer af. De brandweersleutel waarmee ze dat klusje klaarden, wierpen ze in de bosjes. Toegejuicht door leeftijdgenoten trapten ze tot slot deuken in een brandweerwagen. "We voelden ons echt bedreigd", zegt Van de Velde. "je zou zeggen:'Politie, ga er doorheen met de bezem, pak ze op, neem ze mee.' Maar er gebeurde niets!" De politie vond dat er geen sprake was van echte dreiging, stelt woordvoerder Josée Mellies van de politie Fryslân. "Op het moment dat, je geweld gebruikt, kan de boel escaleren", verklaart ze. Mellies merkt voorts op dat de politie wel in gesprek met de helagers is gegaan nadat de brandweer vroeg om ingrijpen. Brandweertje-pesten is als verschijnsel in Friesland redelijk nieuw. "Landelijk is het al langer aan de hand", zegt regionaal brandweercommandant Gert van Meegdenburg. "Uit Den Haag ken ik een geval van een brandweerman die blind is geworden nadat iemand een steen gooide door een raam waarachter hij stond te blussen. In Amerika is het al doorgeschoten. Daar lopen brandweerlieden met kogelvrije vesten rond, sinds er enkele tijdens het blussen zijn doodgeschoten." In Friesland beperkt het fenomeen zich tot nu toe tot de oudejaarsfeesten. Dit jaar probeerden groepen feestvierders bluswerk te verhinderen in Oudwoude en in Goutum. In Nieuwehorne kregen overheidsdienaren lawinepijlen op zich afgeschoten. In Garyp was vorig jaar ook stront aan de knikker, eveneens op de Inialoane. Zo'n zestig mensen probeerden in de vroege ochtend van 1 januari te voorkomen dat de brandweer een autobrand bluste. Drie hondengeleiders en acht agenten gewapend met gummistok dreven de menigte toen uit elkaar. In Marrum kregen brandweerlieden diezelfde nacht verwensingen naar hun hoofd. De politie, die aanvankelijk afwachtend was, joeg de mensen weg toen het vreugdevuur op het punt stond over te slaan naar een winkelpand. In 1998 keerden bewoners van Tzummarum zich tegen de brandweer toen die een vreugdevuur zou blussen. Het jaar daarop vielen er in dit dorp rake klappen toen de brandweer wilde beletten dat tientallen jongeren een bouwkeet op een vuur zouden gooien. Commandant Van de Velde heeft het incident in Garyp gisteren aanhangig gemaakt bij burgemeester Gerrit Jan Polderman. "Mijn jongens hebben zich echt bedreigd gevoeld. Gelukkig zijn ze er heelhuids afgekomen. Maar dit wordt te gek. Het gaat een heel vreemde kant op als ik niet meer in kan staan voor hun veiligheid. Het zijn vrijwilligers." Het huis, dat tot vier keer toe werd aangestoken en geblust, staat inmiddels op instorten.

Bron: Leeuwarder Courant, vrijdag 3 januari 2003

totop