Skip to main content

Logo Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang

(juni 2024)

Plakette bankje Unicumplein
Ofrûne jier is Stichting 113 in kampanje begûn om selsdeading mear besprekber te meitsjen. In ûnderdiel fan de kampanje is it pleatsen fan in lytse metalen plakette op bankjes yn de iepenbiere romte.
Op it plaatsje stiet de tekst Een goed gesprek begint met iemand zien. Tagelyk stiet der ek in QR-koade op dy’t útkomt op de webside www.113.nl/ikzieje. De tekst op it plaatsje is twatalich, yn it Nederlânsk en yn it Frysk.
De gemeente Tytsjerksteradiel hat tastimming foar it pleatsen fan de plakette jûn.

Mailadres trochjaan
Fersyk oan ferieningen en stichtingen fan Garyp om it mailadres oan Doarpsbelang troch te jaan. Der binne wol ris mails dy’t by Doarpsbelang binnenkomme en dy’t foar meardere partijen yn Garyp oantreklik binne. Sa kinne wy dy mails trochstjoere. dorpsbelanggaryp@gmail.com

Hûnestront en swalkôffal
I
n punt dat regelmjittich argewaasje jout, is hûnestront op ‘e trottoirs. Dêrom noch ris wer de oprop om de brot op te romjen.
En as wy dan dochs dwaande binne: lege pakjes drinken, plestik pûdsjes, ferpakkingen fan snobbersguod, sigrettepakjes en blikjes hearre ek yn de prullebakken.
En dan graach dat pûdsje mei stront yn de ôffalbak smite!

Wykagint
Fenneke Terwindt is de nije wykaginte fan Garyp. Foar algemiene meldingen is sy berikber fia it mailadres: fenneke.terwindt@politie.nl

Mei golle groetnis,
Ans


 

Logo Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang

(juni 2023)

1. Utnûging ekstra ledegearkomste
Yn ferbân mei wizigingen yn de statuten wurde de leden fan de Vereniging van Dorpsbelangen Garyp útnûge foar in ekstra ledegearkomste om de nije statuten goed te keuren. Datum: tiisdeitejûn 20 juny 2023 Plak: It Geahûs Tiid: Fan 20:00 - 20:30 oere De oanpaste statuten kinne yn it foar op de website www.garyp.nl ynsjoen wurde. Mocht de opkomst op 20 juny leger wêze as de fereaske twatredde mearderheid fan de leden dan folget der automatysk op tiisdeitejûn 11 july 2023 in twadde ekstra ledegearkomste. Plak en tiid binne itselde as dy fan de earste gearkomste.

2. Swalkôffal (= zwerfafval) en de fixi-app
De ôfrûne jierren hawwe frijwilligers fan trije Gariper organisaasjes (c.k.v. Vlug en Vaardig, CBS De Wrâldpoarte en it swimbad It Baeijersplak) tsjin in fergoeding fan de gemeente regelmjittich swalkôffal yn en om Garyp opfandele. De fergoeding wurdt lykwols mei yngong 2023 net mear troch de gemeente beskikber steld. It opromjen sil tenei troch meiwurkers fan de gemeente dien wurde. Dat nimt net wei dat ynwenners fan Garyp sels aktyf it doarp skjinhâlde kinne. By de gemeente kinne ynwenners fergees in griper ophelje of in swalkôffalaksje oanmelde. Mear ynformaasje is te finen op www.t-diel.nl/zwerfafval-inzamelen.

Yn it ferlingde fan dit ûnderwerp it folgjende. Op de ledegearkomste fan 25 april lêstlyn waard de fraach steld oft it mooglik is dat der mear ôffalbakken yn it doarp pleatst wurde kin, benammen om’t der noch al wat pûdsjes mei hûnestront yn de berm goaid wurde. It bestjoer hat dy fraach foarlein oan de gemeente. As antwurd waard der sein dat der yn ferbân mei besunigings gjin nije ôffalbakken pleatst wurde sille. De gemeente giet der fanút dat minsken harren eigen ôffal en hûnestront oprêde. Ek hynstestront moat oprêden wurde.

It bestjoer hat ek in melding dien oer kapotte lantearnlampen oan de Mounehoek ynklusyf bushalte en de tunnel ûnder de Wâldwei. Hjirûnder it antwurd fan de gemeente:

Eind 2022 is de aansturing van de pompen bij het viaduct aangepast. Hierbij is de stroomvoorziening naar de verlichting afgekoppeld en niet opnieuw aangesloten. Het heeft even geduurd voordat ontdekt is dat de stroomaanvoer blijkbaar via deze weg liep. Aansluiting op dezelfde wijze is niet wenselijk. Daarom gaat de netwerkbeheerder een nieuwe kabel aanleggen. Liander plant de werkzaamheden in. De gemeente heeft geen invloed op wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Onze opzichter heeft regelmatig contact met Liander en probeert de werkzaamheden te bespoedigen. It kontakt mei de gemeente oer boppesteande fraach/melding is lein fia de Fixi-app. Dizze app kin elk fergees ynstallearje op syn/har mobyl. Mocht immen wat opmerke yn de iepenbiere romte dan kin der fia de app in melding stjoerd wurde nei de gemeente. It giet dan om bygelyks stikkene lantearnepeallen, loslizzende stoeptegels, ôffaldumping ensafuorthinne.

3. Digitalisearring ledebestân
It bestjoer fan Doarpsbelang wol graach syn ledebestân digitalisearje om de korrispondinsje makliker te meitsjen. Hjirby in oprop oan alle leden om in mail te stjoeren nei dorpbelanggaryp@gmail.com. Sa hoopje wy fan alle leden it mailadres te krijen, sadat wy der in groepsbestân fan meitsje kinne.

4. Parkearoerlêst
Yn Garyp binne te min parkearplakken foar alle auto’s. It gefolch is dat der sa no en dan op bygelyks stoepen of op oare net gebrûklike plakken parkeard wurdt. Dit jout lykwols oerlêst foar kuiersders, benammen foar minsken dy’t net goed rinne kinne en ôfhinklik binne fan bygelyks in rollator of in scootmobyl. Graach oandacht hjirfoar.

5. Omrop Fryslân
Op tongersdei 24 augustus komt Omrop Fryslân nei Garyp om de hiele dei radio- en telefyzje-útstjoeringen te meitsjen. Doarpsbelang sil yn it foar ynwenners oandrage om in bydrage te leverjen. De minsken fan de Omrop binne ek altyd yn foar spontane praatsjes.

 


 

Logo Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang

(maart 2023)

Leuke uitjes
Wist u dat u leuke uitjes kunt vinden op: www.eropuitinfriesland.nl?

FIXI
Heeft u wat te melden aan de gemeente vanwege bestrating, begroeiing, straatverlichting etc.? Bel met de gemeente 140511, gebruik de FIXI- app, of laat een ander het voor u doen.

Nieuwe bestuursleden
We hebben een aantal gemotiveerde mensen bereid gevonden om ons DB-team te versterken. Dit zijn: Kees Wartena, Ans Walinga en Anneke Kooy. Tijdens de komende ledenvergadering worden ze aan u voorgesteld.

Ledenvergadering
Heeft u vragen, zorgen of ideeën die betrekking hebben op ons dorp? Of wilt u gewoon weten wat we het afgelopen jaar hebben gedaan?
Kom dan naar de jaarlijkse ledenvergadering op 25 april. Inloop vanaf 19:30 uur en het begint om 19:45 uur.

Cursus reanimatie
Gratis
cursus leren reanimeren en het gebruiken van de AED.
Wat zou het mooi zijn als steeds meer inwoners van Garyp kunnen reanimeren en met de AED kunnen werken.
In Garyp hebben we twee openbare AED’s. Eén hangt bij het Geahûs en één hangt bij Piet en Ineke de Jong. Er is al een aantal inwoners van Garyp die weten hoe je met deze apparaten om moet gaan en die staan ook ingeschreven bij HartslagNu (het reanimatie oproepsysteem van Nederland). Hiervoor organiseert Dorpsbelangen Garyp al jarenlang een cursus voor de inwoners van Garyp in It Geahûs.
Als je de cursus van één avond hebt gevolgd krijg je een certificaat en kun je je inschrijven bij HartslagNu. Als 112 een melding ontvangt dat er een hartstilstand bij jou in buurt is, krijg je een reanimatie melding op je telefoon. In dit bericht staat de locatie van het slachtoffer en of je meteen naar het slachtoffer moet, of eerst een AED moet ophalen. Er worden altijd meerdere burgerhulpverleners opgeroepen en als je een periode niet beschikbaar bent wegens vakantie of andere omstandigheden, dan kun je dat aangeven.
Waarom is het belangrijk om een reanimatiecursus te volgen?
Bij een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal. De overlevingskans is het grootst als er binnen zes minuten iemand reanimeert en een AED aansluit. De ambulance is meestal niet zo snel. Als jij weet wat je moet doen in een noodsituatie kan jij het verschil maken, want elke seconde telt.
Om je vaardigheden te behouden is het belangrijk dat ieder jaar een herhalingscursus gevolgd wordt. Heb je een BHV-diploma dan hoef je geen cursus te volgen. Je kunt je dan zo opgeven bij HartslagNu.

Bij voldoende aanmeldingen, proberen we voor de zomervakantie nog een cursus te geven.
Opgeven kan bij:
Sjoerdtje de Boer, 06-25110888 sjoerdtjedeboer76@gmail.com
Margreet Wijmenga, 06-10532530 wijmengamargreet@hotmail.com.

Plantenbak
Zoals u zeer waarschijnlijk hebt gezien, is er een plantenbak gerealiseerd in de bocht vanaf de Westerein naar de Lytse Buorren. Doel hiervan is om de snelheid nog meer uit de binnen rijdende voertuigen te halen, zodat de oversteek van de Ljippenstâl naar Tsjerkepaed veiliger wordt. Mogelijk/hopelijk dat hierdoor ook op de Lytse Buorren langzamer wordt gereden.
Maar dit vraagt ook een stuk verantwoordelijkheid van weggebruikers.

 

Het bestuur
Dorpsbelang Garyp

 


 

Logo Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang

(januari 2023)

Het asfalt van het tennispaadsje is gerepareerd. Het is nu weer goed begaanbaar.

Multi Functioneel Centrum
Op 8 december jl. is er weer een informatieavond geweest. Dit was onder leiding van de heer Bart Mossel. Hij is projectleider van de gemeente. Hierbij waren afgevaardigden van de kerk, school, It Geahûs, sportverenigingen, zwembad en dorpsbelangen aanwezig. Tevens nog een tweetal personen van de gemeente, de voorzitter van dorpsbelangen Jistrum en twee personen van de “DOM”. (Dorpen Ontwikkelings Maatschappij).
De voorzitter van DB Jistrum heeft tekst en uitleg gegeven over het tot stand komen en realiseren van hun plannen om gebouwen en verenigingen te verbinden cq te clusteren.
Tevens vertelde hij over de meerwaarde van de DOM. Daar waar het wat schuurde tussen de werking van het gemeentelijke apparaat en de “trochpakke” mentaliteit van Jistrumer MFC- commissie, daar was de DOM a.h.w. het smeermiddel (De Olie Man/Mevrouw) en de verbindende factor tussen de partijen.
Aan het eind van de avond is besloten dat er in eerste instantie een kleine commissie komt die bestaat uit de grootste betrokken partijen. Dit zijn de school, kerk en It Geahûs. Tevens schuift voorlopig Sija van der Maten aan namens dorpsbelangen. Zij gaan, onder leiding van de heer Mossel, de plannen en mogelijkheden onderzoeken en uitwerken, oftewel het starten van de zoektocht naar alle benodigde puzzelstukjes.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Minimagids
De actuele minimagids van de gemeente is er onder het motto: Een extraatje in de portemonnee, helpt rondkomen bij minder inkomen. Hier staat alle informatie in, of u in aanmerking komt voor en het verkrijgen van gemeentelijke toeslagen en landelijke regelingen. Deze minimagids is digitaal te vinden in de “zoeken” functie van gemeente Tytsjerksteradiel. Tevens komt er een papieren gids. Hiervan komen exemplaren te liggen bij Spar Bijlsma, It Geahûs en zijn via de commissie DANZ verkrijgbaar.

Vacatures
Helaas hebben Eelko Herder en Margriet Kinderman, om persoonlijke redenen, hun bestuurlijke functie neergelegd.
Dit houdt in dat het bestuur momenteel bestaat uit vier leden.
Adrie van der Zee, secretaris; Jenno Plantinga, penningmeester overgenomen van Margriet; Sija van der Maten, algemeen bestuurslid; Sjoerdsje de Boer, algemeen bestuurslid.
In het komende voorjaar zit de termijn van Sija en Sjoerdsje erop. Dan blijven er dus twee over!
U begrijpt: wij staan te springen om nieuwe bestuursleden.

Een voorzitter die het overleg een beetje in goede banen leidt,
Minimaal 2 bestuursleden, waarvan één zitting wil nemen in de MFCommissie.

Het zijn geen fulltime functies; we verdelen de taken zoveel als mogelijk onder elkaar, zodat het behapbaar en leuk blijft voor ons allen. De sfeer is in ieder geval goed, dus: schroom niet en kom erbij. Je doet het voor jezelf, je ouders, je kinderen, je omgeving…. Kortom voor de Gariper mienskip. We hebben je nodig!

Het bestuur
Dorpsbelang Garyp

 


 

Logo Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang

(november 2022)

Tennispaadsje
Het Tennispaadsje ligt er door boomwortels slecht bij. We hebben dit gemeld bij de gemeente. Ze hebben ons gemeld dat ze momenteel aan het inventariseren zijn hoe de gemeentelijke wandelpaden, bruggetjes etc. erbij liggen, om zo een beeld te krijgen hoeveel budget nodig is om het noodzakelijke, achterstallige, onderhoud te kunnen uitvoeren.
Ons advies is om het pad, vooral in het donker, te mijden tot het weer veilig begaanbaar is.

MFC
De school maar ook de sporthal voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit biedt kansen om de school en It Geahûs eventueel te clusteren en mogelijk ook de kerk en sportverenigingen hier bij te betrekken. Op 11 mei jl. hebben we als dorpsbelang en bovengenoemde partijen een voorlichting hierover gehad, van de heer Jongedijk van de gemeente, over de mogelijkheden. Hij vertelde hoe ze tewerk zijn gegaan bij de ontwikkeling van de plannen van het MFC in Tytsjerk en Jistrum.
Het was een interessante avond en werd door de aanwezigen als zeer positief ervaren.
Helaas heeft de heer Jongedijk de gemeente verlaten, waardoor er nog geen vervolg op deze voorlichtingsavond heeft plaats gevonden.
Sinds 18 oktober jl. weten we dat zijn vervanger de heer Bart Mossel is.
We hopen op zeer korte termijn van hem te horen en te zien wat hier in Garyp mogelijk en wenselijk is.
We houden u op de hoogte.

FIXI
Wanneer u een melding of klacht heeft over bijvoorbeeld het groen, bestrating, straatverlichting etc. in uw omgeving, dan kunt u dit melden via de website fixi.nl.
U kunt dit uiteraard ook telefonisch via 14-0511 doen.

Dorpsbelang Garyp

 


 

Meer artikelen …