Skip to main content

Actueel 2005

 


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.1, 23 september 2005)

Jubileumfeestjûn Shantykoar “De Skipfeartsjongers”


Op saterdei 15 oktober o.s. is it tsien jier lyn, dat de “De Skipfeartsjongers” útein set binne.
Om dit te betinken en te fieren, binne wij fan doel in feestjûn
te hâlden foar eltsenien dy´t dit heuchlike feit mei ús diele wol.

Wij probearje der in gesellige jûn fan to meitsjen wer by ek it
duo “Forbean” de jûn mei opfleurje sil.

Eltsenien dy’t dit mei meitsje wol is hjirby útnoege yn ’t Geahûs.
De seal is iepen om 19:30 oere en it programma begjint om 20:00 oere en duorret oant ûngefear 23:00 oere.
De tagong is fergees, en elts wurd in konsumpsje oanbean.

Wij hoopje op in gesellige jûn mei in soad folk.

Nammens it bestjoer

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.1, 23 september 2005)

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.1, 23 september 2005)

Dorpsvisie

Eind juni is het rapport belevingsonderzoek t.b.v. de dorpsvisie opgeleverd door de FLD (Ferieniging Lytse Doarpen).
In een korte samenvatting volgen hierna de belangrijkste verkregen resultaten van het onderzoek.

Sterke punten van Garyp.
• De centrale ligging in Friesland en t.o.v. Drachten/Leeuwarden/Burgum
• De aanwezige middenstand/ dorpswinkels
• De mooie omgeving

Zwakke punten.
• Het openbaar vervoer
• Staat van de wegen/straten

Karakteristieke punten
• Oude boerderijen en huizen
• Kerk en kerkhof
• Het nog steeds dorpse/landelijke karakter
• Gevels, kunstwerk, natuur
• Kleinschalig en voor een dergelijk dorp veel voorzieningen

1. In Garyp heb je voldoende middenstand voor de dagelijkse boodschappen.
89,3 % is het eens met de stelling.
(Dit betreft 125 ingevulde formulieren. Sommige buurten hebben collectief een formulier ingeleverd en sommigen hebben in groepjes gewerkt. Dus het aantal formulieren is niet representatief.)

Een samenvoeging van aangedragen oplossingen;
- Winkelcentrum maken met meer mogelijkheden.
- Jammer dat ijzerwaren Smedes is vertrokken.
- Een winkel met cadeauartikelen.
- Gariper bevolking moet meer in eigen dorp winkelen.

2. Het onderwijs voldoet aan de vraag van de inwoners.
89,6 % vindt dat het onderwijsaanbod voldoet aan de vraag.
- Er zijn natuurlijk altijd ouders die menen dat ergens anders hun kinderen beter onderwijs kunnen krijgen.
- Voortgezet onderwijs redelijk dichtbij.
- Verjonging van leerkrachten is gewenst.
- Een enkeling is voorstander van een neutrale school.
- Kinderopvang lijkt gewenst.

3. De betrokkenheid tussen bewoners onderling is groot.
86 % vindt dat de betrokkenheid onderling groot is.
- Men leeft met elkaar mee.
- Iedereen kent elkaar.
- Wel neemt de betrokkenheid af.

4. Het verenigingsleven is bloeiend met veel vrijwilligers.
87,8 % geeft aan dat er veel verenigingen zijn. Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden.

5. In de omgeving van Garyp zijn genoeg mogelijkheden om te recreëren en te sporten.
90,6 % vindt dat er in de omgeving genoeg mogelijkheden zijn om te sporten. Om te recreëren is in Garyp niet zo veel. Een sporthal of sportcomplex en een jachthaven zijn genoemd als aanvulling.
- IJsbaan ligt niet goed
- Skeelerbaan/skatebaan is gewenst

6. Garyp is kindvriendelijk en heeft voor jongeren voldoende mogelijkheden.
56,9 % is het eens.
Voor kinderen zijn er voldoende speelplaatsen, maar bij de school is het niet veilig en er ontbreken in een aantal straten een stoep. En in het dorp wordt te snel gereden
- Voor 15 tot 18 jarigen is er maar weinig te beleven

Vraag: Zijn er voor verschillende leeftijdsgroepen genoeg plekken om elkaar te ontmoeten?
De meest genoemde oplossingen zijn: skatebaan, jeugdhonk, dorpscafé weer openen, skeelerbaan en meer activiteiten organiseren.

7. De kerk heeft een belangrijke rol in Garyp.
Ja de kerk heeft een belangrijke rol in Garyp. Doordat veel inwoners christelijk zijn. En veel inwoners kerkelijk actief. Al neemt dit wel af.

8. Als Garyp een vitaal dorp wil blijven zijn meer inwoners en meer woningen nodig.
61,2 % is het eens met de stelling, omdat er weinig woningen zijn voor jongeren (starterswoningen) en is goed voor de middenstand.

9. Er zijn voldoende woningen.
Voor jongeren en jonge gezinnen zijn er niet voldoende woningen,
volgens 66,4 %. Te weinig huur en betaalbare woningen. 57,6 % geeft aan dat er nu voldoende woningen zijn voor ouderen (55+)

10. Het is een aantrekkelijk dorp voor ouderen om in te blijven wonen.
81,6 % is het eens, omdat de middenstand goed is, er is een arts en apotheek. En er is thuiszorg en burenhulp. Het niveau moet wel op peil blijven.

11. Garyp is over het algemeen een veilig dorp.
In het algemeen is Garyp veilig, ondanks kleine inbraken en een aantal niet veilige kruispunten. Maar dankzij de sociale controle is het nog veilig in Garyp

Vraag: Bent u tevreden over de kwaliteit van de wegen?
Velen zijn niet tevreden over de kwaliteit van de wegen, met name de Inialoane springt eruit.

12. Garyp is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
86,9 % is het niet eens. Garyp is wel bereikbaar met de bus door de halte aan de Wâldwei en dan lopen of fietsen. Maar goed is dat niet volgens de inwoners. Het is niet bekend hoe veel en hoe vaak men gebruik maakt van het openbaar vervoer.

13. Er moeten meer bedrijven komen in Garyp.
Kleinschalige industrie op het bedrijventerrein dat werkgelegenheid oplevert ziet een grote groep wel zitten. Enige uitbreiding van de middenstand en een aantal inwoners erbij.

Vraag: Moet de fabriek van Sonac vanwege de stank dicht?
Slachtafval en dood vee moet ergens verwerkt worden en Sonac geeft werkgelegenheid. Men heeft weinig last van stank, doordat de wind meestal gunstig is.

14. Het is belangrijk dat Garyp meer toeristen trekt.
De meningen zijn verdeeld. Varieert van goed voor de middenstand en geeft meer levendigheid en gezelligheid tot, het dorp wordt drukker en Garyp heeft een toerist weinig te bieden en laat hen naar Earnewâld gaan.

15. Het gemeentelijk apparaat functioneert goed voor Garyp.
59,4 % is het niet eens. Aandacht van de gemeente gaat uit naar Burgum. De gemeente is traag en plannen worden slecht uitgevoerd. De gemeente luistert wat meer naar dorpsbelang.

16. Dorpsbelang vertegenwoordigt de belangen van het dorp goed.
87 % vindt dat dorpsbelang de belangen van het dorp goed vertegenwoordigt. Door het belevingsonderzoek kan dorpsbelang erachter komen wat er leeft bij de dorpelingen en wat er eventueel verbeterd kan worden. De inspanning bij dorpsvernieuwing wordt gewaardeerd.

Vraag: Met wat voor rapportcijfer zou u het dorp Garyp als geheel willen waarderen?
Garyp heeft gemiddeld 7,2 als rapportcijfer gekregen.

Allen, in het bijzonder de besturen van de buurtverenigingen, die hebben meegewerkt bij de beantwoording van de vragen worden hartelijk bedankt voor de geleverde input. Wij hebben nu bepaalde beelden hoe door het dorp gedacht wordt over bepaalde zaken. Het bovenstaande is nog maar een bloemlezing.
Hoe nu verder? Op de bestuursvergadering op 12 september zullen wij ons beraden. Enkele inwoners zullen worden gevraagd om in een groepje een bepaald thema nader uit te werken in een visie. Ook kunnen belangstellenden zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat.

Egbert Hadderingh, voorzitter

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.1, 23 september 2005)

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.1, 23 september 2005)

Nieuws van Dorpsbelang

Centrale As/rondweg Garyp

Begin augustus hebben Gedeputeerde Staten samen met de betrokken gemeentebesturen het voorkeurstracé bekend gemaakt. Hierin is de rondweg Garyp opgenomen als een enkelbaans snelweg, lopende van de aansluiting op de N31 bij Van der Veen, halverwege de Stinswei en de Westerein/Easterein en aansluitend op de dubbelbaansweg Dokkum/Nijega ter hoogte van de Sonac. Voor het lokale verkeer worden de nodige aanpassingen aangebracht, onder meer door een tunnel onder de dubbelbaansweg naar Sumar en Burgum. In het voorstel is tevens een aquaduct opgenomen onder het aan te passen Prinses Margrietkanaal.
Er zitten negatieve als ook positieve kanten aan het voorstel:

 • Negatief is de doorsnijding van het open weidegebied westelijk van Garyp.
  Dat levert belemmeringen op voor de agrarische bedrijven. Desgevraagd
  deelde de voorzitter van de landinrichtingscommissie mee dat er mogelijkheden zijn voor bedrijfsverplaatsing c.q. nieuwbouw voor 3 of 4 bedrijven. De landinrichtingscommissie kan door middel van kavelruil en het aanwenden van subsidies helpen om nieuwe duurzame bedrijven te realiseren.
 • De positieve kant van het verhaal is dat de Westerein/Easterein verkeersluw
  wordt. Tevens biedt de ruimte tussen de rondweg en het dorp nieuwe
  mogelijkheden voor bedrijventerreinen, woningbouw en/of overige openbare
  voorzieningen.


Vanaf half september kan gedurende 6 weken bezwaar worden gemaakt tegen het voorgenomen plan. Dat kan individueel, maar ook collectief. Zoals al aangegeven in de Rabbelskûte van juni zullen de bezwaren terdege onderbouwd moeten zijn. De in de keuze betrokken natuurwaarden, en dan met name de kwel van het Drents plateau wegen zwaar. Om die reden lijkt opschuiving van het tracé weinig kans van slagen.
Als blijkt dat er belangstelling is om een collectief bezwaar in te dienen door dorpsbelang meldt u dat dan schriftelijk per omgaande doch uiterlijk 15 oktober aan het secretariaat. Geef aan wat het bezwaar volgens u moet inhouden en om welke reden. Afhankelijk van het aantal en de argumentatie zal het bestuur vervolgens bekijken of er sprake is van collectiviteit.

Secr.: T. Meindertsma, Brandsmaloane 1, 9263 TV, Garyp.

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.1, 23 september 2005)

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.5, 24 juni 2005)

Nieuws van Dorpsbelang

Centrale As/rondweg Garyp

De rondweg om Garyp komt er, dat staat vast. Provinciale Staten hebben dat besloten op 15 september 2004. De Centrale As in combinatie met de rondweg Garyp is noodzakelijk voor de verkeersafwikkeling rondom Leeuwarden. Het noord- zuid verkeer van en naar Noord- Oost Friesland wordt langs deze weg ten zuiden van Leeuwarden geleid door middel van de aansluiting op de N31.
Voorafgaande aan dat besluit is er een inspraakprocedure geweest. Dorpsbelang heeft indertijd zowel schriftelijk als ook mondeling haar standpunt, zoals is besproken op de ledenvergadering voorjaar 2001, hierover naar voren gebracht. Op grond van het genomen besluit was de gedachte dat de rondweg zou komen te liggen naast de Stinswei. Echter nadere studies en rekening houdend met in het gebied aanwezige natuurwaarden leiden ertoe dat het tracé is opgeschoven in de richting van het dorp. Zeg maar halverwege de Stinswei en de N913. Voor de agrariërs betekent dat een grotere versnippering en afstandsvergroting naar hun kavels gelegen achter dat tracé. Er komt een tunnel ter hoogte van de Eendrachtswei. De landinrichtingscommissie is bezig samen met de betrokkenen te bekijken in hoeverre kavelruil en/of bedrijfsverplaatsing c.q. nieuwbouw hiervoor passende oplossingen kan bieden.
Er zijn thans nog 3 mogelijkheden in beeld. Het alternatieve tracé langs Suwâld lijkt niet haalbaar vanwege de te grote afstand ten opzichte van Burgum. Vervolgens de lange rondweg die vanaf Van der Veen met een boog achter het dorp langs loopt richting Rendac. Ook is een model bekeken waarbij wordt uitgegaan van hetzelfde tracé, maar met een aansluiting op de Easterein. Deze aansluiting zou dan komen ter hoogte van de familie Veenje en vervolgens naar de huidige Gariperhoek. Dat zou betekenen dat dat gedeelte van de Easterein moet worden gereconstrueerd tot autosnelweg met een parallelweg. Kortom voor de aanwonenden een snelweg door de voortuin. Om die reden hebben de bewoners van de Easterein zich op 26 april laten informeren bij het projectbureau. Er is uitgebreid voorlichting gegeven door de projectmanager. En naar de stand van zaken van dat moment bleek dat het vrijwel onlogisch en duur zou zijn de aansluiting op de Easterein te realiseren. De reconstructie is zeer ingrijpend en met het oog op toekomstige aanpassingen aan de Gariperhoek geeft dat onvoldoende mogelijkheden. Van provincie zijde werd aangegeven dat gelet op de verkeerstoename na verloop van ca. 20 jaar dergelijke kruisingen ongelijkvloers zouden moeten worden. Er is dan te weinig ruimte voor het realiseren van op- en afritten. Thans wordt voorzien in de aanleg van een rotonde. Medio juni denkt de projectmanager de voorstellen incl. de MER rapportages en kostenberekeningen gereed te hebben voor de verantwoordelijke gedeputeerde.
GS zullen in september een voorstel voorleggen aan Provinciale Staten. Hierna volgt een wettelijke inspraakprocedure. Iedereen kan tegen het genomen besluit gegrond bezwaar maken. Begin 2006 denkt men de bezwaren te hebben afgehandeld en kan het definitieve bestek worden gemaakt, waarna de aanbesteding kan worden uitgevoerd.
Zoals het er nu uitziet lijkt de keuze te worden gemaakt voor een rondweg om Garyp op ca. 400 meter buiten het dorp met een aansluiting nabij de Rendac op de gereconstrueerde van Harinxmaweg.
Het bestuur van dorpsbelang is van mening dat in afwachting van de te nemen besluiten bekeken zal worden of er een extra ledenvergadering noodzakelijk is om een standpunt te bepalen om eventueel collectief bezwaar aan te tekenen. Een dergelijk bezwaar moet natuurlijk wel argumenten bevatten waarom en waartegen het bezwaar gericht is. Wij kunnen vooralsnog alleen maar bedenken dat de opschuiving richting dorp om meerdere redenen niet wenselijk is. Maar de vastgestelde natuurwaarden wegen zwaar bij de besluitvorming. Met name de kwel van het Drents plateau die in dit gebied aan de oppervlakte komt is van evident belang.
Conclusie: het besluit van de Staten afwachten. Daarna beraden wel of geen bezwaar maken.

Egbert Hadderingh
voorzitter

 

Onderhoudsprogramma wegen en groen 2005

De Gemeente Tytsjerksteradiel heeft Dorpsbelangen Garyp geïnformeerd over het onderhoud van wegen en groen in en om ons dorp.
Voor ons dorp betekent dit concreet dat een deel van de Inialoane in 2005 voorzien zal gaan worden van een nieuwe asfaltverharding. Het betreft hier het gedeelte vanaf de Skepersloane tot aan de gemeentegrens van Smallingerland. Het eerste deel asfaltverharding van de Inialoane, dus tot aan de Skepersloane, valt om budgettaire redenen vooreerst buiten het onderhoudsprogramma 2005. Volgens de gemeente zal dit deel over 2 à 3 jaar pas voorzien worden van een nieuwe laag asfalt. De inrit bij de Zandput aan de Feansterdyk is in dit onderhoudsprogramma reeds voorzien van een elementenverharding.

Reactie ingezonden stuk m.b.t. het sneeuwruimen van de eigen stoep

Als reactie op het ingezonden stuk van de heer of mevrouw J. de Boer vermeld in de vorige Rabbelskûte reageert het Dorpsbelang als volgt:

De heer of mevrouw de Boer geeft in dit stuk aan dat hij/zij zich er over heeft verbaasd dat de inwoners van Garyp en de middenstand geen sneeuw hebben geruimd tijdens de sneeuwval afgelopen winterperiode en hij/zij hierdoor de winkels niet kon bereiken en niet kon wandelen.
Zoveel sneeuw als er de afgelopen winterperiode is gevallen zullen we waarschijnlijk niet vaak gaan meemaken. Echter, het sneeuwruimen van ieders eigen stoep is voor eigen verantwoording van de bewoner of eigenaar van de winkel. Dorpsbelang kan niemand hierin verplichten. Het enige wat we aan de middenstand en de bewoners kunnen vragen is om rekening te houden met de mensen die de krant/post bij u bezorgen, of die graag boodschappen bij u willen gaan doen.

Tevens vroeg de heer/mevrouw de Boer in ditzelfde stuk of het Feanhústerpaad een stoep of een parkeerterrein is. Het betreft hier een integrale weg. (Meerdere weg functies mogelijk)

Mocht de heer/mevrouw de Boer nog vragen hebben naar aanleiding van bovengenoemde reactie dan verzoeken wij u om contact op te nemen met het Dorpsbelang.

Dorpsbelang Garyp

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.5, 24 juni 2005)

totop

IJsbaanvereniging Garyp “Iis Nocht”

In december hebben wij u onze werkzaamheden toegelicht die tot dan toe waren verricht door het bestuur van “Iis Nocht”.
Het is inmiddels al weer april, dus tijd om u op de hoogte te brengen over de huidige stand van zaken over de eventuele verplaatsing van de ijsbaan van ons dorp.

Van de, door de gemeente aangewezen, vier percelen die in aanmerking kwamen voor een nieuwe ijsbaan is het bestuur nu in onderhandeling over twee percelen die geschikt zijn voor aanleg van een ijsbaan. Deze percelen zijn “Koutenburg” (weiland ten oosten van Koutenburg) en perceel “Ielke Boonstraloane” (weiland tussen de huisnummers 12 en 14). De voorkeur gaat uit naar “Koutenburg”, de belangrijkste redenen hiervoor zijn:
- Verkeersveiligheid. (kinderen kunnen hier veelal zelfstanding naar toe)
- Afmeting. (hier kan een normale 400 m. baan gerealiseerd worden)
- Kosten. (aanleg en onderhoud is door o.a. de aanwezige hogere leemlaag minder intensief)

Wij hebben daarom 7 maart 2005 een verzoekschrift bij de gemeente ingediend om toestemming te geven de ijsbaan te verplaatsen naar het perceel ten oosten van Koutenburg met het perceel Ielke Boonstraloane als tweede optie. Ook hebben wij verzocht in aanmerking te willen komen voor gemeentelijke subsidie omdat geldelijke steun hard nodig is om de verplaatsing van de ijsbaan te realiseren. Over ongeveer 6 weken kunnen wij hier een antwoord op verwachten.
Als de gemeente ons tegemoet komt met een perceel én een financiële bijdrage dan zijn we er helaas nog niet! Omdat……

…… onze vereniging niet genoeg financiële middelen heeft om alles te kunnen bekostigen. Wij gaan daarom sponsoren zoeken én vragen t.z.t. ook een bescheiden bijdrage (vrijwillig) van al onze dorpsgenoten.

…… onze vereniging mankracht te kort komt. Wij vragen daarom minimaal twee bestuursleden die ons kunnen ondersteunen met de eventuele verplaatsing van de nieuwe of opknappen van de oude ijsbaan en het onderhoud daarvan.

Kunnen wij ook rekenen op vrijwilligers die niet in het bestuur willen maar de ijsbaan een warm hart toedragen en wel willen helpen met hand en spandiensten?

We vragen daarom alle vaders en opa’s van Garyp het bestuur een handje te helpen. Wij redden het niet alleen en hebben uw hulp nu hard nodig!!

Dus bel of mail ons a.u.b. !!!

Vriendelijke groeten van Jan, Freerk, Cees, Dulleke, Griet en Lia
Tel: 521073 (Jan Wijkstra) Tel: 521587 (Griet de Boer)
Email: lgroen@freeler.nl (Lia Groen)

Ps. Omdat het nu nog niet duidelijk is wat er gaat gebeuren met de ijsbaan hebben wij de ledenvergadering gepland in oktober/november 2005.

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.4, 22 april 2005)

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.4, 22 april 2005)

Voortgang Wâldwei en Centrale As

Op een druk bezette informatieavond in It Geahûs hebben medewerkers van Wâldwei.com en de Bouwcombinatie Wâldwei vof uitleg gegeven over de stand van zaken. Ook medewerkers van Rijkswaterstaat en de Provincie hebben hun bijdrage geleverd.
Het werk aan de Wâldwei betreft zowel het ontwerpen als realiseren van de verdubbeling van de weg met inbegrip van het vervangen van de Fonejachtbrug en de bouw van een aquaduct in het Langdeel. Nieuw is dat de weg vanaf Ureterperfallaat tot aan afslag Hemriksein bij Leeuwarden vanaf 2004 t/m 15 jaar na het beschikbaar komen van de verdubbeling (2023) moet worden beheerd en onderhouden door Wâldwei.com en dat de kosten moeten worden voorgefinancierd. Wâldwei.com heeft daartoe een contract afgesloten met Rijkswaterstaat. Voor het totale project moet het bedrijf 70 miljoen euro lenen van de banken. Voor de uitvoering is de Bouwcombinatie Wâldwei vof opgericht. In het contract zijn boetes opgenomen voor te late oplevering en voor elke afsluiting van een rijstrook. Verkeershinder wordt dus vertaald in geld.

Doel van het project Wâldwei

Het project kent de volgende doelen:
• Het verbeteren van de bereikbaarheid Leeuwarden – Groningen
• Bijdrage voor de economische ontwikkeling van de regio en de provincie Fryslân
• Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de weg
• Het scheiden van de beroeps- en pleziervaart op het Margrietkanaal
• Ontwikkeling van de Staande Mast Route

Planning

In grote lijnen is de planning als volgt:
• Start 1 maart 2004
• Verdubbeling wegvak Nijega – Garyp voorjaar 2005 gereed
• Verdubbeling Garyp – Leeuwarden medio 2008 gereed
• Overdracht aan Rijkswaterstaat voorjaar 2023

Rond deze tijd is het zuidelijke deel dus klaar. Er is druk gewerkt aan de nieuwe op- en afritten bij de Wrâldpoarte. Voor veel mensen is dit wel even wennen. Op dit moment wordt druk gewerkt aan een nieuwe hogere noordelijke brug bij de Fonejacht. Als de brug klaar is moet alle verkeer, ook het verkeer op de Stûkenwei, over de nieuwe brug en worden de oude bruggen aan de zuidkant gesloopt, waarna een bredere en hogere zuidelijke brug wordt aangelegd. Deze brug zal behalve uit de zuidelijke rijbaan bestaan uit een wegvak voor de Stûkenwei en een fietspad. Helaas voor fietsers moet de brug zo hoog i.v.m. de beroepsvaart (4 – lagen containertransport). Schriftelijke en mondelinge inspraak vanuit Dorpsbelang in het verleden heeft dit niet kunnen verhinderen. De nieuwe brug kan worden bediend, maar dat zal alleen op afroep ’s nachts tussen drie en vier plaats vinden voor speciale transporten. De zeilboten en het overige recreatieverkeer moet in de toekomst zoveel mogelijk gebruik maken van de staande mastroute.

Aquaduct Langdeel

Op dit moment wordt er een diep gat gezogen van 750 m lang en 180 m breed dat in het midden 24 m diep wordt. Als het gat op diepte is wordt een folie afgezonken met behulp van duikers. Op de folie wordt zand voor de vastlegging aangebracht waarna het water wordt weggepompt. In de ontstane bak met zand kan vervolgens de betonconstructie worden aangebracht.
Het aquaduct verbindt de Leeuwarder wijk Zuiderburen met o.a. Wergea, maar in ruimere zin is het een belangrijke schakel voor de recreatievaart in noord/oost Fryslân met het merengebied in midden Fryslân. Het aquaduct is uniek omdat het behalve een ongelijkvloerse kruising van weg- en waterverkeer is ook nog andere functies heeft. Zo wordt de waterbak aan de oostzijde voorzien van een faunapassage (in de toekomst mogelijk ook voor otters) als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. Aan de oostzijde wordt een fietspad aangebracht in de waterbak. Dit fietspad zal in noordelijke richting een verbinding krijgen met Leeuwarden en in zuidelijke richting kan een aansluiting worden gemaakt op de Oeble-Omwei te Warten. Hierdoor kan de fietsroute tussen Garyp en Leeuwarden worden verkort, maar ook aantrekkelijker worden gemaakt. Het betreft een idee dat door dorpsbelang Garyp is ingebracht tijdens de inspraak, dat nu wordt uitgewerkt door rijkswaterstaat, de provincie en de gemeenten Leeuwarden en Boarnsterhim.

Centrale As

De uitwerking van de Centrale As zal hoe dan ook positieve en negatieve consequenties hebben voor ons dorp. Op dit moment werkt de provincie aan de Milieu Effect Rapportage (MER), die naar verwachting medio dit jaar klaar zal zijn. Op basis hiervan en de kostenplaatjes, die bij de verschillende alternatieve tracés horen, zal de provincie dan een Tracébesluit nemen, dat naar men hoopt dit najaar al de inspraak in gaat. In 2006 begint men met het in bestek gieten van het werk. Men hoopt nog steeds in 2007 of 2008 met het zuidelijke deel vanaf Nijega en Garyp te beginnen, mits de financiering geen belemmering zal zijn.

Er zijn een aantal tracés in onderzoek. Een mogelijke optie is vanaf Burgum een ongelijkvloerse verbinding met Nijega en een gelijkvloerse aftakking naar de N 31 ten noorden van Garyp. Hiervoor moet de nieuwe weg aansluiten via een rotonde op de N 31 bij de Wâldpoarte. Het is mogelijk dat Transportbedrijf van der Veen daarvoor deels verplaatst moet worden. Geen rondweg, oftewel de nuloptie voor de N 913, lijkt niet erg waarschijnlijk daar de provincie reeds heeft gekozen voor de N 913 als stroomweg B. Daarvoor voldoet de huidige N 913 bij lange na niet aan de inrichtings- en veiligheidseisen. Er wordt nog wel gekeken of alleen het middendeel wordt voorzien van een verkorte rondweg en dat een deel van Easterein en de Westerein qua profiel wordt aangepast. Een gegeven is dat de N 913 door de ombouw van de Wâldwei en door besluitvorming aangaande de Centrale As meer verkeer zal aantrekken. De provincie heeft gekozen voor de afwikkeling van het verkeer uit noord-oost Fryslân via de Centrale As, die vanaf Burgum aansluit op RW 31 bij zowel Nijega als bij Garyp. Dorpsbelang Garyp heeft altijd aangegeven belang te hechten aan de veiligheid op de N 913, voor zowel de bewoners als de gebruikers. Anderzijds moet rekening worden gehouden met de natuurwaarden aan de noordzijde van Garyp en het belang van de boeren in dat gebied. De verschillende belangen in dit gebied maakt de problematiek dan ook zeer complex.
Een andere variant in studie is de Sumar-variant. Sumar en De Tike willen liefst alle verkeer vanuit N/O Fryslân afgewikkeld hebben vanaf Quatrebras richting Suwâld via een brug of aquaduct nabij de pont richting rotonde Wâldpoarte. Dit zou ook voor Garyp een oplossing kunnen zijn, ware het niet dat uit berekening blijkt dat er dan nog steeds een rondweg Garyp nodig is. Dit kan dan gaan om de verkorte rondweg, maar die is dan wellicht weer nadelig voor de boeren en de bewoners aan de N 913. Onlangs bleek ook dat de Landinrichting Garyp – Sumar stagneert zolang geen tracé bekend is. Een verkorte rondweg dichtbij het dorp is voor veel boeren een te grote belemmering.
Brug/aquaduct

Eén hoge brug bij de Fonejacht is voor de meeste fietsers wel voldoende. Er hoeft niet een tweede nog zo’n hoge brug bij Burgum bij te komen. Veel mensen pleiten dan ook voor een aquaduct, maar dat is normaliter te duur. Sowieso is een lang aquaduct via “It grutte gat” zo duur dat die niet wordt meegenomen inde MER. Of een aquaduct naast de bestaande brug in Burgum het haalt is nog zeer de vraag. Hetzelfde geldt voor een aquaduct in de Sumar-variant, maar deze wordt wel onderzocht.

Al met al blijkt de Centrale As nog steeds een lastige discussie. Er moet wel iets gebeuren, maar elke variant heeft zo zijn voor- en nadelen. Hopelijk zal de MER-studie meer duidelijk verschaffen en zal de provincie een weloverwogen besluit nemen dat zoveel mogelijk rekening houdt met alle partijen.

Gjalt Faber
Bezoeker info-avond Wâldwei en Centrale As

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.4, 22 april 2005)

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.4, 22 april 2005)

Thúsbring Service alternatyf foar opheven buslinen

Op 9 jannewaris is de nije bustsjinstregeling fan NoordNed yngien. Troch Ryksbesunigings ferfalle in soad busritten, foaral yn de jûnsoeren en de wykeinen. Foaral de berikberens fan rom 80 lytse doarpen hat te lijen ûnder besunigings. De provinsje Fryslân hat NoordNed frege om mei in oplossing te kommen foar dy doarpen. Mei de ThúsbringService hopet de ferfiermaatskippij in reedlik alternatyf biede te kinnen.

De ThúsbringService is Iepenbier ferfier mei in taksy. De ThúsbringService rydt jûns nei doarpen, dêr’t nei ynfiering fan de nije tsjinstregeling gjin bus mear rydt. Reizgers kinne fan dy doarpen út nei in knooppunt reizgje, dêr’t sy fierder kinne mei it iepenbier ferfier. En in reizger kin fan in knooppunt út nei ien fan dy doarpen reizgje, mei de ThúsbringService.

Mear ynformaasje oer de ThúsbringService is te finen op www.noordned.com

Feriening Lytse Doarpen

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.4, 22 april 2005)

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.4, 22 april 2005)

Nieuws van Dorpsbelang

Dorpsvisie
De doelstelling van onze dorpsvisie omvat; het inventariseren en uitwerken van wensen en mogelijkheden t.a.v. leefbaarheid; een plan voor de toekomst (2020); een plan als basis voor overleg en inspraak bij de gemeente of andere instanties.

Op onze ledenvergadering van 14 februari 2005 is een uiteenzetting gegeven over het voornemen van het bestuur om een dorpsvisie op te stellen. Om een dorpsvisie te kunnen maken is het belangrijk om te weten wat er zoal in het dorp leeft ten aanzien van bijvoorbeeld het wonen en de woonomgeving, voorzieningen op het gebied van sport en recreatie, voorzieningen voor de jeugd en senioren, welzijn en zorg, winkelbestand en bedrijven en overige voorzieningen. In samenwerking met de Feriening Lytse Doarpen (FLD) is gekozen voor een belevingsonderzoek. Een belevingsonderzoek richt zich op groepjes mensen die discussiëren over de voorliggende vragen en die vervolgens hun bevindingen opschrijven. Het doel daarbij is om elkaar van ideeën te voorzien, zodat argumenten en motivatie, waarom men iets vindt worden ingevuld. Men noemt dit ook wel keukentafelgesprekken. Alle ideeën zijn bruikbaar. Wij hebben de buurtverenigingen gevraagd om medewerking op hun ledenvergadering. Velen hebben al een bijdrage geleverd. Diegenen die daar niet bij aanwezig waren en die belangstelling hebben om de vragenlijst alsnog in te vullen kunnen zich hiervoor melden bij het secretariaat. Uit de verkregen informatie worden wensen voor de toekomst en knelpunten die om een oplossing vragen geanalyseerd. In het vervolgtraject zal de visie c.q. planvorming worden ontwikkeld. Omstreeks 1 juli 2005 wordt het advies van de FLD verwacht omtrent de door de dorpsbewoners geleverde bijdrage. Dan wordt tevens beoordeeld of er nog aanvullende informatie wenselijk is, bv. van verenigingen. Als de informatie voldoende helder is zal worden overgegaan tot de beschrijving van de visie. Wellicht dat daarbij een beroep zal worden gedaan op enkele inwoners van ons dorp om daaraan een bijdrage te leveren. Het zou mooi zijn als de concept visie kan worden besproken op de ledenvergadering voorjaar 2006.

Nieuwe leden
Het merendeel van onze dorpsgenoten/gezinnen is lid van dorpsbelang, omdat zij het belang van een goede vertegenwoordiging van alle collectieve belangen op velerlei gebied die het wonen, leven en werken in Garyp veraangenamen belangrijk vinden en ondersteunen. Dorpsbelang doet een oproep aan diegenen die nog geen lid zijn van de vereniging om zich aan te melden als lid. Naast een overlegorgaan met bv. de gemeente levert dorpsbelang een bijdrage aan verschillende activiteiten.
- de Rabbelskûte (is gratis) wordt grotendeels betaald door dorpsbelang;
- de intocht van Sinterklaas wordt deels betaald door dorpsbelang;
- de Oudejaarsviering wordt organisatorisch bijgestaan;
- er wordt regelmatig overleg gevoerd met de overheden aangaande wensen en of knelpunten;
- overige activiteiten of activiteiten van verenigingen kunnen worden bijgestaan.
Wilt u ook bij deze vereniging horen dan bedraagt de contributie slechts € 3,50 per jaar per huisadres. Automatische betaling verdient de voorkeur uit het oogpunt van kostenbesparing. Het innen d.m.v. kwitanties is arbeidsintensief en brengt kosten mee voor de vereniging.

Hondenpoepbeleid
De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een notitie hondenpoepbeleid vastgesteld. In deze notitie worden aanbevelingen gedaan t.a.v. het voorkomen van ongewenste drollen op straten, pleinen, speelvelden en gazons. Aan dorpsbelang is gevraagd hier kenbaarheid aan te geven, zodat ergernis en overlast wordt voorkomen. De belangrijkste aanbevelingen zijn:
- Als het aantal klachten daar aanleiding toe geeft zal in overleg met dorpsbelang en politie voor een vorm van overleg met betreffende hondenbezitters worden gekozen.
- Er zal op vaste momenten gebruik worden gemaakt van mededelingen in de Milieukoer in Actief.
- Er zullen gratis hondenpoepschepjes verstrekt blijven worden.
- Er zal een proef worden gedaan met het plaatsen van bordjes in Oentsjerk.
- Ook in de toekomst zal de schooljeugd betrokken worden bij de problematiek d.m.v. een ontwerpwedstrijd.
- De opruimplicht geldt in de bebouwde kom altijd. Buiten de bebouwde komwordt e.e.a. gedoogd.

Volgens de gegevens van de notitie telt Garyp 138 hondenbezitters. Er zijn tot dusverre 74 schepjes door de gemeente verstrekt. Dorpsbelang beveelt de hondenbezitters aan gebruik te maken van deze gratis verstrekking.

Egbert Hadderingh, voorzitter

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.4, 22 april 2005)

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.3, 18 februari 2005)

Serenade voor jubilarissen

Zoals de meeste inwoners in het verschijningsgebied van de Rabbelskûte weten, brengt de muziekvereniging graag een serenade bij mensen die een trouwjubileum vieren. Via de media en verstrekte inlichtingen zijn wij als muziekvereniging vaak wel op de hoogte van het jubileum. Helaas horen we achteraf of vlak van tevoren ook nog al eens dat er een jubileum was. Daarom dit schrijven.

De muziekvereniging brengt graag een serenade bij echtparen in Garyp en Earnewâld die 40 jaar of meer zijn getrouwd. Via (meestal) de kinderen, zodat het ook nog een beetje een verrassing blijft, vroegen wij of de jubilarissen prijs stellen op een serenade. Dit kunnen we echter alleen maar doen bij jubilarissen waarvan wij op de hoogte zijn. Omdat we steeds vaker ACHTERAF, of een paar dagen van tevoren te horen krijgen dat een echtpaar 40 jaar of meer getrouwd is geweest, willen we de procedure omdraaien.
In het verleden vroeg de muziekvereniging of we welkom waren om een serenade te geven. Vanaf heden komen we graag een serenade gegeven als u of de familie er om verzoekt. Wij willen graag bij alle jubilarissen een serenade geven, maar we weten niet wanneer elk echtpaar jubileert.

Dus zijn uw ouders binnenkort of in de nabije toekomst 40, 45, 50 jaar of zelfs meer getrouwd, en u denkt dat het jubilerende paar het op prijs zou stellen dat de muziekvereniging de heuglijke dag komt op vrolijken, schroom dan niet om op tijd een van de (bestuurs)leden er op attent te maken, zodat u zeker weet dat we op de hoogte zijn, wij de leden op tijd bij elkaar kunnen trommelen en u er zeker van bent dat we langs komen.
Bijzondere situaties/jubilea zijn altijd met het bestuur bespreekbaar, want we willen graag de feestvreugde verhogen.

Tot ziens op uw (ouders) trouwdag.

Chr. Muziekvereniging "Looft den Heer"
Harma Landheer (058-2551746)

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.3, 18 februari 2005)

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.3, 18 februari 2005)

25 jarig jubileum van koster G. Kuperus

Op 5 december jl. om 09:15 uur kreeg de gebruikelijke blijde eredienst in de Andreastsjerke van de “Protestantse gemeente Garyp i.w.” een feestelijk tintje omdat de eerste “fulltime” koster G. Kuperus (Gerrit) 25 jaar geleden in dienst is getreden. De dienst werd geleid door ds. P.R. Beintema. De Schriftlezing, 1 Kor 3: 1 – 9, was door Gerrit en zijn vrouw in overleg met de predikant uitgezocht. Voor deze gelegenheid was het Interkerkelijk mannenkoor “it Ljochtbeaken”, o.l.v. Jaap Kuperus, de jongere broer van Gerrit aanwezig. Zij zongen voor en tijdens de dienst 10 vrolijke, opwekkende liederen. Voordat de dienst begon sprak Gerrit de gemeente toe en zette hij zijn vrouw Tine in het zonnetje met een dankwoord voor 25 jaar steun in zijn ambt en hij sloot af met het overhandigen van een bos bloemen aan Tine.

Voordat Gerrit koster werd was hij werkzaam als ijzerwerker in de jachtbouw. Omdat Gerrit geen 8 tot 5 mens was en nog steeds niet is leek hem de baan als koster in de toenmalige Gereformeerde Kerk van Garyp wel wat. In 1979 was Gerrit geen trouwe kerkganger, bedankte hij voor het ambt van diaken en nam hij weinig deel aan het sociale leven in Garyp. Ondanks dat, achtte de toenmalige sollicitatiecommissie bestaande uit S. de Boer, Tj. Reitsma en J. Timmermans hem toch geschikt voor deze functie. Op 1 december 1979 stond de ex-ijzerwerker dan in de kerk, niet gehinderd door enige ervaring in het schoonmaken, koffiezetten voor grote groepen mensen, voorbereiden van allerlei kerkelijke vergaderingen en het begeleiden van ere-, trouw- en rouwdiensten. Gelukkig kon en kan hij nog steeds op de assistentie van zijn vrouw Tine rekenen. Zij heeft hem al die jaren verteld wat hij op schoonmaakgebied niet wist en zorgde er voor dat hij altijd met een net pak, gepoetste schoenen en niet te vergeten geschoren (Gerrit heeft de gewoonte dit ‘s morgens te vergeten) naar zijn werk ging. Kortom zonder de hulp van Tine hadden de kerk en Gerrit er niet zo netjes uit gezien als we gewend zijn. Het mooie van koster zijn aldus Gerrit, is dat je elke zondag veel mensen spreekt voor en na de diensten. Dit geeft dan de mogelijkheid om behalve goede morgen of middag te wensen, bij ziekte bijvoorbeeld, te vragen hoe het met hun familieleden gaat.

Een hoogtepunt in de afgelopen 25 jaar was voor Gerrit het plaatsen van de torenhaan op 4 september 1998 op de toren van de Andreastsjerke door twee helikopters van de SAR. Ook heeft de opvoering van de musical “Jozef” door een gelegenheidsensemble gevormd door hoofdzakelijk Garipers een speciaal plekje in zijn herinnering.

Trouwerijen vindt hij prachtig en hij kent nu dan ook het bijbelgedeelte 1 Kor. 13: 1-13 zo goed als uit zijn hoofd. Met het klimmen der jaren heeft Gerrit steeds meer moeite met rouwdiensten, dat komt doordat dat hij de meeste overledenen gekend heeft. Ondanks de raad die hij ooit heeft gekregen van een begrafenisbode “Wel meeleven, maar niet meelijden.”, blijft het moeilijk aldus Gerrit.

Sinds de Andreastsjerke en de Petrustsjerke, de Gereformeerde en de Hervormde gemeente SoW werden, regelt Gerrit ook de doordeweekse gebeurtenissen in de Petrustsjerke. ‘s Winters is er veel werk, maar in de zomer is het rustiger. Dan heeft hij tijd om de buitenkant van de kerk te onderhouden voor zover dat mogelijk is. Bovendien kan hij dan meer tijd besteden aan zijn hobby’s, vrijwillige schipper van het pontje Garyp/Suwâld, waar hij ook een bestuursfunctie bekleed en vissen. Echte dieptepunten heeft Gerrit in zijn functie niet meegemaakt in de afgelopen 25 jaar. Gerrit wil deze functie graag volhouden tot aan zijn pensioen. Gerrit vindt dat een koster het visitekaartje van de kerk is en dat een koster een goed praatje moet hebben en lekkere koffie moet zetten.
Vragend naar zijn levensmotto wees hij ernaar, achter de koffiebar.
“Weet wat je zegt en zeg niet alles wat je weet.”

Na de dienst was er een receptie in “It Geahûs” waar iedereen die dat wilde de jubilaris kon feliciteren onder het genot van een kopje koffie.
De preses H. Raap sprak Gerrit toe en bood hem namens de gemeente een gedenktegel aan. Ds. J. Groenevelt sprak de jubilaris toe in een zeer gevatte rijm vol met “inside information”. De voorzitter van het ouderlingenberaad Aan Pander gaf in een leuke voordracht aan wat een koster zoal mee maakt. Tenslotte nodigde Aan Pander, Gerrit uit op het toneel en wist hij Gerrit op een ereschavot te krijgen om hem vervolgens een erekrans bestaande uit groenten en fruit om de nek te hangen. Rond twaalf uur kwam er een einde aan een druk bezochte en gezellige receptie.

L. Pronk
Scriba Protestantse gemeente Garyp i.w.

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.3, 18 februari 2005)

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.3, 18 februari 2005)

Nieuwjaarsreceptie / Gariper fan it jier

De activiteitencommissie van it Geahûs heeft 7 januari een gezellige avond georganiseerd vanwege het nieuwe jaar. Garipers zijn in de gelegenheid gesteld elkaar nog een gelukkig nieuwjaar te wensen, voor zover dit nog niet was gebeurd. Met enige muzikale omlijsting is er is dit een geslaagde avond geworden.

Ondanks de ietwat tegenvallende toeloop in het begin van de avond waren er rond een uur of tien heel wat mensen getuige van de nieuwe Gariper fan it jier. Het aantal inzendingen voor deze verkiezing was nagenoeg gelijk aan de vorige keer (jan. 2003) maar was wel veel diverser. Uit de inzendingen is uiteindelijk Joukje Smedes – de Haan gekozen tot Gariper fan it jier. Zij is niet veel op de voorgrond actief, maar doet juist ‘in de schaduw’ ontzettend goed werk voor diverse mensen.

Het verzorgen en het steunen van andere hulpbehoevende mensen uit haar omgeving en werkzaamheden voor de kerk was de inzenders bijzonder opgevallen. Joukje was totaal verrast.
Gjalt Faber overhandigde de trofee onder toeziend oog van o.a. Actief en Kanaal 30.

Johan van Rangelrooij

 

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.3, 18 februari 2005)

 
totop

 

 


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.3, 18 februari 2005)

Nieuws van Dorpsbelang Garyp

Seniorencomplex

Daar was het zover. Op 20 januari jl. om 14:30 uur kwam de spade in de grond voor de bouw van het Seniorencomplex. We zijn van start, hetzij na ± 8 jaar van onderhandelen en vergaderen. Maar laten we dat maar snel weer vergeten. De Seniorencommissie en Dorpsbelang zijn blij dat het zover gekomen is en dat er nu een mooie plek voor de ouderen komt in de kom van het dorp, zodat zij zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. De woningen zijn royaal en goed ingedeeld op enkele kleine dingen na welke door de Seniorencommissie en het Woonbedrijf zullen worden besproken. Gegadigden konden hen deze middag aanmelden, en momenteel is men druk bezig met de verdeling. Er zijn 11 huurwoningen en 4 koopwoningen waarvan beneden- en bovenwoningen. De straat waaraan het complex komt is de Unicumwei, dus alweer een unicum voor Garyp. Ook is het een unicum dat er meer aanvragen zijn dan dat er woningen zijn. Terugkijkend zijn de werkzaamheden van de Seniorencommissie niet voor niks geweest, gezien het behaalde resultaat. Ik bedank als voorzitter van de Seniorencommissie alle oud en nieuwe leden voor hun inzet en vertrouwen, en spreek de wens uit dat een ieder die inwoner wordt aan de Unicumwei er naar volle tevredenheid zal vertoeven.

Namens de Seniorencommissie, Cor de Vries

Beoordeling verkeerssituaties door 3VO in Garyp

Dorpsbelang heeft de Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie benaderd om een advies te schrijven over een aantal verkeerssituaties in en rond ons dorp. De beoordeling van deze verkeerssituaties betreffen de onderstaande plaatsen/locaties Ook is vermeld het verkeersaspect welke volgens Dorpsbelang aan de orde is. De situaties zijn afzonderlijk in het rapport van 3VO behandeld.

Hoek Lytse Buorren – Greate Buorren.
Een enigszins onduidelijk kruispunt waarbij de voorrangsregel vaak wordt genegeerd. Te hoge snelheden worden waargenomen.

Oversteek N913 naar ijsbaan
De oversteek is verkeersonveilig, met name voor kinderen. Het zicht op het verkeer op de N913 is erg slecht.

Eendrachtsweg bij N913
Een onveilig kruispunt om over te steken naar het industrieterrein door de hoge snelheden van het verkeer op de N913.

Greate Buorren
Past de herinrichting van deze doorgaande weg in een 30 km-zone. Het trottoir is maar aan één kant en het groen is in de verharding gepland.

Brandsmaloane
Veel te hoge snelheden worden in deze woonstraat waargenomen. Dit wordt mede veroorzaakt door de “lekker” geasfalteerde weg.

Fietspad langs de N913 Garyp - Sumar
De bestrating van het fietspad is erg slecht waardoor het onveilig is voor fietsers.

Inialoane
Het profiel van de weg is niet goed. Ook staan auto’s op het trottoir (voetgangersvoorziening) geplaatst.

Oversteek Greate Buorren – Tsjerkepaed
Voor mindervalide mensen is het gevaarlijk om over te steken omdat de molgoten te diep zijn aangebracht. Met name richt men hier de aandacht op scootmobielen en rolstoelers.

3VO concludeert dat er na de invoering van de 30 km-zone niet alleen een mooie, maar op plaatsen ook zeer zeker een effectieve herinrichting heeft plaatsgevonden. De verkeersfunctie is nu onderhevig aan de verblijfsfunctie en het dorpse karakter is nu één van de kenmerken van Garyp. Opgemerkt wordt dat in het gehele dorp een maximumsnelheid geldt van 30 km per uur. Het verkeer dat in Garyp rijdt is veelal bestemmingsverkeer, dus bewoners uit Garyp. Het overschrijden van de maximumsnelheid is eigenlijk niet een infrastructureel probleem maar een gedragsprobleem. In welke mate dit gedragsprobleem feitelijk speelt zal uit het voeren van snelheidsmetingen moeten blijken. 3VO is hierover inmiddels benaderd en zal op niet al te lange termijn ons hierbij ten dienste staan.

Jurjen Postma, Dorpsbelang Garyp

Leefbaarheid op het platteland

Op uitnodiging van Zorgkwadrant Fryslân Oost en Thuiszorg De Friese Wouden heeft dorpsbelang deelgenomen aan een studiedag met als thema: Leefbaarheid op het platteland, ondersteuning van zelfstandigheid op de terreinen wonen, welzijn, zorg en diensten. Het doel daarbij is om in alle dorpen vanuit een centrale plek alle zorg en diensten te leveren die nodig is om thuis te kunnen blijven wonen. Daarnaast wordt gebouwd aan een netwerk van sleutelfiguren, dat dient als belangrijk middel voor overleg, men wil aansluiten bij wat er leeft in een dorp. Met een mooi woord noemen we dat: community care. Binnen het werkgebied van beide organisaties zijn inmiddels enkel voorbeelden van deze zogenaamde steunpunten. Zo is er inmiddels een steunpunt in Burgum Centrum (Klaverkamp), het wooncomplex De Bôge in Harkema, maar ook het steunpunt Oudega, samenwerkend met de stichting Jonkerstee.

Egbert Hadderingh, Dorpsbelang Garyp

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.3, 18 februari 2005)

totop

Start van de bouw van 15 seniorenappartementen

(uit: Leeuwarder Courant, vrijdag 21 januari 2005)

 

 

De schep ging de grond in voor de start van de bouw van vijftien seniorenappartementen in Garyp. Van links naar rechts Cor de Vries van de seniorencommissie, Egbert Hadderingh van dorpsbelang, directeur Sake Lageveen van Woonbedrijf Oost en burgemeester Polderman.

Foto LC/Paul Janssen

 
GARYP - Door allerlei tegenslagen heeft het liefst acht jaar geduurd, maar gisteren kon dan eindelijk de schep in de grond voor de bouw van vijftien seniorenwoningen in Garyp. Het is het begin van een inhaalslag. Tytsjerksteradiel is van plan meer woonvormen voor senioren te realiseren in Hurdegaryp, Gytsjerk en Eastrum. De vraag naar dergelijke woningen neemt sterk toe.

Dat merken de buurgemeente van Leeuwarden nog eens extra, omdat de bouw voor senioren in de hoofdstad achter blijft. ,,Het is jammer dat Leeuwarden dat niet in ziet", zei burgemeester Gerrit Jan Polderman. ,,Mensen trekken nu weg uit het gebied en dat is jammer". Op omliggende centrumdorpen als Burgum, Stiens en Grou rust volgens hem de taak ,,met lef en flexibiliteit" te bouwen.

De nieuwbouw in Garyp vindt plaats aan de Unicumwei, waar voorheen foeragebedrijf Wijmenga was gevestigd. Woonbedrijf regio Oost bouwt de woningen voor €2,5 miljoen. Vier komen in de verkoop, de rest gaat in de verhuur.

De gemeente heeft belangrijk bijgedragen in de totstandkoming van het pro­ject, door de onrendabele aankoop van het terrein voor haar rekening te nemen. Een kink in de kabel was de brandstichting tijdens de jaarwisseling 2002-2003 in een leegstaande villa van de bouwvereniging. De kosten werden er alleen maar hoger door.

Uiteindelijk biedt het project nu zes appartementen op de begane grond en negen appartementen op de eerste verdieping. Een centrale lift geeft toegang tot de verdieping, er is een centrale ingang, een ontmoetingsruimte en een overkapte binnenplaats. De huurprijzen variëren van €542 tot €579, de koopprijzen bedragen €145.000 en een bijzonder grote woning kost €210.000.

Woonbedrijf regio Oost, een onderdeel van Corporatieholding Friesland, start in Garyp een onderzoek naar de huidige woningvoorraad voor ouderen en de behoefte aan dergelijke woningen in de komende 25 jaar, aldus directeur Sake Lageveen. Ook de behoefte aan zorg wordt daar bij betrokken, gezien het feit dat steeds meer ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De ouderenzorg speelt hier met zorgsteunpunten op in.

Lageveen: ,,Het zit er dik in dat we een groot aantal woningen moeten aanpassen, of misschien zelfs door nieuwbouw vervangen." Vooral de woningen uit de jaren zestig en zeventig schieten te kort. De woningen moeten drempelvrij zijn, extra brede deuren hebben, aangepast sanitair en ruimten waar een rolstoel nog kan manoeuvreren.

(uit: Leeuwarder Courant, vrijdag 21 januari 2005)

totop

Noflik wenjen in Garyp

Midden in Garyp, aan de Greate Buorren, komt een nieuw complex met vijftien appartementen, die bij uitstek geschikt zijn voor bewoning door senioren. Het zijn ruime woningen in een gebouw met een centrale ingang en een ontmoetingsruimte.

brochfoto_450x285.jpgZes appartementen liggen op de begane grond. De negen appartementen op de eerste verdieping zijn bereikbaar via de centrale lift. De appartementen op de begane grond zijn geheel gelijkvloers.De woonkamer heeft een ingebouwde keuken en openslaande deuren naar het terras. Er zijn twee ruime slaapkamers. een badkamer en een apart toilet. In het appartement is ook een ruime berging aanwezig.

 
totop