Skip to main content

Nieuws van Dorpsbelang

Clustering voorzieningen
We vinden het belangrijk een clustering te realiseren, die weliswaar niet fysiek aan elkaar verbonden is, maar die toch doelmatig, duurzaam en energiezuinig is. De mogelijkheden in dit kader worden door 'Kock Volhoudbaar advies' onderzocht. Dit met subsidie van de gemeente. Naast Timmermans, Benedictus en 'It Geahûs ' worden ook de school, het zwembad en de sport in het onderzoek betrokken.

Centrale As
De informatieavond op 11 oktober jl. werd goed bezocht. Goed was het te horen, dat een deel van de Centrale As 63 cm lager komt te liggen, dan eerst de bedoeling was.

Inrichting vuilstort
Op de vuilstort is men bezig met de afrondende werkzaamheden. Daarom wordt er nagedacht over de inrichting van de vuilstort. Samen met de familie Holwerda, enkele deskundigen en het bestuur van Dorpsbelang Sumar hebben we gebrainstormd over de inrichting. Hebt u suggesties, dan horen wij dat graag.

Oude paden
We kregen een voorstel, waarop één pad stond aangegeven (vanaf Koutenburg naar de Ielke Boonstraloane). We hebben aan de gemeente gemeld, dat we er meer van hadden verwacht.

Middenstand
Soms moeten we melden, dat een winkel wordt gesloten. Anderzijds zijn er ook positieve ontwikkelingen: de familie Elzinga, die de winkel heeft uitgebreid en nu Spar Bijlsma. Zeker het bezoeken waard!

Voorzitter Dorpsbelang

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 16e jaargang nr.2, 30 november 2012)

totop

28 november 2012buorren-unreplik-guod

Beste Buurtgenoten,

Toen wij begin dit jaar de boerderij aan de Greate Buorren 16 hebben gekocht, met als doe hier nieuwbouw te plegen, hebben we toegezegd de buurt steeds te informeren over de plannen.

Als u Weekblad Actief van 28 november 2012 leest, denkt u misschien: heb ik wat gemist?

Het enige wat op dit moment zeker is, is de sloopvergunning. Het afgelopen jaar hebben we geinventariseerd welke partijen mee willen doen en met betrokken instanties overleg gevoerd over wijziging van het bestemmingsplan.

Het doel is ons kantoor te vestigen en daarnaast de beschikbare bouwruimte aan te vullen met huurappartementen en commerciële ruimten. We zijn nog aan het onderzoeken voor welke doelgroep. Dit heeft ook te maken met sterk veranderende wetgeving op allerlei gebied, denk aan de AWBZ, verhuurdersbelasting etc.

Na afronding van het onderzoek, vermoedelijk voorjaar/zomer 2013, gaan we samen met Architectenkantoor Anne Dorenbos te Gytsjerk bezig met het ontwerpen van het gebouw. Als de eerste ontwerpen klaar zijn, dan organiseren we een bijeenkomst voor buurtgenoten om deze te bespreken.

Met vriendelijke groet,

Geert en Magdalena Benedictus

Wietse Haanstra

(Bron: ingezonden)


Nieuws van Dorpsbelang

Eerste werkzaamheden De Centrale As van start in Garyp

Vanaf eind september 2012 is aannemer Haarsma Infra & Milieu B.V. uit Tjerkwerd van start gegaan met de aanleg van de rondweg Garyp. De werkzaamheden zijn de eerste rondom de aanleg van De Centrale As. Graag nodigen wij alle inwoners van Garyp uit voor een kennismaking. Samen met de aannemer wordt een toelichting gegeven op de planning en hoe de uitvoering zal verlopen. Daarnaast zal ook Gebiedsontwikkeling en Kansen in Kernen aan bod komen. De bijeenkomst is
op:

Donderdag 11 oktober 2012 - Inloop 18:00-20:00 uur
Dorpshuis ‘It Geahûs’, Greate Buorren 15 in Garyp

Jeen Bruinsma
Projectsecretaris
De Centrale As
0511-548585

Florynwei 3c Burgum (besikersadres)
Postbus 213, 9250 AE Burgum
www.decentraleas.nl

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 16e jaargang nr.1, 28 september 2012)

totop

Gemeente - plantsoenendienst

plantsoenDe gemeente heeft besloten in het kader van de bezuinigingen op verschillende plaatsen in ons dorp het groen op een andere manier in te vullen. Heestervakken gaan verdwijnen en worden omgevormd tot gazons (met rood aangegeven). Deze worden meegenomen in het maaischema van de gemeente. Enkele grotere grasvelden, met donker groen aangegeven, worden in het vervolg enkele malen per jaar gemaaid.
Op bijgaand kaartje staan de lokaties aangegeven.

 
Namens Dorpsbelang,
 
Jan Sijtsema

totop

PolitieFryslan-logoWijkagent Garyp

Even voorstellen Na jarenlang wijkagent van Hurdegaryp, Noardburgum, Jistrum en Eastermar te zijn geweest is hier per 1 januari 2012 officieel een einde aan gekomen. Ik ben namelijk per die datum wijkagent van Suwâld, Tytsjerk, Gytsjerk, Oentsjerk, Aldtsjerk, Munein, Wyns, Garyp en Earnewâld.

Ik neem de wijk over van mijn collega Sander Wijnsma die nu werkzaam is in de gemeente Achtkarspelen.

Ik stel mij graag aan u voor. Mijn naam is Teake Hogendorp, 56 jaar. Mijn rang is brigadier van politie.
Na de politieschool in Lochem ben ik in 1977 begonnen als agent bij de Gemeentepolitie Tytsjerksteradiel. Mijn politieloopbaan heeft zich dus altijd afgespeeld in deze gemeente.

In 2006 heeft de politie Fryslan gekozen voor de functie buurtagent. Het functioneren van de buurtagent/wijkagent is om het aanspreekpunt te zijn voor het politieteam in de dorpen. Wanneer ik bijvoorbeeld klachten krijg over overlast van jongeren dan probeer ik het probleem inzichtelijk te krijgen en samen met mijn collega's, de gemeente en de welzijnsorganisaties maken we afspraken met de jeugd.
Door een goede samenwerking met de inwoners van de wijk kan een goed beeld van de eventuele problemen verkregen worden. Door daar passend op in te spelen, kan maatwerk geleverd worden.

Ik hoop met net zoveel plezier als in mijn vorige wijk mijn werk te doen en reken op de medewerking van de burgerij.

U kunt mij bereiken via het politie service centrum (PSC) 0900-8844 en vragen naar ondergetekende. Als ik in dienst ben dan wordt u naar mij doorverbonden.

Of via mijn emailadres: teake.hogendorp@friesland.politie.nl

Bij spoed politie, brandweer of ambulance, telefoonnummer 112. Dit telefoonnummer kan ook gebeld worden bij ontdekking op heterdaad. Onder de slagzin: "112 daar pak je daders mee". Mocht u getuige zijn van een strafbaar feit of een verdachte situatie waarbij meteen politie in kennis moet worden gesteld belt u 112.

Met vriendelijke groet,

Teake Hogendorp
Brigadier/wijkagent

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 15e jaargang nr.6, 27 juli 2012)


Nieuws van Dorpsbelang

Op donderdagmiddag 5 juli jl. kwam het College van Burgemeester en Wethouders voor hun tweejaarlijks bezoek langs. We hebben o.a. de volgende thema's besproken:
 
Kansen in Kernen
Het geld is beschikbaar. De plannen kunnen worden bijgesteld, maar het is de bedoeling dat het door de werkgroep gepresenteerde voorstel in grote lijnen wordt uitgevoerd. Ook het College is er zich van bewust, dat uitvoering na de realisatie van de rondweg langs Garyp niet lang op zich moet laten wachten.
 
Kuierpaden
Bestuursleden worden hierover regelmatig aangesproken. Op dit moment is er echter nog weinig over bekend. Hopelijk in het najaar meer duidelijkheid.
 
Bestemmingsplan
Het traject loopt en in het nieuwe bestemmingsplan is ruimte voor de bouw van woningen. De verwachting is, mits er geen bezwaren worden ingebracht, dat over 1,5 jaar - 2 jaar begonnen kan worden met de bouw van woningen. Wel is het de bedoeling, dat de nieuwbouw wordt uitgesmeerd over verschillende jaren. Dus niet 10 -15 woningen in één of twee jaar! Het College vroeg ons, of er concreet belangstelling is voor nieuwbouw. Mede natuurlijk door de crisis op de woningmarkt, konden we geen namen noemen van mensen, die belangstelling hebben voor een bouwkavel. We vragen u dan ook bij belangstelling voor nieuwbouw dit bij het bestuur van Dorpsbelang te melden.
 
Visie op de toekomst
We hebben met het College gebrainstormd over de leefbaarheid in de dorpen. Hoe denkt het College hierover? Wat is er nodig voor de toekomst? Richt men zich niet te veel op het toerisme en krijgt de bedrijvigheid voldoende aandacht? Garyp ligt 10 minuten van Leeuwarden en Drachten en heeft als woondorp zeker mogelijkheden, maar daarnaast moet er ruimte zijn voor bedrijvigheid. Als Garyp Noord niet door zou gaan (wel de inzet), dan is uitbreiding bij het huidige bedrijventerrein noodzakelijk. Als ondernemers belangstelling hebben voor een kavel, dan horen wij dat graag! Ook is de vestiging van een nieuwe supermarkt in Burgum aan de orde geweest. Dit gaat ten koste van de supermarkten in Burgum en de omringende dorpen. Het College heeft oog voor de winkels in de dorpen, maar anderzijds is het belangrijk, dat de regiofunctie van Burgum versterkt wordt.
 
Vuilstort
Enkele jaren terug zijn er plannen gemaakt de vuilstort een recreatieve bestemming te geven. Deze plannen zagen er goed uit, maar tot dusverre is het bij plannen gebleven. In het najaar wordt hierover meer bekend.
 
Middenstand
Aan Pander heeft zijn groentewinkel gesloten. Hij verkocht groente en fruit, maar dat niet alleen. Aan was altijd in voor een goed gesprek, had humor en dat kregen we er allemaal gratis bij. We zullen dat missen, maar zeker voor Aan en Trienke zal het eerst 'leeg' aanvoelen. We hopen, dat jullie samen een goede invulling mogen geven aan de tijd, die nu is vrij gekomen! Nu het toch over de middenstand gaat: een extra supermarkt in Burgum erbij vinden we onnodig, want het kan ten koste gaan van de middenstand in de omringende dorpen. Het kan, zeggen we, want we maken zelf de keuze, waar we onze boodschappen doen! Vaak horen we zeggen: 'we staan er niet zo bij stil. We komen uit ons werk en komen langs een supermarkt en wat is dan gemakkelijker om daar even de boodschappen te doen!' Daarom: ga het eens proberen bij onze plaatselijke middenstand, waar service hoog in het vaandel staat en……….voor de prijs hoeft u het niet te laten!
 
Van de bestuurstafel
Lourens Hengst heeft afscheid genomen als penningmeester en is opgevolgd door Jacob Miedema. Verder zijn er geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling. Op 18 juni jl. hebben we onze jaarlijkse schouw gehad. Als bestuur constateerden we, dat het dorp er goed bij ligt. Opvallende zaken (onderhoud) hebben we doorgegeven aan de gemeente. In onze laatste bestuursvergadering voor de grote vakantie, hebben we het concept bestemmingsplan besproken. Onze opmerkingen zijn doorgegeven aan de gemeente. Op 23 mei is het platform 'clustering' voor de eerste keer bij elkaar geweest. We hebben de afspraak gemaakt, dat we elkaar informeren en zoveel mogelijk gezamenlijk zullen optrekken.
 
Namens Dorpsbelang,

Jan Sijtsema

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 15e jaargang nr.6, 27 juli 2012)

totop

Nieuws van Dorpsbelang

Clustering voorzieningen
Met Bureau Benedictus, It Geahûs, De Timmermantsjoender en de PKN Gemeente Garyp is de afspraak gemaakt een platform op te richten met als doel elkaar te informeren en zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken.
Op de ledenvergadering werd de vraag gesteld, waarom maar een deel van het terrein aan de Ielke Boonstraloane bestemd wordt voor woningbouw. Is het niet verstandig het hele terrein mee te nemen? Met het nieuwe bestemmingsplan moeten we 10 tot 15 jaar vooruit! We hebben dit overlegd met de gemeente en in het verdere traject wordt dit alternatief meegenomen.

De Centrale As

Het was de bedoeling om in juni/juli een informatieavond in Garyp te houden, waar de aannemer zijn planning, werkwijze etc. zou toelichten.
De aanbesteding is echter door omstandigheden uitgesteld tot medio juli. Het is dan vakantietijd en daarom zal de informatieavond na de vakantie plaats vinden. Verder is men nog bezig de laatste gedeelten onder de weg te verwerven. De sloop van de beide loodsen van het transportbedrijf Van der Veen is (nagenoeg) afgerond. De kap van bomen is deels uitgevoerd en na het broedseizoen volgt de rest.

Groenonderhoud
Zoals bekend gaat de gemeente daarop bezuinigen. Heestervakken worden omgevormd tot grasvelden en enkele grasvelden, die nu nog in het maairooster zitten, zullen in het vervolg nog enkele keren per jaar gemaaid worden. Op onze website van Garyp staat een kaartje, waarop in kleur is aangegeven op welke heestervakken en grasvelden het bovenstaande betrekking heeft. Enkele heestervakken zullen, hoewel op het kaartje wel als zodanig aangegeven, niet verdwijnen, omdat gemeente en buurt de afspraak hebben gemaakt, dat de buurt de heestervakken in het vervolg gaat onderhouden.

Fietsen gestolen
Uit het fietsenhok bij de Wâldwei worden de laatste tijd regelmatig fietsen gestolen. Aangifte wordt er echter vaak niet gedaan. Toch is het goed dat wel tedoen. De politie heeft dan in beeld, waar de meeste fietsen worden gestolen, zodat op die plaatsen eventueel extra toezicht komt. Het melden van diefstallen kan via internet (http://www.politie.nl/aangifte), maar in Burgum op het politiebureau kunt u natuurlijk ook terecht.

Groenafval
De groene containers worden in de zomermaanden in het vervolg niet meer wekelijks geleegd, maar één keer in de twee weken. Daar staat tegenover, dat op verschillende plaatsen in Garyp plekken zijn, waar u het groenafval (geen schillen etc.) kunt brengen. Op de website van Garyp is nadere informatie te vinden.

Sporthal of gymzaal?
De gymzaal moet gerenoveerd worden. Het gaat vooral om de vervanging van de kozijnen. Gevraagd werd, nu er toch kosten moeten worden gemaakt, of het mogelijk is alsnog een sporthal te realiseren in Garyp.
In de negentiger jaren is er een poging gedaan tot een sporthal te komen, maar toen is het niet gelukt.

Als bestuur van Dorpsbelang Garyp hebben we het uitvoerig gehad over een eventuele vergroting van de huidige gymzaal. In het archief waren gelukkig de stukken uit de negentiger jaren te vinden. De vraag was, of er redenen te bedenken zijn, waardoor een initiatief vanuit het dorp, in tegenstelling tot de negentiger jaren, wel tot het gewenste resultaat zou kunnen leiden.
Helaas konden we die als bestuur niet bedenken. Integendeel zelfs! Eén van de sportverenigingen heeft nu een eigen kantine, de sporthallen in22 mei 2012 Burgum hebben (ook in de avonduren) met leegstand te maken en op alle fronten moet er bezuinigd worden.
Daarnaast zijn de sportaccommodaties (kleedboxen) ondertussen geprivatiseerd. Daar was indertijd een bedrag voor ingeboekt. De accommodaties zijn inmiddels (met afkoopsom) overgegaan naar de voetbal- en de korfbalclub. Dat geld is voor een deel geïnvesteerd en dus grotendeels niet meer beschikbaar voor het bouwen van een sporthal.
Met andere woorden: financieel waren er toen al bedenkingen en nu zeker!

De vraag kwam op tafel, wie echt belang hebben bij een vergrote gymzaal. Voor de volleyballers is iets meer ruimte mooi, maar niet echt noodzakelijk. Wel voor de korfballers, die naar Burgum moeten om hun wedstrijden te spelen. We hebben het echter dan over een beperkt aantal uren. Is het dan deze inspanning (financieel maar ook qua mensuren) waard?
Onze conclusie was: nee!
Natuurlijk zouden we het als dorpsbelang fijn vinden voor de korfbal, dat men 8 alle wedstrijden thuis zou kunnen spelen. De kans, dat het lukt een grotere gymzaal te realiseren, achten wij echter dermate klein, dat het bestuur van Dorpsbelang Garyp niet het initiatief zal nemen om te komen tot een grotere gymzaal, c.q. sporthal.
Concreet betekent dit renovatie van de huidige gymzaal. We willen de gemeente vragen dit in overleg met de gebruikers te doen!

Bibliobus
De gemeente wil bezuinigen op het bibliotheekwerk. Voor het bibliotheekwerk betekent dit dat per 2014 € 160.700,- minder beschikbaar zal zijn. Door de openingstijden van de vestiging in Burgum te verminderen en op de huisvestingskosten in Burgum en Gytsjerk te besparen wordt € 72.700,- bezuinigd.
Verder is gekeken naar de bibliobus. In onze gemeente zijn thans 12 halteplaatsen. De laatste jaren is het aantal uitleningen gehalveerd. Het blijkt dat de inwoners van de kleinere kernen steeds vaker boeken elders lenen. De bibliobus is afgeschreven en moet worden vervangen. Omdat Boarnsterhim inmiddels geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van de bibliobus zou onze gemeente de exploitatie van de bus alleen moeten betalen.
Bovenstaande is voor de raad aanleiding geweest ook in onze gemeente (m.i.v. 2014) te stoppen met de bibliobus. De totale bezuinigingstaakstelling voor het bibliotheekwerk wordt dan gehaald. Wel wil de raad dat wordt gekeken naar een vervangende mogelijkheid voor de bibliobus. Daarom werd o.a. aan ons bestuur gevraagd hoe wij denken over het bibliotheekwerk. Wij vinden het van belang, dat er een voorziening blijft. In ieder geval voor de jeugd en mits gewenst ook voor de senioren. Dit laatste zal door de gemeente nader worden onderzocht. De gemeenteraad zal in het voorjaar van 2013 aan de hand van een aantal scenario's zijn keuze bepalen en bovendien de financiële afweging moeten maken.

Namens Dorpsbelang,
Jan Sijtsema

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 15e jaargang nr.5, 25 mei 2012)

totop

Programma 50 jarig jubileum van Stichting Dorpshuis "It Geahûs"logo-dorpshuis

Op vrijdag 13 april:

  • 16:00-16:30 uur ontvangst voor genodigden
  • 16:30-18:00 uur receptie voor genodigden (we verwachten hier ook alle oudbestuursleden, oud-personeelsleden en oud culturele-/ Activiteitencommissieleden.)

Op zaterdag 14 april: Feestdag in "It Geahûs" voor jong en oud, voor iedereen:

  • 10:00 uur ontvangst met koffie en gebak
  • 10:30 uur 3 eenakters van Toneelvereniging."Lytse Kreft" Garyp m.m.v. Klaas Jansma en muziek
  • 15:00-17:00 uur "Superkids Party"swingen en "gek" doen voor lagere school kinderen
  • 17:00-19:00 uur DJ Eppie komt muziek draaien, dus swingen voor alle kinderen/jeugd
  • 19:00-22:00 uur "Rintje Kas"brengt de boel op gang (oorspronkelijk van feestband Lays)
  • 22:00-02:00 uur de bands "Seven Days" en "Roadblock" de nieuwe band met spetterend optredens waarbij o.a. visuele beelden worden gebruikt.
Doorlopend zijn er via een beamer en schermen oude foto's en films van "It Geahûs" te zien. De barruimte is de hele dag geopend voor een hapje en een drankje, voor een praatje en voor het ophalen van herinneringen van 50 jaar Stichting Dorpshuis Garyp.

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 15e jaargang nr.4, 23 maart 2012)

totop

Nieuws van Dorpsbelang

Op de ledenvergadering kwamen verschillende thema's aan de orde. Enkele zaken willen we graag kort toelichten:

Clustering voorzieningen
Het werk voor de stuurgroep zit er op, omdat in een gewijzigde opzet een deel van de plannen hopelijk gerealiseerd wordt. We hebben het dan over de plannen, die Geert Benedictus en Johan Timmermans hebben. Over de concrete invulling is op dit moment nog weinig te zeggen, omdat het één en ander nog nader dient te worden uitgewerkt. We willen de leden van de stuurgroep hartelijk dank zeggen voor al het werk, dat ze hebben gedaan. Er waren teleurstellingen, tegenslagen, maar als de plannen, die nu gepresenteerd zijn, gerealiseerd worden, dan mogen we tevreden zijn over het uiteindelijke resultaat. Het bestemmingsplan wordt opnieuw vastgesteld en daarin is mogelijke woningbouw aan de Brandsmaloane en in het verlengde van het Skeanpaad opgenomen.

Leefbaarheid
Leefbaarheid heeft verschillende facetten. Speciale aandacht willen we deze keer vragen voor de middenstand. De meeste dagelijkse artikelen zijn in ons dorp verkrijgbaar. We merken echter, dat verschillende middenstanders het moeilijker krijgen, omdat Garipers hun boodschappen in b.v. Burgum doen. Natuurlijk is ieder vrij de boodschappen te doen, waar men wil. Als bestuur van Dorpsbelang willen we aandacht vragen voor onze eigen middenstand. Als we deze willen behouden, dan is het belangrijk, dat we proberen de boodschappen zoveel mogelijk in ons eigen dorp te doen.

Duurzaam opwekken van energie
Na de pauze heeft de heer Eelke Broersma voorlichting gegeven over het duurzaam opwekken van energie. In deze dorpskrant vindt u daarover nadere informatie.

Rondvraag
Bij de rondvraag werd aandacht gevraagd voor de parkeeroverlast en de vrachtwagens, die routes nemen door te smalle straten. Doen dergelijke 8 situaties zich voor dan kunt u dit melden bij dorpsbelang. Wel is van belang, dat u het als straat er over eens bent, dat er maatregelen genomen moeten worden. Als er te snel wordt gereden en dat is b.v. op de Brandsmaloane en de Lytse Buorren het geval, dan kan de politie extra gaan controleren. Over de Centrale As kon deze avond weinig worden gezegd. Het is nu aan het projectbureau van de Centrale As ons daar over te informeren. Dat er verder nog niets bekend is over de oude kuierpaden, hangt samen met de realisatie van de Centrale As. Dus dat is nog even afwachten! We willen graag dat een eventueel aan te leggen bedrijventerrein bij Garyp de naam 'Garyp Noord' krijgt. Dit is aangekaart bij de raad en de VVD heeft dit in de raadsvergadering van donderdag 23 februari jl. ingebracht.

Het lijkt erop, dat we de komende tijd te maken krijgen met verschillende nieuwe ontwikkelingen, zoals de Centrale As, Kansen in kernen, de plannen van Geert Benedictus en Johan Timmermans. Het is belangrijk, dat we met z'n allen alert blijven en op een actieve en creatieve wijze inspelen op nieuwe ontwikkelingen, die ons dorp ten goede kunnen komen!

Namens Dorpsbelang,
Jan Sijtsema

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 15e jaargang nr.4, 23 maart 2012)

totop

Buorren Unreplik Guod B.V.buorren-unreplik-guod

Maart 2012

Beste dorpsgenoten

Via de Rabbelskûte (zie opmerking hieronder - red) gaan wij u regelmatig informeren over onze plannen met de boerderij van familie De Roos - Sibma. Zoals u wellicht hebt vernomen zijn Geert en Magdalena Benedictus sinds december 2011 eigenaar geworden van de boerderij aan de Greate Buorren 16. Voor de ontwikkeling van dit project is een BV opgericht met de naam 'Buorren Ûnreplik Guod B.V.'. Wietze Haanstra (Skeanpaad 11) wordt door het bedrijf ingehuurd als ontwikkelaar voor het totale project.

Aanleiding voor de aankoop
Bureau Benedictus groeit uit het jasje en was voornemens voor de uitbreiding van het kantoor mee te doen aan de clustering van voorzieningen in ons dorp. Toen de clustering in de gewenste vorm geen doorgang kon vinden stond Bureau Benedictus voor de keuze elders kantoorruimte te zoeken of binnen Garyp een alternatief te zoeken. De boerderij is aangekocht met als doel om daar een nieuw kantoor te bouwen. Omdat er veel ruimte is en de locatie prachtig gelegen is in het centrum van ons dorp, is het geschikt om het breder te ontwikkelen.

Ontwikkeling
Uit de eerste contacten met de gemeente bleek dat deze positief staat tegenover de plannen. Zowel voor het dorp als voor de gemeente is dit een kans de hele omgeving dorpshuis-school-kerk te verfraaien. Wietze is bezig met een inventarisatie van ondernemers die mee willen doen aan het project. Door concentratie van activiteiten kunnen ondernemers elkaar versterken. Lastig is dat bij veel ondernemers economisch het tij tegenzit en dit een belemmering kan zijn voor ondernemers om grote stappen te zetten.

Sloop boerderij
Het is de bedoeling dat de eerste nieuwbouw binnen twee of drie jaar gerealiseerd is. Om te voorkomen dat de (per juli a.s.) leegstaande boerderij verpaupert, vragen wij een sloopvergunning aan. De bedoeling is om na de sloop het terrein netjes te houden, zodat dit geen nadelige invloed heeft op de omgeving. Ook proberen wij de fruitbomen te behouden.

Plaatsing kantoorcontainer
Omdat het project langer duurt dan eerst was voorzien wordt bij Bureau Benedictus eerst nog een tijdelijke aanbouw gerealiseerd.

Ideeën en voorbereidingen project
Op dit moment is voor de voorbereiding van het project Wietze Haanstra betrokken als ontwikkelaar en Anne Dorenbos uit Gytsjerk als architect.

Hebt u belangstelling of hebt u ideeën voor het project, schroom dan niet te bellen of mailen met Wietze Haanstra (06-53720751 / wietze@haanstra.nl).

Geert Benedictus
Wietze Haanstra

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 15e jaargang nr.4, 23 maart 2012)

totop

Nieuws van Dorpsbelang

Centrale As
De Raad van State heeft besloten, dat de centrale as conform de plannen mag worden uitgevoerd. Al snel konden we daar als dorp iets van merken. Op dinsdagavond 6 december was er een informatieavond in It Geahûs, eerst voor de omwonenden en daarna voor het hele dorp. Een verslag van deze avond en de voor ons dorp daaruit voortvloeiende actiepunten vindt u in deze dorpskrant.

De clustering van voorzieningen
De laatste maanden is er op dit terrein heel wat gebeurd. Dit vooral door de plannen van enkele particuliere investeerders. Johan Timmermans heeft plannen met de oude melkfabriek en Geert Benedictus heeft de boerderij van De Roos gekocht. De plannen moeten nog verder worden uitgewerkt, maar duidelijk is, dat na enkele jaren van zoeken en onderzoeken de clustering in een andere vorm toch gerealiseerd wordt! Met name nu we in een periode zitten dat er weinig geïnvesteerd wordt en de overheden de hand op de knip houden, is het verheugend te constateren, dat ondernemers het aandurven te investeren in voorzieningen, die het dorp ten goede komen. Op de ledenvergadering hopen we u nader te informeren over de clustering en de inbreidingsmogelijkheden.

De Dorpsvisie
Als bestuur hebben we de dorpsvisie doorgenomen. Wat is gerealiseerd en op welke terreinen is nog actie nodig? Genoemd werden de clustering, de woningbouw en de N913. Op deze terreinen zien we vooruitgang. Een ander thema was de recreatie. We constateerden, dat dit bij enkele initiatieven is gebleven (camping, terrasje). Dit wil niet echt! De verkeersveiligheid is in enkele straten verbeterd, maar dat geldt niet voor andere knelpunten (b.v. te hard rijden in enkele straten).

Tsjerkepaed
Van het Tsjerkepaed kwam het verzoek verkeersbelemmerende maatregelen te treffen, omdat het Tsjerkepaed als sluiproute wordt gebruikt. De gemeente heeft daarom het aantal auto's, dat gebruik maakt van het Tsjerkepaed geteld. Gemiddeld rijden er per etmaal 47 auto's over het Tsjerkepaed. De drukste momenten zijn van acht tot negen uur 's ochtends en van vier tot vijf uur 's middags. We hebben het dan over vijf auto's per uur. Alleen automobilisten, die aan het Tsjerkepaed wonen of daar mensen bezoeken, mogen gebruik maken van het Tsjerkepaed. Voor andere automobilisten is het Tsjerkepaed verboden.

De Sinneblom
Garipers konden voor een bloemetje altijd in 'De Sinneblom' terecht. Niet alleen voor hun inkopen, maar ook voor een praatje. Met ingang van 1 januari jl. hebben Wybe en Griet Koopmans hun bedrijfsactiviteiten echter beëindigd. Dat is jammer, maar begrijpelijk. Het zal voor Wybe en Griet wennen zijn nu de winkelbel niet meer gaat. 'De Sinneblom' zal niet meer gekoppeld zijn aan de winkel, maar we hopen, dat, ondanks de zorgen, die er zijn, de sinneblom zichtbaar mag blijven in jullie leven! Gelukkig heeft Aan Pander besloten de verkoop van bloemen ter hand te nemen. Fijn, dat het zo opgelost kon worden, dus nu voor een bloemetje naar Aan!

Oud- en nieuwviering
Deze is in Garyp weer goed verlopen. Hartelijk dank aan alle Garipers, die zich daarvoor hebben ingezet!

Namens Dorpsbelang,
Jan Sijtsema

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 15e jaargang nr.3, 20 januari 2012)

totop