Skip to main content

Actueel 2006


(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de Jaargang Nr.7, 1 december 2006)

De Gariper fan it jier

Zes jaar geleden is Jan Foppes de Vries door de dorpsbewoners genomineerd tot ‘Gariper fan it jier 2000’, dankzij zijn inzet voor ouderen, zieken en gehandicapten. Twee jaar later is Cor de Vries gekozen als ‘Gariper fan it jier’ 2002 vanwege zijn inzet voor vele verenigingen. Hij speelde vooral in de opstartfase vaak een grote rol. Soms bleef hij echter ook nog jaren voorzitter. In 2004 was het Joukje Smedes, die het predikaat ‘Garypster fan it jier’ in de wacht sleepte. Joukje werd gekozen omdat ze volgens een aantal inwoners van grote betekenis is geweest voor zieken en alleenstaanden en mensen in nood.
Als redactie Rabbelskûte willen we om de twee jaar een nieuwe ‘Gariper fan it jier’ kiezen.

Wie wordt de Gariper/Garypster fan it jier 2006?
We denken vooral aan mensen, die de afgelopen tijd zeer waardevol zijn geweest voor de leefbaarheid van het dorp. Bijvoorbeeld door actief te zijn in het verenigingsleven, de sport, op kerkelijk of politiek terrein of op sociaal-maatschappelijk gebied.
Er zijn ook mensen die bijzondere prestaties hebben geleverd op het gebied van bijvoorbeeld sport, cultuur of andere activiteiten, zoals het inzetten minderheden, gehandicapten, sociaal zwakkeren of het inzetten voor mensen in arme landen.

U kunt een man of een vrouw nomineren of misschien wel een echtpaar of een jong stel, een jongen of een meisje. Maar u kunt ook een groep of een vereniging nomineren, die zich volgens u bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.
De redactie van de Rabbelskûte wil dat soort mensen in het zonnetje zetten en hun een trofee aanbieden.
We doen dit door middel van de verkiezing van:

De Gariper fan it jier

De lezers van de Rabbelskûte hebben het voorrecht mee te doen aan de verkiezing.
Gebruik daarvoor het inlegvel in de Rabbelskûte en vermeld duidelijk de argumentatie van uw keuze.
Inleveren formulier met uw keuze: A. Albada, Feanhústerpaad 12
Uiterste inleverdatum: vrijdag 22 december

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de Jaargang Nr.7, 1 december 2006)

totop


(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de Jaargang Nr.7, 1 december 2006)

Nieuws van Dorpsbelang

Centrale As dubbelbaans

Dinsdag 14 november hebben Gedeputeerde Staten een belangrijke wijziging aangebracht in de Centrale As. Zij stellen een volledig vierbaans uitvoering voor van Nijega tot aan Dokkum. De Rondweg Garyp blijft tweebaans. De kunstwerken waren al voorbereid op een vierbaans uitvoering. Het in één keer uitvoeren van een vierbaans weg is goedkoper dan na verloop van tijd het opwaarderen van twee- naar vier-baans. In eerdere momenten van voorbereiding was al sprake van een vierbaans uitvoering van Nijega tot aan de Gariperhoek of misschien wel tot aan de afslag Burgum, nu dus voor het gehele traject. Het Besluit van GS is een voorbereiding voor de behandeling in de Provinciale Staten op 13 december a.s. Annex met dit Besluit is, volgens de pers de royale compensatie voor de gemeenten. Tytsjerksteradiel krijgt als compensatie extra woningen en krijgt groen licht om extra bedrijventerreinen te ontwikkelen, o.m. bij Quatrebas. Als Provinciale Staten hebben besloten op 13 december, dan is de Gemeenteraad van Tytsjerksteradiel op 14 december aan bod om in deze te beslissen.

Projectgroep uitwerking 1e fase dorpsvisie

In het voorjaar van 2005 is met ondersteuning van de FLD (thans Doarpswurk) een enquête gehouden over de toekomst van Garyp. Met name de leefbaarheid stond daarin centraal. De enquête is uitgevoerd door de buurtverenigingen hierbij te betrekken. Het resultaat was het rapport - Dorpsvisie Garyp / Belevings-onderzoek - van juni 2005.
In oktober van 2005 zijn 3 werkgroepen met 3 verschillende thema’s aan de slag gegaan om één en ander nader uit werken. Daarvan is het rapport - Dorpsvisie Garyp - van juni 2006 opgemaakt. In dit rapport staan een aantal concrete voorstellen/actiepunten benoemd die voor de toekomst en de leefbaarheid in ons dorp van belang zijn.
In september heeft het bestuur van dorpsbelang gesproken met vertegenwoordigers van de stichting Zorgkwadrant Fryslân Oost over de mogelijkheden voor het inrichten van een steunpunt voor maatschappelijke zorg. Mede aanleiding daarvoor is de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) per 1 januari 2007. De Gemeente wordt belast met de uitvoering van deze wet. Een steunpunt kan onder meer fungeren als vraagbaak voor het inzetten van hulp. Die hulp kan van diverse aard zijn, zowel klusjes bij bejaarden, als ook het inzetten van meer verpleegkundige activiteiten vallen daaronder. Het hoofddoel is om mensen langer in het dorp en in de eigen woonomgeving te laten wonen.

Als vervolg hierop gaat de nu gevormde projectgroep aan de slag met de volgende onderwerpen:

 1. Onderzoek de mogelijkheden tot Clustering huisvestingsmogelijkheden c.q.
  multifunctionaliteit (zoals het realiseren van een steunpunt)
 2. Betrek daarbij de mogelijkheden om jongeren (12 tot 18) te faciliteren
 3. Betrek daarbij de mogelijkheden om ouderen te faciliteren.

Na akkoord volgt fase 2. Fase 2 bestaat uit de technische uitwerking met bestek en begroting.
In fase 3 zullen de activiteiten gericht zijn op het realiseren van de benodigde budgetten.
De projectgroep is divers samengesteld en vormt een brede afspiegeling van verschillende groepen uit ons dorp.
Hayke Haanstra is voorzitter van de projectgroep.

Toegang sportvelden en zwembad

Onze sportvelden en de daarbij behorende gebouwen hebben in de afgelopen tijd enkele veranderingen ondergaan. Denk daarbij aan het kunstgrasveld en de nieuwe voetbalkantine. Mede daardoor ontstond bij de korfbal het idee om de ingang naar het veld te veranderen. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente het overleg heeft opgestart met alle besturen van de buitensportactiviteiten. Het bleek dat er meer wensen waren om de toegang tot de velden en het zwembad aan te passen.
Onder meer is afgesproken dat er een nieuwe toegang komt naar het korfbalveld; een deel van het hekwerk zal elders worden geplaatst; de fietsenstalling zal opnieuw worden ingericht; er komen draaihekken; er wordt rekening gehouden met rolstoelen, rollators en kinderwagens; aan de achterzijde van het zwembad wordt een hekwerk geplaatst.

Dat betekent dat er geen fietsen worden toegestaan op de sportterreinen en bij het zwembad. De ingang naar genoemde terreinen is naast It Geahûs.

Deze aanpassingen vinden plaats in combinatie met aanpassingen aan het parkeerterrein. Daarmee wordt aan de wensen van korfbal, voetbal en het zwembad voldaan. Hierdoor wordt bevorderd dat de terreinen kunnen worden afgesloten. Illegale paden zoals de laatste tijd over het zwembadterrein kan niet. Er zijn regelmatig vernielingen gepleegd aan onder meer de afrasteringen, ook dat kan niet. Dat geldt ook voor het uitlaten van uw hond. Dat kan niet op de sportterreinen

Aan alle gebruikers van de sportvoorzieningen wordt gevraagd de fietsen in de daarvoor bestemde rekken of standers te plaatsen, zodat de doorgangen naar de velden vrij blijven. Ook wordt een appèl gedaan om vernielingen en ander ongewenst gedrag te voorkomen, dan wel tegen te gaan. Hou de oprit naast It Geahûs vrij. In geval van calamiteiten moet een ambulance tot aan de ingang van het sportveld kunnen komen

Het bestuur van de voetbal
Het bestuur van de korfbal
Het bestuur van het zwembad
Het bestuur van Dorpsbelang

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de Jaargang Nr.7, 1 december 2006)

totop


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.6, 6 oktober 2006)

Parkeren vrachtauto’s in Garyp

Tijdens een feestelijke bijeenkomst is kortgeleden de afronding van de dorpsvernieuwing in Garyp gevierd. Om met de woorden van wethouder Prins-Meindertsma te spreken: ‘Garyp is yn ‘e fleur!’
Er is nog één onderdeel waarvoor een oplossing moet worden gevonden: een definitieve plek voor het parkeren van vrachtauto’s.
Vóór de dorpsvernieuwing stonden de vrachtauto’s o.a. op het voorterrein van de locatie Wijmenga. Omdat op die plek een nieuwe woonvorm zou verrijzen, was een alternatief nodig.
Bij de voorbereiding van de dorpsvernieuwing was gedacht om een parkeerplaats bij de sportvelden aan de Brandsmaloane geschikt te maken voor het parkeren van vrachtauto’s.
Daartegen kwam bezwaren die met name betrekking hebben op het lawaai van vrachtautomotoren, in het bijzonder in de ochtenduren.

Om de dorpsvernieuwing helemaal compleet te maken, moet nog een definitieve locatie worden gevonden die als parkeerterrein voor vrachtauto’s kan dienen.
Dit jaar werd tijdens de ledenvergadering van dorpsbelang door het bestuur gepeild hoe de leden denken over de problematiek van de parkeersituatie in het dorp. Gevraagd werd de wensen kenbaar te maken. Daaruit kwam het volgende naar voren:
- parkeren vrachtauto’s op het bedrijventerrein: 16 stemmen
- parkeren vrachtauto’s op de Brandsmaloane: 0 stemmen
- parkeren bij transportbedrijf Van der Veen: 10 stemmen

Hieruit blijkt dat een meerderheid de voorkeur geeft aan een parkeervoorziening voor vrachtauto’s op het bedrijventerrein. In een overleg tussen onze gemeente en uw dorpsbelangvoorzitter is vervolgens besproken in hoeverre een parkeerstrook voor vrachtauto’s aan de Eendrachtsweg kan worden verwezenlijkt. Er is een oplossing mogelijk. Daarbij is het wel nodig om evenwijdig aan de Eendrachtsweg (westzijde) een verhardingsstrook van 3 meter breed, over een lengte van ca. 90 meter aan te leggen. Op dit moment staan op de bedoelde plek een aantal bomen die vrij kort geleden zijn geplant. Het plan is deze te verplaatsen naar de zuidzijde van de Eendrachtsweg.
Als laatste uitloper van de dorpsvernieuwing kunnen de werkzaamheden in opdracht van onze gemeente worden uitgevoerd.
Om u een beeld te geven van de voorgestelde parkeersituatie voor vrachtauto’s, hebben wij hieronder een schetstekening van het gebied afgedrukt.
Het college van burgemeester en wethouders zal binnenkort aan dorpsbelang Garyp voorstellen om de parkeervoorziening voor vrachtauto’s op het bedrijventerrein te realiseren.
Vooruitlopend daarop en in overleg met dorpsbelang willen wij u op deze manier van de plannen op de hoogte stellen.

Medewerkers afdeling Ruimte/grondzaken
gemeente Tytsjerksteradiel

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.6, 6 oktober 2006)

totop


 

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.6, 25 augustus 2006)

Nieuws van Dorpsbelang

Rondweg Garyp
Op 17 mei 2006 hebben Provinciale Staten het definitieve tracé en de reactienota van de Centrale As en de Rondweg Garyp vastgesteld. In de Nieuwsbrief van juni 2006 staat e.e.a. toegelicht en wordt verwezen naar een kaart met nadere bijzonderheden omtrent kunstwerken e.d. Omdat de toelichting bij de Rondweg op de kaart enige onduidelijkheden bevat, hebben wij het projectbureau om nadere toelichting gevraagd. Dat betreft de volgende aanvullingen:

 • Er komt een tunnel voor alle verkeer onder de Rondweg in de Stinswei achter de KI. De Stinswei
  wordt ter plaatse enigszins omgeleid in Noord-Oostelijke richting.
  · Er komt een tunnel in de Eendrachtswei voor alle verkeer met een iets verhoogd fietspad.
  · De Stinswei wordt achter Kees Wagenaar afgesloten. Daarvoor in de plaats komt er aan de
  noordzijde van de Rondweg vanaf de rotonde een fietspad die aansluiting geeft op de Stinswei
  richting pont.

Aanpassingsinrichting
Ten behoeve van de oplossing van de landbouwkundige inrichtingsproblemen is een aanvraag voor een Aanpassingsinrichting bij de Minister van Landbouw ingediend (API). Voor een goede afwikkeling worden de Landinrichtingscommissies van Garyp-Sumar en die van It Bûtenfjild hierbij uitdrukkelijk betrokken. Een aanpassingsinrichting is bedoeld om knelpunten weg te nemen, die ontstaan door de aanleg van o.m. een infrastructurele voorziening. Het moet een voorziening zijn van regionaal of nationaal belang. De aanpassingsinrichting vindt plaats in nauwe samenhang met de uitvoering van de infrastructurele voorziening. De omvang van de aanpassingsinrichting zal doorgaans beperkt zijn. Herverkaveling vindt plaats in één blok. De infrastructurele voorziening maakt hier geen deel van uit.

De voorzitter,
Egbert Hadderingh

totop


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.4, 24 maart 2006)

Nieuws van Dorpsbelang

Belangstellenden voor een cursus Frysk Skriuwen

Van de Afûk kregen wij bericht, met de vraag, of er in ons dorp belangstellenden zijn die graag een cursus Frysk skriuwen willen volgen. Afhankelijk van het aantal belangstellenden kan mogelijk in het najaar een cursus in It Geahûs worden georganiseerd. De cursus bestaat uit 10 lessen van 2 uur. De kosten bedragen: cursusgeld € 53,50 en voor leermiddelen
€ 20,00. Er moeten minimaal 8 deelnemers zijn.
Opgave voor 1 juli bij de secretaresse, Heidi van der Woude, Singel 16, tel. 0511-521291.

Samenvatting dorpsvisie Garyp

Drie werkgroepen hebben zich gebogen over de dorpsvisie. Zij hebben de gewenste situatie tot 2020 beschreven.
Tevens hebben zij een aantal verbeterpunten, met bijbehorende oplossingen beschreven.
De Dorpsvisie zal als boekje worden uitgegeven. Aan alle buurtverenigingen zal een boekje worden uitgereikt.
Ter informatie volgt hieronder een beknopte samenvatting van de voorgestelde verbeterpunten.
Samenvatting van alle knelpunten, de geboden oplossingen, de te verwachten acties en het geplande tijdpad.

Prioriteit 1 2006-2007
Prioriteit 2 2008-2013
Prioriteit 3 2014-2020

  Verbeterpunten Oplossingen Actie Tijdpad
2.6.1 Clustering huisvestingsmogelijkheden c.q. multifunctionaliteit Huisvestingslocatie zoeken voor jongeren en senioren met de bijbehorende zorg c.q. faciliteiten. Clustering van gebouwen en voorzieningen. Projectgroep maakt plan van aanpak 1
2.6.2 Faciliteiten voor jongeren Inrichten van ontmoetingsruimten, waar jongeren kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten Begeleiding door professionals. Opzetten van een dorpsnetwerk In combinatie met voorgaand punt 1
2.6.3 Middenstand Is initiatiefrijk en creatief om het voorzieningen niveau op peil te houden. Jaarlijks overleg OVG met dorpsbelang 1
2.6.4 Cultuurhistorie In kaart brengen van de cultuurhistorische waarden. Maar ook exposities, lezingen enz. Oprichting cultuurhistorische vereniging  
3.1.1 Beheerste groei Doorgroeien naar 2500 inwoners in 2020. Dat zijn 15 woningen en 40 inwoners per jaar. Inbreiding/vervanging en nieuwbouw. Nieuwbouw achter Koutenburg/Brandsmaloane. En achter de Ljippenstâl. Vernieuwen woonplan van de gemeente T diel. Dorpsbelang/Gemeente 1,2,3
3.1.2 Appartementen Vervangen seniorenwoningen Lubwei, Singel, Tuije Dorpsbelang/Bouwcorporatie 1,2
3.1.3 Ouderenzorg Om diverse sociale redenen willen ouderen in onze gemeenschap oud worden. Aandachtspunten daarvoor zijn. Facilitering op het gebied van winkels, medische zorg, maar ook vrije tijdsbesteding. Denk daarbij ook aan Openbaar Vervoer. Dorpsbelang/Gemeente/Seniorencie. 1,2,3
3.1.4 Bedrijven Behouden en versterken van bestaande bedrijven. Uitbreiding bedrijventerrein, maar ook functie veranderingsmogelijkheden voor vrijkomende agrarische bedrijven. Dorpsbelang/Gemeente 1,2,3
4.2.1 Bereikbaarheid Herinvoer buslijn 53. Aanleg fietspad naar Warten Dorpsbelang Garyp/Warten 2
4.2.2 Onderhoud wegen Diverse aanbevelingen die moeten leiden tot betere en veiliger wegen in en om het dorp Garyp.   1
4.2.3 Parkeren Vrachtenwagens Bevorderen dat rabatstroken worden benut. Op de Inialoane zijn daarvoor vergevorderde besluiten gereed.Bevorderen dat het bedrijventerrein hierin kan voorzien zonder overlast van de bewoners. Gemeente 1
4.2.5 Verkeersveiligheid Diverse aanbevelingen die moeten leiden tot een veiliger leefomgeving. Gemeente 1
4.2.6 Enge plekken Diverse aanbevelingen die moeten leiden tot het opheffen van het gevoel van onveiligheid. Gemeente 1
6.4 Recreatie Diverse aanbevelingen die moeten leiden tot het versterken van verschillende recreatieve functies in en om het dorp Garyp. Dat zijn wandel, fiets en kano routes, maar ook zwembad en ijsbaan. Zo ook op termijn ontwikkelen van voorzieningen rond de Panhuijspoel. Dorpsbelang/Gemeente / Landinrichtingscie 1,2,3

totop


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.5, 2 juni 2006)

De leefbaarheid in Garyp

Burgers, ondernemers, winkeliers, de kerken en de verenigingen hebben elkaar nodig!

Leefbaarheid is een groot woord. Wat versta je er onder? Als een dorp leefbaar is moet je er in elk geval met plezier willen wonen. Goede verbindingen horen daarbij. Er moet wel wat te doen zijn. Er moeten verenigingen zijn, waar het leuk is dingen gezamenlijk te doen. Er moeten kerken en scholen zijn, want wat is nou een dorp zonder kerk of school. Er moeten verenigingen zijn, waar je gezellig in je eigen tijd leuke dingen kunt doen. Er moeten ook voorzieningen zijn. Tenminste een dorpshuis en zo mogelijk een café en een snackbar. Maar ook sportvoorzieningen, een huisarts en zo mogelijk een fysiotherapeut. Maar ook voorzieningen als winkels en kleine bedrijfjes vormen mede het hart van een dorp.

Als de burgers wegtrekken kunnen andere voorzieningen ook niet langer bestaan. Maar stel dat de middenstand in elkaar klapt en iedereen is aangewezen op de grotere kernen in de buurt! Uit de dorpsenquête blijkt dat de sociaal zwakkeren dan eerst de dupe zijn. Zonder auto en bus ben je wel aangewezen op de plaatselijke voorzieningen. Maar de middenstand heeft ook een belangrijke sociale functie in het dorp. Ten eerste zijn ze vaak een punt waar mensen elkaar treffen en het dorpsnieuws en wel en wee bespreken. De middenstand zorgt er ook voor dat evenementen in het dorp in stand blijven. Zo zorgt de OVG in Garyp samen met dorpsbelang voor de jaarlijkse Sinterklaasintocht. Maar ook de jaarlijkse nachtbraderie en de kerstmarkt zijn te danken aan de middenstand. Bovendien zorgt de middenstand er voor dat er advertenties komen in de krantjes van de verschillende verenigingen, zodat die financieel ook weer goed kunnen draaien. De sociale en economische verwevenheid is groot en dat maakt een dorp leefbaar.

Toch maken veel dorpsgenoten duidelijk in de dorpsenquête dat ze bezorgd zijn over het voortbestaan van de middenstand. Veel mensen gaven aan dat ze de winkel van Wâte Smedes erg missen. De Rabobank stelt niets meer voor, het postkantoor is verdwenen en Unicum is gesloten. Gelukkig hebben Sjoerd Wagenaar en Romke's rijwielhandel onderdelen van Wâte Smedes winkel overgenomen en heeft Siep Bijlsma postkantoor taken overgenomen. Toch blijven burgers zich zorgen maken over het voortbestaan van de middenstand en de middenstanders zelf nog het meeste. Want wie is de volgende winkel die gaat sluiten? Onlangs riep een OVG-lid vertwijfeld: "Moeten we niet meer aan promotie doen in ons dorp, voordat de laatste winkel sluit?

Toch heeft Garyp nog een florerende middenstand vergeleken met andere dorpen in de buurt en op het platteland, maar dat willen we ook graag zo houden. Uit de dorpsvisie blijkt dat willen we in 2015 nog dezelfde voorzieningen hebben, dat het aantal inwoners dan moet doorgroeien naar 2500. Gezien de gezinsverdunning en de neerwaartse demografische ontwikkeling zal dat moeilijk te realiseren zijn. Maar dorpsbelang zal zich wel inzetten om groei te realiseren.
Ook het koopgedrag van de Garipers is in belangrijke mate bepalend voor het voortbestaan van de middenstand. We hebben ook niets aan 600 nieuwe inwoners, die alleen in Burgum en Drachten boodschappen doen. Ook de autochtone Garipers gaan steeds vaker 'vreemd' en worden gesignaleerd in winkels in Burgum etc. Een keertje 'vreemdgaan' is niet erg, als we maar zoveel mogelijk die dingen, die in Garyp te koop zijn, hier ook daadwerkelijk kopen! Pas dan kunnen middenstanders ons blijven bedienen. Ook de sociaal zwakkeren en mensen zonder auto, die met name op de eigen middenstand zijn aangewezen.. Dan behouden we ook de activiteiten in het dorp en krijgen verenigingen advertentiegeld binnen.

Ook de middenstanders kunnen er wat aan doen om mensen hier te houden. Dat kan zijn het aanbieden van producten met een goede prijs/kwaliteitverhouding. Het kan ook gaan om goede service, zoals de Sparwinkel of de SRV-man dat biedt. Overleven kan ook door je cirkel van invloed te vergroten, zodat ook mensen uit andere dorpen in Garyp hun producten kopen. Zo kan Pals met zijn slagerij lang overleven met zijn beroemde barbecue en party service, waarmee hij in verre omstreken een goede reputatie opgebouwd heeft. Ook andere winkels zouden kunnen kijken of ze niet een specialiteit kunnen aanbieden, waar ook niet Garipers op afkomen. Of waarmee ze juist de eigen dorpsbewoners vasthouden.

Zo zien we dat de groei van het dorp, het koopgedrag van de inwoners en de ondernemingsgeest van de middenstanders belangrijke elementen zijn om onze middenstand in stand te houden of mogelijk nog te doen groeien. Daarbij zijn ook de verenigingen en uiteindelijke alle bewoners gebaat en blijft Garyp een leefbaar dorp.

In een leefbaar dorp heb je elkaar nodig!

Gjalt Faber

totop


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.4, 24 maart 2006)

Nieuws van Dorpsbelang

Jaarverslag 2005
(voorgelezen op de ledenvergadering van 20 februari jl.)

Bestuurszaken
Het afgelopen jaar heeft het bestuur 10 keer een vergadering gehouden. Ook is er dit jaar weer regelmatig contact geweest met zowel Burgermeester en Wethouders als met verschillende ambtenaren. Voorafgaand aan de vergadering van 13 juni jl. hebben wij als bestuur ons jaarlijkse fietstocht door het dorp gemaakt om zo een aantal zaken van dichtbij te bekijken. Tevens heeft er op 20 oktober een extra ledenvergadering plaats gevonden met als onderwerp de Centrale As.

Over de punten welke tijdens elke vergadering op onze agenda stonden, hierbij in het kort een verslag.

Dorpsvernieuwing
In het bestuurlijk overleg met het college op 19 oktober 2005 zijn door dorpsbelang de onderwerpen die verbetering behoeven naar voren gebracht. Dat zijn de inrichting van de Inialoane en de zorg over de racebaan over de Brandsmaloane. Tevens is afgesproken om omstreeks de maand april 2006 de officiële oplevering te laten plaatsvinden. Dat zal dan de gezamenlijke oplevering betreffen van de dorpsvernieuwing, het dorpsplein en het seniorencomplex.

Dorpsvisie
Alle buurtverenigingen hebben in hun ledenvergaderingen afgelopen voorjaar meegewerkt bij de inventarisatie voor de dorpsvisie. Door de FLD is hiervan een rapport opgemaakt. Daarover is gepubliceerd in de Rabbelskûte. Vervolgens hebben 3 werkgroepen e.e.a. nader uitgewerkt. Deze conceptuele vorm zal met u worden besproken.

Panelgesprekken 2005
Door de stichting Welzijnswerk T’diel zijn ook wederom panelgesprekken gevoerd. Op verzoek van dorpsbelang hebben een aantal senioren daaraan deelgenomen. Het onderwerp betrof, vergrijzing als lonkend perspectief. Men kwam tot de volgende conclusies;
- Afhankelijk van de gezondheid en de sociale contacten wordt bepaald hoe actief men nog is, het vele vrijwilligerswerk is hier een voorbeeld van.
- Dan maakt men onderscheid tussen oudere en jongere ouderen. De ouderen voelen dat zij wat buitengesloten worden door de techniek, kunnen het allemaal niet meer bijbenen.
- Daarnaast vindt men dat men een eigen verantwoordelijkheid heeft en invulling moet geven aan de positieve beeldvorming van de actieve oudere.

Centrale As/Rondweg Garyp
Het voorkeurstracé leidde hier en daar tot veel commotie. Zo ook in Garyp. Er werd door het bestuur op 20 oktober een extra ledenvergadering georganiseerd. De uitkomst daarvan luidde:
- wel centrale as van Dokkum naar Nijega;
- geen rondweg om Garyp;
- verkeersluw maken van de Westerein/Easterein.
Op grond hiervan is een zienswijze ingediend. Intussen zijn aan de hand van de ingediende zienswijzen enkele aanpassingen aan het voorkeurstracé aangebracht. Navraag bij het projectbureau leidde tot de volgende verklaring:
De noodzaak voor een Rondweg blijft. Dit blijkt uit de modelberekeningen van de toekomstige verkeersstromen. Hiermee wordt extra verkeersdruk op de huidige N914 (redactie: dit moet zijn N913) voorkomen. Deze druk valt niet te vermijden door het aanbrengen van drempels of plateaus. Het afstand- c.q. tijdverschil om via Nijega om te rijden in de richting Leeuwarden is te groot.
Daarom wordt vastgehouden aan de uitgangspunten van het rapport.

Speeltuinen
Begin 2005 is er een nieuwe beleidsnotitie voor de speeltuinen vastgesteld. Er is een contract vastgelegd uit deze beleidsnotitie voor de speeltuincommissies. Deze contracten zijn nagenoeg allemaal ondertekend. Momenteel is er nog een buurtvereniging in onderhandeling met de Gemeente i.v.m. herinrichting van de desbetreffende speeltuin.

Hangplek voor jongeren
De container die tussen de tennisbanen en het zwembad staat, wordt gebruikt door een groep jongeren die elkaar daar ontmoet. Deze plaats wordt regelmatig bezocht door leden van het dorpsbelang. We maken dan een praatje hebben veel belangstelling voor de mooie scooters en brommers, de een kan nog sneller dan de andere. En dan denk je aan je eigen jeugdtijd terug met opgevoerde Eisinks Zundapps, Kreidler Florets en Puchs, er is wat dat betreft niets veranderd. Voor we weggaan wijzen we de jeugd nog even op de rommel rondom de container en melden dat het hun verantwoording is, en verwachten dan ook dat het de volgende keer opgeruimd is. Meestal is het dan voor even weer opgeruimd. Er hebben zich afgelopen jaar geen noemenswaardige problemen voor gedaan. De jeugd vindt het er fijn toeven ze vinden het alleen jammer dat er nog steeds geen verlichting is. Het toegangspad is inmiddels voorzien van houtsnippers.

Ledenwerfactie Vereniging Dorpsbelang Garyp
Dit jaar zijn wij een grote ledenwerfactie begonnen, op 01-01-2005 hadden de Vereniging Dorpsbelang Garyp, (VDG) 531 leden, op 31-12-2005 stond de teller op 629 leden, met andere woorden een succesvolle actie.

Skatebaan
Stichting Welzijn Tytsjerksteradiel, S.W.T. is, met de hulp van de heer Arne Mast en onze jeugd, bezig een skatebaan te realiseren.
Daarbij worden diverse fondsen en instellingen aangeschreven voor financiële ondersteuning, hierbij is al bedrag gestort door de Rabobank en door het VSB fonds is een zelfde bedrag toegezegd, ook heeft Bureau Benedictus zich als sponsor aangemeld, verder is de jeugd zelf ook met acties bezig, door middel van een sponsorloop op 11 juni waar maar liefst € 1.600,00 bijeen werd gebracht.
Wilt u zichzelf als sponsor opgeven dan kunt contact opnemen met Arne Mast, postadres:
Ambulant jongerenwerk
Stichting Welzijn Tytsjerksteradiel
Postbus 96
9250 AB Burgum
E-mail: arne@welzijnwerkt.nl

Infoborden
De laatste 6 jaar is er nogal wat veranderd in Garyp ook op gebied van de infrastructuur, vandaar dat de infoborden bij de Jefte en bij Andries de Haan weer eens aan vervanging toe waren.
Met Plattegrond-ontwerpbureau La Route worden er binnenkort 2 nieuwe vitrines afgeleverd en geplaatst op de bekende plaatsen.
Deze vitrines worden voor het grootste deel door onze middenstand betaald, daarvoor wordt de naam van het bedrijf en plaats op de plattegrond vermeld.

IJsbaan
Ook de ijsbaan is de laatste tijd regelmatig ter sprake geweest.
Zoals de meeste mensen wel weten wil de ijsbaanvereniging en het dorpsbelang een verplaatsing van de ijsbaan realiseren dit kost het nodige geld en ook is er de medewerking van de gemeente Tytsjerksteradiel nodig.
Wij hopen samen met de ijsbaanvereniging hier het komende jaar spijkers met koppen te kunnen slaan.

Verslag Aldjierscommissie
Het Oudejaarsfeest is ook dit jaar weer in prima sfeer verlopen. Momenteel is de Aldjierscommissie al weer druk bezig met de voorbereidingen van het volgende feest. De omzetting naar een stichting van de Aldjierscommissie is inmiddels gerealiseerd, één van de bestuurders van Dorpsbelang vertegenwoordigt Dorpsbelang in de Stichting. Er wordt door de Aldjierscommissie aangegeven dat ze een aantal nieuwe leden/hulpen nodig hebben, u kunt zich melden bij de heer Sytse Smedes.

Dorpsbelang Garyp

totop


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.2, 18 november 2005)

Nieuws van Dorpsbelang

Himmeldei 2006

In de afgelopen jaren werd de Himmeldei op de 3e zaterdag in maart georganiseerd door Oege Jacobi. Met hulp van een aantal vrijwilligers werden de wegen in en rond ons dorp opgeruimd. Het verzamelde zwerfvuil werd in daarvoor beschikbare containers gedumpt. Jacobi gaf in de ledenvergadering van 2005 aan te willen stoppen met de organisatie. Jacobi en vele anderen: bedankt voor jullie himmelje in de afgelopen jaren.

Op voorstel van de vergadering zal in 2006 een nieuwe werkwijze worden ingevoerd. Daarbij wordt de hulp gevraagd van de buurtverenigingen. De himmeldei wordt bij voorkeur gehouden op zaterdag 18 maart, dan zijn nl. de containers beschikbaar. Deze staan bij It Geahûs. Bovendien is dit de Landelijke Schoonmaakdag. Omdat ten behoeve van de indeling van de buitenwegen enige organisatie en afstemming nodig is, zal Jacobi dat op een kaartje aangeven, welke buurt welk weggedeelte himmelt. Uiteraard wordt er van de himmelploeg verwacht dat zij ook de eigen buurt himmelt. Het kaartje met de indeling zal op de ledenvergadering van dorpsbelang op maandag 20 februari worden uitgereikt.

Verzoek aan de Buurtverenigingen om medewerking bij het organiseren van het himmelje. Een groepje van 4 tot 6 personen kunnen in 1 tot 2 uur hun buurt en het hun toegewezen weggedeelte buiten het dorp himmelje.

Centrale As/Rondweg Garyp

Vlak voor Kerst hebt u via de media kunnen lezen en horen, dat er wijzigingen worden voorgesteld in het ontwerp voor de Centrale as. Onder meer de van Harinxmaweg wordt voorlopig niet verdubbeld. De Rondweg Garyp wordt gehandhaafd in het plan. Wel worden een noordelijke en een zuidelijke recreatieve ontsluiting t.b.v. de Stinswei opgenomen. Navraag bij het projectbureau, waarom de Rondweg Garyp niet wordt geschrapt, levert het volgende antwoord op.

De noodzaak voor een Rondweg blijft. Dit blijkt uit de modelberekeningen van de toekomstige verkeersstromen. Hiermee wordt extra verkeersdruk op de huidige N914 voorkomen. Deze druk valt niet te vermijden door het aanbrengen van drempels of plateaus. Het afstands- c.q. tijdverschil om via Nijega om te rijden in de richting Leeuwarden is te groot. Daarom wordt vastgehouden aan de uitgangspunten van het rapport.

Egbert Hadderingh Voorzitter dorpsbelang

totop