Skip to main content

Actueel 2017

Inwoners Tytsjerksteradiel tevreden over dienstverlening en woonomgeving

Tdiel Achtkarsp samen

Inwoners van Tytsjerksteradiel zijn tevreden over hun woonomgeving en de gemeentelijke dienstverlening. Een aandachtspunt is de relatie tussen de gemeente en inwoners. Dit blijkt uit het tevredenheidsonderzoek ‘Waar staat je gemeente’ die gehouden is onder 2.000 inwoners. ‘Ik wil alle inwoners bedanken die hebben deelgenomen aan het onderzoek. De uitkomsten zijn een goede basis om de aandachtspunten uit het onderzoek af te stemmen met wat inwoners echt belangrijk vinden,’ aldus burgemeester Jeroen Gebben.

Gemeentelijke dienstverlening hoog gewaardeerd
In de afgelopen 12 maanden hebben zeven op de tien inwoners contact gehad met de gemeente. Zij waarderen dit met een 7,0. Dit is hoger dan landelijk. De grote meerderheid vindt dat het aanvragen van een product/dienst makkelijk gaat, de informatie juist was en de afhandelingstijd acceptabel. Medewerkers van de gemeente hebben bij de meerderheid van de inwoners een positieve indruk achtergelaten. Wel is verbetering mogelijk door inwoners nog meer aangenaam te verrassen met de verleende service.

Prettig wonen in Tytsjerksteradiel
Inwoners geven het wonen in de eigen buurt een 8,1. Ze voelen zich thuis in hun buurt en gaan prettig met elkaar om. Over de aanwezigheid van voorzieningen, zoals winkels en parkeergelegenheid, zijn inwoners tevreden. Ook het aanbod van gezondheids-, sport- en welzijnsvoorzieningen, wordt hoog gewaardeerd. Een aandachtspunt voor de gemeente is de buurten nog meer betrekken en een beroep doen op buurtbewoners bij de aanpak van leefbaarheid.

Relatie gemeente en inwoners
Bijna de helft van de inwoners heeft vertrouwen in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd. Ruim vier op de tien inwoners vindt dat de gemeente doet wat zij zegt. Inwoners waarderen de wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt bij (de uitvoering van) het beleid met een 6,4. Alle drie aspecten worden hoger beoordeeld dan landelijk maar zijn aandachtspunten voor de gemeente.

Zorg en welzijn
Inwoners van Tytsjerksteradiel zijn tevreden over het leven op dit moment en geven gemiddeld een 8,0. De eigen gezondheid geeft men een 7,7. De meeste inwoners zeggen voldoende contact met andere mensen te hebben. Eén op de vijf heeft behoefte aan meer sociale contacten. Een grote groep inwoners zet zich actief in voor de gemeenschap: twee derde van de inwoners was de afgelopen 12 maanden actief bij een vereniging en de helft van de inwoners heeft in het afgelopen jaar vrijwilligerswerk gedaan.

Het tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd door I&O Research. In totaal hebben 621 inwoners de vragenlijst ingevuld. Elke twee jaar voert Tytsjerksteradiel een tevredenheidsonderzoek uit.


 

(november 2017)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.logo EKGaryp

Ledenbetrokkenheid

Fûns (sosjale) duorsumens Garyp e.o. Op maandag 27 november a.s. wordt de dorpsbrede commissie geïnstalleerd, die aanvragen beoordeelt en voorlegt aan het bestuur van EKGaryp. Na deze installatie kunnen belangstellende verenigingen en groepen van mensen die (sociaal) duurzame initiatieven ontplooien aanvragen indienen bij dit Fûns.
Op de website van de koöperaasje (www.ekgaryp.nl) kunt u vanaf 1 december de nodige informatie vinden over de doelstellingen van dit Fûns en ook de voorwaarden waaraan een aanvraag dient te voldoen en waar en wanneer u een aanvraag kunt inleveren. Wij hopen de eerste bijdragen vanuit dit fonds begin 2018 beschikbaar te kunnen stellen.

Sinnepark de “Griene Greide”
Met nog 1 ½ maand te gaan staat de teller inmiddels op ruim 5.800.000 kWh; wij gaan zeker de doelstelling van 6 miljoen kWh’s halen in 2017. Hieronder
wordt aangegeven hoe het bestuur denkt deze donkergroene Gariperstroom te verkopen om daarmee het bovengenoemde Fûns te “voeden”. De positieve
opbrengsten van onze “eigen” stroom worden via dit Fûns weer besteedt in eigen dorp.

Van de bestuurstafel
Het bestuur heeft besloten de geproduceerde Gariperstroom in eerste instantie in Garyp zelf aan de man/vrouw te brengen. Daartoe brengt zij de actie: ”Mei Gariperstroom it nije jier yn” in november en komende maanden in uitvoering. Bij het uitkomen van deze editie van de Rabbelskûte is een belploeg bezig om alle gezinnen in Garyp te benaderen voor een afspraak en te overtuigen de Gariperstroom uit eigen dorp en CO-2 gecompenseerd gas van de EKGaryp af te nemen.
Wij gaan zowel particulieren als MKB-bedrijven benaderen:

1. Alle gezinnen in Garyp (plm 760 adressen) hebben rond eind oktober een informatiepakket ontvangen met daarin de nodige uitleg. Ook is een aanmeldformulier bijgevoegd. Ook worden alle gezinnen telefonisch benaderd door een Gariper belploeg van vrijwilligers. Zij hopen met u een concrete afspraak te maken waarbij zij u willen overhalen om Gariperstroom en gas van EKGaryp af te gaan nemen. Bestaande klanten van EKGaryp/Noordelijk Lokaal Duurzaam zijn inmiddels door NLD/EKGaryp (kosteloos) omgezet naar (goedkopere) Gariperstroom.

2. Op de ledenvergadering van de Ondernemersvereniging in Garyp (OVG) van 30 oktober j.l. heeft het bestuur van de EKGaryp uitleg kunnen/mogen  geven over de mogelijkheid om óók voor het MKB groene energie van de EKGaryp af te gaan nemen. Zij kunnen zich als OVG-collectief daarbij in de markt onderscheiden door het predicaat te krijgen van het meest duurzame MKB-dorp van Nederland. Individueel kunnen ze bij deelname het (duurzame)  keurmerk van MienskipsEnergie gaan voeren. De eerste MKB-bedrijven hebben zich inmiddels al aangemeld

Het bestuur EK Garyp


(september 2017)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.logo EKGaryp

Ledenbetrokkenheid

Enerzjy Koöperaasje Garyp heeft inmiddels ruim 90 leden. Betrokken mensen/gezinnen/bedrijven die achter de doelstellingen en uitgangspunten staan van onze coöperatie,  nl:
“Het met elkaar realiseren van een leefbare- en (sociaal) duurzame toekomst voor ons dorp en haar inwoners waaraan alle mensen actief kunnen deelnemen”

In dit kader is het “Fûns (sosjale) Duorsumens Garyp e.o.” opgericht. Een fonds dat initiatieven die bovenstaande uitgangspunten onderschrijven, financieel wil ondersteunen. Binnenkort verschijnt hierover de nodige informatie op onze website. Het fonds wordt financieel “gevoed” vanuit de verkopersvergoeding voor klanten van Noordelijk Lokaal Duurzaam en de positieve opbrengsten van ons zonnepark de “Griene Greide”. Om dit alles mogelijk te maken doet het bestuur de volgende oproep:

 • Wordt lid van onze eigen energiecoöperatie “Enerzjy Koöperaasje Garyp e.o.”
 • Meldt u aan als klant bij onze eigen leveringscoöperatie Noordelijk

Lokaal Duurzaam
De realisatie van bovenstaande oproep kost veel “energie” en tijd van het bestuur van de  coöperatie. Graag doet het bestuur hierbij wederom een oproep om u als vrijwilliger aan te melden om dit prachtige dorpsinitiatief actief te ondersteunen. Dit alles met de hierboven genoemde doelstelling en uitgangspunten. Kom in beweging voor uw eigen MIENSKIP.

Sinnepark de “Griene Greide”
Er is nogal veel te doen geweest over het weer van dit jaar tot nu toe. Teleurstellend hoor je vaak om je heen. Toch beamen wij dat er dit jaar best veel zonne-uren zijn geweest. Per 1 september stond de productieteller van kWh’s op 5 miljoen!!! Met nog 4 maanden te gaan, gaan wij zeker de
doelstelling van 6 miljoen kWh’s halen. Ondanks de zware (financierings-) lasten gaan wij er dan ook ervan uit dat er volgend jaar ook geld overblijft om het Fûns (sosjale) Duorsumens Garyp te voeden.

Van de bestuurstafel
In de bestuursvergadering van 7 september j.l. is een belangrijk plan besproken
en vastgesteld:

 • Projectplan verduurzaming (woningvoorraad) Garyp. Een plan waar vele facetten van (sociale-) verduurzaming van ons dorp bij elkaar worden gebracht die met elkaar te maken hebben. Zoals de volgende onderdelen:
 • Klanten- en ledenwerving
 • Verkoop Gariper stroom aan particulieren én bedrijven
 • Projecten voor energiebesparing
 • Organiseren van “community’s” die helpen bij organisatie én uitvoering CO2 neutraal én circulair dorp.

Onderdelen van dit door het bestuur vastgestelde plan zullen in de loop van dit najaar en begin volgend jaar in uitvoering worden gebracht. U zult hiervan vooraf volledig over worden geïnformeerd via de website en andere social media en natuurlijk ook via (persoonlijke) mailings en de Rabbelskûte. In het najaar gaan we met betrokkenen een soort kick-off bijeenkomst organiseren waar het totaalplan zal worden gepresenteerd.

Het bestuur EK Garyp

 Jubileumfeest van Slagerij Pals Wagenaar en Spar Bijlsma 

Op 24 juni jongstleden vond er in Garyp, een voor Garyp maar ook voor Nederland, unieke gebeurtenis plaats.
Twee echtparen die in Garyp een totaal verschillende winkel drijven en in dit jaar een jubileum vieren, hadden de handen ineengeslagen. 
Het betreft het echtpaar Pals en Jelly Wagenaar, die op de Inialoane hun slagerij hebben en het echtpaar Siep en Jellie Bijlsma die ‘de Spar’ op de Greate Buorren hebben. 

Jubileumfeest Slagerijwageraanr SparBijlsma 01In 1982 kregen Pals en Jelly verkering en in 1986 zijn ze getrouwd. Pals en Jelly hebben hun slagerij sinds 3 augustus 1987. Pals is een ras Gariper. Zijn vader had het bouwbedrijf Wagenaar. Jelly, eveneens een ras Gariper, haar vader was melkboer en dreef ook de Iniabar, de plek waar Jelly is geboren. Vanaf het moment dat de slagerij werd geopend werken zij samen in de slagerij. 

Het andere echtpaar is Siep en Jellie Bijlsma. Zij hebben de Spar Bijlsma op de Greate Buorren. Siep komt uit Kollummerpomp en was eerst boerenarbeider. In die tijd kreeg hij verkering met Jellie uit Stroobos. Samen begonnen ze in november 1986 een 4=6 kruidenierswinkel in Nes. Ze zijn op 3 februari 1987 getrouwd. Op 18 mei 1992 begonnen ze samen de winkel aan de Greate Buorren.


 

Beide echtparen liepen al een tijdje rond met het idee dat er iets gedaan moest worden om hun jubileum te vieren. Jelly en Jellie hadden al eens op een eerder moment geopperd dat het hun leuk leek om dat met een ontbijt voor de dorpelingen te doen. Toen Siep en Jellie een keer Pals en Jelly spraken over hun jubileum kwam het idee voor dat ontbijt weer naar voren. In dat gesprek en de daaropvolgende gesprekken, werd besloten om de jubilea samen te vieren. Het eerste plan was om een ontbijt voor alle dorpelingen te organiseren op het plein. Later volgde de aanvulling, dat er voor de kinderen ook wat gedaan moest worden. Daarna kwam het gezellig samenzijn met een drankje, BBQ en live muziek voor alle dorpelingen erbij. 

Het hele feest werd voorafgegaan door 3 maanden van besprekingen en planning. Van alle kanten was er medewerking. Het personeel en oud-personeel van beide winkels stelden zich beschikbaar voor de feestdag. Kort voor het feest was er een laatste vergadering met alle medewerkers en werd het draaiboek voor de 24e juni voor de laatste keer doorgenomen. De regie werd in handen gegeven aan hun zonen Wierd Sjoerd Wagenaar en Pieter Bijlsma. Van deze beslissing hebben de echtparen geen spijt. Het feest verliep op rolletjes. 

Jubileumfeest Slagerijwageraanr SparBijlsma 02Alleen het weer kon nog roet in het eten gooien. De vrijdag voor het feest werd natuurlijk vaak naar het weerbericht voor zaterdag gekeken. Het zag er niet goed uit. Het zou de hele dag gaan regenen. Wat een pech. Vrijdagavond om 20:00 uur werd besloten om niet op het plein te ontbijten. Lien Koornstra wist dat de schuur bij de boerderij van Riemersma, moge hij in vrede rusten, leeg stond. Na enig overleg werd de schuur onder leiding en hulp van Aldert Koornstra schoongemaakt en ingericht voor een ontbijt van de dorpelingen. Zaterdagochtend kwamen 250 dorpelingen ontbijten. Een opkomst die de echtparen zeer tevreden stelde. Het weer verbeterde gelukkig. Zodoende konden de festiviteiten voor de jeugd en later het gezellig samenzijn van alle dorpelingen, jong en oud, op het plein plaats vinden. Er was een ongedwongen sfeer die muzikaal werd ondersteund door de Gariper zanger Hille V. Dat hij succes had was te horen aan het meezingen en het herhaaldelijk applaus. De muziek was van een dusdanig volume dat iedereen toch lekker met elkaar kon kletsen zonder te hoeven schreeuwen. De echtparen werden vele malen gefeliciteerd. Rond 20:30 uur was het laatste bier op en werd het feest afgelopen verklaard. Daarna werd er opgeruimd en enkele uren later was er niet meer te zien dat er feest was gevierd. 
De echtparen Wagenaar en Bijlsma kunnen terugkijken op een geslaagd feest dat zij aanboden vanwege hun jubilea, maar ook om de dorpelingen te bedanken die al deze jaren hun winkel bezochten. Rond 22:00 uur dronken de echtparen en hun helpers een biertje of wijntje. Zij keken terug op een prachtige dag.

(De foto’s zijn van Tade Smedes)

(Bron: Rabbelskûte - 14 juli 2017)


(juli 2017)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.logo EKGaryp

Officiële opening zonnepark op 12 mei 2017 

Tijdens het uitkomen van de vorige editie van de Rabbelskûte vond de officiële opening plaats van het zonnepark de “Griene Greide” door de commissaris van de Koning in Fryslân de heer Arno Brok. Inmiddels heeft het zonnepark vanaf 1 februari al 3,3 miljoen kWh’s geproduceerd. We liggen dus mooi op schema, want we hopen dit jaar ongeveer 6 miljoen kWh’s te gaan produceren. 

Gariper stroom, letterlijk stroom van eigen bodem!! 

In samenwerking met Coöperatie Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) gaan wij de Gariperstroom verkopen aan de leden van onze koöperaasje. Voor u een unieke kans om gegarandeerd stroom geproduceerd op de “Griene Greide” in uw huis te krijgen. Deze garantie (*GvO) wordt afgegeven door CertiQ , een instituut welke door de overheid is ingesteld om zogenaamde Garanties van Oorsprong af te geven over de in Garyp geproduceerde groene stroom! Op dit moment worden de plannen uitgewerkt om in eigen dorp geproduceerde stroom te gaan afzetten. Ook de bedrijven in ons dorp worden door ons benaderd. Voor de bedrijven een kans om zich het meest (donker) groene MKB-dorp van Nederland te gaan noemen. Ook andere dorpen in de omgeving zijn geïnteresseerd maar wij willen eerst de inwoners en bedrijven in ons eigen dorp Garyp de kans geven om zaken in eigen dorp te regelen! Het mes snijdt aan meerdere kanten: 

 1. Stroom uit eigen dorp
 2. Echt donker groene stroom, een uniek duurzaam product
 3. Positieve opbrengsten blijven in eigen dorp
 4. Als lid heeft u volop invloed op de besteding van de positieve opbrengsten. Laat uw stem via de Enerzjy Koöperaasje Garyp horen. Geef u op als lid. 

Fûns (sosjale) duorsumens Garyp 

Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) zet zich samen met Stichting de “Griene Greide” (SGG) in voor een leefbare- en (sociaal) duurzame toekomst van ons dorp en haar inwoners waaraan alle mensen actief kunnen deelnemen. Helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms staan (vaak financiële) beperkingen in de weg. Of zijn er andere omstandigheden waardoor bepaalde zaken niet van de grond komen, vooral op het gebied van (sociale) duurzaamheid. 

De besturen van EKG en SGG hebben een commissie Fûns (sosjale) Duorsumens (FSD) in het leven geroepen die de aanvragen voor een eventuele donatie gaat toetsen.
De financiële opbrengsten van de Enerzjy Koöperaasje Garyp bestaan uit twee onderdelen: 
a. Bemiddelingsprovisie van de eigen NLD leverancier voor het aanbrengen van een klant die stroom en/of gas via onze koöperaasje afneemt. 
b. Positieve opbrengsten van het zonnepark de “Griene Greide”

De bovengenoemde opbrengsten worden na aftrek van gemaakte kosten gestort in het door Enerzjy Koöperaasje Garyp en stichting de “Griene Greide” opgerichte Fûns Sosjale Duorsumens Garyp. 

Het Fûns adviseert het bestuur welke aanvragen in een bepaald jaar gehonoreerd kunnen worden. Binnenkort zullen de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen worden gepubliceerd via onze website van www.ekgaryp.nl. Inmiddels is het bestuur bezig om de samenstelling van een “breed” maatschappelijk gedragen Fûns-commissie rond te krijgen. Daarvoor zullen de volgende doelgroepen worden benaderd en gevraagd één persoon namens onderstaande doelgroep deel te laten nemen in de Fûns-commissie. 

 1. Vertegenwoordiger bestuur Vereniging van dorpsbelangen
 2. Bestuurslid Enerzjy Koöperaasje Garyp 
 3. Lid van de commissie DANZ (Diaconale Armoede en Naasten Zorg) 
 4. Lid namens OVG-Garyp 
 5. Gariper fan it jier 

Oproep voor vrijwilligers met het groene duurzame hart op de juiste plaats 

Naast de verkoop van Gariperstroom zal het bestuur in het najaar ook actiematig een project starten in Garyp voor energiebesparing. Immers wat je niet gebruikt hoef je niet op te wekken! Ook de verdere plannen voor en op de zonneweide vragen de nodige aandacht van het bestuur. Al met al een grote opgave van een welhaast professioneel bedrijf wat moet worden gerund door enkele bestuurders. Vandaar onze oproep of er mogelijk enkele vrijwilligers bereid zijn om op bepaalde nader vast te stellen onderdelen het bestuur willen ondersteunen. U kunt zich melden bij een van de bestuursleden van Enerzjy Koöperaasje Garyp. 

Laten we met zijn allen staan voor een (duurzame) toekomst voor ons én onze kinderen. 

Het bestuur EK Garyp


(Bron: Omrop Fryslân)

Swimbad Garyp wer iepen nei jierren fan opknapbeurten

OmropFryslan zwembad video

Mei help fan leafst 400 donateurs, in bydrage fan de gemeente en troch in fallissemint fan in oar swimbad kin It Baijersplak yn Garyp wer 20 jier foarút. It swimbad is freed feestlik wer iepen gien, nei jierren fan opknapbeurten. It Baijersplak hat ûnder oare in nije súveringsynstallaasje krigen. Dy koenen se opkeapje fan de gemeente Súdhorn doe't it swimbad dêr fallyt gie.

It Baijersplak waard yn 1976 boud en foldie net mear oan de hjoeddeistige easken. Mei jild fan de provinsje, de gemeente Tytsjerksteradiel en ferskate bedriuwen kin it swimbad no wer fierder. 

 

 

 

img 20170623 115030 img 20170623 114902

Ek de mienskip yn Garyp kaam yn aksje: mar leafst 150 frijwilligers en 400 donateurs stypje de attraksje oan de râne fan it doarp. It fernijde Baijersplak moat sa'n 3000 oant 5000 besikers yn it jier lûke. 


(Bron: Rabbelskûte, mei 2017)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

EKGarypOfficiële opening zonnepark op 12 mei 2017
Tijdens het uitkomen van deze editie van de Rabbelskûte is het groot feest aan de Easterein in Garyp. Na een lange periode van voorbereiding en bouw vindt vandaag,
vrijdag 12 mei, de officiële opening plaats van het zonnepark de “Griene Greide” door de commissaris van de Koning in Fryslân de heer Arno Brok. Hij heeft de naam
van het zonnepark onthuld onder grote publieke belangstelling.
Er zijn veel genodigden afgekomen op deze voor ons belangrijke ceremonie.
Een heel mooie afsluiting van een hectische maar waardevolle periode. Het is een heel mooi zonnepark geworden die inmiddels vanaf 1 februari al ruim 1 miljoen kWh’s heeft geproduceerd.

Open dag vrijdagmiddag op 12 mei 2017 aan de Easterein 1
Het bestuur van de Enerzjy Koöperaasje Garyp wil de inwoners van Garyp en Sumar de gelegenheid geven het zonnepark aan de Easterein 1 te bezichtigen.
U kunt dan de immense omvang zelf met eigen ogen zien. U bent welkom vanaf 17:00 tot 20:00 uur. Het bestuur wil u graag alles laten zien en rondleiden.

Gariper stroom
Nu wij daadwerkelijk de eerste stroom hebben geproduceerd willen wij in samenwerking met Coöperatie Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) de Gariper stroom gaan verkopen aan de leden van onze koöperaasje. Voor u een unieke kans om gegarandeerd stroom geproduceerd op de “Griene Greide” in uw huis te krijgen. Deze garantie (*GvO) wordt afgegeven door CertiQ, een instituut welke door de overheid is ingesteld om zogenaamde Garanties van Oorsprong af te geven over de in Garyp geproduceerde groene stroom!
Binnenkort gaan wij alle dorpsgenoten benaderen om in eigen dorp geproduceerde stroom af te gaan nemen. Ook de bedrijven in ons dorp worden door ons benaderd. Voor hen een kans om zich het meest (donker) groene MKB-dorp van Nederland te gaan noemen.

Algemene ledenvergadering 20 maart 2017
Op 20 maart j.l. hebben ruim 20 leden van onze koöperaasje de Algemene vergadering bijgewoond. Tijdens de vergadering is er een hele mooi film vertoond over het ontstaan van het zonnepark aan de Easterein. Deze film is gemaakt in opdracht van het EKG-bestuur door onze dorpsgenoot Alexander
Kooistra.
Ook zijn door de leden de uitgangspunten van het Fûns (sosjale) duorsumens Garyp vastgesteld. In het najaar hoort u daar meer over. Wij zullen dan ook aangeven hoe (sociale) duorsume projecten door u kunnen worden aangemeld om voor een bijdrage uit dit fonds in aanmerking te komen.

Gariper(s) fan it jier
Het was voor alle bestuursleden een complete verrassing toen op de nieuwjaarsreceptie in It Geahûs het gehele bestuur van de Enerzjy Koöperaasje Garyp in het zonnetje werd gezet toen zij de prestigieuze prijs van Gariper fan it jier mochten ontvangen. Wij willen de lezers van de Rabbelskûte hier heel hartelijk voor dankzeggen.

Het bestuur EK Garyp


GARYP IN ACTIE VOOR EEN DUO-FIETS

duofiets

Op 27 maart 2017 werd de elektrische duofiets in gebruik genomen, tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Garyp. Samen met een van de vrijwilligers heeft Foppe Dupon de duofiets feestelijk geïntroduceerd.
De mensen die graag mee willen fietsen, kunnen zich rechtstreeks melden bij
Lieuwe en Boukje Elzinga, of ‘s morgens bij Siep en Jellie. Het is ook mogelijk
dit te doen via Sibrecht Dijkstra, assistente van dokter Veldhuizen, of bij
Fysiotherapie Smith. Ook mensen die eens met heit of mem willen fietsen
kunnen zich melden.
Wanneer de fiets in het weekend op zondag gewenst is, kan dat geregeld
worden.
Mensen die als duopassagier mee fietsen, gaan op eigen risico mee, de
vrijwilliger kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor eventuele ongemakken.
Petra Algra is de coördinator van de vrijwilligers.


 

(februari 2017)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.logo EKGaryp

Krêkt net... Dit stond in de laatste editie van de Rabbelskûte.

Maar.... Hoera!
Vanaf 26 januari produceert ons zonnepark “donker” groene stroom. Het is ons gelukt!!!! We hebben de laatste maand nog vele hobbels op allerlei gebied moeten nemen, maar met succes. De inspanningen van het bestuur en uiteraard de werkers in het veld zijn meer dan beloond. Een prachtige zonneweide in ons eigen dorp waar ruim 27.000 panelen duurzame stroom opwekken. Goed voor uw en onze toekomst! Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat u op een of andere wijze verbonden wordt met dit initiatief.

a. Op dit moment proberen we verbindingen te leggen met onze eigen coöperatieve verkoper Noordelijk Lokaal Duurzaam. Binnenkort komen we met voorstellen waarbij u in Garyp geproduceerde (gecertificeerde) stroom kunt afnemen.

b. Crowd-funding. Het bestuur is bezig met het opzetten hiervan. We proberen te bewerkstelligen dat u ook financieel kunt participeren, zodat het zonnepark ook een beetje van u is tegen een aantrekkelijk rendement.

c. Opzetten van een (onafhankelijke) adviescommissie {Kommisje Fûns (Sosjale) Duorsumens} uit eigen dorp die voorstellen vanuit de gemeenschap beoordeelt en daarna voorlegt aan de leden van de EKGaryp (u dus!) hoe om te gaan met de beschikbare positieve opbrengsten van het zonnepark-initiatief.

d. Als dorpsgemeenschap profiteren van positieve opbrengsten uit zonnepark.

Over enige tijd zullen we ook veel aandacht besteden aan een officiële opening van sinnepark de “Griene Greide”. Dit zal waarschijnlijk ook gepaard gaan met een open ”huis”. We zullen u hiervan ruim van te voren op de hoogte brengen.

Algemene Ledenvergadering EKGaryp
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering staat gepland op maandagavond 20 maart om 19:45 uur in It Geahûs. Het belooft een energievolle avond te worden.
Mis dit niet, noteert u alvast!
Onderstaande drie speerpunten zullen in ieder geval aan de orde komen:

1. Project energiebesparing in en rond uw woning
2. Leden- en klantenwerving met stroom uit eigen dorp
3. Eerste opzet van crowdfunding (hoe u zelf ook financieel kunt deelnemen).

Informatie over de enerzjy koöperaasje en het zonnepark
Links: www.netwerkduurzamedorpen.nl, www.facebook.com/EKGaryp www.ekgaryp.nl

Het bestuur EK Garyp


Zonnepark 'De Griene Greide'

28012017 0820 opgaande zon 2Een heugelijke dag, want op zaterdag 28 januari 2017 om 12:34 uur zijn alle omvormers aangesloten en levert de zonne-energie-centrale daadwerkelijk electriciteit. Donker-groene-duurzame stroom!


 

Nieuwbouw rond Garyp

Momenteel zijn er twee bouwplaatsen in en rond Garyp. Deze zijn aan de Brandsmaloane hoek I.Boonstraloane en aan de Skepersloane.
Hierbij even een paar foto's van de situatie op dinsdag 10 januari 2017.

IMG 3555 IMG 3554

IMG 3556


 

Bestuur Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) “Gariper fan it jier 2016”

Tijdens de nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de activiteitencommissie van It Geahûs op zaterdagavond 7 januari maakte voorzitter Gjalt Faber namens de redactie van dorpskrant “De Rabbelskûte” de “Gariper fan it jier 2016” bekend.

Gariper fan it jier 2016

Het bestuur van de EKG onder leiding van Gjalt Benedictus is gekozen tot “Gariper van it jier 2016”. Het bestuur ontving daarbij een trofee met inscriptie en een bos bloemen.

De lezers en de redactie van de dorpskrant “De Rabbelskûte” hebben de keuze gemaakt op basis van kwaliteit, actualiteit en de grote hoeveelheid werk dat het deskundige 5-tallig bestuur met succes heeft verzet.
Het is de eerste keer dat een groep is gekozen. Naast Benedictus bestaat het bestuur uit Jacob Miedema, Magdalena Benedictus, Jelle Stoffelsma en Sietse Algra. Het bestuur zorgde binnen drie jaar voor een investering van 10 miljoen euro in het zonnepark de 'Griene Greide' op het voormalige vuilstort van Holwerda aan de Easterein in Garyp. Dat betekent dat voor dit burgerinitiatief 2 miljoen euro per bestuurslid is geïnvesteerd. Dat is uniek in Fryslân en ook voor Nederland.

Het zonnepark van 6 ha, bestaande uit 27.000 zonnepanelen, levert totaal zes megawatt stroom; goed voor 27.000 huishoudens en is daarmee de grootste van Fryslân, maar als burgerinitiatief ook de grootste van Nederland. De opbrengst van het park komt, na aftrek van kosten, ten goede van duurzame projecten in het dorp.
Het bestuur heeft veel financiële en juridische hobbels moeten nemen, maar is ondanks elke tegenslag op voortvarende wijze doorgegaan. Zo zijn er veel problemen geweest over de aansluiting van de Griene Greide op het netwerk van Liander, maar die gaat deze maand alsnog de aansluiting realiseren. Het zonnepark De Griene Greide kan dan per 1 februari operationeel zal zijn.

Het onderhoud van de 'Griene Greide' zal ook duurzaam worden uitgevoerd. Door samenwerking met het nabijgelegen 'Griene Nêst' zullen mensen met een beperking worden ingezet. Duurzame energie en duurzaam terreinonderhoud door voornoemde doelgroep, geeft het dorp Garyp nieuw elan als duurzaam dorp met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verder wil de Griene Greide uitgroeien tot een voorlichtings- en educatiecentrum voor duurzame energie en duurzame landbouw. Door deze unieke samenwerkingsvormen' zet de EKG het dorp Garyp als 'mienskip' en als voorbeelddorp op de landelijke kaart.

(Bron: Persbericht De Rabbelskûte)