Skip to main content

Nieuws van Dorpsbelang - januari 2015

Fietsendiefstallen
Omdat we nog niet wat precies weten hoe de nieuwe situatie wordt van de bushalte en de fietsenstalling bij de "oude" Gariperhoeke, laten we het hier voorlopig bij de oproep gedaan in de vorige Rabbelskûte om toch vooral aangifte te doen van fietsendiefstallen. En ook om te zorgen dat je fiets goed herkenbaar is.
Voor de fietsenstalling in Sigerswâld hebben we in overleg met Burgemeester en Wethouders een brief gestuurd aan de wegbeheerder = Rijkswaterstaat, met het verzoek hier maatregelen te treffen. Wij zetten hier in op nieuwe staanders, waar de fiets met een kabel- of kettingslot aan kan worden vastgemaakt, en op een betere zichtbaarheid van de stalling. Vanuit de gemeente wordt hier bij hun contacten met Rijkswaterstaat ook op aangedrongen. Ook onze wijkagent Teake Hogendorp wordt hier bij betrokken.

Huurwoningen
Op dit moment hebben we nog niet helder wat precies de behoefte is aan huurwoningen in ons dorp. Op onze oproep om je als woningzoekende te melden bij Dorpsbelang, heeft tot nu toe maar 1 stel gereageerd. Maar we weten van WoonFriesland dat er toch maar liefst 88 woningzoekenden uit Garyp daar staan geregistreerd. Maar of al deze mensen een woning zoeken in Garyp, welk type woning ze zoeken, of ze een woning achterlaten, enz. dat weten we niet. In een gesprek met WoonFriesland zullen we proberen meer duidelijkheid te krijgen.

Wegenonderhoud
Bij de openstelling van de nieuwe rondweg zijn de Easterein, Gravinneloane en Westerein gemeentelijke wegen geworden. Ook de naastliggende fietspaden worden vanaf dat moment door de gemeente onderhouden. Het verbeteren van het fietspad langs de Westerein stond niet in het onderhoudsprogramma 2015 van de gemeente, maar zal wel dit jaar worden aangepakt.

Rondweg Garyp
Na de opening van de nieuwe rondweg is het aanmerkelijk rustiger geworden op de bestaande rondweg (Gravinneloane) en de aansluitende wegen Easterein en Westerein. Toch viel de hoeveelheid verkeer mij persoonlijk nog tegen. Waarschijnlijk komt dat doordat het verkeer van en naar Sumar en Eastermar nog via de oude Gariperhoeke moet en daarom de oude route nog neemt. Als er straks begonnen wordt met de herinrichting van de Gravinneloane zal voor hen de nieuwe rondweg wel aantrekkelijker worden.

Centrale As
Doordat de rondweg nu klaar is liggen de werkzaamheden van de Centrale As voor de meesten van ons nu wat verder van ons bed. Maar dat betekent niet dat dit werk voor ons dorp niet van belang is. Als Dorpsbelang blijven wij dat volgen en als u dat ook wilt doen, kunt u terecht bij het informatiecentrum aan de Stinswei (de trailer komt niet meer) en op www.decentraleas.nl.

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Op 17 december j.l. zijn de plannen in aanwezigheid van wethouder Houkje Rijpstra in It Geahûs gepresenteerd met prachtige plaatjes en zelfs een filmimpressie van een ritje over deze vernieuwde weg. De vragen van de aanwezigen betroffen o.a. de plaats van het bebouwde kombord aan de kant van de Westerein, de mogelijke stankoverlast van de riooloverstort bij de Eendrachtsweg en de bereikbaarheid van de ondernemers op het bedrijventerrein tijdens de uitvoering. Aanwezig waren vooral aanwonenden en ondernemers. Men was eensgezind in de lof voor de plannen van de gemeente. "In opstekker foar Garyp", aldus één van hen.

Gebiedsontwikkeling - kuierpaden
Van de Gebiedsontwik¬kelings¬¬commissie hoorden we dat de grondverwerving voor het kuierpad over de oude Gravinneloane rond is. Het is dus vrijwel zeker dat dit historische pad er weer komt. Dat wordt dus het tweede pad; eerder hoorden we al van de Baaiesreed tussen Koutenburg en de Ielke Boonstraloane. De commissie is nu nog bezig met de paden Mounehoek - Inialoane en Miensker - Westerein. Hier worden enkele alternatieven onderzocht, maar "it keallet der nochal swier". Op de eerste tekeningen stonden ook nog wandelpaden in het gebied tussen de Ielke Boonstraloane en de Westerein, maar die gaan definitief niet door.

Uitbreidingsplan Garyp
Zoals u mogelijk in Actief hebt gelezen, heeft Bouwbedrijf De Haan bouwvergunning aangevraagd en gekregen voor de nieuwbouw van 7 woningen. Deze zullen worden gebouwd in het nieuwe uitbreidingsplan. Volgens informatie van Johan de Haan gaat het om 4 2/1 kapwoningen en 3 starterswoningen. Het project zal in februari officieel in de verkoop worden gebracht. Het betreft ruime eengezinswoningen en een iets kleinere versie voor starters. De woningen worden duurzaam en energiezuinig gebouwd, waarbij ook een grijswatersysteem (opvang van hemelwater) behoort. Men hoopt dit jaar de eerste woningen te kunnen opleveren.
Maar voordat men gaat bouwen moeten er wel woningen zijn verkocht. Als dat het geval is en De Haan geeft bij de gemeente aan te willen bouwen, dan wordt het terrein (1e fase) door de gemeente bouwrijp gemaakt. En misschien al eerder als er eerder vrije kavels door de gemeente zijn verkocht.

Handhaving maximumsnelheid
Bij de gemeente beschikt men over een toestel dat de snelheid meet van de passerende voertuigen en die de gemeten snelheid meteen toont op een bord langs de weg. Misschien heeft u al eens zoiets gezien, bijv. in Oudega. Als de snelheid goed is dan staat er een breed lachend koppie bij (smiley), maar als u te snel rijdt wordt u streng aangekeken. Op veel plaatsen in de gemeente wil men dat toestel graag inzetten, om de automobilisten er van bewust te maken hoe hard ze soms wel rijden. In Garyp staan wij op de lijst van aanvragers voor de Brandsmaloane en de Inialoane, hoek Ielke Boonstraloane.

Maaibeleid
Kortgeleden hebben we hierover gesproken met wethouder Houkje Rijpstra, maar daar zijn nog geen mededelingen over te doen. We moeten dit eerst nog binnen het bestuur afstemmen.

Banken
Het bankje op de hoek Inialoane/Skepersloane is omver gereden door een tot nu toe onbekend gebleven persoon. Hij/zij heeft zich in ieder geval niet bij de gemeente gemeld. Komend voorjaar zal de gemeente hier een nieuw bankje plaatsen. Het bankje aan het einde van de Eendrachtsweg is inmiddels weer door de gemeente gerepareerd.

Incasso contributie
Helaas is bij de inning van de contributie via de bank in de omschrijving opgenomen dat het gaat om de contributie over 2013. Onze excuses daar voor; dat moest natuurlijk zijn 2014.

Ledenvergadering
Noteert u al vast dat onze ledenvergadering zal worden gehouden op maandag 23 maart a.s. in It Geahûs.


Hendrik Raap