Skip to main content

Nieuws van Dorpsbelang - april 2015

Bushalte Sigerswâld
Van de Rijkswaterstaat hebben we bericht ontvangen dat deze halte in een beleidsplan van de provincie als een knooppunt is aangemerkt. Gedeputeerde Staten moeten dus beslissen of er al dan niet geld beschikbaar komt voor een herinrichting van de voorzieningen hier. Zodra deze beslissing is gevallen zullen Rijk, provincie en gemeente gezamenlijk bekijken wat er ge-daan kan worden.

Huurwoningen
In het komend overleg van B&W (20 mei) met alle dorpsbelangen zal er gevraagd worden om voorrang voor de eigen inwoners bij de toewijzing van huurwoningen. Tijdens de leden-vergadering werd ook al geklaagd over een verpaupering van met name de bejaardenwoningen.
Het aantal woningzoekenden uit ons dorp is volgens informatie van WoonFriesland opgelopen tot 95. In het gesprek hierover hebben we echter geen duidelijkheid kunnen krijgen over de vraag of al deze mensen een woning zoeken in Garyp, welk type woning ze zoeken, of ze een woning achterlaten, enz.

Laatste oproep aan woningzoekenden
Bij WoonFriesland krijgen we dus niet de informatie, die we nodig hebben. Op eerdere oproepen aan woningzoekenden om zich te melden bij Dorpsbelang heb-ben maar 2 dorpsgenoten gehoor gegeven. Dat betekent dat we als Dorpsbelang niks aan dit onder-werp kunnen doen, tenzij de woningzoekenden zich alsnog massaal melden. Daarom nog één keer de oproep: bent u woningzoekend en woont u in Garyp, meld u dan aan op dorpsbelangga-ryp@gmail.com of mondeling bij één van de bestuursleden. Ook graag aanmelden als u niet in Garyp een woning zoekt. Wij weten dan dat we u kunnen afstrepen van het totaal van 95.

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Dit werk is inmiddels gegund aan aannemer Haars-ma uit Tjerkwerd, die ook de nieuwe rondweg heeft aangelegd. Op 15 april zal de klankbordgroep (bestaande uit aanwonenden en de bedrijven aan de Eendrachtsweg) met de gemeente en de aan-nemer rond de tafel. De aannemer zal dan zijn planning/aanpak toelichten en aangeven hoe de communicatie met de bewoners tijdens het werk zal plaats vinden. Daarna zal er nog een gesprek plaats vinden met de ondernemers op het bedrijventerrein gezamenlijk.
Zoals u heeft kunnen zien zijn er al voorbereidende maatregelen getroffen door het kappen van een aantal bomen.

Gebiedsontwikkeling - kuierpaden
Op dit front zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Op 22 april a.s. praten we weer met de mensen van de Centrale As en van de Gebiedsontwikkelingscom-missie. Daar komen geen specifieke onderwerpen aan de orde. Het is een kwestie van bijpraten.

Uitbreidingsplan Garyp
Zoals bekend wordt dit pas bouwrijp gemaakt als de eerste percelen ver-kocht zijn. Voor zover bekend zijn er nog geen vrije kavels verkocht. Bouwbedrijf De Haan heeft in-middels al wel enkele serieuze kandidaten voor hun (starters-)woningen. De verkoop van deze wo-ningen is in handen van Wijmenga Makelaars in Burgum. Op 11 april stonden zij met onder andere dit project op het Woonoffensief in het gemeentehuis te Burgum.

Handhaving maximumsnelheid
Het meettoestel van de gemeente heeft al enkele weken op de Lytse Buorren gestaan. Of het effect heeft gehad is natuurlijk moeilijk te meten. In ieder geval heb-ben de automobilisten weer even kunnen ervaren hoe makkelijk je daar te snel rijdt. Zoals altijd heeft dit voordeel ook weer een nadeel. Een enkeling maakte er een spelletje van door juist zo snel moge-lijk voorbij te rijden. Het meettoestel staat nu op de Inialoane, maar - naar ik heb begrepen - niet helemaal, op de plek die de aanwonenden voor ogen stond. Hier zag ik een ander spelletje, een jon-gen die op zijn fiets ruim boven de maximumsnelheid van 30 kmh zat.

Maaibeleid
Hier is over gesproken met de wethouder, met als resultaat dat er wat verschuivingen zijn toegepast. Tijdens de ledenvergadering is dit aan de hand van een kaart uitgelegd aan de aanwe-zige bewoners van Minnema- en Lubwei. Overigens wordt dit punt nog weer op de agenda gezet voor het komende overleg met B&W.

Ledenvergadering
Op 23 maart j.l. hebben we, in ieder geval naar ons eigen idee, een hele goede en ook druk bezochte ledenvergadering gehad. Geen spreker na de pauze, maar het woord was toen aan de leden. Dat heeft een heleboel bruikbare tips en ideeën opgeleverd, waar we verder mee aan de slag kunnen. Een overzicht hier van, van de hand van Trudi Dorreboom, vindt u elders in dit blad .
Voor de communicatie met de leden c.q. het dorp zitten we inmiddels op Facebook.
Veel belangstelling was er ook voor de Timmermantsjoender, die nu de boerderij aan het eind van de Brandsmaloane wil omtoveren tot een 7 tal koopwoningen.

Kroningslinde
Deze boom is vooruitlopend op de veranderingen nabij de Eendrachtsweg door de gemeente verplaatst. Tijdens de ledenvergadering werd gevraagd waarom de boom toen niet naar de plek bij het dorpswapen aan de Greate Buorren is gebracht. Het antwoord op deze vraag hadden we toen niet meteen paraat (is later nog wel aan de vraagster meegedeeld), maar het antwoord is dat meteen al bij de eerste plaatsing van deze plek is afgezien omdat de boom te groot gaat worden.

Culturele Hoofdstad 2018
Eind april is er een avond van de gemeente hier over. Op verschillende plaatsen is men al bezig met het opzetten van een project, o.a. in Earnewâld. Maar ook dichter bij huis wordt hier al over nagedacht. De heer Otter van Bakker, wonend bij de Fonejacht, heeft plannen om op zijn terrein een themapark te maken. Hij heeft daartoe contact gezocht met Dorpsbelang. In de komende tijd hopen we u hier over verder te kunnen informeren.

Hendrik Raap