Skip to main content

Nieuws van Dorpsbelang

Semipermanente huisvesting huisarts
Het vinden van een tijdelijke huisvesting voor onze huisarts verliep moeizaam. Gelukkig is in goed overleg met gemeente en omwonenden daarvoor een oplossing gevonden en zal de tijdelijke praktijkruimte naast de tennisbaan komen.

Clustering voorzieningen
Er zijn gesprekken geweest met de gemeente en verschillende opties worden nader uitgewerkt. De gesprekken met de gemeente worden in januari voortgezet. Een concreet voorstel is er op dit moment nog niet.

Centrale As
De voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een uitspraak gedaan over de aangevraagde voorlopige voorziening voor het Provinciaal Inpassingsplan de Centrale As.
It Fryske Gea vroeg samen met 8 andere verenigingen/stichtingen en enkele bewoners om uitstel van het in werking treden van het vastgestelde Provinciaal Inpassingsplan, omdat de beroepszaak nog behandeld moet worden.
Zoals u hebt kunnen lezen heeft de Raad van State dit verzoek toegewezen. Dat betekent, dat het project de Centrale As minimaal met 3 maanden vertraagd wordt.
Een definitieve uitspraak wordt in maart/april verwacht. De rondweg langs Garyp wordt met name genoemd. De Raad van State vindt, dat de problematiek van de compensatie van weidevogelgebied aan de noordkant van Garyp beter moet worden onderzocht.
De organisaties, die om de voorlopige voorziening hadden gevraagd, zijn blij met dit resultaat en hebben goede hoop, dat het uiteindelijk zal lukken de plannen gewijzigd te krijgen. De provincie gaat er vanuit, dat de Centrale As uiteindelijk aangelegd zal kunnen worden!

Ledenvergadering
Op maandag 28 februari a.s. willen we graag onze jaarlijkse ledenvergadering houden. Er zullen verschillende thema's de revue passeren. Na de pauze zal Kearn aandacht geven aan de mienskipsin in het dorp. In oktober jl. is daarover een avond geweest, maar door (digitale) mis-communicatie waren daar maar weinig Garipers aanwezig. Mienskipsin is belangrijk en is gelukkig nog in Garyp aanwezig. De tijden veranderen echter en het kan altijd nog beter.
Daarom is het goed daar aandacht aan te geven. Zijn er b.v. ideeën die we van elkaar over kunnen nemen? Welke knelpunten ervaren we? enz.

Jubileumgeld
De penningmeester heeft nog steeds het geld, dat we kregen bij ons 100-jarig jubileum, in kas.
Tot dusverre is er één idee binnen gekomen (plaatsen van een extra bank), maar dat werd te duur. Het gaat om een bedrag van € 287,50.
Met andere woorden: ideeën zijn nog steeds welkom!

Contributieverhoging
Op de ledenvergadering is besloten de contributie met 1 euro te verhogen. Dit i.v.m. de aanschaf en het onderhoud van de defibrillator.

Sneeuwvrij?
De eerste sneeuw is weer gevallen. Evenals vorig jaar willen we graag, dat iedereen, mits natuurlijk redelijk ter been, de stoep voor het huis sneeuwvrij houdt. Ongelukken kunnen daardoor hopelijk voorkomen worden.

Oud en Nieuw
Het is de bedoeling dat er ook dit jaar weer een brânbult komt op de hoek Brandsmaloane/Ielke Boonstraloane en een tent op het "dorpsplein" om het begin van het nieuwe jaar met elkaar te vieren.
Voor het maken van een brânbult is het nodig, dat de takken vervoerd worden naar de brânbult.
Op dit moment hebben zich nog geen vrijwilligers gemeld met vervoer!
Daarom een dringende oproep om te helpen, want zonder vrijwilligers komt er geen brânbult!
Jullie kunnen je melden bij Lourens Hengst, tel.521382. Er wordt ook een folder door het hele dorp bezorgd met alle informatie over de jaarwisseling.

Wie nu al vragen of opmerkingen heeft, kan gerust bellen met Margreet Wijmenga, tel. 521248.

Bestuur dorpsbelang

(Bron: 'De Rabbelskûte' , december 2010)

totop

Nieuws van Dorpsbelang

Afscheid dokter Amelink
We wisten pas kort tevoren wanneer het afscheid plaats zou vinden; vandaar dat u laat van ons bericht kreeg. Het is echter allemaal nog gelukt en we mogen terug zien op een hartverwarmend afscheid.

Centrale As
Er is een bijeenkomst geweest waar we plannen mochten indienen over de inrichting van het gebied. Wij hebben dezelfde wensen als de voorgaande keren ingebracht. We hebben het dan met name over het aan te leggen fietspad en de kanoroute.
Politiek gezien is de Centrale As een feit. Bij de Raad van State is een beroepschrift ingediend door de gezamenlijke organisaties die tegen de Centrale As zijn, zoals deze wordt voorgesteld. Dat beroep loopt nog.

Als Dorpsbelang hebben we onze zienswijze ingediend bij de provincie, waarin we onze wensen nogmaals hebben verwoord. Bij de Centrale As gaat men er vanuit dat in 2011 kan worden begonnen met de onderdoorgang van de Eendrachtsweg.

Automatische Externe Defibrillator (AED)
Deze is besteld. Samen met de andere dorpsbelangen wordt bekeken, hoe één en ander georganiseerd moet worden.

6 Minuten Zone
Als we iemand met een hartstilstand een kans willen geven . . . . . .

Herhaalde oproep

Nog even opfrissen. In februari is er op de jaarvergadering van dorpsbelangen besloten om een AED aan te schaffen. In de vorige Rabbelskûte hebben wij een oproep gedaan ook mee te doen met dit project. Hier zijn gelukkig al een aantal reacties op gekomen, maar we willen graag meer mensen bereiken.

Dorpsbelangen van Garyp willen zo dicht mogelijk bij het ideaal van 6 minuten komen.
Wat is de 6 Minuten Zone? De overlevingskans van slachtoffers is het grootst wanneer omstanders binnen 6 minuten: 112 bellen, reanimeren en defibrilleren met de AED.

Een AED alleen is dus niet genoeg om mensenlevens te kunnen redden. Hiervoor is een netwerk van vrijwilligers nodig. Het is van groot belang dat er per buurt genoeg deelnemers zijn. Alleen dan kunnen we de 6 minutenzone halen.

Dus mensen van Garyp, meldt jullie aan, om ook mee te doen. Hoe meer mensen, hoe beter. We gaan dan een cursus organiseren om te leren reanimeren en hoe te werken met de AED.

Opgeven kan bij Margreet Wijmenga: Het liefst per email, wijmengamargreet@hotmail.com. Als u geen email hebt kan het ook telefonisch: 521248.

Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 14e jaargang nr.1, 15 oktober 2010)

totop

Nieuws van Dorpsbelang

Clustering voorzieningen
Van de gemeente is bericht gekomen, dat het College met waardering kennis genomen heeft van het plan tot clustering van voorzieningen. De volgende stap is het uitvoeren van een gedetailleerdere en integrale haalbaarheidsstudie.
Eind augustus zal er contact met ons worden opgenomen.

Kansen in kernen
Het eindrapport is klaar en we danken de werkgroepleden Erik Johannes, Bareld Kootstra, Peter Sibma, Martin Kobus, Sietse Bruinsma, Trudi Dorreboom, Auke van der Vliet en Henk de Haan voor hun inbreng.
Samengevat doet de werkgroep de volgende voorstellen:
De Gravinneloane wordt een dorpslaan met aan weerzijde bomen. De weg heeft een 30 km regiem en bestaat (bij voorkeur) uit klinkers. Om het dorpse karakter te vergroten zijn er zoeklocaties voor max. 8 10 woningen. De weg krijgt twee nieuwe aansluitingen bij de Master Lubwei, zodat de weg beter bij het dorp hoort. Aan de dorpszijde is er een vrijblijvend wandelpad. Fietsers kunnen binnen de bebouwde kom op de rijbaan. Het vrijblijvend fietspad buiten de bebouwde kom blijft behouden. De Opfeart wil men een klein eindje doortrekken, zodat deze direct waarneembaar is vanaf de weg. Een brugleuning en een kademuur geven een visuele versmalling. De aansluiting met het industrieterrein komt in het verlengde van de Eendrachtsweg te liggen.
Voor alle duidelijkheid: de werkgroep gaat niet in op de financiering of op de uitvoering. Dit zal pas gebeuren als ook de voorstellen voor de andere dorpen klaar zijn. We moeten afwachten in hoeverre de voorstellen daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd.
Dorpsbelang Garyp heeft herhaaldelijk aangegeven, dat de afwaardering van de N913 onlosmakelijk verbonden is aan de geplande rondweg. Het één kan niet zonder het ander! Daarnaast vinden wij dat de afwaardering van de N913 niet beperkt mag blijven tot de Gravinneloane. We hadden en hebben het steeds over de gehele N913!
Daarnaast ziet de werkgroep nog genoeg kansen. Genoemd worden het opwaarderen van de oude zuivelfabriek, het ophogen van het peil van de Opfeart, dorpsommetjes, het vergroenen van de begraafplaats en de inrichting van de weg buiten de bebouwde kom.

Centrale As
Op donderdag 5 augustus was er een informatiebijeenkomst over de onderdoorgang onder de Eendrachtsweg. In de tunnel wordt het fietsverkeer en het overige verkeer van elkaar gescheiden. Een probleem voor het zwaardere landbouwverkeer is het stijgingspercentage van de helling. Er komt, zoals nu de plannen zijn, een snelheidsbeperking van 30km. Dat is nodig i.v.m. met de veiligheid. Een probleem is, dat tractoren met een zware vracht waarschijnlijk moeite zullen hebben om vanuit de tunnel tegen de helling op te komen. In overleg met de betrokkenen zal hier een oplossing voor moeten worden gevonden. Hieronder een impressie van de nieuwe situatie:

Editie 69 13De daadwerkelijke uitvoering is afhankelijk van:
procedure afhandeling PIP
(ter inzage van 17 augustus t/m 27 september 2010);
procedure aanvraag bouwvergunning (gemeente Tytsjerksteradiel);
verwerven van benodigde gronden;
aanbesteding en gunning van het werk;
Nadere informatie is te vinden op de website www.decentraleas.nl; ook kan er contact worden opgenomen met het projectbureau.

Jaarlijkse schouw
Het bestuur van Dorpsbelang heeft de gebruikelijke rondgang door het dorp gemaakt. We constateerden, dat er op dit moment weinig aandachtspunten zijn. Het dorp ligt er netjes bij.

Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 13de jaargang nr.6, 20 augustus 2010)

totop

Kansen in Kernen

Het eerste stadium van het project Kansen voor Kernen is afgerond. Aan de hand van ingebrachte wensen en ideeën heeft het bureau Oranjewoud een globale visie ontwikkeld over een andere inrichting van de Gravinneloane, zodra de Centrale As is aangelegd. Het doel van het zogenoemde afwaarderen van de Gravinneloane is:

 • Het veranderen van een snelle 80 km weg in een dorpsstraat, waar slechts 30 km/u gereden kan/mag worden.
 • Deze beperkte snelheid niet proberen te realiseren d.m.v. verkeersborden, drempels of andere obstakels, maar door het principe van Shared Space, oftewel “Dielde Romte”.
 • Hiertoe de weg zodanig inrichten dat niet alleen (vracht )auto's, maar ook kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers, fietsers en spelende kinderen, zich veilig en gezamenlijk op deze weg kunnen begeven.

In een vorige Rabbelskûte heb ik al aangegeven, dat het principe van “Dielde Romte” mij zeer aanspreekt. Maar op deze inloopavond ging het over de invulling van dit principe en dan wordt het pas echt concreet.
In grote lijnen komt de globale visie van de herinrichting van de Gravinneloane op het volgende neer:

 • Het smaller maken van de weg en het kleiner maken van het kruispunt naar het bedrijventerrein (met daarbij voldoende ruimte in de bochten voor landbouw  en vrachtverkeer)
 • Een ander wegdek; klinkers, i.p.v. asfalt.
 • Woningbouw in kleine aantallen links èn rechts van de weg.
 • Het maken van twee extra afslagen (zij doorsteekjes naar de Master Lubwei en de Ds. Minnemawei).
 • Het water van de opvaart richting de weg doortrekken en het realiseren van een ontmoetingsplek met een minihaventje voor kano's en roeibootjes.
 • Meer ruimte voor het kerkhof.
 • Het accentueren van opritten en afslagen door een ander stratenpatroon ter plekke (en mijn idee: een soort “klúnplak” bij de inrit naar de ijsbaan in een kleurenpatroon van een {Perzisch} tapijt).
 • Kansen benutten voor het creëren van een combinatie van wonen en werken (o.a. bij en rond “de fabriek”).
 • Het om en om planten van nieuwe bomen langs de weg en het vervangen van zieke bomen.
 • Het plaatsen van passende straatlantaarns langs de gehele Gravinneloane.
 • En nieuw wandelpad maken, door de oude Gravinneloane tussen de Iendrachtswei en Sumar weer te ontsluiten.

 

Editie_68_13Tijdens de drukbezochte inloopavond van 6 april jl. hebben de bewoners van Garyp zich hierover kunnen informeren èn kunnen uitspreken. Rond de tafels met de schetsplannen ontstonden levendige discussies en tijdens de twee fotopresentaties werd flink gediscussieerd over de richting die men wilde inslaan. Opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen kon men opschrijven op flaps die her en der voor het grijpen lagen.Niet iedereen was meteen enthousiast. Ik zie Klaas Bakker nog voor me, hoofdschuddend over het idee van woningbouw tussen zijn achtertuin met de duiventillen en de Gravinneloane. Mijn buurman Foppe Hoekstra vertelde mij ter geruststelling, dat hij op de flap heeft geschreven dat hij geen woningbouw wil tussen de Gravinneloane en de Master Lubwei/Ds. Minnemawei. Siep Bijlsma sprak zijn zorgen uit over de aanloop naar de Spar, als fietsers straks rechtdoor over de Gravinneloane kunnen fietsen en niet meer door de dorpskern hoeven. Ook pleitte hij voor een goede toegankelijkheid van bevoorrading voor de winkels in het dorpscentrum. En Piet Sibma was niet enthousiast over honden op zijn land door het herstel van de oude Gravinnelaone. Door het ijsbaanbestuur werd een geheel nieuwe toegang voorgelegd; een haakse hoek aan de achterkant van de huidige ijsbaan, om via een nieuwe toegang over provinciale grond bij het kruispunt bij de Petrusstjerke/Lytse Buorren aan te komen. Dit idee werd tijdens de 2e presentatie geopperd en werd direct door de gespreksleider van Oranjewoud op de flap genoteerd; net als de andere opmerkingen en ideeën.
Een ander omstreden onderwerp was de voorgestelde klinkerbestrating. “Ik bin der pûr op tsjin”, liet Gerrit Kloosterman luid en duidelijk horen. Maaike Doppenberg had me al eerder die avond verteld dat zij destijds vanwege die lawaaierige klinkers in combinatie met de drempels zelfs is verhuisd op de Inialoane. Maar drempels komen niet in dit plan voor. Egbert Hadderingh vroeg zich vanwege de zeer hoge kosten van klinkerbestrating af, of er met asfalt niet ook een visueel effect bereikt zou kunnen worden om de snelheid te laten afnemen. De discussie over de nadelen kregen gaandeweg de overhand, tót Cees Blom juist de voordelen benoemde. Samen met een positieve bijdrage van Gjalt Benedictus over de kansen die dit plan konden bieden, sloeg de stemming om. Van negatief tot gematigd optimistisch.

En ik? Ik moet bekennen dat het voor mij best een dilemma was om in de Kerngroep te zitten, terwijl diezelfde Kerngroep plannen maakt die mij persoonlijk raken. Ik ben één van de bewoners die heel dicht bij de Gravinneloane woont. De plannen kunnen voor het algemeen belang heel nuttig zijn, maar woningbouw in “je voortuin” en meer lawaai door klinkers, zijn nou eenmaal geen pretje voor als het je zelf aangaat. Opvallend detail: oorspronkelijk was er woningbouw gepland op het veld waar de buurtwagens tijdens de dorpsfeesten staan opgesteld. Toen heb ik in de Kerngroep gepleit om dit veld als “dorpsbleek” te behouden, omdat het een echte dorpsfunctie heeft en niet gemist kan worden als evenemententerrein. Dan is het best zuur als er vervolgens een cirkel woningbouw “in je voortuin” (red.: noordzijde oude kleuterschool en Klaas Bakker) getekend wordt, waarvoor zelfs het klimaatbosje moet wijken! Maar al met al, er ligt een mooi plan klaar met veel mogelijkheden voor ons dorp. Deze goed doordachte visie is het waard om door de gemeenteraad serieus genomen te worden. Uiteindelijk moet de Raad, die trouwens goed vertegenwoordigd was, beslissen over de definitieve inrichting en het bijbehorende geld hiervoor vrijmaken. Deze visie biedt zeker kansen.


Foto en tekst:
Werkgroep Kans in de Kernen
Trudi Dorreboom Rosenboom

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 13de jaargang nr.5, 21 mei 2010)

totop

Nieuws van Dorpsbelang


N913
De plannen zijn door de werkgroep gepresenteerd en u hebt daarop kunnen reageren. Uit de reacties werd duidelijk, dat men zich in grote lijnen kan vinden in de plannen. De gemaakte opmerkingen worden meegenomen in het vervolg.

Uitbreiding fietsenhok Gariperhoeke
Enkele jaren terug heeft Dorpsbelang gevraagd om uitbreiding van het fietsenhok. Enkele maanden terug kwam er een telefoontje van de provincie. Een grote investering wil men niet meer doen, omdat door de Centrale As de situatie ter plekke zal veranderen. Anderzijds had men begrip voor het feit, dat er op korte termijn iets moet gebeuren. Daarom zijn er aan de achterkant van het fietsenhok staanders geplaatst. Er is nu voldoende ruimte voor de fietsen. Nu is het aan de gebruikers de fietsen daar neer te zetten.

Clustering voorzieningen
Over de voortgang valt op dit moment niets te melden. We wachten op een reactie van de gemeente.

Defibrillator
Het is de bedoeling deze te plaatsen bij Bureau Benedictus. Helaas geeft de bouwvergunning problemen, dus het is afwachten.

Visie
Centrale As, nieuwe woningen, leefbaarheid en clustering voorzieningen zijn zaken, die de komende jaren onze aandacht moeten hebben. Deze staan in onze dorpsvisie beschreven, maar we zijn nu enkele jaren verder en de ontwikkelingen gaan door. Hoe verhoudt zich het één tot het ander? Moeten er zaken worden geactualiseerd? Als bestuur willen we komen tot een plan van aanpak voor de komende jaren; vandaar dat we op de bestuursvergadering van 12 mei hierover uitvoerig met elkaar hebben gesproken. Tytsjerksteradiel heeft, hoewel bepaalde dorpen wel zullen krimpen, als gemeente de komende jaren nog geen last van krimp. Wel verandert de leeftijdsopbouw: meer senioren en minder jongere jeugd. Jonge gezinnen (vaak oud Garipers) willen graag terug naar Garyp, maar de woningen zijn in ons dorp relatief duur zijn. Er blijkt met name behoefte te zijn aan goedkopere woningen, de zgn. starterswoningen. In het verleden zijn deze woningen wel gebouwd, maar door verbouw en uitbreiding vallen deze woningen bij verkoop in een duurdere categorie. Daarom is het belangrijk, dat we vooral inzetten op starterswoningen.

Een tweede aandachtspunt is woningen voor senioren met de daarbij behorende voorzieningen. Voor de leefbaarheid is het belangrijk, dat het inwonersaantal op peil blijft en dat betekent, dat er ook de komende jaren door gezinsverdunning woningen nodig blijven! Door de realisatie van de plannen, zoals deze door de werkgroep 'clustering' gepresenteerd zijn, komen er voldoende mogelijkheden. Deze plannen zijn echter nog niet goedgekeurd. Ook zijn er huurwoningen op de Master Lubwei en De Tuije, die niet meer voldoen aan de huidige eisen. We zullen aan de woningbouwvereniging vragen welke plannen men heeft met deze woningen.
In onze dorpsvisie staat verwoord, dat we het belangrijk vinden, dat er ruimte is voor kleinschalige bedrijvigheid. Als bestuur zien we op dit moment vooral mogelijkheden aan de N913. Als er ondernemers zijn die ruimte zoeken, dan horen wij dat graag.

Verkeersveiligheid
Regelmatig komen er klachten binnen over het parkeren. Vooral op de Lytse Buorren en de Greate Buorren staan er regelmatig auto's geparkeerd op de stoep. Met name voor voetgangers met kinderwagens, of mensen met een rollator is dat lastig.

Een tweede aandachtspunt is de snelheid op de Brandsmaloane. Ook daar is het in de bebouwde kom 30 km. We hebben de wijkagent gevraagd aan deze twee zaken extra aandacht te geven.

Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 13de jaargang nr.5, 21 mei 2010)

totop

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 13de jaargang nr. 4, 19 maart 2010)

Nieuws van Dorpsbelang

Op de ledenvergadering zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest. Veel kan via de dorpskrant/website en de mail gecommuniceerd worden, maar niet alles.
Daarom is het goed op een ledenvergadering verschillende thema's te bespreken. Het bestuur hoort dan, hoe de leden erover denken.

Defibrillator
Besloten is een defibrillator aan te schaffen. Daar zijn kosten aan verbonden en daarom is op de ledenvergadering besloten de contributie te verhogen met € 1,00 per jaar. De contributie wordt vanaf 2010 € 4,50 per jaar. Als locatie voor de defibrillator werd genoemd de huisartsenpraktijk. Daar blijkt echter al een defibrillator te zijn. Van Bureau Benedictus kregen we het aanbod bij de pinautomaat de defibrillator te plaatsen. Het kan dan meegenomen worden in de verbouwplannen, die Bureau Benedictus heeft. Dit lijkt ons een goed voorstel en de aanvraag is nu richting gemeente gegaan.

Giften jubileum
Zoals genoemd op de ledenvergadering kunnen leden met suggesties komen voor de besteding van de giften, die dorpsbelang in het kader van het 100-jarig jubileum heeft ontvangen. Het gaat om een bedrag van € 287,50. Suggesties graag voor 1 april a.s. bij Jan Sijtsema (jsijtsema@freeler.nl)

Bezoek van het College
De volgende zaken zijn aan de orde geweest:

- N913. Het blijkt, dat alleen de Gravinneloane aangepast wordt en niet de Easterein en de Westerein. Als bestuur hebben we daar onze teleurstelling over uitgesproken. Wij hebben steeds in de veronderstelling geleefd dat de hele N913 wordt aangepast. In contacten die we de afgelopen jaren daarover hebben gehad, is steeds sprake geweest van de N913. Nooit hebben we als reactie gekregen, dat het alleen over de Gravinneloane zou gaan! Een tweede punt van zorg is, dat de gemeente de middelen voor een eventuele aanpassing nog moet zoeken. De wethouder heeft toegezegd, dat ze zich daar voor zal inzetten, maar in deze tijd van bezuinigingen zijn we er niet gerust op, dat de middelen beschikbaar komen. Anderzijds is het zo, dat voor het bestuur de nieuwe rondweg en de aanpassing van de N913 onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het bestuur heeft besloten de gemeentefracties daarover te benaderen, zodat men bij de opstelling van het nieuwe Collegeprogramma daar rekening mee kan houden.

- clustering voorzieningen. De burgemeester heeft toegezegd, dat de gemeente snel met een reactie zal komen.

- vuilstortplaats Enkele jaren terug zijn er plannen gemaakt voor de herinrichting van de vuilstortplaats. Daarna is het stil gebleven. Wanneer deze plannen uitgevoerd worden, is echter niet bekend. Dat is volgens het College afhankelijk van de eigenaar van het terrein.

- woning nieuwe huisarts. Als bestuur hebben we daar aandacht voor gevraagd, omdat we het belangrijk vinden, dat de nieuwe huisarts in het dorp komt wonen.

- fietsenhok. Gariperhoek Het fietsenhok is te klein. Het blijkt echter een provinciale aangelegenheid te zijn en i.v.m. de Centrale As wil men niet te veel kosten meer maken. Voorgesteld is een fietsenrek aan de achterzijde te plaatsen, zodat de fietsen in ieder geval een plek hebben.

- verzamelen van bermgras bij de Gariperhoeke. Dit blijkt een provinciale aangelegenheid te zijn. Wordt vervolgd.

- plaatsen extra afvalbakken. De gemeente heeft daar als volgt op gereageerd: 'De bestaande afvalbakken worden volgens een vast schema regelmatig geleegd. Uit een nulonderzoek naar zwerfafval dat afgelopen najaar is uitgevoerd is gebleken dat de Gemeente Tytsjerksteradiel schoon tot zeer schoon is. Enige uitzondering vormen de zogenaamde hotspots waar zwerfafval wel een probleem is. Daarom zijn wij zeer terughoudend met het plaatsen van afvalbakken. En daarbij kost het plaatsen en met name het legen van deze afvalbakken veel geld.'

Centrale As
Zoals gemeld op de ledenvergadering hebben wij een zienswijze ingediend. Belangrijke aandachtspunten zijn de geluidsoverlast van de nieuwe rondweg, het fietspad naar Sumar, de kanoroute en een doorvaarthoogte van minimaal 1,50 meter in de Skipfeart. De volledige brief vindt u op de website van Garyp.

Buurtagent
Onze buurtagent de heer S. Wijnsma wilde graag weten, of er nog zaken zijn, waar de politie aandacht moet geven. Dit punt is in de ledenvergadering aan de orde geweest en de genoemde zaken zijn doorgegeven aan onze wijkagent.

De structuurvisie
In de gemeenteraadsvergadering van 14 januari jl. werd de structuurvisie behandeld. Met zeven andere dorpen hadden we aan de gemeenteraad gevraagd de structuurvisie zodanig te wijzigingen, dat woningbouw in de dorpen mogelijk blijft. Als het kan door inbreiding, maar als dat niet mogelijk is door uitbreiding. Mits er natuurlijk vraag is naar woningen.
Het CDA gaf in de bijdrage aan, dat men meer lef moet tonen. Leefbare dorpen zijn belangrijk en de structuurvisie mag geen blokkade opwerpen. Initiatieven moeten worden opgepakt. Inbreiding, maar eventueel uitbreiding. De dorpen gaan niet op slot.
PvdA: eens met het voorstel van het College. Dat betekent concreet voor de kleine dorpen alleen inbreiding.
FNP: inbreiding, maar eventueel uitbreiding. Dat laatste moet in de structuurvisie duidelijker verwoord worden. Ten westen van Burgum bouwen vindt de FNP niet nodig.
VVD: met de inspraak is weinig gedaan. De burgers hebben het gevoel, dat ze niet serieus worden genomen. Er moeten naar aard en schaal bouwmogelijkheden komen in de kleine dorpen.
Grien Links: de structuurvisie is toekomstgericht. Tytsjerksteradiel is een woongemeente. Er worden in de structuurvisie echter geen duidelijke keuzes gemaakt. De westelijke uitbreiding bij Burgum vindt Grien Links niet nodig. Volgens deze partij komen de dorpen in de voorgestelde structuurvisie niet op slot.
CU: er is voldoende woningbouw in de kleine dorpen nodig. Uitbreiding noodzakelijk, als inbreiding niet mogelijk is.
Gemeentebelangen Tytsjerksteradiel: de krimp gebruiken om lef te tonen. De structuurvisie geeft voldoende mogelijkheden voor de dorpen. Deze partij heeft ook moeite met de uitbreiding aan de westkant van Burgum.
Tenslotte werd een amendement aangenomen, dat ingediend werd door FNP, CDA, VVD en CU. Daarin staat, dat als inbreiding niet mogelijk is, er mogelijkheden moeten komen voor uitbreiding; ook in de kleine dorpen.

Verdeling van de functies in het bestuur
Sjenette van der Velde (Master Lubwei 3) is Heidi de Haan opgevolgd als secretaris. Haar e-mailadres is davidensjenette@telfort.nl. De overige bestuursfuncties zijn ongewijzigd gebleven en zijn als volgt verdeeld:

 • Jan Sijtsema voorzitter
 • Sjenette van der Velde
 • secretaris Lourens Hengst
 • penningmeester Margreet Wijmenga
 • bestuurslid/vice-voorzitter Sietse Algra
 • bestuurslid Rennie Wagenaar
 • bestuurslid Klaas de Jong bestuurslid/contact persoon voor kleine onderhoudswerkzaamheden

Het Bestuur.

totop

Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel


Karakteristykpriis 2010
Voor de Karakteristykpriis 2009 zijn helaas geen aanmeldingen binnengekomen.
We hopen dat er nu meer animo is. Als men een pand dat op de lijst van de Stichting Karakteristyk staat, gerestaureerd of weer in de originele staatteruggebracht heeft, kan men zich nu alvast aanmelden voor de Karakteristykpriis 2010.

Het pand wordt beoordeeld door een onafhankelijke deskundige jury. De prijs bestaat uit een gevelplaquette en een geldbedrag van € 500,00 beschikbaar gesteld door onze sponsor 'Wijmenga Makelaars en taxateurs' te Burgum.
De verbouwing, zowel binnen als buiten, moet voltooid zijn vóór 1 januari 2011.
In weekblad Actief komt in januari nog een oproep.
U kunt zich aanmelden tot 1 maart 2011. Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij het secretariaat, mevrouw AEA Middel-Linden, tel.: 058-2561912

Mededelingen
Het fotobestand van de karakteristieke panden wordt geactualiseerd. We gaan ervan uit dat betrokkenen geen bezwaar hebben hun pand door leden van de Stichting te laten fotograferen. De Stichting is bezig de foto's met beschrijving opde website te plaatsen. (www.karakteristyk.nl).
Ook zijn we geïnteresseerd in uw verhaal wat met een Karakteristyk pand of object te maken heeft. Dat kan eventueel gebruikt worden voor de website. Ook willen we graag zoveel mogelijk e-mailadressen hebben van de donateurs van de Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel. Verscheidene donateurs hebben inmiddels hun e-mailadres doorgegeven, waarvoor hartelijk dank. Voor wie dit nog niet heeft gedaan graag mailen naar: middel.oenkerk@hetnet.nl.

Door reglementair aftreden is er plaats voor nieuwe bestuursleden, met belangstelling of kennis van cultuurhistorie. Graag nodigen wij u uit eens een bestuursvergadering bij te wonen.

Met vragen of opmerkingen kunt u bij de bestuursleden Klaas Veltman en Trudi Dorreboom terecht.

Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 14e jaargang nr.1, 15 oktober 2010)

totop

Garipers presenteren ambitieus clusteringsplan

schets visie clusteringGARYP - Garipers komen met een ambitieus plan om hun dorp leefbaar te houden. Door clustering kunnen de huidige voorzieningen blijven en al verdwenen faciliteiten zelfs terugkeren. Woningbouw en participatie van commerciële instellingen moeten het project deels financiëren. De zeskoppige werkgroep presenteerde het plan gistermiddag aan burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel.

Het samenbrengen van voorzieningen is de enige manier om deze in een dorp te houden, stelt Gjalt Benedictus, voorzitter van de Commissie Clustering Voorzieningen. Er is veel voordeel te halen uit het delen van een gebouw, zoals gezamenlijk beheer en minder energieverbruik.

Om ervoor te zorgen dat Garyp een leefbaar dorp blijft, is het noodzakelijk dat de faciliteiten blijven, stellen inwoners. Garyp moet in de eerste plaats een dorpshuis en een kerkgemeenschap hebben, maar ook zaken als sportvoorzieningen, een bibliotheek, een ouderensoos, een huisartsenpost en een ontmoetingsplaats voor jongeren mogen zeker niet ontbreken. Een enquête uit 2005 wees uit dat Garipers veel waarde hechten aan deze vorm van leefbaarheid in het dorp.

Dat is te realiseren, stelt de speciaal opgerichte werkgroep. De voorzieningen die het dorp nu heeft, kunnen huizen in een nieuw gebouw achter het huidige dorpshuis It Geahûs, aan de Greate Buorren. Tevens kan het gebouw plaats bieden aan faciliteiten die eerder uit het dorp verdwenen, zoals een politiepost, een welzijnsloket van de gemeente, een zorgloket van zorgcentrum Berchhiem en een consultatiebureau. De achterliggende instanties willen graag terugkeren naar het dorp, weet Benedictus.

Ook naar de financiering is kritisch gekeken. "Gemeentejild is net helber", zegt Benedictus. "Dêrom hawwe wy wat oars betocht." Er is nog ruimte voor zo'n vijftig woningen binnen Garyp, bij de tennislocatie en de Greate Buorren/Brandsmaloane. Het vrijliggende terrein vlakbij bouw bedrijf De Haan wordt nu alleen bij feestelijkheden gebruikt. De clusteringscommissie pleit eerst voor zestien vrijstaande woningen en nog tien appartementen bovenin het 'blok' voor de geclusterde voorzieningen.

Benedictus verwacht een paar miljoen euro aan grondopbrengsten te kunnen binnenhalen. "En dat jild heart by Garyp, dus dat kin moai foar de klustering brûkt wurde."
Commerciële participanten van de clustering kunnen ook een deel van het benodigde geld bijeenbrengen.

Het plan voor de clustering, gemaakt door Commissie Clustering Voorzieningen. De meeste veranderingen zijn beoogd rond het Geahûs.Benedictus denkt bijvoorbeeld aan een fysiotherapiepraktijk en de huidige supermarkt Spar, die volgens hem een andere locatie nodig heeft.

Wateropslag is ijsbaan
Ook voor de extra wateropslag, verplicht bij nieuwbouw van woningen, heeft de commissie een handige oplossing. Aan de rand van het dorp verrijst een natuurlijke ijsbaan. "De iisbaan is no te fier fuort en der moat in drege oerstek makke wurde. Dan is der direkt wer in probleem oplost."
De commissie overhandigde het plan gistermiddag aan het college van burgemeester en wethouders. Het plan past binnen de kaders die de gemeenteraad al heeft gesteld, benadrukt Benedictus: "De leefberens yn de doarpen behâlde, ynbreiding yn stee fan útbreiding en de doarpsfoarsjennings oereinhâlde." Dat opgeteld bij de financieringsplannen bracht bij de dorpsgenoten al een enthousiaste reactie teweeg.

De commissie hoopt dat ook burgemeester en wethouders het plan goed genoeg vinden om voor te leggen aan de gemeenteraad. Als het mag worden uitgevoerd, zullen eerst de sportvelden maar naar het midden van het dorp worden verplaatst. Daarna volgt de bouw van de huizen en het clusteringsblok, dat eerst door een architect zal worden ontworpen.

(Bron: weekblad Actief, 10 febr.2010)

totop

Dorpsbelang

Provincie Friesland
t.a.v. Provinciale Staten
Postbus 213
9250 AE Burgum

datum: 5 februari 2010
onderwerp: zienswijze Centrale As

Geachte leden van de Provinciale Staten,

Helaas krijgt Garyp, zoals de plannen zijn, te maken met een aftakking van de Centrale As naar de Wâldwei. Zoals u bekend zal zijn hadden en hebben de inwoners van Garyp grote bezwaren tegen de aanleg van de rondweg. In onze visie is deze weg onnodig, omdat de verwachte verkeerstoename behoorlijk minder zal zijn, dan in de plannen verdisconteerd is en automobilisten via Nijega de Wâldwei kunnen bereiken. Daarnaast is het zo, dat automobilisten uit Dokkum e.o. niet via Garyp, maar via Hurdegaryp richting Afsluitdijk zullen gaan. Ook wordt door de aanleg van de rondweg aan een uniek flora en vogelgebied onherstelbare schade toegebracht.

In eerdere plannen was de nieuwe rondweg ‘een 80 km weg’. Nu is er sprake van ‘een 100 km weg’! Dat betekent, dat Garyp naast de Wâldwei en de weg Burgum-Nijega te maken krijgt met een derde snelweg, waardoor de geluidsoverlast voor de inwoners van Garyp zal toenemen. Er is toegezegd, dat er gebruik zal worden gemaakt van asfalt, dat de geluidsoverlast beperkt. Dit is echter onvoldoende. Een belangrijk effect op het geluidsniveau heeft de beperking van de snelheid. Wij vragen u dan ook dringend een maximum snelheid in te stellen van 80 km, zodat de geluidsoverlast beperkt wordt. Dat is goed voor mens en milieu en het komt de acceptatie van de nieuwe rondweg door de inwoners van Garyp ten goede.
Bij de rotonde (westkant nieuwe rondweg) dienen fietsers en voetgangers over te steken. Bij ‘een 80 km weg’ is dit al een gevaarlijke situatie, maar bij ‘een 100 km’ weg ontstaan er onverantwoorde risico’s!
We zien graag, dat het fietspad vanaf het pontje wordt doorgetrokken naar Sumar, zodat er een doorgaande fietsroute ontstaat vanaf Earnewâld. Ook willen we graag, dat vanaf de hoek Eendrachtswei/Stinswei een fietspad wordt aangelegd, dat aansluit op het aan te leggen fietspad van de pont naar Sumar. Garipers kunnen op de fiets zo vlot Burgum bereiken.
Wel vinden wij het belangrijk, dat het landschap rond de Centrale As de huidige agrarische bestemming houdt.

Daarnaast vinden we de volgende zaken belangrijk:
a. de doorvaarthoogte voor boten is minimaal 1,5 m., zodat boten via de Skipfeart Garyp kunnen bereiken. Met de aanleg van de rondweg moet daar rekening mee worden gehouden.
b. er komt een kanoroute vanaf de Skipfeart naar Earnewâld e.o.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van Dorpsbelang Garyp,
Jan Sijtsema, voorzitter

totop

Van Dorpsbelang

Behandeling van de structuurvisie in de gemeenteraadvergadering van 14 januari 2010

Het CDA gaf in de bijdrage aan, dat men meer lef moet tonen. Leefbare dorpen zijn belangrijk en de structuurvisie mag geen blokkade opwerpen. Initiatieven moeten worden opgepakt. Inbreiding, maar eventueel uitbreiding. De dorpen gaan niet op slot!
PvdA: eens met het voorstel van het College. Dat betekent concreet voor de kleine dorpen alleen inbreiding!
FNP: inbreiding, maar eventueel uitbreiding. Dat laatste moet in de structuurvisie duidelijker verwoord worden. Ten westen van Burgum bouwen vindt de FNP niet nodig.

VVD: met de inspraak is weinig gedaan. De burgers hebben het gevoel, dat ze niet serieus worden genomen. Er moeten naar aard en schaal bouwmogelijkheden komen in de kleine dorpen.
Grien Links: de structuurvisie is toekomstgericht. Tytsjerksteradiel is een woongemeente. Er worden in de structuurvisie echter geen duidelijke keuzes gemaakt. De westelijke uitbreiding bij Burgum vindt Grien Links niet nodig. Volgens deze partij komen de dorpen in de voorgestelde structuurvisie niet op slot.
CU: er is voldoende woningbouw in de kleine dorpen nodig! Uitbreiding noodzakelijk, als inbreiding niet mogelijk is.
Gemeentebelangen Tytsjerksteradiel: de krimp gebruiken om lef te tonen. De structuurvisie geeft voldoende mogelijkheden voor de dorpen. Ook moeite met de uitbreiding aan de westkant van Burgum.

Tenslotte werd een amendement aangenomen, dat ingediend werd door FNP, CDA, VVD en CU. Daarin staat, dat als inbreiding niet mogelijk is, er mogelijkheden moeten komen voor uitbreiding; ook in de kleine dorpen!

Het bestuur van Dorpsbelang

totop

Chr.Muziekver.'Looft den Heer' - dirigent

Gerda Adams–Verhagen nieuwe dirigente Christelijke Muziekvereniging Looft den Heer Garyp

Gerda-dirigentNa het vertrek van Syde van der Ploeg moest Chr. Muziekvereniging Looft den Heer van Garyp op zoek naar een nieuwe dirigent.
Uit het aantal sollicitanten en zelf voor gedragen dirigenten heeft de vereniging een viertal dirigenten laten proef dirigeren.

Tijdens zo’n proefdirectie is het best wel moeilijk om gelijk een keuze voor de nieuwe dirigent te maken.

Daarom is er besloten om een soort uitprobeerperiode te gebruiken om tot een goede keuze te komen. Na een periode van drie maanden onder leiding te hebben gestaan van Gerda Adams–Verhagen, is afgelopen week de knoop door gehakt. De leden van het A-korps hebben unaniem besloten dat Gerda Adams–Verhagen vanaf heden de dirigent van het A-korps wordt. Zij zal, samen met de leden, trachten het korps naar nieuwe hoogte te dirigeren. Het bestuur en leden zien de toekomst rooskleurig tegemoet en hopen op een langdurige onderlinge samenwerking.

(ingezonden Persbericht)

totop

Renske Herder - 3e NK Supersprint

img 6129bSchaatsen

Hoorn - 23 januari 2010

Dorpsgenoot Renske Herder werd zaterdagavond 3e op het Nederlands Kampioenschap Supersprint voor senioren in Hoorn.
Bij de Supersprint wordt er 2x een 100m en 2x een 300m verreden. Ook per afzonderlijke afstand worden er medailles verdeeld. Renske haalde bij de 2x 100m zelfs het zilver. In het totaalklassement moest ze de derde plaats delen met haar ploeggenootje van vorig jaar Ellen Hazelaar. Eerste werd Leslie Koen uit Giethoorn en tweede Jorien Kranenborg.

De omstandigheden in de niet helemaal overdekte kunstijsbaan 'De Westfries' van Hoorn waren goed maar erg koud, omdat de temperatuur rond het vriespunt lag. De sneeuw die buiten viel kwam gedeeltelijk in de ijshal terecht, maar gelukkig niet op het ijs.

Renske verbeterde in dit kampioenschap maar liefst 4x haar eigen PR (persoonlijke recordtijd) en was daarom ook erg blij dat de vele trainingsarbeid zich nu eindelijk eens liet uitbetalen. De stijgende lijn heeft ze al langer te pakken, maar echt aansprekende resultaten waren er nog niet behaald.

In dit NK werd de strijd bij de mannen gewonnen door Michael Poot. Tweede en derde werden de broers Ronald en Michel Mulder.

Renske Herder

Bij de foto (klik op de foto voor een vergroting):
v.l.n.r. Jorien Kranenborg, Ronald Mulder, Michael Poot, Leslie Koen, Ellen Hazelaar, Renske Herder en Michel Mulder.

TOTAALKLASSEMENT

Nr Deelnemer 100m 100m 300m 300m Totaal
1 Leslie Koen 10.98 10.87 26.10 26.07 74.020
2 Jorien Kranenborg 11.21 11.30 26.13 26.39 75.030
3 Renske Herder 11.27 11.17 26.61 26.56 75.610
3 Ellen Hazelaar 11.39 11.33 26.43 26.46 75.610
totop

De Centrale As

Ter inzage legging ontwerp-inpassingsplan De Centrale As en ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder.

Vanaf dinsdag 12 januari 2010 tot en met maandag 22 februari 2010 ligt het ontwerp-inpassingsplan De Centrale As met bijbehorende stukken (waaronder de "Tracé/m.e.r.-studie De Centrale As, Aanvulling kanaalverlegging Prinses Margrietkanaal Burgum") en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder ter inzage.

Iedereen kan het ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden inzien in:
- provinciehuis van de provincie Fryslân, Snekertrekweg 1 in Leeuwarden;
- projectbureau De Centrale As, Florynwei 3c in Burgum;
- gemeentehuis van de gemeente Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7 in Burgum.

De ontwerpbesluiten met de bijbehorende stukken zijn vanaf dinsdag 12 januari 2010 ook in te zien op www.decentraleas.nl.

Tijdens de zes weken dat het ontwerp-inpassingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ter inzage liggen kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.
Een schriftelijke zienswijze dient u te adresseren aan: Provincie Fryslân, t.a.v. Provinciale Staten/Gedeputeerde Staten Postbus 213, 9250 AE Burgum.

Mondeling een zienswijze indienen
Bent u niet in de gelegenheid om schriftelijk een zienswijze in te dienen, dan kunt u mondeling een zienswijze indienen bij de balie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel en in het projectbureau De Centrale As. Op deze plaatsen is iemand aanwezig die uw zienswijze vastlegt.

Meer informatie
Voor meer informatie over het ontwerp- inpassingsplan De Centrale As en het ontwerpbesluit vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder kunt u terecht bij het projectbureau De Centrale As, Florynwei 3c in Burgum. Bellen of mailen kan ook; telefoonnummer: 0511-548585; email: info@decentraleas.nl.

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 13de jaargang nr. 3, 15 januari 2010)

totop

Kansen in Kernen

Met de aanleg van de Centrale As zullen er veel minder auto's over de Westerein-Gravinneloane-Easterein (de N913) komen. Dat betekent dat deze straat opnieuw ingericht gaat worden. De gemeente heeft hiertoe het project Kansen in Kernen opgezet. Dit project wordt uitgevoerd door Oranjewoud. De bedoeling van het project is om samen met de inwoners een herinrichtingsplan te maken om dat gedeelte van de N913 opnieuw in te richten tot een straat die past bij Garyp; een veilige, goed toegankelijke straat.

Inmiddels is in samenspraak met de gemeente en dorpsbelang een Kergroep-Garyp samengesteld. Daarin zitten ondernemers en inwoners uit de directe omgeving van de Westerein-Gravinneloane-Easterein, waaronder ik zelf. Verder zitten daar deskundigen in en is ook de gemeente vertegenwoordigd. Het is de bedoeling dat die kerngroep aan de slag gaat met het herinrichtingsplan voor dit gedeelte van de N913.
Uiteraard zal daarbij ook gebruik worden gemaakt van de eerder ontwikkelde plannen en ideeën door Dorpsbelang over deze weg.

Een eerste bijeenkomst hebben wij in november 2009 gehad. In het kort werd ons uitgelegd wat de werkwijze zal zijn en hoe we met heel andere ogen dan voorheen naar deze weg kunnen kijken. Daarbij gaven de deskundigen van 'Shared Space', oftewel 'Dielde romte' in een gloedvol betoog uitleg over de nieuwe visie die over de herinrichting van de openbare ruimte is ontwikkeld. Aan de hand van dia's konden we als Kerngroep een indruk krijgen van de aanpak bij eerdere projecten. Ook kregen we boekwerkjes en folders mee met voorbeelden van hoe het ook kan. En dat sprak mij bijzonder aan.

'Dielde romte' is gestoeld op de gedachte dat de openbare ruimte voor iedereen is. Dus niet: dit stuk alleen voor automobilisten, dat plekje alleen voor voetgangers, of dit gedeelte alleen voor fietsers, of ruiters, of noem maar op. Geen obstakels door verkeerslichten, of drempels, of dranghekken, maar een zodanige inrichting dat weggebruikers 'als vanzelf' hun gedrag aan de situatie aanpassen. Geen strenge strepen en verkeersborden met 'dit moet' en 'dat mag niet' en achter elke boom een politieagent, maar een omgeving waar je met plezier om je heen kijkt, kan verblijven en waar óók verkeer is. Door in de vormgeving en inrichting te laten zien welke functie de openbare ruimte heeft, kunnen de weggebruikers zien welk gedrag hierbij passend is.

De gemeente Smallingerland is al jaren de 'proeftuin' voor 'Dielde romte', zo lees ik in een mooie folder: op een gevaarlijke drukke kruising gebeurden na de herinrichting opeens minder ongelukken. Meer dan gemiddeld steken Drachtster fietsers hun handen uit en meer dan gemiddeld zoeken automobilisten oogcontact met elkaar of met andere weggebruikers. Het blijkt dus te werken.

Omdat niet alleen aanwonenden belang hebben bij de inrichting van deze weg, is er in de afgelopen week een bijeenkomst geweest met betrokken inwoners die konden meepraten en meedenken over de herinrichting van de weg. Want, zoals Nieske Ketelaar, wethouder in de gemeente Smallingerland in de folder schreef: 'Als de discussie over verkeer en openbare ruimte niet over techniek gaat, maar over mensen en wat die doen…. kunnen we ook allemaal meedenken.

Trudi Dorreboom-Rosenboom

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 13de jaargang nr. 3, 15 januari 2010)

totop

Nieuws van Dorpsbelang

Jaarwisseling
Het was de bedoeling, dat er naast de brânbult een tent op het Unicumplein zou komen. Enkele maanden terug waren daar afspraken over gemaakt met de betrokkenen. Enkele dagen voor de jaarwisseling bleek, dat een aantal zaken niet geregeld was! Gelukkig lieten verschillende leden van de commissie het er niet bij zitten en ze zorgden voor partytenten op het terrein bij de brânbult. Fijn, dat jullie het op zo'n korte termijn nog konden regelen! Heel hartelijk dank!

Ledenvergadering
Op 1 februari a.s. hebben we om 20:00 uur onze ledenvergadering.
Naast de gebruikelijke punten, zoals jaarverslag, financiën en bestuursverkiezing komen er enkele thema's aan de orde, die we graag met u willen bespreken.
Het betreft de clustering van voorzieningen, de besteding van de jubileumgiften en de mogelijke aanschaf van een defibrillator. Over het laatste punt willen we graag uw mening horen. Sommigen zeggen, dat het verstandig is een defibrillator aan te schaffen, terwijl anderen er weinig voor voelen; bovendien wie betaalt de jaarlijks terugkerende kosten?

Het lijkt erop, dat over 'Kansen in Kernen' en de 'Centrale As' weinig te melden valt, maar als dat wel het geval is, dan lassen we deze 2 agendapunten in.

Structuurvisie
Het was de bedoeling, dat de structuurvisie op 17 december jl. in de Raad zou worden behandeld. Dit is door het slechte weer uitgesteld naar januari. Samen met 7 andere dorpen uit de gemeente willen we graag, dat woningbouw ook in de kleinere dorpen mogelijk blijft.

Himmeldei
Op zaterdag 20 maart a.s. willen we weer onze gebruikelijk Himmeldei houden. Graag zien we, dat de buurten dit, zoals ook de afgelopen jaren het geval was, organiseren. U krijgt daarover in maart nadere informatie. Vanuit het bestuur is Klaas de Jong contactpersoon (tel. 521611).

Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 13de jaargang nr. 3, 15 januari 2010)

totop