Logo Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang

(maart 2023)

Leuke uitjes
Wist u dat u leuke uitjes kunt vinden op: www.eropuitinfriesland.nl?

FIXI
Heeft u wat te melden aan de gemeente vanwege bestrating, begroeiing, straatverlichting etc.? Bel met de gemeente 140511, gebruik de FIXI- app, of laat een ander het voor u doen.

Nieuwe bestuursleden
We hebben een aantal gemotiveerde mensen bereid gevonden om ons DB-team te versterken. Dit zijn: Kees Wartena, Ans Walinga en Anneke Kooy. Tijdens de komende ledenvergadering worden ze aan u voorgesteld.

Ledenvergadering
Heeft u vragen, zorgen of ideeën die betrekking hebben op ons dorp? Of wilt u gewoon weten wat we het afgelopen jaar hebben gedaan?
Kom dan naar de jaarlijkse ledenvergadering op 25 april. Inloop vanaf 19:30 uur en het begint om 19:45 uur.

Cursus reanimatie
Gratis
cursus leren reanimeren en het gebruiken van de AED.
Wat zou het mooi zijn als steeds meer inwoners van Garyp kunnen reanimeren en met de AED kunnen werken.
In Garyp hebben we twee openbare AED’s. Eén hangt bij het Geahûs en één hangt bij Piet en Ineke de Jong. Er is al een aantal inwoners van Garyp die weten hoe je met deze apparaten om moet gaan en die staan ook ingeschreven bij HartslagNu (het reanimatie oproepsysteem van Nederland). Hiervoor organiseert Dorpsbelangen Garyp al jarenlang een cursus voor de inwoners van Garyp in It Geahûs.
Als je de cursus van één avond hebt gevolgd krijg je een certificaat en kun je je inschrijven bij HartslagNu. Als 112 een melding ontvangt dat er een hartstilstand bij jou in buurt is, krijg je een reanimatie melding op je telefoon. In dit bericht staat de locatie van het slachtoffer en of je meteen naar het slachtoffer moet, of eerst een AED moet ophalen. Er worden altijd meerdere burgerhulpverleners opgeroepen en als je een periode niet beschikbaar bent wegens vakantie of andere omstandigheden, dan kun je dat aangeven.
Waarom is het belangrijk om een reanimatiecursus te volgen?
Bij een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal. De overlevingskans is het grootst als er binnen zes minuten iemand reanimeert en een AED aansluit. De ambulance is meestal niet zo snel. Als jij weet wat je moet doen in een noodsituatie kan jij het verschil maken, want elke seconde telt.
Om je vaardigheden te behouden is het belangrijk dat ieder jaar een herhalingscursus gevolgd wordt. Heb je een BHV-diploma dan hoef je geen cursus te volgen. Je kunt je dan zo opgeven bij HartslagNu.

Bij voldoende aanmeldingen, proberen we voor de zomervakantie nog een cursus te geven.
Opgeven kan bij:
Sjoerdtje de Boer, 06-25110888 sjoerdtjedeboer76@gmail.com
Margreet Wijmenga, 06-10532530 wijmengamargreet@hotmail.com.

Plantenbak
Zoals u zeer waarschijnlijk hebt gezien, is er een plantenbak gerealiseerd in de bocht vanaf de Westerein naar de Lytse Buorren. Doel hiervan is om de snelheid nog meer uit de binnen rijdende voertuigen te halen, zodat de oversteek van de Ljippenstâl naar Tsjerkepaed veiliger wordt. Mogelijk/hopelijk dat hierdoor ook op de Lytse Buorren langzamer wordt gereden.
Maar dit vraagt ook een stuk verantwoordelijkheid van weggebruikers.

 

Het bestuur
Dorpsbelang Garyp

 


 

Logo Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang

(januari 2023)

Het asfalt van het tennispaadsje is gerepareerd. Het is nu weer goed begaanbaar.

Multi Functioneel Centrum
Op 8 december jl. is er weer een informatieavond geweest. Dit was onder leiding van de heer Bart Mossel. Hij is projectleider van de gemeente. Hierbij waren afgevaardigden van de kerk, school, It Geahûs, sportverenigingen, zwembad en dorpsbelangen aanwezig. Tevens nog een tweetal personen van de gemeente, de voorzitter van dorpsbelangen Jistrum en twee personen van de “DOM”. (Dorpen Ontwikkelings Maatschappij).
De voorzitter van DB Jistrum heeft tekst en uitleg gegeven over het tot stand komen en realiseren van hun plannen om gebouwen en verenigingen te verbinden cq te clusteren.
Tevens vertelde hij over de meerwaarde van de DOM. Daar waar het wat schuurde tussen de werking van het gemeentelijke apparaat en de “trochpakke” mentaliteit van Jistrumer MFC- commissie, daar was de DOM a.h.w. het smeermiddel (De Olie Man/Mevrouw) en de verbindende factor tussen de partijen.
Aan het eind van de avond is besloten dat er in eerste instantie een kleine commissie komt die bestaat uit de grootste betrokken partijen. Dit zijn de school, kerk en It Geahûs. Tevens schuift voorlopig Sija van der Maten aan namens dorpsbelangen. Zij gaan, onder leiding van de heer Mossel, de plannen en mogelijkheden onderzoeken en uitwerken, oftewel het starten van de zoektocht naar alle benodigde puzzelstukjes.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Minimagids
De actuele minimagids van de gemeente is er onder het motto: Een extraatje in de portemonnee, helpt rondkomen bij minder inkomen. Hier staat alle informatie in, of u in aanmerking komt voor en het verkrijgen van gemeentelijke toeslagen en landelijke regelingen. Deze minimagids is digitaal te vinden in de “zoeken” functie van gemeente Tytsjerksteradiel. Tevens komt er een papieren gids. Hiervan komen exemplaren te liggen bij Spar Bijlsma, It Geahûs en zijn via de commissie DANZ verkrijgbaar.

Vacatures
Helaas hebben Eelko Herder en Margriet Kinderman, om persoonlijke redenen, hun bestuurlijke functie neergelegd.
Dit houdt in dat het bestuur momenteel bestaat uit vier leden.
Adrie van der Zee, secretaris; Jenno Plantinga, penningmeester overgenomen van Margriet; Sija van der Maten, algemeen bestuurslid; Sjoerdsje de Boer, algemeen bestuurslid.
In het komende voorjaar zit de termijn van Sija en Sjoerdsje erop. Dan blijven er dus twee over!
U begrijpt: wij staan te springen om nieuwe bestuursleden.

Een voorzitter die het overleg een beetje in goede banen leidt,
Minimaal 2 bestuursleden, waarvan één zitting wil nemen in de MFCommissie.

Het zijn geen fulltime functies; we verdelen de taken zoveel als mogelijk onder elkaar, zodat het behapbaar en leuk blijft voor ons allen. De sfeer is in ieder geval goed, dus: schroom niet en kom erbij. Je doet het voor jezelf, je ouders, je kinderen, je omgeving…. Kortom voor de Gariper mienskip. We hebben je nodig!

Het bestuur
Dorpsbelang Garyp

 


 

Logo Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang

(november 2022)

Tennispaadsje
Het Tennispaadsje ligt er door boomwortels slecht bij. We hebben dit gemeld bij de gemeente. Ze hebben ons gemeld dat ze momenteel aan het inventariseren zijn hoe de gemeentelijke wandelpaden, bruggetjes etc. erbij liggen, om zo een beeld te krijgen hoeveel budget nodig is om het noodzakelijke, achterstallige, onderhoud te kunnen uitvoeren.
Ons advies is om het pad, vooral in het donker, te mijden tot het weer veilig begaanbaar is.

MFC
De school maar ook de sporthal voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit biedt kansen om de school en It Geahûs eventueel te clusteren en mogelijk ook de kerk en sportverenigingen hier bij te betrekken. Op 11 mei jl. hebben we als dorpsbelang en bovengenoemde partijen een voorlichting hierover gehad, van de heer Jongedijk van de gemeente, over de mogelijkheden. Hij vertelde hoe ze tewerk zijn gegaan bij de ontwikkeling van de plannen van het MFC in Tytsjerk en Jistrum.
Het was een interessante avond en werd door de aanwezigen als zeer positief ervaren.
Helaas heeft de heer Jongedijk de gemeente verlaten, waardoor er nog geen vervolg op deze voorlichtingsavond heeft plaats gevonden.
Sinds 18 oktober jl. weten we dat zijn vervanger de heer Bart Mossel is.
We hopen op zeer korte termijn van hem te horen en te zien wat hier in Garyp mogelijk en wenselijk is.
We houden u op de hoogte.

FIXI
Wanneer u een melding of klacht heeft over bijvoorbeeld het groen, bestrating, straatverlichting etc. in uw omgeving, dan kunt u dit melden via de website fixi.nl.
U kunt dit uiteraard ook telefonisch via 14-0511 doen.

Dorpsbelang Garyp

 


 

Logo Dorpsbelang

juni 2022

Ledenvergadering
17 mei heeft de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Garyp plaats gevonden. Door de mooie weersomstandigheden was de vergadering niet drukbezocht. Ten tijde van de vergadering zijn de bestuurswisselingen vastgesteld en hebben wij als bestuur de vragen beantwoord. Al met al een “zakelijke” vergadering.

Plenair overleg
18 Mei hebben wij het plenair overleg met B&W en de dorpsbelangen bijgewoond in de raadszaal van het gemeentehuis. De punten die besproken zijn waren onder andere groenvoorzieningen, recreatie en woningbouw.

Groenvoorzieningen: De Gemeente heeft moeten bezuinigen en kan niet overal maaien. Mochten er “probleem” gevallen zijn waar het gras tot de oksels groeit of er kan niet meer gespeeld worden door kinderen dan kan men dit via de FIXI app kenbaar maken.

Woningbouw: Het bevreemdde de Gemeente dat Dorpsbelang niet op de hoogte is van de toekomstplannen van de leegstaande huurwoningen. Zij zullen dit kenbaar maken bij de woningbouwvereniging. Het plaatsingsbeleid is ook ter sprake geweest. De inwoners van andere dorpen geven hetzelfde geluid. Hoe kunnen wij de inwoners in het dorp houden. Nu gaan de Garipers naar de buurtdorpen voor huurwoningen. De buurtdorpen zeggen daarop dat hun inwoners ook niet in de dorpen kunnen blijven daar deze toegewezen woningen krijgen in andere dorpen. Al met al een vreemd beleid waar de dorpen niet blij mee zijn.

Kuierpaed
Het kuierpaed langs het zonnepark is vanaf de zijde van de Easterein niet heel goed aangegeven. Wij zullen informeren over de mogelijkheid voor een betere herkenning. De meeste gebruikers zullen nu via de verhoging via een "steile" afdaling hun pad vervolgen.

Beweegpark
Wij hebben geen ideeën binnen gekregen vanuit het dorp. Wij zullen proberen de mogelijkheden voor een beweegpark op de ooit bedachte locatie weer op te pakken. Wij houden u op hoogte.

Opvang vluchtelingen
Wij hebben samen met It Geahûs op uitnodiging van de diaconie een oriënterend gesprek gehad over de mogelijkheden voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Voor alsnog hebben wij geen geschikte locatie die aan de uitgangspunten voldoet kunnen vinden binnen het dorp. Wij hebben deze info met de Gemeente gedeeld.

Laatste nieuws van Dorpsbelang
Voor mij als voorzitter was dit voor nu het laatste nieuws van Dorpsbelang. Bedankt en veel leesplezier met de volgende Nieuws van Dorpsbelang in de eerstvolgende Rabbelskûte.

Namens bestuur van het Dorpsbelang Garyp
Fokke Lemstra

 

 


 

Logo Dorpsbelang

maart 2022

Ledenvergadering!!!!
Noteert u alvast de ledenvergadering in de agenda. Wij zullen deze houden op 19 april 2022.

Lid worden van Dorpsbelang
De afgelopen periode is ons ter ore gekomen dat er onduidelijkheid is hoe lid te worden van Dorpsbelang. De nieuwe dorpsbewoners krijgen een aanmeldingsformulier dat in de “welkomtas” te vinden is. De dorpsbewoners die deze tas niet hebben gekregen kunnen zich aanmelden via dorpsbelanggaryp@gmail.com.

Kuierpaed
Het kuierpaed langs het zonnepark is vanaf de zijde van de Easterein niet heel goed aangegeven. Wij zullen informeren over de mogelijkheid voor een betere herkenning. De meeste gebruikers zullen nu via de verhoging via een “steile” afdaling hun pad vervolgen.

AED
Even een reminder. In Garyp zijn twee locaties buiten de dokterspraktijk waar een AED is opgehangen.
Het betreft de AED bij It Geahûs en een op de Inialoane 61.

FIXI app
Binnen de Gemeente Tytsjerksteradiel is de FIXI App te gebruiken. Via deze app kunt u diverse meldingen doen in en rondom Garyp. Denk hierbij aan zwerfafval, stoeptegels of defecte straatverlichting.
Ook kunt u natuurlijk Dorpsbelang informeren via dorpsbelanggaryp@gmail.com over deze gebreken of schades.

Beweegpark
Bij een beweegpark staat bewegen, ontmoeten en gezondheid middels toegankelijke beweegtoestellen centraal. Weet u een plek waar dit samengebracht kan worden? Dan kunnen wij bij de Gemeente informeren naar de mogelijkheden. Op de website www.sports2play.nl vindt u meer informatie.

 

Namens bestuur van het Dorpsbelang Garyp
Fokke Lemstra

 


 

Meer artikelen …

© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk