Skip to main content

Actueel 2018


(dec 2018)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.logo EKGaryp


Al 1850 huishoudens ontvangen groene stroom uit Garyp
Mede dankzij de vele zonne-uren in 2018 heeft ons zonnepark “de Griene Greide” tot en met november een hoeveelheid van ruim 6,6 miljoen kWh’s geleverd. Ter vergelijking in 2017 was dit: 6 miljoen kWh’s. “Fansels kinne we dêr grutsk op wêze”.

“Energie VanOns” scoort een 10! Dy stroom wolle jo dochs ek?
De consumentenbond onderzocht en constateert: Energie VanOns krijgt een dikke 10 en staat daarmee bovenaan in de groene stroom ranking. De stroom die in Garyp wordt  opgewekt gaat naar Energie VanOns. Wie dus klant is bij Energie VanOns krijgt 100% duurzaam opgewekte donkergroene stroom uit ons eigen dorp. Ter vergelijking: Energieleverancier Essent scoorde slechts een 5,6.

Bent u al lid van Enerzjy Koöperaasje Garyp? Samen sterker!
Lid worden van de energiecoöperatie is het eerste jaar gratis en kost u daarna €7,50 per jaar. Aanmelden kan via www.ekgaryp.nl, Het voordeel van het lidmaatschap van Enerzy Koöperaasje Garyp (EKGaryp) én tegelijk klant zijn van Energie VanOns, is het gebruik maken van donkergroen geproduceerde voor leden goedkopere Gariperstroom. Stroom dat daarnaast ook nog een bijdrage levert aan ons gezamenlijk Fûns (Sosjale) Duorsumens Garyp. Kortom: Samen werken aan een betere en vooral duurzame wereld voor ons én onze (klein)kinderen.

Fûns Sosjale Duorsemens (FSD)
Het openluchtzwembad in Garyp, de vlinder- en bijenweide in Sumar maar ook de kinderkerk in Garyp gingen u reeds voor met het indienen van een aanvraag bij het FSD. Dit fûns heeft jaarlijks een budget van minimaal € 4.000,00 beschikbaar voor duurzame initiatieven in Garyp en directe omgeving.

De subsidiepot is nog niet leeg!
Voor het jaar 2018 zijn er in het FSD nog gelden beschikbaar. Aanvragen kunnen ook nu nog worden  ingediend bij info@ekgaryp.nl. In aanmerking komen alle projecten/initiatieven die de (sociale) duurzaamheid centraal stellen en groepen van mensen duurzaam in staat stellen mee te doen aan de samenleving van Garyp en directe omgeving. Bij de aanvraag moet een projectplan en een begroting worden overlegd. Voorwaarde is dat er meerdere bronnen van financiering zijn. Een aanvraag moet vóór het eind van dit jaar ntvangen zijn. Uiteraard kunnen er in 2019 ook weer nieuwe aanvragen worden ingediend.

Pilot “Aardgasvrij Garyp”
Het lijkt wel of het een tijdje stil is gebleven rond dit mooie uitdagende project. Maar schijn bedriegt. Het bestuur is samen met de gemeente achter de schermen heel druk bezig om de pilot “Aardgasvrij Garyp” op te zetten en tot uitvoering te brengen. Vele zaken dienen vooraf geregeld te zijn willen we “beslagen ten ijs” komen! Zowel nationaal als regionaal zijn de ogen op Garyp gericht.

Projectorganisatie - rol EKGaryp
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het opzetten van een projectorganisatie. Hierin worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op de juiste plaatsen en bij de juiste personen neergelegd. Ook het bestuur van EKGaryp krijgt een grote verantwoordelijkheid hierin en de uitvoering komt geheel voor rekening van EKGaryp. Uiteraard kan ook op hulp van de gemeente worden gerekend.

Projectleider
De uitvoering van de projectorganisatie wordt gelegd bij een projectleider. Deze zal uit eigen EKGaryp-kring worden benoemd. Deze persoon zal het geheel aan projectmanagement gaan aansturen en uitwerken met secretariële ondersteuning, ook grotendeels uit de EKGaryp-gelederen. Ingeschreven voor een energiescan en dan? Ruim 180 huishoudens/bewoners hebben zich tot nu toe ingeschreven voor het
laten uitvoeren van een energiescan. Inmiddels hebben 12 huizen een proefscan gehad. Medio december wordt gestart met het uitvoeren van de eerste reguliere energiescans. Heeft u zich ingeschreven? Dan wordt er binnenkort contact met u opgenomen door één van de energie-adviseurs. Een scan aanvragen kan nog steeds Een energiescan is een absolute voorwaarde voor het aanvragen én verkrijgen
van subsidie vanuit de pilot. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de bewoner aantonen dat de gasmeter wordt verwijderd! Schrijf u daarom nu nog in voor een scanaanvraag. Dit kan via de website van www.ekgaryp.nl . Alle aanvragen worden op datum van ontvangst in behandeling genomen. Soms moet u even geduld hebben, maar uw aanvraag komt zeker aan de beurt!

Wordt vervolgd!
Binnenkort zullen we u via de nieuwsflits uitgebreid informeren hoe alles verder in zijn werk gaat. We houden u dus op de hoogte.

It bestjoer fan de EKGaryp winsket jo Noflike Krystdagen en in Enerzjyk en
Duorsum 2019!

 

Het bestuur EK Garyp


rotondeWaldwei Informatie over aanleg rotonde bij de Wâldwei

Er komt een in het voorjaar van 2019 een rotonde bij de afrit Garyp vanaf de Wâldwei. De situatie aan het einde van genoemde afrit is nu niet overzichtelijk,
waardoor automobilisten langer moeten uitkijken en stilstaan dan normaal. De files stonden aanvankelijk tot op de Wâldwei, wat natuurlijk gevaarlijk is. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan, ook met drones en verkeersregelaars om te bekijken hoe het verkeer doorstroomt. Daaruit is gebleken dat meer verkeer opstroopt dan aanvankelijk volgens de berekeningen het geval zou moeten zijn.Daarom moet er een rotonde komen.

Tijdelijke stoplichten
Er staan nu stoplichten, die tijdelijk een goede oplossing blijken. Echter, wegens vandalisme moeten ze bijna wekelijks hersteld worden. Onbegrijpelijk dat mensen dit doen. Het repareren kost veel geld.

De planning
Op dit moment loopt de aanbesteding; de publicatie komt begin december; in januari zal duidelijk worden wie het werk gaat uitvoeren. In de planning wordt de nieuwe rotonde in maart-april 2019 opgeleverd. Voor de aanleg van asfalt en het trekken van de belijning mag het niet te koud zijn.

Soort rotonde
De rotonde kan precies op het grondgebied van de provincie aangelegd worden. Het wordt een kleine rotonde, want er is niet veel ruimte beschikbaar. Er komen aan de zuidkant nieuwe taluds, met een duiker voor de sloot. Het midden van de rotonde heeft een doorsnee van ongeveer 10 meter, is verhoogd en krijgt een lamp in het midden. Bovendien komen er verhardingen die opengesteld kunnen worden voor speciaal vervoer.

Planning
Eerst komt de bomenkap en de aanleg van taluds. Daarna komt het asfalt en de belijning en zal het autoverkeer een week of twee afgesloten worden. De fietsers kunnen er waarschijnlijk wel langs. In hetzelfde werk (aanbesteding provincie) wordt ook het wegdek naar Earnewâld vernieuwd (gemeente). Een vergelijkbare, andere rotonde ligt bij Giekerk. Daar kom je uit als je vanaf Tytsjerk langs de wok, het dorp in rijdt.


 

Meiinoar us doarp better meitsje? Dat jout enerzjy!

Beste buurtgenoot,

Energie besparen is goed voor onze portemonnee, voor het milieu, voor de toekomst van onze planeet en dus voor onze kinderen. Dat willen we allemaal en toch komt het er vaak niet van. Als we er met het hele dorp de schouders onder zetten, dan lukt het wel.
In Garyp willen wij, Gosse Koopmans, Tjerk Buma, Charlie Kock, Eelke Hoekstra en Gjalt Benedictus, daar onze bijdrage aan leveren als buurkracht-buurtteam.

Duorsume buorlju op 22 september
Op 22 september is het nationale burendag. Wij willen die dag graag inzetten om eens te buurten.
In ons dorp hebben we een aantal buren bereid gevonden om hun huis deze dag van 10.00 tot 12.00 uur open te stellen. Zij delen hun verduurzaming graag met je. Heb jij belangstelling kom dan naar "it enerzjyhus" (het voormalig Rabobankkantoor). Om 9.30 uur starten we met de koffie en de bekendmaking van de diverse locaties. Kom op tijd, want per locatie zijn er een beperkt aantal bezoekers mogelijk.

Buurtbijeenkomst op maandag 12 november 19.30 uur in It Geahus
Reserveer deze datum alvast in je agenda. We organiseren een buurtbijeenkomst die volledig in het teken staat van energie besparen en verduurzamen van je woning. Een aantal woningen uit Garyp hebben een energiescan gehad. De resultaten uit deze energiescans gaan we presenteren en we zullen mogelijkheden bespreken wat er te doen staat om goed de toekomst in te kunnen. Oak zal er deze avond een aanbod zijn gericht op isolatie en zonneenergie, speciaal voor aile inwoners van Garyp. Meer informatie volgt eind oktober.

Enthousiast?
Meld je dan aan op buurkracht.nl/garyp. Daar lees je meer over onze acties.
Wij zoeken nog versterking (m/V) voor ons buurtteam voor o.a. bezorging en enthousiasmeren van onze beweging. Heb je verder nog vragen, opmerkingen of ideeën, spreek ons aan of mail ons gerust via info@ekgaryp.nl
We zijn benieuwd waar jij mee aan de slag wilt.
Foar no in moaie nei-simmer en sjogge we jim op 22 septimber yn "it enerzjyhus"? It startpunt fan ús duorsume burendag!

Mei energieke groetnis,
Eelke Hoekstra, Tjerk Buma, Gosse Koopmans, Gjalt Benedictus en Charlie Kock

buurkracht      EKGaryp


 

5,5 miljoen euro subsidie voor aardgasvrij Garyp

GARYP - Garyp kan aan de slag om het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden. De gemeente Tytsjerksteradiel krijgt hiervoor een bijdrage van 5,5 miljoen euro uit het rijksprogramma proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken. Voor de zomer heeft de gemeente in nauwe samenwerking met Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG), vereniging van Dorpsbelangen Garyp en de Ondernemersvereniging Garyp een plan bij het rijk ingediend.

Wethouder Andries Bouwman is blij met dit bericht: "Garyp kan een voorbeeld worden voor andere dorpen in onze gemeente, Fryslân en ver daarbuiten. Niet alleen omdat we nu een versnelling kunnen maken in de energietransitie, maar vooral vanwege de actieve betrokkenheid van de inwoners bij dit plan." De gemeente Tytsjerksteradiel streeft ernaar in 2040 energieneutraal te zijn. In het nieuwe coalitieakkoord 'Duorsum oparbeidzje' zet het college fors in op de energietransitie.

Garyp is met haar 1900 inwoners, 600 woningen en een gedreven gemeenschap al geruime tijd bezig met het ontplooien van duurzame initiatieven. Dorpsbewoners hebben een energiecoöperatie (de EKG) opgericht en op de voormalige stortlocatie is een zonnepark met 27.000 zonnepanelen gerealiseerd. Vertegenwoordigers van dorpsbelangen en de EKG zijn blij met de erkenning van het rijk om deze gezamenlijke aanpak voor hun dorp op te starten: "Het is een zonnige dag voor Garyp. Vandaag bereikte de meter van het zonnepark al de verwachte jaaropbrengst van 6 miljoen kWh en krijgen we groen licht van het rijk om onze ambities verder tot uitvoer te brengen. Garyp kan het eerste zelfvoorzienende dorp worden", aldus Gjalt Benedictus van de EKG.

Van aardgas naar elektriciteit
Uit onderzoek blijkt dat het technisch mogelijk is om het dorp Garyp aardgasvrij te maken. Het all electric maken van de woningen en gebouwen lijkt de meest haalbare optie. Met de opgewekte stroom afkomstig van het eigen zonnepark ‘De Griene Greide’, kunnen zij voldoende groene stroom leveren aan alle woningen. Naast het opwekken van energie wordt in Garyp ingezet op het besparen van energie, het isoleren van woningen en het begeleiden van bewoners in de energietransitie vanuit It Enerzjyhûs in het dorp. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de opbrengsten beschikbaar komen voor de gemeenschap.

Binnenkort worden inwoners uit het dorp geïnformeerd over de vervolgstappen en de mogelijkheden voor de inwoners, bijvoorbeeld gratis energiescans en advies om zonder aardgas te wonen.


 

(juli 2018)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.logo EKGaryp

Van de bestuurstafel
Wij proberen in iedere editie van de Rabbelskûte jullie op de hoogte te houden van de recente plannen en projecten van de EK Garyp en Stichting de Griene Greide. Wilt u meedoen of heeft u vragen of goede ideeën, dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. (zie website: www.ekgaryp.nl)

Sinnepark de “Griene Greide”
De vele zonneschijn de afgelopen maand(en) heeft ondanks de droogte ook een pluspunt: De productie is boven verwachting en vanaf het begin van dit jaar t/m juni is er al weer 3.580.000 kWh geproduceerd. Ter vergelijking een gemiddeld huishouden gebruikt op jaarbasis ongeveer 3.500 kWh. Dat betekent dat we nu al zo’n 1000 huishoudens van donkergroene stroom hebben kunnen voorzien.
We hebben uiteraard meer ambities en dromen! Stel je nou eens voor dat Garyp het eerste dorp in Nederland is wat energie neutraal is! In de media en op social media heeft u er inmiddels genoeg over gehoord en gelezen:

Proeftuin aardgasvrij Garyp.
In de Rabbelskûte van juni 2018 beschrijft Gjalt Faber de gevolgen van gaswinning bij diverse boorlocaties in de omgeving van Garyp. Daarnaast zien we door de extreme weersomstandigheden de laatste tijd dat klimaatverandering echt aan de orde is en dat er actie moet komen. Een manier is om van het aardgas af te gaan. Het bestuur zou het liefste gaan voor eenenergieneutraal Garyp. Hoe moet dat dan? Dat weten we nog niet. Juist daarom is het zo belangrijk om dit te gaan onderzoeken en proberen!
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft daar financiële middelen voor om een proeftuin te realiseren. Indien het ingediende plan van “Proeftuin aardgasloos Garyp” wordt gehonoreerd dan geeft die proeftuin (financiële) ruimte aan inwoners om hieraan mee te doen. Er is geen enkele verplichting als iemand niet mee wil doen. Maar... als het Ministerie van Binnenlandse Zaken instemt dan roepen wij een ieder op om deze (financiële) buitenkans met beide handen aan te grijpen. Immers, dat we op termijn van het gas af moeten wordt een verplichting. De uitkomsten van de proeftuin zullen voor de minister richtinggevend zijn voor de toekomstige plannen om Nederland op termijn aardgasloos te maken.
Zodra ermeer bekend is, brengen we u uiteraard op de hoogte.

Dorpsmolen én opslag van opgewekte energie
Binnenkort zal een kleine werkgroep aan de slag om de eerste contouren van dit plan vorm te geven. Een lastige maar zeer uitdagende klus waar we de medewerking van inwoners van Garyp en omstreken zeker nodig zullen hebben. De gemeente staat er zeer positief in en wil waar wenselijk en mogelijk volledig meewerken.

Buurkracht: Daar krijg je energie van
BuurkrachtIedereen kan energie besparen,maar het komt er vaak niet van.Te druk, te veel gedoe of geen idee wat de investering oplevert.
Buurkracht helpt jou en je buren grip te krijgen op je energieverbruik en ondersteunt buurten bij besparingsmaatregelen.

Wat doet Buurkracht?
Buurkracht brengt inwoners van buurten bij elkaar om samen aan de slag te gaan met energiebesparing. Want samen is dat een stuk makkelijker. En leuker. Bovendien kun je samen vaak inkoopvoordeel krijgen, waardoor je goedkoper uit bent. Buurkracht helpt daarbij.

Buurtteam Garyp
In Garyp is er een buurtteam wat zich actief wil inzetten om Garyp duurzamer te maken. Ze hebben al diverse activiteiten in voorbereiding, zoals een duurzame burendag, maar ook een buurtbijeenkomst, waarin iedereen wijzer wordt over de aanpak van de eigen woning.
Het buurtteam van Buurkracht bestaat op dit moment uit de volgende personen:
- Tjerk Buma, t.m.buma@@gmail.com
- Eelke Hoekstra, e.hoekstra@hetnet.nl
- Gjalt Benedictus, gjbenedictus@msn.com namens EKGaryp
- Gosse Koopmans, gossekoopmans@gmail.com
- Charlie Kock (adviseur)

Vanuit buurkracht heeft het buurtteam de beschikking over een stekkerset om energieslurpers op te speuren. In de koude wintermaanden is er een warmtecamera beschikbaar en kunnen ze warmtebeelden maken in het dorp...dus ben jij nieuwsgierig naar waar jouw woning energie lekt? Welke apparatuur energie verspilt, meld je dan aan bij www.buurkracht.nl/garyp. Via de site word je op de hoogte gehouden van de acties in de buurt.

Klant- en ledenwerving EKGaryp en Energie VanOns
Inmiddels staat de teller op ruim 160 leden van de coöperatie en hebben we 120 leden die ook Gariperstroom via Energie VanOns afnemen. De komende jaren zullen wij alle Garipers benaderen om lid en klant te worden van ons eigen dorpsinitiatief. Met ongeveer 700 gezinnen moet dit wel veel meer kunnen worden. Meldt u aan bij de bestuursleden van EKGaryp. Daarnaast zoeken wij antwoord op de volgende vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe inwoners van Garyp ook op de hoogte zijn van de mogelijkheid om lid/klant te worden van EnergieVanOns voordat ze een energiecontract afsluiten bij een andere partij?

Electronisch informatiebord bij Sinnepark (EPKE)
Zoals wellicht bekend staat er bij het Sinnepark een groot informatiepaneel. Voor bedrijven die lid zijn van onze coöperatie EKG, is er de mogelijkheid om als partner van onze coöperatie een continue naamsvermelding te krijgen tegen geringe vergoeding. Reclame is niet toegestaan. Ook kunnen verenigingen en instellingen tegen geringe kosten activiteiten en/of evenementen in ons dorp en/of regio aankondigen. (via bestuurslid Jelle Stoffelsmajstoffelsma@gmail.com)

Als EKGaryp zijn we altijd op zoek naar mensen die met ons mee willen denken, helpen of ideeën aandragen. We hebben inmiddels een aspirantbestuurslid gevonden die graag zit wil nemen in het bestuur van de EKGaryp. De algemene ledenvergadering benoemt uiteindelijk:
Richt Sterk is 35 jaar en sinds een half jaar inwoner van Garyp. Richt over haar motivatie om mee deel te nemen aan het bestuur: “Ik werk bij Doarpswurk in Raerd waar het Netwerk Duurzame Dorpen, de Energiewerkplaats en Us Koöperaasje ook onderdeel van is. De EKGaryp zie ik als een groot voorbeeld voor de rest van Fryslân en Nederland; het doorzettingsvermogen, de ondernemingskracht, de ambitie en uiteindelijk de realisatie van het grootste coöperatieve zonnepark in Nederland vind ik een prestatie van formaat. Daarnaast stopt de ambitie niet, maar wil de EKGaryp kijken naar hoe ze nog meer kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. Dat dit niet door een grote projectontwikkelaar wordt gedaan, maar dat het dorp (leden) zelf eigenaar is van de coöperatie maakt het extra bijzonder en getuigt daarnaast van visie. Je gaat namelijk uit van je eigen kracht en doet dingen voordat een ander voor je beslist. Wie wil daar nou niet aanbijdragen?”

Het bestuur EK Garyp


Garyp wil eerste aardgasvrije dorp van Nederland worden

Garyp staat in de startblokken om het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden. De gemeente en de EKG zetten alle zeilen bij om binnen vijf jaar 80 tot 90 % van alle woningen in Garyp van het aardgas af te koppelen. Gemeente Tytsjerksteradiel heeft hiervoor in nauwe samenwerking met Enerzjykooperaasje Garyp (EKG) en vereniging van Dorpsbelangen Garyp een plan bij het rijk ingediend voor het programma proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken.

De gemeente Tytsjerksteradiel streeft ernaar in 2040 energieneutraal te zijn. In het nieuwe coalitieakkoord “Duorsum oparbeidzje” zet het college fors in op deze energietransitie. Vanuit die ambitie zien de gemeente en Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) kansen om een proeftuin te worden voor het aardgasvrij maken van een dorp. Wethouder duurzaamheid Andries Bouwman: “Garyp kan met de uitvoering van dit plan een voorbeeld zijn voor andere dorpen in onze gemeente, Fryslân en ver daarbuiten.”

Van aardgas naar elektriciteit

Uit onderzoek blijkt dat het technisch mogelijk is om het dorp Garyp aardgasvrij te maken. Het all electric maken van de woningen en gebouwen lijkt de meest haalbare optie. Met de opgewekte stroom afkomstig van het zonnepark in het dorp, kunnen zij voldoende groene stroom leveren aan alle woningen. Naast het opwekken van energie wordt in Garyp ingezet op het besparen van energie, het isoleren van woningen en het begeleiden van bewoners in de energietransitie. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de baten ten gunste komen van de mienskip.

Duurzaam Garyp

Garyp is met haar 1900 inwoners, 600 woningen en een gedreven gemeenschap al geruime tijd bezig met het ontplooien van duurzame initiatieven. Dorpsbewoners hebben een energiecoöperatie (de EKG) opgericht en op de voormalige vuilstortlocatie is een zonnepark met 27.000 zonnepanelen gerealiseerd. Fokke Lemstra van dorpsbelangen Garyp en Jacob Miedema van EKG zijn blij met deze gezamenlijke aanpak voor het aardgasvrij maken van het dorp: “Na de opening van ons zonnepark vorig jaar, mogen we nu met de overheden aan een plan werken wat bijdraagt aan onze ambitie, Garyp energieneutraal maken”. Hoewel dit voor het rijk geen voorwaarde is, kan Garyp het eerste dorp worden dat er zelf voor heeft gezorgd dat ze volledig energieneutraal te worden.  

Voor vragen kunt u terecht bij Gjalt Benedictus en/of Jacob Miedema

(Bron: www.ekgaryp.nl)


 

Heel Garyp van het gas? Dat duurt nog wel even


Garyp wordt het eerste aardgasvrije dorp in Nederland. Althans, dat wil de gemeente Tytsjerksteradiel. Maar hoe concreet zijn de plannen eigenlijk?

MELLE VELTMAN EN WIEBEREN ELVERDINK

,,Garyp staat in de startblokken om het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden.’’  Dat schreef de gemeente Tytsjerksteradiel gisteren in een persbericht. Maar alle Garypsters van het gas? Dat kan nog wel even duren.
Navraag bij de gemeente leert dat het vooral gaat om het uitspreken van een ambitie. Of het zover komt, ligt aan de inwoners.Het rijk heeft in totaal 90 miljoen euro beschikbaar gesteld voor zo’n twintig wijken die van het gas af willen. Gemeenten die in aanmerking wilden komen, konden zich inschrijven tot 1 juli.
Tytsjerksteradiel heeft Garyp naar voren geschoven. Een rijksbijdrage van 5 miljoen euro, dat is de hoop. Maar of het plan wordt goedgekeurd, is afwachten.
Mocht het zover komen, dan gaat hooguit 90 procent van alle woningen van het gas af, zo verwacht de gemeente. Het is dus niet zo dat Tytsjerksteradiel de gastoevoer dichtdraait.
Waar al dat geld heengaat? Als het plan groen licht krijgt, komt er voor elke Garypster een gratis energiescan. Verder krijgen zij begeleiding bij het gasvrij maken van hun woningen.
Het is dus de vraag in hoeverre Garyp wel echt gasvrij wordt, laat staan ‘het eerste aardgasvrije dorp van Nederland’.
Bovendien is Tytsjerksteradiel zeker niet de enige gemeente die een dergelijke aanvraag heeft gedaan. Zo hengelt ook Ooststellingwerf naar een bijdrage. De gemeente heeft hiervoor het Haerenkwartier in Oosterwolde op de korrel. Corporatie Actium had al plannen om de wijk te vernieuwen: 127 huurhuizen wacht renovatie, 44 andere gaan plat om plaats te maken voor nieuwbouw. Vorige maand kwam daar de ambitie bij om het Haerenkwartier gasloos te maken bij.
Dat lukt alleen als het rijk het Ooststellingwerver verzoek om subsidie – de gemeente vraagt bijna 1,5 miljoen euro – daadwerkelijk honoreert. Zo niet, dan is dat ,,niet zo zeker’’, stellen burgemeester en wethouders.
Wijkbewoners zijn alvast enthousiast. Ook omdat ze vrezen dat hun buurt na de geplande aanstaande metamorfose opnieuw over de kop zou moeten als die over een paar jaar alsnog gasloos moet worden gemaakt. ,,Doe het in één keer goed’’, luidt het credo in Oosterwolde.

Bron: Leeuwarder Courant, 4 juli 2018


 

(juni 2018)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.logo EKGaryp

Energie besparen met EKGaryp en Buurkracht
In de vorige editie van de Rabbelskûte stond dat het bestuur van de EKG heeft besloten om voor het energie besparingsproject in zee te gaan met Buurkracht. Wij gaan dit samen met u als bewoners van Garyp organiseren.
Energiezuinig maken van uw woning is een eerste stap om te komen tot een gasloos tijdperk.
En dat zit er aan te komen omdat ook de gaswinning in Groningen stopt! Inmiddels hebben zich al een aantal bewoners aangemeld om mee te doen maar we hebben meer deelnemers nodig. Sterker nog: wij roepen ALLE inwoners op om op de een of andere wijze mee te doen. Ook vanuit de gemeente worden pogingen ondernomen om met overheidsgelden de nodige investeringen in Garyp mogelijk te maken. Binnenkort verwachten wij een go- of no-go te horen. Buurkracht heeft inmiddels een eigen dorpspagina op internet beschikbaar gesteld die exclusief voor ons dorp Garyp beschikbaar is om de ontwikkelingen en successen te kunnen volgen. U kunt dit vinden op: https://www.buurkracht.nl/buurten/garyp/team
Meer informatie over Buurkracht kunt u vinden op: https://www.buurkracht.nl.
Meld je aan bij de EKG (info@ekgaryp.nl) en doe mee!!
De werkgroep van Buurkracht bestaat op dit moment uit de volgende personen:
- Tjerk Buma, t.m.buma@gmail.com
- Eelke Hoekstra, e.hoekstra@hetnet.nl
- Gjalt Benedictus, gjbenedictus@msn.com namens EKGaryp
- Charlie Kock (adviseur)

Keurmerk “MienskipsEnergie”
Op donderdag 26 april j.l. is door stichting MienskipsEnergie in Fryslân het eerste keurmerk van MienskipsEnergie uitgereikt door oud wethouder Houkje Rijpstra aan onze Enerzjy Koöperaasje in Garyp. Een uniek keurmerk voor een uniek produkt. En dat unieke produkt hebben wij hier in Garyp, namelijk Gariper stroom. Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen zijn er drie uitgangspunten waaraan moet worden voldaan:
1. Enerzjy waar de mienskip over beslist;
2. Lokale duurzame energievorm die de mienskip wil;
3. Enerzjy die de mienskip gebruikt en waar zij van profiteert.

De stroom die op sinnepark de “Griene Greide” wordt geproduceerd voldoet ruimschoots aan deze eisen. Wij nodigen dan ook alle inwoners van Garyp en omstreken dit uniek product van onze koöperaasje af te nemen. Meld u aan bij “Energie VanOns” of bij een bestuurslid van EKGaryp.

Fûns (sosjale) duorsumens Garyp e.o.
Onder grote belangstelling zijn tijdens de uitreiking van het keurmerk MienskipsEnergie drie donaties vanuit het Fûns sociale duorsumens beschikbaar gesteld aan duurzame initiatieven in ons dorp en omgeving.
De drie initiatieven die een donatie hebben ontvangen zijn:
1. Dorpsbelangen Sumar voor het aanleggen van een bijen-en vlindertuin
€ 750,00
2. Stichting Zwembad in Garyp voor duurzame investeringen € 1.000,00
3. Kinderkerk PKN-kerk Garyp voor het aanbrengen van ledverlichting
€ 2.250,00
Het bestuur wenst alle ontvangers veel succes met hun duurzame investeringen. Nieuwe aanvragen kunnen voor dit jaar worden ingediend via de webside van EKGaryp.

Buurauto’s
Het zal u niet zijn ontgaan. De laatste twee weken doorkruisten twee elektrische auto’s ons dorp en omgeving. Buurauto is de elektrische auto die je deelt met je buren. Steeds meer mensen willen in een elektrische auto rijden. Toch ligt deze voor de meesten niet binnen handbereik.
Buurauto brengt de oplossing: je deelt de elektrische auto met buren (mensen die je kent) en deelt samen de kosten. Door gezamenlijk gebruik van een elektrische auto werk je mee aan een schonere lucht, meer ruimte op straat voor groen, spelen, fietsen of wandelen en blijf je in contact met je buren.
EKGaryp heeft even mogen experimenteren met deze twee auto’s. Het is een groot succes geworden. Vele dorpsgenoten (buren) hebben er gebruik van kunnen en mogen maken. Het bestuur overweegt om in de toekomst dit fenomeen óók in Garyp te gaan opzetten. U hoort hier te zijner tijd meer van.

 

Het bestuur EK Garyp