Skip to main content

Actueel 2013


Nieuws van Dorpsbelang

Voortgang kernteam "Enerzjy"

Zoals u in de vorige editie van de Rabbelskûte kon lezen is een kernteam al een aantal maanden bezig om te
onderzoeken hoe te komen tot "duurzaam geproduceerde energie".
Het gevormde kernteam, bestaande uit Gjalt Benedictus, Magdalena Benedictus, Charlie Kock (extern adviseur) en Jacob Miedema, dat inmiddels de mogelijkheden heeft onderzocht om zonnepanelen collectief aan te schaffen voor Garyp is voortvarend van start gegaan.

Er is intensief met elkaar overlegd welke criteria er moeten gelden voor de bedrijven die aangeschreven moesten worden. Men moet hierbij denken aan garanties, installaties, soort panelen, rendement van de panelen, maar ook wanneer er geleverd kan worden. Daarna zijn er al diverse gesprekken met leveranciers van zonnepanelen en een gesprek met een energieleverancier geweest.

Op dit moment zitten we in de fase dat we een besluit moeten nemen met wie en hoe we verder gaan. Wij als kernteam verwachten dat we in december/januari u middels de al eerder beloofde informatieavond op de hoogte kunnen brengen van onze bevindingen.

Namens dorpsbelang,
Jacob Miedema

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 17e jaargang nr.2, 15 november 2013) 


Stormschade

Er zijn wel heel veel bomen omgewaaid!!

Bij de familie Koopmans aan de Lytse Buorren waaide een dikke spar (of den) op een viertal auto's.

Aan de Brandsmaloane waaiden 2 mooie oude eiken om, waarbij tegelijk de waterleiding beschadigd raakte en een gedeelte van het dorp zonder water kwam te zitten of zoals bij mij thuis de waterdruk heel laag werd.

Aan de 'BiesBos' (weg tussen Mr.Lubwei en Gr.Buorren waar Pieter Bies en Jan & Willy Dorenbos aan wonen) raakten enkele berken omver. Een lantaarnpaal werd mee getrokken en knapte af.


 

Nieuws van Dorpsbelang

Energiecoöperatie Garyp?

In meerdere dorpen bestaat al zo’n coöperatie.
Een coöperatie die zelf energie = stroom opwekt via zonnepanelen en die weer goedkoop levert aan de leden.

Uit een recent onderzoek is gebleken, dat dit ook in Garyp in principe mogelijk moet zijn. Op de grotere gebouwen in het centrum van het dorp kunnen een heleboel zonnepanelen worden geplaatst. De stroom, die dit oplevert is aanzienlijk meer dan het eigen verbruik van de gebruikers van die gebouwen. En dus kan er ook stroom aan anderen worden geleverd.

Maar niet alleen de gebruikers van die grotere gebouwen kunnen meedoen, maar ook particulieren. Die kunnen lid worden van de coöperatie, maar zij kunnen er ook voor kiezen om alleen de zonnepanelen aan te schaffen via de coöperatie.

Wat er allemaal precies wel of niet kan is nu nog moeilijk te zeggen. Het bestuur van Dorpsbelang heeft daarom een commissie ingesteld, die dat moet onderzoeken. En natuurlijk ook moet kijken naar de financiering. Want ook al zijn er mogelijkheden voor subsidie, toch zal er nog flink moeten worden geïnvesteerd.

Vooreerst zal de commissie nog veel energie moeten steken in het onderzoek, voordat er energie uit komt. Over enige tijd hopen we u meer te kunnen vertellen. Namens Dorpsbelang is Jacob Miedema de contactpersoon voor dit project. Bestuur Dorpsbelang

Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 16e jaargang nr.5, 21 juni 2013)


totop

Nieuws van Dorpsbelang

Ledenvergadering
Op 4 maart jl. hadden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Naast de gebruikelijke zaken, zoals de financiën en de jaarverslagen, werd er speciale aandacht besteed aan:
- de inrichting van de vuilstort;
- de oude zuivelfabriek, waar o.a. plek is voor zorgappartementen en de huisarts;
- de nieuwbouw van kantoor Benedictus, waar ook plaats is voor appartementen, de peuterzaal en de kinderopvang.
Als dorp zijn we blij met dergelijke initiatieven. Het bevordert de leefbaarheid en de werkgelegenheid! Vooral in deze tijd belangrijk!

Daarna gaf de heer Koppe een presentatie over de bijen. Deze hebben een belangrijke functie in de natuur. Het is niet voor niets, dat fruittelers graag bijen willen hebben in hun fruitboomgaarden. Gelukkig hebben we nog vier imkers in ons dorp. Enige aanvulling voor nu en in de toekomst is gewenst. Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met de heer Koppe.

Elk dorp krijgt van de gemeente i.v.m. de troonswisseling een koningslinde aangeboden. Deze moet een mooie plek krijgen in het dorp. Het bestuur vroeg de leden om advies. De genoemde plaatsen zijn doorgegeven aan de gemeente. Een koningslinde kan groot worden. Dat is iets om rekening mee te houden! Alles afwegende heeft op dit moment een plek bij de vijver aan het Feanhústerpaad de voorkeur. Daarnaast stelt de gemeente € 1.000,00 beschikbaar voor festiviteiten. Er is contact opgenomen met de Oranjevereniging en zij komen met een programma.

De bestuurssamenstelling is gewijzigd: Rennie Wagenaar en Jan Sijtsema zijn opgevolgd door Jellie Bijlsma en Hendrik Raap.

Er is een gewijzigde termijn voor de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Dit heeft een formele reden: de Staatscourant publiceerde het ontwerpplan later dan de bedoeling was. Dit houdt in dat de termijn dat het ontwerpplan ter inzage ligt nu loopt tot en met 24 april a.s. Dus dit is de laatste dag, dat een zienswijze kan wordeningediend. De behandeling van de zienswijzen door de gemeenteraad blijft gepland staan op 27 juni 2013.

De gemeente stelt vanaf 1 januari 2014 geen budget meer beschikbaar voor de bibliobus. We realiseren ons, dat er bezuinigd moet worden, maar bezuinigen op de bibliobus betekent, dat er minder boeken worden geleend en er met name door de jeugd minder gelezen wordt. Een bibliotheekvoorziening in de dorpen is nodig. We vragen de gemeente alsnog een budget beschikbaar te stellen voor een bibliotheekvoorziening in de dorpen.

Het onderzoek naar energiebesparing en opwekking is nog niet afgerond. Daarnaast onderzoeken we de aanschaf van zonnepanelen. Op dit moment kunnen we nog geen concrete resultaten melden! Gelukkig wel op een ander terrein: we hebben het dan over de schoonmaakacties! Buurten zijn bezig geweest met himmeldei, maar ook zijn er individuele acties van Garipers, die regelmatig op pad gaan om ons dorp schoon te houden! Als Dorpsbelang zijn we blij met dergelijke initiatieven. Laten we samen zorgen voor een mooie en schone leefomgeving!

Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 16e jaargang nr.4, 5 april 2013)

totop

Nieuws van Dorpsbelang

Oud- en Nieuwviering
Voor het eerst konden we de jaarwisseling vieren in de oude melkfabriek. Dat bleek een goed initiatief te zijn! Het terrein van de brânbult was erg nat, maar het lukte toch een beste bult brandhout te verzamelen. Hartelijk dank aan alle Garipers, die zich voor deze activiteiten hebben ingezet!

Gesprek met de CDA-fractie
Verschillende gemeenteraadsfracties bezoeken regelmatig de dorpen. Op zaterdagmorgen 24 november kwam de CDA-fractie langs. Eerst was er een gesprek met het bestuur van Dorpsbelang, toen schoof het platform clustering aan en ten slotte was er een gesprek met de OVG. Al met al werd het een behoorlijk lange morgen, maar de deelnemers hebben het als zinvol ervaren. Het is goed voor een gemeenteraadsfractie te horen, wat er speelt in de dorpen, welke initiatieven er zijn en welke bijdrage de politiek kan leveren om knelpunten op te lossen. Het is belangrijk, dat we het samen doen en dan kan er veel bereikt worden. Ook in tijden van crises!

Energiebesparing
In verschillende dorpen zijn initiatieven t.b.v. energiebesparing en het gezamenlijk inkopen van energie, of b.v. zonnepanelen. Vorig jaar op de ledenvergadering heeft Eelke Broersma van de Friese Milieu Federatie verschillende mogelijkheden geschetst. Daarna heeft het bestuur op de ledenvergadering en in de Rabbelskûte gevraagd aan belangstellenden om zich te melden. Tot dusverre is daar niet op gereageerd. Wel zien we, dat verschillende Garipers zonnepanelen hebben geplaatst.

Gelukkig staan de ontwikkelingen in het kader van de duurzaamheid niet stil. Het bestuur van dorpsbelang heeft contact opgenomen met de gemeente om opnieuw de mogelijkheden voor Garyp te bekijken. De gemeente verzorgt binnenkort een folder, waarin verschillende mogelijkheden worden geschetst. Ook wil de gemeente in de persoon van Ytje Hiemstra ons van de noodzakelijke adviezen voorzien.

Belangrijk is draagvlak te creëren. Hoe gaat zoiets, wat zijn goede zonnepanelen, waarmee moet bij de plaatsing rekening worden gehouden en hoe kan men subsidie krijgen enz.? Mensen zien vaak op tegen de rompslomp. Belangrijk is, dat het concreet wordt.

Enkele bestuursleden van Dorpsbelang hebben zonnepanelen op hun dak geplaatst en andere bestuursleden laten zich daar nader over informeren. Hopelijk komt daar iets uit, waar ook andere Garipers hun voordeel mee kunnen doen. Van de ervaringen van andere dorpen kunnen we gelukkig gebruik maken, zodat we het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Op deze manier hopen we het concreet en passend te maken voor Garyp!

Suggesties en ervaringen (wat ging goed en wat niet b.v. bij de plaatsing van zonnepanelen?) blijven van harte welkom!

Meer bankjes in het dorp
De seniorenraad wil graag dat er meer bankjes in de dorpen worden geplaatst. Een goed initiatief, dat wij van harte steunen!

Ledenvergadering
Op maandagavond 4 maart a.s. hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering. Naast de gebruikelijke agendapunten zullen o.a. de heren Benedictus en Timmermans ons informeren over hun plannen. U ontvangt daarvoor een uitnodiging.

Inning contributie 2012-2013
Bij de leden die geen machtiging hebben afgegeven voor automatische afschrijving van de contributie zal de penningmeester in maart de contributie innen voor 2012 en 2013. E.e.a. is het gevolg van de bestuurswisseling in 2012.

Voorzitter Dorpsbelang

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 16e jaargang nr.3, 1 februari 2013)


totop

Persbericht

Trienke de Vries “Gariper fan it jier 2012”

Mevrouw Trienke de Vries is gekozen tot “Gariper van it jier 2012”. De lezers van de dorpskrant “De Rabbelskûte” van Garyp hebben haar gekozen vanwege haar tomeloze inzet voor ouderen, zieken, alleenstaanden en andere hulpbehoevenden.

Op zaterdag 5 januari omstreeks 22.00 uur maakt voorzitter Gjalt Faber namens de redactie van dorpskrant “De Rabbelskûte” de “Gariper fan it jier 2012” bekend. Trienke de Vries ontvangt daarbij een trofee met inscriptie en een bos bloemen. De huldiging wordt gehouden in het dorpshuis It Geahûs tijdens de nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de activiteitencommissie van It Geahûs.

Mevrouw de Vries bezoekt en verzorgt en helpt de mensen niet alleen; zij gaat er ook mee naar het ziekenhuis als het nodig is.Ook stuurt ze, als teken van aandacht, veel kaartjes naar zieken e.d..

Behalve haar hulp aan mensen in Garyp (en zelfs daarbuiten) is mevrouw De Vries vrijwilligster in Berchhiem te Burgum, waar ze ook weer de ouderen en zieken helpt en ondersteunt. Verder zat ze in het bestuur van de vrouwenvereniging en momenteel ook in het bestuur van de bejaardensoos.

 

 

 

 

Trienke-de-Vries-Garjier2013

 

Trienke  de Vries gehuldigd tot 'Gariper fan it jier 2012'
(foto: ingezonden)

Veel mensen die haar nomineerden spraken ook hun waardering uit voor het feit, dat zij jarenlang tijdens haar werkbare leven bij Bakkerij van der Zee, haar ernstig zieke moeder alleen heeft verzorgd. Dat was een zware opgave. Vaak moest ze even tussen het werk uit om haar moeder de nodige zorg te kunnen bieden. Ook de kinderen van haar overleden zuster en haar man heeft ze altijd verzorgd als een soort tweede moeder.

Mevrouw de Vries is bijna nooit thuis aan te treffen. Ondanks haar gevorderde leeftijd staat ze nog altijd klaar voor een ieder die haar hulp nodig heeft. Hierbij cijfert ze zichzelf helemaal weg!

Een ander helpen zit mevrouw de Vries in het bloed. Zij is dan ook een vrouw die veel aan mensen in het dorp en daarbuiten heeft gegeven, maar niets terug heeft teruggevraagd. De redactie van de dorpskrant “De Rabbelskûte” vindt daarom deze 'Gariper Florence Nightingale' de terechte winnaar van 'de Gariper fan it jier 2012'.

Gjalt Faber,
voorzitter dorpskrant De Rabbelskûte te Garyp.