Skip to main content

Actueel 2004


Bouwen en Wenjen, Gem.Tytsjerksteradiel

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.2, 10 december 2004)

Stand van zaken uitbreidingsplan Sânhichte, Skeanpaed

De bouwkavels gelegen aan de Sânhichte/Skeanpaad bestemd voor vrijstaande woningbouw zijn dit voorjaar reeds uitgegeven. De meeste woningen zijn dan ook al in een ver gevorderd stadium. Ondertussen zijn echter ook de plannen voor de 14, nog te bouwen, halfvrijstaande woningen verder ontwikkeld.

Project Starterswoningen
De gemeente is er, dankzij goede onderhandelingen met (lokale) bouwbedrijven, in geslaagd om een speciaal project voor starters op de koopwoningmarkt te ontwikkelen. In samenwerking met bouwbedrijf Zijlstra te Burgum wordt een project gerealiseerd van vier relatief goedkope halfvrijstaande koopwoningen. De woningen, met een leefinhoud van circa 385 m3, met een aangebouwde bijkeuken en garage, inclusief grond (kavels circa 300 m2), zullen rond de € 135.000,-- (V.O.N.) gaan kosten. De woningen zijn bedoeld voor Garipers die voor het eerst een woning gaan kopen en een gezamenlijk belastbaar inkomen genieten van minder dan € 35.000,-- (voor alleenstaanden maximaal € 30.000,--). Aanvraagformulieren voor een speciaal “bericht van toelating” zijn bij Bouwen en Wenjen verkrijgbaar.

Project vier halfvrijstaande woningen Zijlstra
Zijlstra Bouw te Burgum zal naast de vier starterswoningen nog een viertal halfvrijstaande woningen bouwen. Deze woningen zijn van hetzelfde kaliber als de starterswoningen, zij het dat er een aantal meeropties in het standaardpakket wordt meegenomen. Onder andere in verband daarmee zijn deze woningen duurder dan de starterswoningen, richtprijs circa € 150.000,-- (V.O.N.) maar nog steeds aantrekkelijk voor mensen die zich niet (meteen) een (te) dure koopwoning kunnen (of willen) permitteren doch wel op zoek zijn naar een ruime gezinswoning.

Project zes halfvrijstaande woningen G. de Haan & Zn.
Bouwbedrijf G. de Haan & Zn. te Garyp zal volgens een concept van architect Sytsma & Feekes te Leeuwarden een zestal hoogwaardige halfvrijstaande woningen bouwen langs de rand van het uitbreidingsgebied. Deze woningen, in een hoger marktsegment, zullen waarschijnlijk rond de € 170.000,-- (V.O.N.) gaan kosten, prijs afhankelijk van eventuele meeropties.

De woningen worden tzt door of via de bouwbedrijven verkocht. In eerste aanleg is men echter gehouden aan de gemeentelijke inschrijflijst. Op datum van (oorspronkelijke) inschrijving bij de gemeente zullen de woningen worden toegewezen aan belangstellenden.

Mocht u belangstelling hebben voor deze woningen en u staat nog niet bij de gemeente ingeschreven, laat het dan zo spoedig mogelijk weten. Bij Bouwen en Wenjen worden graag uw persoonlijke gegevens aan de (wacht)lijsten toegevoegd! Natuurlijk is inschrijven geheel vrijblijvend.

Bouwen en Wenjen

Gemeente Tytsjerksteradiel

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.2, 10 december 2004)

totop


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.2, 10 december 2004)

Vereniging Dorpsbelang Garyp

Windturbines bij Suwâld
De gemeente heeft advies aan Dorpsbelang Garyp gevraagd of er bezwaren zijn tegen het plaatsen van 4 windturbines aan de overzijde van het PM kanaal tussen het dorp Suwâld en de Wijde Ee. Het Bestuur is van mening en heeft geadviseerd dat daardoor horizonvervuiling optreed. Het weidse landschap en het uitzicht worden negatief beïnvloed.

Dorpsvernieuwing
U hebt allemaal ervaren dat de werkzaamheden aan de Lytse Buorren volop aan de gang zijn. Men hoopt de werkzaamheden voor Kerst af te ronden. Door Dorpsbelang zijn nog enkele opmerkingen gemaakt over:

 • het voetpad nabij de speelplaats aan de Tuije.
  Door de opzichter werd daarover de volgende mededeling gedaan; het voetpad
  aan de Tuije ligt er eigenlijk niet zo slecht bij, maar er schijnt sprake te zijn van
  een waterafvoerprobleem. Eén en ander wordt in de werkzaamheden
  meegenomen.
 • de molgoten van het Tsjerkepaed en Koutenburg.
  Deze zullen opnieuw worden bekeken in verband met het oversteken van deze
  molgoten door rolstoel- en rollator-gebruikers.

Seniorencomplex
De wijziging bestemmingsplan lijkt procedureel te zijn afgerond. Volgt nu de procedure voor de bouwvergunning. De publicatie daarvan in Actief zal rond november/december plaatsvinden. Afhankelijk van de bezwarenprocedure kan daarna met de bouw worden begonnen.
Dorpsbelang zal binnenkort overleggen met de seniorencommissie en de woningcorporatie over de wijze van voorlichting en mogelijk inventarisatie van belangstellenden voor deze woningen.

Nieuwe leden
De vereniging van Dorpsbelangen is een belangenvereniging voor alle inwoners van het dorp Garyp. De woonomgeving en de leefbaarheid van ons dorp staan daarbij centraal. Dorpsbelang fungeert als intermediair/overlegorgaan met diverse andere organisaties en in het bijzonder met de gemeente Tytsjerksteradiel. Dorpsuitbreiding, dorpsvernieuwing, Sinterklaasfeest, Oudejaarsfeest e.d. zijn activiteiten waarbij Dorpsbelang een actieve rol speelt. Elk voorjaar is er een algemene ledenvergadering waar de leden worden uitgenodigd en waar gelegenheid is om elkaar wederzijds te informeren. Daarom is het van belang dat iedereen boven de 18 jaar lid is of wordt van onze vereniging. De jaarlijkse contributie bedraagt slechts € 3,50. Deze oproep is in het bijzonder van belang voor nieuw ingekomenen. Door middel van onderstaande bon kunt u zich aanmelden als lid van onze vereniging.

De voorzitter, Egbert Hadderingh


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.2, 10 december 2004)

totop


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.1, 15 oktober 2004)

Vereniging Dorpsbelang Garyp

Dorpsplein
Als gevolg van het Raadsbesluit omtrent wijziging in het plan Wijmenga is het volgende te melden. In de plaats van twee vrijstaande woonhuizen op de hoek Greate Buorren/Inialoane, wordt binnenkort de bestemming gewijzigd in die van dorpsplein/parkeerplaats. Daarvoor is een wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan nodig.
Dorpsbelang heeft overleg gevoerd met de gemeente over de inrichting van het dorpsplein. Ook de omwonenden zijn daarbij betrokken. In twee bijeenkomsten is uitgelegd hoe de wijziging van de bestemming gaat plaatsvinden en hoe de inrichting eruit zal gaan zien.
Het voorstel voor de inrichting bestaat uit een klinkerbestrating in vakken, op de wijze als reeds is uitgevoerd op de hoek Greate Buorren - Tsjerkepaad. De begrenzing met het Seniorencomplex en met het perceel van Aan Pander wordt gevormd door het inplanten van een beukenhaag. Evenwijdig aan de beukenhagen wordt een rij lindenbomen aangebracht. Er staan twee voetgangerspaadjes (doorsteken) van het plein naar het Seniorencomplex gepland. Voor het overige wordt in de aanplant van twee solitaire bomen voorzien. Naast parkeren krijgt het plein een multifunctionele functie. Bestuur en omwonenden zijn tevreden over de voorgestelde invulling.
NB. Er worden geen wijzigingen in de plannen voor het Seniorencomplex aangebracht. Ook de parkeervoorzieningen op het terrein van het Seniorencomplex worden in dat plan uitgevoerd.

Centrale As
In de gemeenteraadsvergadering van 23 september is het zogenaamde trechteringsproces aan de orde geweest. Dat wil zeggen dat er een keuze wordt gemaakt voor de resterende hoofdalternatieven van de ontsluiting vanuit N.O-Fryslân. Op grond van die keuzes zal dan een tracé/m.e.r. studie worden uitgevoerd. Dat is een onderzoek naar de nadelige effecten, onder meer op gebied van het milieu. Voorafgaande aan de raadsvergadering zijn de besturen van de dorpsbelangen van Burgum, Sumar en Garyp door de CDA-fractie gevisiteerd omtrent de voorkeuren en belangen die er in die dorpen leven. De hoofdvarianten waar het in belangrijke mate om gaat zijn.

1. Ten eerste de gedeeltelijk verdiepte traverse door Burgum, al of niet uitgevoerd met een aquaduct.
2. Ten tweede de westelijke rondweg Burgum/Wijde Ee, al of niet uitgevoerd met een aquaduct. Dit
tracé wordt aangeduid als de lange omleiding Garyp, al dan niet met een korte omleiding om Garyp.
De lange omleiding kent een aftakking naar de Wâldpoarte/N31 en een aftakking naar de Van
Harinxmaweg. De korte omleiding Garyp betreft de nieuwe noordelijker gelegen aansluiting van
Garyp op de Van Harinxmaweg.
3. En ten derde de nieuwe variant westelijk van de Wijde Ee. Deze geeft alleen aansluiting op de
Wâldpoarte/N31.

Enige voor- en nadelen:
De eerste variant heeft weinig consequenties voor Garyp, maar is naar alle verwachting te duur. De tweede (lange) variant ligt langs de Stinswei en ontlast ons van een hoop sluipverkeer. De derde variant geeft kans op sluipverkeer van de Wâldpoarte/N31 naar Sumar en het zuidelijk van het PM kanaal aan te leggen industrieterrein, tenzij daar passende oplossingen voor worden bedacht.

Ons afgegeven advies:
Op grond van deze afwegingen heeft het bestuur van dorpsbelang Garyp de lange omleiding Garyp bepleit. Deze variant kent twee aftakkingen en hierdoor worden wij langs de Easterein, Gravinneloane en Westerein (N913) van het sluipverkeer verlost. Deze weg krijgt daarmee de bestemming lokaal verkeer.

Begin 2006 wordt de definitieve vaststelling van het uit te voeren tracé door Provinciale Staten verwacht. De uitvoering kan dan starten in 2007 of daarna.

N.B.
In de ledenvergadering van voorjaar 2001 is als voorkeur aangegeven; geen rondweg Garyp, maar een dubbelbaans verbinding Burgum-Nijega. En als alternatief is aangegeven: rondweg tussen Stinswei en de N913, dan wel langs de Stinswei.
Aangenomen dat de tunnelvariant niet haalbaar is, dan voldoet de lange omleiding Garyp aan onze wensen.

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.1, 15 oktober 2004)

totop


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.1, 15 oktober 2004)

Starterswoningen Garyp in voorjaar 2005

Stand van zaken uitgifte bouwgrond en projectontwikkeling Woningbouw Garyp.

Terrein Smedes
De woningbouw van Groothuis B.V. op het voormalige terrein van Smedes aan de Lytse Buorren en de Ljippenstâl is nagenoeg gerealiseerd. In plaats van drie vrijstaande woningen aan de Lytse Buorren is uiteindelijk gekozen voor twee halfvrijstaande en één vrijstaande woning zodat de beschikbare ruimte beter benut kan worden.
Centrum
De benodigde planologische procedures voor de inrichting van de hoek Inialoane/Greate Buorren en bijbehorende bebouwing zijn in volle gang. Met de meeste Garipers hoopt de gemeente dat de plannen volgend jaar daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden!
Reguliere dorpsuitbreiding
In de reguliere dorpsuitbreiding aan de Sânhichte en het Skeanpaad is nog ruimte voor de bouw van 14 halfvrijstaande woningen. Hier zullen in opdracht van de gemeente onder andere vier zogenoemde starterswoningen worden gebouwd. Deze woningen zijn bedoeld voor Garipers die voor het eerst op zoek gaan naar een koopwoning. Omdat de woningen speciaal voor deze doelgroep goedkoop worden opgeleverd, geldt een aantal bijzondere voorwaarden. Zo wordt er een bovengrens aan het (gezamenlijke) belastbare inkomen gesteld en mag de woning, binnen 3 jaar na aankoop, niet worden doorverkocht. Bedoeling is dat de woningen (met alle toebehoren) niet meer zullen kosten dan rond de € 140.000 (liefst nog minder!), natuurlijk vooral afhankelijk van de duurzame kwaliteit. Voorts komen er nog 10 halfvrijstaande woningen in een verschillend marktsegment.
De selectie van een geschikt bouwbedrijf vindt momenteel plaats. Bedoeling is dat de woningen in het voorjaar van 2005 kunnen worden gebouwd. Inschrijven voor dit project kan geheel vrijblijvend bij Bouwen en Wenjen (telefoon 0511-460822/823, e-mail balievg1@t-diel.nl, bezoek: dagelijks van 08:30 tot 16:00 uur, tussen de middag en op dinsdagmiddag gesloten, op maandagavond geopend van 18:30 tot 20:30 uur).

Gemeente Tytsjerksteradiel

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.1, 15 oktober 2004)

totop


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.6, 20 augustus 2004)

Nieuws van de vereniging dorpsbelang

Locatie Wijmenga.
U hebt allen in de krant kunnen lezen dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de aanpassing van het plan. De bezwaarmakers hebben hun situatie toegelicht en hebben betoogd dat er meer parkeerplaatsen nodig zijn in het centrum van het dorp. Hiervoor zijn de twee geplande vrijstaande woningen geschrapt. De raad accepteert de financiële lasten die hierdoor ontstaan. Anders gezegd: de huurprijzen voor de seniorenwoningen worden hiervoor niet extra belast.
Er zal nu een pleintje met ca. twintig parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Dorpsbelang heeft inmiddels contact opgenomen met de gemeente om in samenspraak met de gemeente en met de omwonenden die ruimte in te vullen.
Door de politieke partijen werd met name de afweging gemaakt om nu het nog kan een goede keuze te maken voor meer ruimte. Als er eenmaal gebouwd zou zijn, dan is de situatie voor de eerste 50 jaar vastgelegd. Uit stedenbouwkundig oogpunt zijn beide kavels vrijgemaakt, zodat het idee van een dorpsplein vorm kan krijgen.
In het verleden zijn ook al opmerkingen gemaakt over de forse gevelwand. Door een plein te creëren ontstaat er onderbreking in die wand en dat geeft meer openheid. De eerste indruk is dat het totaalbeeld er fraaier door wordt en dat komt het dorp ten goede.

Egbert Hadderingh

Vernieuwen Fietspad

De noodzakelijkheid tot het herstellen van het fietspad Garyp-Sumar is thans doorgedrongen bij de uitvoerende overheid, te weten de Provincie. Een vasthoudend contact hierover door Dorpsbelang met de Provincie en de gemeente Tytsjerksteradiel heeft bewerkstelligd dat de feitelijke uitvoering van een nieuw fietspad, bij monde van de heer Visser van de Provincie, kort na de bouwvak zal worden opgestart. De Provincie heeft aangegeven dat in het onderhoudsprogramma voor dit project voor een asfaltverharding is gekozen. Een keuze welk een iedereen die het fietspad met regelmaat gebruikt zal kunnen onderstrepen. Het Dorpsbelang zal, gezien de huidige miserabele en onveilige toestand van het fietspad, een vinger aan de pols houden dat de gedane toezegging van de Provincie wordt waargemaakt.

3VO

3VO betekent Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie. Ondersteuning door 3VO betekent een meldpunt voor Verkeersonveiligheid, het opstarten van Verkeersveiligheidsprojecten en het geven van Verkeerstechnisch advies. Tevens kan een (zelf) verkeersonderzoek door 3VO worden opgestart waarbij gedacht moet worden aan het doen van snelheidsmetingen in een dorp, intensiteitstellingen, het doen van enquêtes, procedurele ondersteuning etc. Ook kan ingespeeld worden op de verkeers(on)veiligheid met 'De Verkeerskar' in het lager onderwijs met o.a. spelmateriaal en lesmethodieken. Deze club enthousiaste mensen is recentelijk door enige leden van Dorpsbelang op een thema avond bezocht. Het thema betrof de algemene aanpak van verkeersonveiligheid in een dorp. Vaak wordt deze door de weggebruiker (en dat zijn wij in principe allemaal) zelf gecreëerd. De overheid speelt echter als wegbeheerder hierin ook een grote rol (zie bovenstaande). Ook kan gedacht worden of bv. de weginrichting wel is afgestemd op de auto, de belemmeringen voor kwetsbare weggebruikers etc. De Overheid is en blijft echter verantwoordelijk voor de veiligheid en mobiliteit van iedereen.Ook kan Dorpsbelang een positie en rol bij de aanpak van verkeersonveiligheid in een dorp vervullen. Vooreerst heeft Dorpsbelang in juli een vertegenwoordiger van 3VO uitgenodigd om een aantal veiligheidsaspecten in Garyp onder de loep te nemen. Dat dit, na de bijna gerealiseerde dorpsvernieuwing, geschiedt behoeft geen probleem te zijn. U zult op de hoogte worden gehouden van de uitkomsten van de onderzoeken door 3VO in ons dorp.

Jurjen Postma.

Inialoane
Naar aanleiding van vragen van bewoners van Garyp heeft de gemeente de volgende beschouwing gegeven over de situatie op de Inialoane.

Nei in petear mei tarieders fan de plannen oar de doarpsfernijing is nochris dúdlik nei foaren kaam, dat foar de Inialoane in bewuste kar makke is om it dwersprofyl te feroarjen. De Inialoane wie in wat kleurleaze dyk, mei in betreklik brede rydbaan. Foar it trochgeande (auto)ferkear wie de dyk wol goed tagonklik, mar foar de leefberens en de faasjebeheining fan 30 km/oere, sa’t wy dit jier ynfiere wolle, wie it nedich om de dyk te feroarjen. Der is bewust foar keazen foar it fersmeljen fan de rydbaan. Alle ferkear moat him ôfwikkelje op de rydbaan. Byneed kinne auto’s gebrûk meitsje fan de kantstrook. It seit himsels dat as jo soks oanlizze, dat jo dan de rydbaan ek dúdlik markeare moatte. De goatte moat dan net allinnich goate lykje, mar dat ek wêze.

Ek is der sprutsen oer in hinderlike situaasje foar automobilisten en sels gefaarlike tastannen foar fytsers, dy’t rjochting it doarp geane. De fytsers soene dan geregeld oer de goatte útwike moatte ne de kantstrook, as harren in auto yn ’e mjitte komt. Neffens ús soe it krekt oarsom wêze moatte. De fytsers hoege net út te wiken foar de auto, mar de auto moat him yn sa’n situaasje oanpasse oan de fytsers. Auto’s dy’t de fytsers yn de mjitte komme of efterop komme, sille yn dat gefal gewoan wachtsje moatte op de fytser en dêrnei om de parkeare auto hinne. Yn guon gefallen sille auto’s ek wolris útwike moatte nei de rabatstrook, mar dat mei gjin probleem wêze. Dat der soms wat hinder foar automobilisten wêze sil, is ek de bedoeling fan it keazen dyksprofyl. Krekt dy hinder soarget derfoar dat der stadiger riden wurdt.

Fansels mei ien en oar net liede ta oerlêst of in minne tagonklikheid foar bern, âlderein of beheinden. Dy groep wat kwetsberder ferkearsdielnimmers hat by de doarpsfernijingsplannen neffens ús perfoarst wol omtinken hân. It trottoir is sels in tegel breder makke, sadat minsken mei rollators, berneweinen ensfh. yn alle gefallen oan ien kant fan de dyk foldwaande romte en in flakke tegelbefluorring hawwe. It feit dat ienris yn ’e wike it trottoir ôfsletten wurdt troch de ôffalkonteners soe oplost wurde kinne troch de konteners op de kantbefluorring oan te bieden.

Dan noch inkelde opmerkings by mooglike oplossingsmooglikheden:
1. Werom nei it âlde dwersprofyl:
Bûten dat soks in grutte kaptaalferneatiging wêze soe, soene der dan in hiel soad drompels of oare rarichheden makke wurde moatte om oan it 30 km-rezjym foldwaan te kinnen. En sûnder mis dat dêr dan wer guon op tsjin binne. It liket ù dan ek net ferstannich om op dit stuit op de keazen konstruksje werom te kommen.
2. Goatte flauwer en sêft gloaiend ùtiere:
Dat is in prinsipieel foute tinkwize. Der wurdt dan in konstruksje makke, dy’t minsken sels de kar lit om de kantstrook al as net by de rydbaan te belûken. Guon fytsers soene dan makliker kieze om foar de auto’s út te wiken, wylst oaren harren plakje op de rydbaan gewoan opeaskjen bliuwe. De automobilist moat dus gokke wat de fytser docht. Dizze ûnwisse situaasje moat neffens ús perfoarst net mooglik makke wurde.
3. Parkearferbod oan westside, dus inkeld parkearre op kantstrook:
Op himsels is it net raar it parkearen safolle mooglik op dy kant te konsintrearjen, mar it soe neffens ús net goed wêze dat der allinnich mar op dy kant parkeard wurdt. Soks jout de auto rom baan op de oare kant en dan wurdt der wer te hurd riden. Boppedat past it eins net yn it 30 km-rezjym om parkearferboden yn te stellen. It soe it moaist wêze, as it parkearen op de kantbefluorring op frijwillige basis gean soe. Op plakken dêr’t der romte foar is soe inkeld in auto oan de oare kant parkeard wurde kinne, bygelyks om de 100 meter, sadat de trochgong ûnderbrutsen liket. Faaks dat de buert hjir sels ris oer neitinke kin.

Ta beslút hawwe wy ús opsichters sjen litten nei de goatten fan de Inialoane. De konklúzje is algemien dat dêr net safolle mis mei is. Wol is op in pear plakken de klik fan de rabatstrook noch net delriden of sakke. Dat sil nei alle gedachten de kommende tiid noch wol barre en oars is soks noch gjin ramp. Wy binne fan betinken dat it de baas is en lit de problematyk efkes wat besakje. De ferskillende ferkearsdielnimmers moatte mei-inoar besykje in nij lykwicht te finen op de Inialoane, dat mear rjocht is op de leefberens en minder op de trochstreaming.

Ut namme fan boargemaster en wethâlders fan Tytsjerksteradiel
It haad fan de ôfdieling Planûntwikkeling en Fêstgoed

M. Verbeek

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.6, 20 augustus 2004)

totop


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.5, 28 mei 2004)

Nieuws van de vereniging dorpsbelang

In de goed bezochte ledenvergadering van 23 februari 2004 heeft onder meer een bestuursverkiezing plaatsgevonden. Aftredend waren Karel Pander en Klaas Veltman. Tineke Hamburg heeft om zeer begrijpelijke reden na drie jaar haar functie als notuliste neergelegd. Klaas heeft zich 8 jaar lang zeer verdienstelijk gemaakt voor diverse activiteiten in het dorp. Klaas had naast het penningmeesterschap nog een bijzondere taak en dat was het regelen en in de gaten houden van diverse kleine en grote zaken. Zoals even naar de jeugd bij de container, even een verlichtingspaal regelen, even alle zitbanken die ons dorp telt controleren op deugdelijkheid, controle van de richting-aanwijziging-bordjes, is het perkje bij het dorpswapen ook aan een nieuw bloemetje toe enz. enz.

Tineke functioneerde als een correcte en punctuele notuliste die naast deze functie ook altijd bereid was om diverse hand en spandiensten namens dorpsbelang te verrichten. Nogmaals jammer dat ze er a.g.v. ziekte mee moest stoppen. Het bestuur wenst haar alle goeds en gezondheid toe. Mogelijk kunnen we in de toekomst nog eens een beroep op haar doen.

Karel legt als voorzitter van dorpsbelang na vier jaar zijn functie neer. Hij was een betoefd leider en bestuurder en wist de taken goed te verdelen en wees een ieder op zijn verantwoordelijkheid zowel binnen het bestuur als bij de gemeente. Karel, Tineke en Klaas nogmaals bedankt voor jullie inzet voor het dorp.

Gelukkig konden we drie nieuwe bestuursleden verwelkomen, te weten Laurens Hengst en Wim van Rangelrooij die zich voor de komende 4 jaren beschikbaar hebben gesteld, en Annet Raap in eerste instantie voor een jaar. Zij maakt op deze manier de periode van Tineke Hamburg vol. Wij gaan ervan uit dat de nieuwe bestuursleden zich snel thuis zullen voelen bij het overgebleven bestuur en met evenveel toewijding en inzet gaan functioneren. Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen. Thérèse Meindertsma (secretaresse en notuliste), Egbert Hadderingh (voorzitter), Trienke Pander, Jurjen Postma, Annet Raap, Laurens Hengst (penningmeester) en Wim van Rangelrooij.

Onderhoudsprogramma 2004

Elk jaar worden alle verenigingen van dorpsbelangen door de gemeente Tytsjerksteradiel geïnformeerd over de onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd gaan worden aan wegen, vijvers, boomsingels en andere groenvoorzieningen. Voor Garyp betekent dit, dat de vijver aan Gravinneloane reeds uitgebaggerd is. Tevens zal het wegdek van de Bolderen en de Broek, gereinigd, gerepareerd en opnieuw geasfalteerd worden.
Misschien denkt u, na het lezen van dit bericht, maar hoe zit het dan met dat beroerde fietspad aan de Easterein. Dan moeten wij u helaas mededelen dat er een verschil van mening is ontstaan tussen provincie en gemeente over wie hier verantwoordelijk voor is. De partij die in die discussie het meeste belang heeft is dorpsbelang Garyp. Wij kunnen alleen maar bellen van de één naar de ander in de hoop dat er eindelijk eens iets gebeurt dat leidt tot een goed en degelijk fietspad. Maar hier geldt het gezegde geduld is een schone zaak maar al te goed.

Wim van Rangelrooij

Locatie Wijmenga

Eigenlijk weinig nieuws. De behandeling van de parkeerproblematiek wordt, donderdag 13 mei in de Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel behandeld. Afwachten maar.
Noot redactie:
u heeft inmiddels via Actief kunnen lezen welke beslissing de raad heeft genomen.

Locatie Smedes

Hierover valt te melden dat de grond zodanig is vervuild, dat de provincie het saneringsplan dient goed te keuren. Het saneringsplan is inmiddels naar de provincie gezonden. Het wachten is op een positieve beslissing van de provincie. Voor het afvoeren van de grond is inmiddels opdracht verstrekt en hiermee wordt binnenkort begonnen. Voor echter met de bouw kan worden gestart zal eerst de beschikking van de provincie ontvangen moeten zijn.

Opening van het Spoekepaad

Op de ledenvergadering hebben we u geïnformeerd over de naamgeving van het fietspad langs het Margrietkanaal vanaf de gaslocatie tot aan het Krúswetter. Aanvankelijk was het de bedoeling om aan dat pad de naam Otterpaad te geven. Zowel naar het dier als ook naar de heer Otter die een belangrijke bijdrage heeft geleverd in de totstandkoming van het pad. Dorpsbelang van Earnewâld vond de naam Spoekepaad mooier, omdat dat een meer historische naam is van een pad dat er ooit is geweest. Omdat er vaak sprake is van grondmist is historisch gezien de relatie met spokig gelegd. Wij zijn met het voorstel van Earnewâld akkoord gegaan. Een afvaardiging van dorpsbelang is bij de opening op 23 april door wethouder Nijboer en mevrouw Brandenburg voorzitter van het overlegorgaan de Alde Feanen aanwezig geweest en zijn samen met enkele bestuursleden van de zonnepont tot na de afsluiting in hotel/restuarant De Princenhof gebleven om na te praten over deze mooie recreatieve aanwinst.

Egbert Hadderingh

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.5, 28 mei 2004)

totop


Renske Herder wint reis naar Kenia

Renske Herder won deze week de Young Creative Award.
Het betreft een prijsvraag die is uitgeschreven door Terre des Hommes in samenwerking met Ontwikkelingssamenwerking (Min.v.Buitenlandse Zaken), MTV en RTL5.

Het doel was en is meer publiciteit te geven aan aids in ontwikkelingslanden.
De opdracht was als volgt:


In veel ontwikkelingslanden wordt al voorlichting over HIV/aids gegeven, maar het is nog onvoldoende. Meer en goede voorlichting is dus nodig. Dit is lastig, omdat veel mensen niet altijd makkelijk toegang hebben tot informatie. Ze hebben niet altijd televisie, vaak wel een radio. Velen van hun kunnen niet lezen. Maar jij kunt helpen! Bedenk op welke manier jij de jongeren daar zou informeren en win een reis met VJ Barbara naar Kenia.

Renske ontwierp een etiket voor op een (water)flesje.
Op de stripachtige afbeeldingen wordt eenvoudige uitleg gegeven over aids, waar krijg je het door en waardoor niet. Seks is taboe in Kenia, daar moest op de illustratie rekening mee gehouden worden. Bovendien is een zeer groot gedeelte van de inwoners analfabeet. Uitleg in tekstvorm is daarom minder geschikt.

En dit gaat Renske in Kenia doen:
Swapping Places vindt van 5 tot 13 juni 2004 plaats. Wat is Swapping Places? Het woord zegt het al, je wisselt van plaats. Jij gaat een week naar Kenia en de Keniaanse winnaar komt naar Nederland. Je ruilt dus eigenlijk, jij kijkt hoe het leven in Kenia is en hoe men daar voorlichting geeft over HIV/aids. De Keniaanse winnaar doet hetzelfde, maar dan in Nederland.

Dit staat momenteel ook op de site van de organisatie:
De Young Creative Award 2004 is nu al een groot succes! Er zijn in totaal meer dan 2 keer zoveel creatieve inzendingen binnen gekomen als bij de vorige Young Creative Award. Gedichten, songs, posters, spelletjes, toneelstukken en andere originele ideeën. Een zware taak voor de jury dus om hieruit een winnaar te kiezen. Toch is een selectie gemaakt en zijn 10 genomineerden voor de jury verschenen om hun inzendingen toe te lichten. De jury, die bestond uit onder andere VJ Barbara van MTV en DJ Rick van Velthuijsen van Radio 538, heeft alle genomineerden beoordeeld en... de winnaar is bekend!

Om het nog even spannend te houden zal pas op 26 april de winnaar bekend worden gemaakt. De vijf finalisten worden uitgenodigd voor een kijkje achter de schermen bij MTV samen met een vriend of vriendin en uiteindelijk zal VJ Barbara daar bekend maken wie met haar naar Kenia zal reizen. Een spannende dag dus voor de finalisten, ook nog eens omdat een cameraploeg aanwezig zal zijn om deze gebeurtenis te filmen en uit te zenden. Hou de uitzendingen van MTV News en deze website dus in de gaten als jij wilt weten wie de winnaar wordt!

kijk ook op: www.yca.nl

In de maand september volgen er waarschijnlijk 5 uitzendingen van elk 25 minuten op RTL5 over de reis van Renske naar Kenia en de Keniaanse winnares naar Nederland.

VJ Barbara van MTV reikte de prijs uit.
Op de foto geeft Renske nadere uitleg over het etiket op het flesje

totop


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.4, 26 maart 2004)

Informatie van de Gemeente

Herinrichting terrein "Smedes" aan de Lytse Buorren van start

In het kader van de dorpsvernieuwing wordt binnenkort gestart met de totale herinrichting van het terrein "Smedes". Zoals elke Gariper weet, was het bedrijf Smedes de laatste jaren uit zijn jasje gegroeid waardoor dit bedrijf te dominant werd in de woonomgeving aan De Lytse Buorren.
Alweer ruim een jaar geleden werden Smedes en gemeente het eens over een verplaatsing van het bedrijf. Eind vorig jaar is Smedes vetrokken naar het bedrijfsterrein in Sumar.
Ondertussen zijn de objecten gesloopt en heel binnenkort zal de grond worden gesaneerd. Want de bedoeling is dat de firma Groothuis uit Almelo een negental nieuwe woningen op deze plek gaat realiseren.

Het project bestaat uit zes halfvrijstaande woningen, bereikbaar vanaf de Ljippenstâl en drie vrijstaande woningen aan de Lytse Buorren. Voor het kunnen bouwen van deze woningen is natuurlijk een bouwvergunning nodig.
Omdat de locatie Smedes als bedrijfslocatie stond gepland moet dit worden veranderd in een woonbestemming. Zodoende kan via een zogeheten artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening procedure de nieuwbouw op korte termijn ook juridisch mogelijk worden gemaakt.
Naar verwachting zal Groothuis (op zijn vroegst) eind april kunnen starten met de nieuwbouw.
Omdat de woningen tegenwoordig met behulp van grote machines in korte tijd worden gebouwd en de locatie midden tussen de bestaande woningen is gelegen, bestaat het risico dat er schade zal kunnen ontstaan aan belendende woningen.
Alhoewel wij denken dat dit niet zal gebeuren (Groothuis is zeer ervaren in het realiseren van zogenoemde inbreidingslocaties) kunnen we de bewoners wellicht gerust stellen met de mededeling dat Groothuis goed is verzekerd tegen onverhoopte schade bij nieuwbouwactiviteiten. Wanneer omwonenden vragen of klachten hebben tijdens de nieuwbouw kan men contact opnemen met Groothuis op het telefoonnummer 0546-480000.
En natuurlijk kunnen Garipers te allen tijden terecht bij onze publieksafdeling Bouwen en Wenjen (telefoon 0511-460822/823, e-mail: balievg1@t-diel.nl) voor vragen over de procedure. Onlangs is ook de grond voor vrijstaande woningen aan het Skeanpaad en de Sânhichte grotendeels verkocht. Dus ook hier binnenkort de nodige activiteiten.

Bouwen en Wenjen
Gemeente Tytsjerksteradiel.

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.4, 26 maart 2004)

totop


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.3, 23 januari 2004)

Nieuws van Dorpsbelang Garyp

Stand van zaken "Nieuwbouw Garyp"

1. Sânhichte

Medio december 2003 hebben alle belangstellenden voor een bouwkavel een brief van de gemeente ontvangen. In deze brief wordt informatie verstrekt over de bouwmogelijkheden.

Tevens kan men op een antwoordformulier de voorkeur voor een vrijstaande kavel of een halfvrijstaande kavel aangegeven.

2. Locatie Wijmenga

U hebt gezien dat de sloop, op aandrang van dorpsbelang, is gerealiseerd. Het wachten is nog steeds op de behandeling van de tegen het plan ingebrachte zienswijzen. Daarna zal de artikel 19 procedure, bestemmingsplanwijziging, worden opgestart. Tevens zal in de maand januari een gesprek over de trage voortgang worden gestart tussen de nieuwe gemeentelijke vertegenwoordiger (opvolger van Van Mourik), dorpsbelang en overige direct betrokkenen.

3. Locatie Smedes

De locatie is leeg en opgeleverd aan de gemeente. Binnenkort zal met de sloop worden begonnen. Er worden i.v.m. asbestvervuiling bepaalde eisen aan de weersomstandigheden gesteld. Ook voor deze locatie wordt een artikel 19 procedure gestart. Zoals reeds eerder vermeld, zullen door het bouwbedrijf Groothuis drie blokken twee onder één kap en drie vrijstaande woningen worden gebouwd. De verkoop van deze huizen loopt via makelaar Wijmenga te Burgum. Hier kan men u nader informeren. Het is niet duidelijk of de herbestrating van de Lytse Buorren voor, tijdens of na deze activiteiten zal beginnen.

Namens dorpsbelang E. Haddering

Dorpsvernieuwing

Zoals iedereen kan zien wordt in het kader van de dorpsvernieuwing op dit moment geen enkele activiteit verricht. De oproep in de vorige Rabbelskûte voor het doorgeven van onvolkomenheden in de al uitgevoerde dorpsvernieuwing heeft geen enkele reactie opgeleverd, zodat wij tot de conclusie komen dat op dit moment het verrichte werk naar behoren is uitgevoerd. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u alsnog via een briefje eventuele klachten doorgeven aan K. Pander, Lytse Buorren 4. De dorpsvernieuwing is heelhuids door de jaarwisseling heen gekomen, zodat onze zorgen daarover achter af bekeken overbodig zijn geweest. Gelukkig maar.

Namens Dorpsbelang K. Pander

Dorpswandeling groenvoorziening Garyp

Hieronder treft u het verslag aan van de dorpswandeling van 22 september jl.   met het antwoord van de heer Kwant van de gemeente op de zaken die aan de orde zijn geweest.

 • Master Lubwei hoek pad langs school: kale grond op hoekje:Inplanten na rooien esdoorn.
 • Waarom plaggen gestoken op grasveld Ds. Minnemaweg?
 • Vijver langs Gravinneloane staat vol lisdodde:
  Zal deze winter worden gebaggerd.
 • Berken aan zuidzijde Tuije laten hele zomer zaad vallen (veel meer dan gewone inheemse berken ?)
  Wordt onderzocht.
 • Kan er een bank komen rond de boom op hoek Buorren ‑ Tsjerkepaed?
  Hiervoor bestaan al plannen in kader van de dorpsvernieuwing.
 • Verzoek beplanting met bank op hoek Buorren ‑ Tuije.
  Zal beantwoord worden in het kader van de dorpsvernieuwing.
 • Kunnen bosjes langs schelpenpad naar zonnepont verwijderd worden i.v.m. overzicht bocht voor fietsers?
  Ja, maar eerst nagaan wie dit geplant heeft en waarom.
 • Kan de parkeerplaats naast Koutenburg 26 vergroot worden?
  Nagenoeg elke woning in Koutenburg heeft een garage / carport / parkeergelegenheid op eigen erf. Daarnaast is er langs de weg en in de parkeerplaats naast Koutenburg 26 parkeercapaciteit. Hiermee wordt ruim voldaan aan de geldende parkeernorm van 1 parkeerplaats per woning. Derhalve geen noodzaak tot uitbreiding.

De conclusie van de gemeente n.a.v. deze dorpswandeling is dat men in het algemeen tevreden is met de groenvoorziening en het onderhoud ervan.

Namens Dorpsbelang, K. Veltman

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.3, 23 januari 2004)

totop