(februari 2019)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Overleg B&W
In nieuws van Dorpsbelang van december hebben wij aangegeven dat het overleg als positief ervaren werd. Wij zijn nu inmiddels 2 maanden verder in de tijd maar van de gemaakte afspraken lijkt nog geen snelle uitvoering in het voor uitzicht. Wij zullen de herinneringen nogmaals aanhalen en aangeven dat er nu tijd is voor actie.

Rotonde
De werkzaamheden aan de rotonde bij het viaduct over de Wâldwei zijn inmiddels gestart. De fietsers kunnen de komende 4 weken geen gebruik maken van het viaduct. Aansluitend zullen de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe rotonde aanvangen. De totale duur van de werkzaamheden zal circa 8 weken duren. Wij gaan ervan uit dat de veiligheid op de afrit na werkzaamheden verhoogd is ten opzichte van de huidige situatie.

Zwerfafval
De gemeente heeft de vergoedingen voor het afgelopen jaar en het komende toegezegd. Wij hebben aangegeven bij de gemeente dat de betreffende verenigingen en de vrijwilligers haar werkzaamheden naar tevredenheid hebben uitgevoerd. Wij als dorp willen jullie dan ook bedanken voor de schoonmaak van het afgelopen jaar.

Glasvezel
De werkzaamheden aan de aanleg van de glasvezel voor het buiten gebied zijn gestart. De inwoners in de "grijze" gebieden kunnen nu straks hopelijk ook van een snelle internetverbinding gebruik maken.

Ledenvergadering
Voor de aankomende ledenvergadering op 8 april hebben wij een spreker uitgenodigd die de mogelijkheden voor outdoor fitness voor jong en oud gaat toelichten. Tevens willen wij jullie middels enkele vragen, vragen om ideeën en voorstellen voor de nieuwe dorpsvisie van Garyp.

Jaarwisseling
De jaarwisseling is goed verlopen. Ook de nieuwjaarsreceptie was met een groot aantal bezoekers een succes. Garyp maak er dit jaar wederom een mooi jaar van. Wij als Dorpsbelang zullen ook dit jaar weer de belangen voor Garyp vertegenwoordigen. Hier kunnen wij zoals u weet nog wel enkele versterkingen gebruiken binnen het bestuur. Dus mocht u interesse hebben voor een rol in het Dorpsbelang meld u dan bij een van de bestuursleden.

Het bestuur


 

(december 2018)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Overleg B&W
Het twee jaarlijks overleg met B&W is weer achter de rug. Wij hebben als Dorpsbelang na het overleg kort geëvalueerd en concluderen dat het overleg ten opzichte van de vorige overleggen als zeer positief werd ervaren. De tijd zal leren of de gemaakte afspraken ook worden nageleefd.

Easterein / Westerein
De Easterein en de Westerein zijn aangepakt en afgewaardeerd naar een 60km zone. De bromfietsen zullen deze wegen ook moeten gaan gebruiken (Al is de bebording hier nog niet op aangepast), dus aan de gebruiker die deze Rabbelskûte leest de melding houd hier rekening mee. Tevens is de snelheid bij
veel gebruikers te hoog.
Dit laatste is in het overleg met B&W ter tafel gekomen en de inrichting van de weg is voldoende, dus is handhaven op de te hoge snelheden de volgende stap.

Dorpsvisie
Wij hebben aangegeven de Dorpsvisie eind 2018 voor een groot deel voorbereid te hebben om deze daarna met de input van de dorpsbewoner te kunnen oppakken.

Kuierpaden
Omtrent de kuierpaden is nog nieuws dat er nog enkele trace's in de molen zitten voor 2019. Het kuierpad van de Ielke Boanstraloane naar de "Griene Greide" is in voorbereiding voor uitvoering in 2019.

Kerstdagen en eindejaar
Wij willen alle dorpsbewoners alvast fijne feestdagen en voorspoedig nieuwjaar toewensen.

 

Het bestuur


 

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 22e jaargang nr.1 van 14 december 2018 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 15 februari 2019.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 8 februari 2019 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

04-03 t/m 10-03 Jantje Beton
11-03 t/m 17-03 Amnesty International 18-03 t/m 24-03 Reuma Nederland
25-03 t/m 31-03 ZOA
01-04 t/m 07-04 Fonds Gehandicaptensport 08-04 t/m 14-04 Hartstichting
15-04 t/m 21-04 Nationaal Fonds Kinderhulp