Skip to main content

Actueel 2020


(december 2020)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.Logo EKG 2019

Het bestuur heeft op vrijdag 11 december haar laatste vergadering in het coronajaar 2020 gehouden. Er werd uiteraard achterom, maar vooral vooruitgekeken. Enerzjy Koöperaasje Garyp is al vanaf 2014 voor de Mienskip van Garyp bezig en heeft de nodige stappen gezet in de energietransitie. Vele zaken zijn in gang gezet maar er is ook nog veel te doen. Daarom is er een actieplan voor de komende tijd gemaakt. In het voorjaar zullen deze plannen zo spoedig mogelijk met u worden gedeeld. Ook hoort u dan over de Algemene Ledenvergadering die dit jaar twee keer in verband met covid 19 is uitgesteld.
In de vorige Rabbelskûte is al aangegeven dat er op een andere wijze (voorlichtings-) bijéénkomsten en de Algemene Ledenvergadering zullen worden georganiseerd. Er is inmiddels besloten om een digitaal systeem aan te schaffen waarbij de coöperatie vanaf begin 2021 op een professionele wijze via livestream kan vergaderen. Daarnaast willen we ook Webinars en uitzendingen vanuit It Enerzjyhûs organiseren. Dat gebeurt voor de pilot Aardgasvrij Garyp, maar ook voor andere activiteiten. In de loop van januari 2021 wordt u volledig op de hoogte gebracht hoe een en ander in zijn werk gaat. Iedereen moet mee kunnen gaan doen. Uiteraard zullen er volgend jaar - voor zover toegestaan - ook weer fysieke bijeenkomsten plaats gaan vinden.

Gariperstroom
Afgelopen maand is er door de klant- en ledenwervingscommissie van EKGaryp een huis aan huis actiefolder verspreid. Hierop kon u vrijblijvend een offerte aanvragen voor groene Gariperstroom en groen gas via de eigen leveringscoöperatie “Energie VanOns”. Het aantal aanvragen bleef achter bij de verwachtingen. Graag nodigen wij u alsnog uit het formulier (vrijblijvend) in te leveren. Wij rekenen het u graag voor op basis van uw eigen opgave en u zult verrast zijn over de uitkomst. U krijgt donkergroen geproduceerde stroom uit eigen dorp en Energie VanOns kreeg als landelijk cijfer een dikke 10 (tien!) en staat daarmee al maanden op nummer 1 (één) in de duurzaamheid ranking in Nederland. En Energie VanOns is één van de goedkoopste “groene” leveranciers. Meldt u zo spoedig mogelijk aan bij onze coöperatie. Dit kan een van de “goede voornemens” voor het nieuwe jaar zijn.........

Mienskipfûns Garyp e.o. 
Na enkele jaren blijkt dat de dorpsgemeenschap ons inziens (te) weinig gebruik maakt van de mogelijkheden die het Mienskipsfûns voor Garyp biedt. Het beoordelend comité krijgt wel aanvragen, maar deze aanvragen voldoen vaak niet aan de gestelde criteria. Het bestuur heeft daarom besloten om in overleg met het comité de criteria nog een keer tegen het licht te houden en mogelijk aan te passen en/of te verruimen. Het uiteindelijke doel is om met zijn allen de leefbaarheid van ons dorp te verbeteren. In januari 2021 kunt u op de website www.ekgaryp.nl nadere (vernieuwde/aangepaste) informatie vinden.

Postcoderoossubsidie-regeling (subsidieregeling op zonnepanelen niet op eigen dak)
De minister heeft inmiddels besloten dat de regeling pas per 1 april 2021 ingaat en de definitieve voorwaarden voor deze regeling in het voorjaar vast te stellen. Dus een flinke vertraging, maar we laten ons daardoor niet uit het veld slaan en gaan door met onze voorbereidingen. Zodra we meer weten zullen wij u direct gaan informeren. Zoals eerder genoemd kunt u uw belangstelling nu al kenbaar maken aan ons. Meld u zo spoedig mogelijk aan zodat wij straks weten hoeveel huishoudens eventueel gebruik willen gaan maken van deze regeling.

Project “Aardgasvrij Garyp”
Het bestuur van onze coöperatie en de uitvoerende werkgroep pilot Aardgasvrij Garyp zijn op dit moment de resultaten van de eerste 11⁄2 jaar van de pilot aan het evalueren. Er komen toch wel resultaten uit die een mogelijke bijsturing van de uitgangspunten van de pilot noodzakelijk maken. We gaan daar de komende tijd mee aan de slag om voor ons dorp op een zo goed mogelijke manier te anticiperen op huidige maar vooral toekomstige ontwikkelingen. Mochten er veranderingen in de uitgangspunten en/of de hoogte van de subsidiebedragen worden vastgesteld, dan wordt u daarvan tijdig op de hoogte gebracht. O ja, ......... u kunt ook nog steeds gebruik maken van de gratis energiescan voor uw woning. Meldt u hiervoor aan.

Nieuwjaarswens
Het bestuur van Enerzjy Koöperaasje Garyp wil u hartelijk dankzeggen voor uw support in het afgelopen jaar. Ondanks het virus zijn er mooie stappen gezet op weg naar een (sociaal) duurzaam dorp Garyp. Wij wensen u ondanks de huidige moeilijke omstandigheden goede kerstdagen en een gezegend jaar 2021 toe. Bovenal, blijf gezond en pas goed op elkaar.

Het bestuur


 

(juni 2020)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

 

CoronaLogo EKG 2019
Het coronavirus waart nog steeds rond in de wereld, waarschijnlijk ook nog wel in Garyp. Toch zijn we blij en dankbaar dat onze dorpsgemeenschap tot nu toe gespaard is gebleven voor grote uitbraken en slachtoffers. Langzaam maar zeker worden de maatregelen verruimd en kunnen we, ook als EKGaryp, weer zaken oppakken. Het bestuur heeft haar eerste vergadering op 4 juni jl. gehouden. Het was even wennen, maar met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen was het een geslaagde vergadering. We hebben diverse onderwerpen besproken en nieuwe plannen in de tijd uitgezet. Want plannen zijn er! Wij hopen in het najaar onze reguliere Algemene Vergadering te houden waar we deze plannen met u willen delen en bespreken.

Leden- en klantenwerving
Loopt uw contract bij uw huidige leverancier binnenkort af? Wij kunnen u een goed aanbod doen voor de levering van donkergroene stroom van ons eigen zonnepark de “Griene Greide”. Het is nu tijd om actie te ondernemen want de tarieven zijn laag en de groen geproduceerde stroom van ons eigen park is zeer concurrerend!
Meldt u nu aan via www.ekgaryp.nl bij onze eigen coöperatieve energieleverancier Energie VanOns of benader een van onze bestuursleden. Vraag naar een vrijblijvende offerte. Als u lid en klant wordt steunt u direct uw eigen dorp, want de coöperatie ontvangt voor elke klant een vergoeding die direct ten goede komt aan de dorpsgemeenschap. Daarvoor hebben wij al enkele jaren het Mienskipsfûns. Wij nodigen groepen mensen uit hiervan gebruik te maken. Zie voor meer informatie op onze website www.ekgaryp.nl. Wij helpen u daarbij graag.

It Enerzjyhûs
Vanaf 1 juni is ons kantoor weer geopend. U kunt hier terecht voor info over de pilot aardgasvrij, maar ook voor al uw vragen op het gebied van (sociale-) duurzaamheid. De openingsuren zijn gewijzigd: U kunt in It Enerzjyhûs terecht op donderdagmiddag vanaf 13:00 tot 17:00 uur. Op vrijdag bent u vanaf 9 tot 17 uur welkom. Uiteraard kunt u ook onze algemene website www.ekgaryp.nl raadplegen voor alle van belang zijnde zaken.

Sinnepark de “Griene Greide”
De opbrengst van het zonnepark ligt op schema. Eind mei hebben we ruim 2,7 miljoen kWh’s geproduceerd. Het jaartotaal moet ongeveer 6 miljoen kWh’s bedragen. Het zou prachtig zijn dat al deze kWh’s door de inwoners en bedrijven van Garyp worden afgenomen. Wij dagen u uit... Om de opbrengst te optimaliseren heeft het bestuur een schoonmaakmachine aangeschaft. Eens in de 3 á 4 jaar moeten de panelen (27.000 !!!!) worden schoongemaakt.

EKG juni2020 zonnepanelenBestuurslid Henk van der Meer wordt geholpen door medewerkers van It Griene Nêst in Sumar. Een win-win situatie want dit zijn mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het project gaat in twee dagen per week ongeveer vier maanden in beslag nemen.

Subsidie op zonnepanelen niet op eigen dak
Er zijn veel inwoners die geen zonnepanelen op eigen dak kunnen of willen plaatsen. Sinds 2014 is hiervoor een fiscale regeling (korting op energiebelasting) door de minister in het leven geroepen: de Postcoderegeling. Dit is administratief een draak van een regeling. De minister heeft eind mei aangekondigd dat deze regeling vervalt en dat er een nieuwe subsidieregeling komt die via de plaatselijke energiecoöperatie loopt. Heel eenvoudig voor u als lid en klant van onze coöperatie. Hoeveel de subsidie precies bedraagt is nog niet bekend, maar dit kan voor u best interessant zijn.
Onze coöperatie heeft een locatie waar zonnepanelen - waar u een aandeel inkoopt - kunnen worden geplaatst. Om de boot niet te missen in 2021 (wie het eerst komt etc.) willen wij mogelijke gegadigden oproepen zich bij het bestuur of via mail te melden. Na inventarisatie maken wij een plan en wanneer dit positief uitpakt komen we zo spoedig mogelijk met alle benodigde informatie. U hoeft dan pas een definitief weloverwogen besluit te nemen. Belangstelling? Meld u zo spoedig mogelijk aan.

Het bestuur


 

(april 2020)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

Wat kan er in een korte tijd veel veranderen. De afgelopen tijd heeft de lentezon heerlijk geschenen, maar tegelijkertijd waart er een onheilspellend virus rond over de hele wereld en ook in Garyp. Het zet ons allen weer met beide benen op de grond en des te meer groeit het besef dat we heel zorgzaam met elkaar en onze aarde moeten omgaan. Onze boodschap is dan ook: ‘Pas goed op elkaar en heb zorg voor de toekomst van onze mooie aarde.’
Leden- en klantenwerving
Toch willen wij de voortgang van enkele zaken met u delen, want de ontwikkelingen gaan wel verder.

Algemene Ledenvergadering 23 maartLogo EKG 2019
Uiteraard is onze Algemene Ledenvergadering van 23 maart niet doorgegaan. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet is het gezegde en dat geldt ook voor tal van interessante onderwerpen die wij met u willen bespreken. Wij komen hier zo spoedig mogelijk op terug.

Project ‘AARDGASVRIJ’
De teller van subsidieaanvragen stond 31 december 2019 op 52! En meteen zijn in 2020 de eerste aanvragen alweer bij het Enerzjyhûs binnengekomen. Ook nieuwe inwoners van ons dorp weten het Enerzjyhûs goed te vinden.
We merken ook dat meerdere dorpsbewoners - zonder dat hun woning nu gasloos wordt - al actief bezig zijn met het verduurzamen van hun woning. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van zonnepanelen, HR++ glas, isolatie, warmtepompboilers etc. Deze ontwikkeling juicht de gemeente Tytsjerksteradiel en het bestuur van Enerzjy Koöperaasje Garyp toe, want ook op die manier draag je een steentje bij tot het verminderen van CO2-uitstoot en dus een beter klimaat.
Op dit moment zijn er twee modelwoningen gereed en zal er binnenkort begonnen worden met de derde modelwoning van de fam. J. Timmermans (Greate Buorren 20). Bent u nieuwsgierig met betrekking tot de maatregelen die hier zijn genomen en wilt u eens een kijkje nemen? Laat het ons weten en wij maken voor u t.z.t. een afspraak. Tevens weten wij van meerdere inwoners die gasloos wonen, dat ook hun deur voor u openstaat. Aanmelden kan via email: aardgasvrij@ekgaryp.nl of 06 22201490.
We roepen iedereen hierbij nogmaals op die nog geen scan heeft aangevraagd om deze kosteloos aan te vragen. Of je nou wel of niet overweegt om gasloos te gaan wonen. Dit kan via email: aardgasvrij@ekgaryp.nl.
Als u een scan aanvraagt is het meedoen aan de pilot ‘Aardgasvrij Garyp’ uiteraard niet verplicht, maar het geeft je wel inzicht hoe je woning er “voor staat”.
Indien u overweegt om mee te doen, dan kunt u onder voorwaarden in 2020 een maximum subsidiebedrag van € 9.000,00 ontvangen. Zeer zeker de moeite waard.

Leden- en klantenwerving
Ook in deze moeilijke tijd heeft u thuis energie nodig. Indien uw contract bij uw huidige leverancier binnenkort afloopt kunnen wij u een goed aanbod doen voor de levering van donkergroene stroom van ons eigen zonnepark de “Griene Greide”.
Meldt u aan via www.ekgaryp.nl bij onze eigen coöperatieve energieleverancier Energie VanOns. Wij helpen u daarbij graag.

It Enerzjyhûs 
Conform de landelijke richtlijnen is het Enerzjyhûs tijdelijk gesloten. Voor vragen over het project Aardgasvrij, subsidiemogelijkheden e.d. blijven wij bereikbaar via ons telefoonnummer 06-22201490 of mailadres: aardgasvrij@ekgaryp.nl. Uiteraard kunt u ook onze algemene website www.ekgaryp.nl raadplegen voor alle van belang zijnde zaken.

LET OP:
Vanaf 1 april 2020 hanteren wij nieuwe openingstijden van het Enerzjyhûs en wel als volgt:
Donderdagmiddag van 13:00 - 17:00 uur
Vrijdag van 09:00 - 17:00 uur

(Bovenstaande is uiteraard afhankelijk van de gebezigde overheidsmaatregelen)

Het bestuur wenst een ieder gezondheid en een zonnige toekomst toe.


 

(februari 2020)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

Algemene LedenvergaderingLogo EKG 2019
Maandag 23 maart a.s. is de jaarlijkse ALV van EKGaryp. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. Dit is hét moment dat het bestuur verantwoording aflegt over de vele zaken waar de coöperatie mee bezig is. Ook willen wij de toekomstplannen bespreken. Het belooft een interessante avond te worden. U krijgt nog nader bericht.

Jubileum-cadeau
EKG had in 2019 het 1e lustrum en daarom was er voor alle leden in de maand december een mooi en nuttig jubileum-cadeau op te halen bij it Enerzjyhûs. Velen van u hebben hier gebruik van gemaakt, maar er ligt voor de overige leden nog steeds een ledlampen-pakket. Tijdens de openingstijden bent u van harte welkom. Laat dit waardevolle cadeau niet liggen.

Zonnepark de “Griene Greide”
In 2019 is er op de “Griene Greide” ruim 5,7 miljoen kWh’s geproduceerd. De stroomproductie was lager dan het voorgaande jaar, maar genoeg om de exploitatie rond te zetten. Na uitwerking van de cijfers zal er ook nog wel wat voor onze gemeenschap overblijven. Het park heeft in 2019 een grote technische update ondergaan om de toekomstbestendigheid te vergroten. We zien de toekomst dat ook “zon”nig in!

Project “Aardgasvrij Garyp"
Op 31 december waren er 52 subsidieaanvragen ingediend én gehonoreerd. Deze adressen gaan allemaal van het aardgas af. Een geweldig mooi resultaat van het projectteam Jacob Miedema en Henk van der Meer. Ze zijn in 2020 alweer druk bezig en ook voor de smalle beurs zijn er intussen heel veel mogelijkheden. In april is een bijeenkomst gepland waar ervaringsdeskundigen vertellen over de verschillende isolatiemaatregelen en installatie-toepassingen. Eenieder die nog geen energie-scan heeft laten uitvoeren kan alsnog een gratis energiescan aanvragen. Deze gratis en vrijblijvende scan geeft een goed inzicht hoe het energetisch is gesteld met uw woning en welke maatregelen u eventueel zou kunnen nemen.
Vanuit de pilot aardgasvrij Garyp is het initiatief gestart om bepaalde toepassingen, zoals een elektrische radiator of climatebooster op voorraad te hebben. Deze kunt u als proef gedurende een korte tijd gebruiken om ervaring op te doen. Voor meer informatie kunt u terecht in it Enerzjyhûs.
Het bestuur wenst u een goed én zonnig 2020 toe.

Mei enerzjyke groetnis,
It bestjoer fan de EKG


 

(februari 2020)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

Logo EKG 2019Zoals bij alle Garipers inmiddels bekend zal zijn, levert de EKG voordelige, duurzame stroom en gas aan haar leden. Wat wellicht minder bekend is dat de winst die we hiermee genereren binnen het dorp Garyp wordt besteed aan diverse "goede doelen".
We bestaan inmiddels 5 jaar en hebben ongeveer 200 leden en 170 afnemers. Om onze bijdrage aan de Gariper mienskip verder te kunnen uitbreiden is onze doelstelling om op korte termijn te groeien naar 250 afnemers. Hiervoor zijn we een nieuwe ledenwerfactie gestart en brengen we ons product nogmaals onder de aandacht.

Waarom zou je stroom en/of gas bij ons willen afnemen:

Reden 1: De laagste prijs
De stroom produceren we zelf op onze eigen zonneweide Griene Greide, en leveren we tegen het laagste groene stroom tarief van Nederland!
Het gas betrekken we van de goedkoopste aanbieder en deze leveren we voor het zelfde, lage tarief door.

Reden 2: Het meest duurzaam
Onze stroom en gas wordt zeer duurzaam geproduceerd. We worden gehonoreerd met een 10 op duurzaamheid, waarmee we de hoogste positie bekleden op een lijst van alle 44 energie leveranciers in Nederland!

Reden 3: De winst blijft in Garyp
Bijna alle energieleveranciers zijn inmiddels in buitenlandse handen, waardoor de winst op energie naar het buitenland verdwijnt. Bij EKG komt de winst terecht in ons eigen Mienskipsfûns. Uit dit fonds worden jaarlijks diverse “goede” doelen en activiteiten binnen het dorp gefinancierd (in 2018 ruim 4.000 euro voor o.a. zwembad, dorpshuis etc.).
De winst blijft dus binnen Garyp!!

Daarom, reden genoeg om ook klant bij ons te worden.
Overstappen naar EKG is eenvoudig.

Doe het zelf via de website: www.energie.vanons.org/cooperaties/ekgaryp/

Of laat ons het regelen: bel ons of loop binnen bij het Enerzjyhûs en wij regelen een probleemloze overstap voor je.

Contact: Enerzjy Koöperaasje Garyp
Adres: Enerzjyhûs, Greate Buorren 13b
Openingstijden: woensdag 13.00-17.00 uur, vrijdag 09.00-17.00 uur
Telefoon: 06-22201490
e-Mail: info@ekgaryp.nl

Fig.1 Waar gaat de winst op energie naar toe ..

winst energie

Mei enerzjyke groetnis,
It bestjoer fan de EKG