Skip to main content

WapenGaryp 50(januari 2016)

Nieuws van Dorpsbelang

Kuierpaden
We zijn nog niet veel verder, maar hoe zou het ook in deze tijd van het jaar. De gemeente is nog niet begonnen met de Baaiesreed. Dat zal, zoals het er nu voor staat, februari/maart worden. Over het pad Inialoane-Mounehoek komt waarschijnlijk deze maand meer duidelijkheid, als de grondeigenaren er uit zijn met de kavelruil. En ook het pad Miensker-Westerein is afhankelijk van de uitkomsten van een kavelruil, maar dat zal nog iets langer duren

Huurwoningen
In de vorige Rabbelskûte heb ik al melding gemaakt van onze reactie richting gemeente over dit onderwerp. Inmiddels heeft de gemeente de Nota Sociale Huur vastgesteld (te vinden op de website van de gemeente). Daarin zijn “ambities” vastgelegd, waarvan ik er enkele noem (enkele belangrijke passages heb ik onderstreept weergegeven):

  • Betere informatie over de voorraad en de vraag naar huurwoningen op dorps- en wijkniveau (tot nu toe kon WoonFriesland dat niet leveren; dat hadden wij ook al ontdekt).
  • In alle dorpen waar nu sociaal gehuurd kan worden moet sociale huur bereikbaar blijven.
  • Het aantal sociale huurwoningen moet in ieder geval gelijk blijven of toenemen.
  • Inzetten op innovatieve en/of tijdelijke bouw om snel en goedkoop in te kunnen spelen op veranderende woningbehoeften.
  • Er moeten voldoende woningen beschikbaar zijn om aan de gemeentelijke taakstelling van huisvesting van statushouders te voldoen zonder dat dit ten koste gaat van de overige doelgroepen.
  • De tevredenheid met het onderhoud van huurwoningen zal in vijf jaar moeten stijgen naar ‘ruim voldoende (7)’.

Door een ambtenaar van de gemeente is aangegeven, dat deze ambities per dorp gelden. Dus als WoonFriesland in Garyp een huurwoning verkoopt, zou men daar een andere/nieuwe huurwoning voor terug moeten leveren. Hetzelfde geldt als er statushouders (asielzoekers) in een huurwoning worden geplaatst.

Naar onze mening zijn deze ambities nog te beperkt. Wij willen meer huurwoningen om de eigen jeugd te kunnen huisvesten, wij willen mogelijkheden voor doorstroming naar duurdere huurwoningen en wij willen de mogelijkheid om als dorp huurwoningen over te nemen.
Vooralsnog lijkt deze gemeentelijke nota een papieren tijger: de gemeente kan niks opdragen aan WoonFriesland en WoonFriesland heeft genoeg aan zijn eigen problemen.

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane (tekst aangeleverd door de gemeente)
Een belangrijk stuk van de nieuwe Gravinneloane is zo goed als klaar en het oostelijk deel tussen de Eendrachtsweg en de Easterein is open voor het verkeer. Iedereen die er overheen rijdt voelt dat het klinkerwegdek niet overal vlak is en de aannemer en de gemeente onderzoeken daarom nu of en wat er aan gedaan gaat worden. Los daarvan ziet het geheel er prachtig uit.
Omdat de straat hier een (gangbaar) profiel heeft van 5 meter is op enkele plaatsen een passeerstrook aangebracht voor de bredere voertuigen. De praktijk moet uitwijzen of dit voldoende is. Het stuk Gravinneloane tussen de Eendrachtsweg en de Westerein wordt wat breder uitgevoerd, namelijk 5,5 meter. Dit stuk zal wat drukker zijn en dus ook meer kans op elkaar passerende grotere voertuigen.
De aannemer en de gemeente hebben kort geleden de klankbordgroep geïnformeerd over de planning van het vervolg van de herinrichting en zij hebben tegelijk vanuit het dorp een aantal opmerkingen en suggesties meegekregen. Het is bijv. tijd dat tijdelijke verwijsborden, die niet meer van toepassing zijn, worden verwijderd. Een goed voorbeeld daarvan waren de borden die het verkeer naar bijv. Sumar omleidden over de rondweg toen de kruising bij de Easterein er uit lag. Ook het gedrag van sommige verkeersdeelnemers kwam aan de orde, nl. het met veel te hoge snelheid vanaf de Easterein het dorp in rijden richting Greate Buorren en (opnieuw) het ‘misbruiken’ van het tegelpad bij het kunstwerk. De gemeente wil hier aandacht aan besteden en maatregelen treffen, maar asociaal verkeersgedrag valt helaas moeilijk te voorkomen.
De aannemer zal de komende tijd het werk vervolgen met het afmaken van het pleintje en daarna de aanleg van het voetpad vanaf de Eendrachtsweg richting de Westerein. Zolang kan het verkeer over de Gravinneloane blijven rijden. Daarna wordt in enkele fasen dit stuk van de Gravinneloane opgebroken en opnieuw ingericht. De verwachting is dat bij ‘normaal’ weer het werk ruim voor de bouwvak zal worden opgeleverd. Dit stuk kan veel sneller worden uitgevoerd dan het oostelijk deel, waar veel vertraging optrad, vanwege een forse klus aan ondergrondse werken (nutsleidingen en riolering).
Op het moment dat de aannemer toe is aan de kruising bij de kerk wordt de verkeerssituatie in het dorp weer wat problematischer. Er zal dan gedurende een periode van naar schatting 4 weken meer verkeersdruk komen op de Greate Buorren, ook van zwaar verkeer, dat uit of naar het dorp moet. Dat is onvermijdelijk.
Afgesproken is dat de gemeente en dorpsbelangen zullen letten op een goede voorlichting en communicatie. Vooral de verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen is in die periode een belangrijk punt van aandacht.

Centrale As
Met veel moeite hebben we de projectleiding er van weten te overtuigen dat de omleiding van het verkeer via de nieuwe rondweg niet deugt. Het resultaat is een heel nieuw plan, waar naar mijn idee, niks meer op aan te merken is. Maar nog steeds gooit de navigatieapparatuur (ook wel DomDom genoemd) roet in het eten en belanden er nog veel grote en kleine auto’s in ons dorp. Dit ondanks de geplaatste borden, die aangeven dat men hier niet de navigatieapparatuur moet volgen. Daar valt weinig tegen te doen, helaas.

Wegen
We hebben weer de aandacht van de gemeente gevraagd voor het vele verkeer, dat oneigenlijk gebruik maakt van het Tsjerkepaed. In eerste instantie zal het bord bij de Petrustsjerke aan de juiste kant van de weg moeten worden geplaatst. Maar ook een fysieke afsluiting behoort tot de mogelijkheden. Verder hebben we de gemeente gevraagd om het middelste gedeelte van het Skoallepaadsje te verbreden. Ouders, die hun kind van school halen, en bewoners van de appartementen daar lopen elkaar dan niet in de weg. Ook hebben we gevraagd om het pad te voorzien van straatverlichting. Eerder werd dat steeds afgewezen omdat het pad geen woonfunctie had. Dat argument geldt nu niet meer.

Hondenpoep
Dit probleem is met één stukje in de Rabbelskûte natuurlijk nog niet opgelost. Daarom brengen we nog maar eens onder de aandacht dat je dit niet zomaar kunt achterlaten en zeker niet op de opritten en in de tuinen van anderen.

Hendrik Raap