Skip to main content

(mei 2016)

Nieuws van DorpsbelangWapenGaryp 50

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Het is nu zover dat de Westereinkant van het dorp is gestremd. Zes weken lang moeten we met de auto omrijden richting Wâldwei. Als deze Rabbelskûte bij u in de bus valt zijn de eerste 2 weken daarvan al weer voorbij. En op 24 juni moet alles weer bereikbaar zijn. Daarna moet de aannemer hier en daar nog wat afwerken en wat opruimen, en kan de weg officieel worden geopend.
Zoals het nu staat zal die opening plaats vinden op donderdag 14 juli, de laatste\schooldag voor de leerlingen van de basisschool. Het is de bedoeling dat zij betrokken zullen worden bij de openingsfestiviteiten. Aan de kant van de Easterein speelt nog het snelheidsprobleem. De gemeente heeft toegezegd dat hier op korte termijn een fikse drempel zal worden gemaakt. De dorpsplattegronden, die nu bij De Jefte en voor het huis van Gjalt en Gryt Benedictus staan, zullen worden verplaatst naar de boomeilanden in de Westerein en Easterein. De plattegronden zelf zijn niet meer actueel en zullen in de komende tijd worden vervangen.

Centrale As
Op dit moment komt er al heel veel verkeer over de nieuwe rondweg. En dat zal nog meer worden, doordat het gedeelte van de N356 tussen Sumar en Nijega in de komende maand eerst in één richting en later nog een week lang in beide richtingen zal worden afgesloten. Helaas valt dit voor een groot deel samen met de stremming van de Westerein. We zullen dan dus ook voor de richting Drachten via binnenwegen naar De Wâldwei moeten rijden. Burgum en Sumar blijven bereikbaar via de bestaande route. Het fietsverkeer heeft geen last van de stremmingen. Het gaat om de volgende perioden:
30 mei t/m 24 juni geen verkeer mogelijk van Sumar naar Nijega;
24 juni t/m 1 juli helemaal geen verkeer mogelijk tussen Sumar en Nijega.

De opening van deze weg zal in september/oktober plaats vinden. Rond deze opening vinden uiteenlopende festiviteiten plaats. Van een culturele reis, een iepenloftspul en een handelsroute tot aan een sportevenement. Allemaal bedacht vanuit de mienskip. Op zaterdag 24 september vindt er een groot sportevenement plaats op de Centrale As, waarbij onze nieuwe rondweg tijdelijk zal worden afgesloten (zie www.sportopdeas.nl). De culturele reis, onder de naam van de Passant, heeft ook een stopplaats in Garyp. Samen met een plaatselijke cineast zijn we bezig een film te maken van Garyp toen en nu (www.depassant.frl).

Voetpad Brandsmaloane
Dit pad eindigt nu bij het tennispaadsje. Of dat zo blijft is nog niet bekend. In ieder geval zal, als het uitbreidingsplan bouwrijp wordt gemaakt, de Brandsmaloane ter plaatse worden aangepast. Daarbij zal daar in enigerlei vorm ook een voetpad worden gemaakt.

Woningbouw
We kunnen Johan Timmermans feliciteren met al weer een geslaagd project, de ombouw van de Douma’s pleats tot appartementencomplex. Samen met Geert Benedictus heeft hij gezorgd voor een flinke uitbreiding van ons woningbestand. We zullen het voorlopig ook van de ondernemers moeten hebben, want in het uitbreidingsplan zijn nog geen activiteiten te bespeuren. En ook WoonFriesland gaat hier voorlopig nog niet bouwen. De nieuwe Woningwet vereist allereerst een uitgebreid onderzoek naar de woningbehoefte, waarbij maar liefst 20 jaar vooruit moet worden gekeken. Dit onderzoek zal plaatsvinden in de 2e helft van dit jaar.

Bezoek Burgemeester en Wethouders
Afgelopen dinsdag 24 mei is het college hier op bezoek geweest. Op het moment dat ik dit schrijf moet het bezoek nog plaats vinden. We zullen het college ontvangen in het nieuwe kantoor van het Bureau Benedictus. Geert zal dan iets vertellen over het bedrijf en een rondleiding verzorgen. Vervolgens gaat het bestuur met het college om de tafel. Een belangrijk gespreksonderwerp is dan ook weer de woningbouw. Maar ook willen we van het college  weten wat It Geahûs nu allemaal wel of niet mag doen om het hoofd boven water te houden.

Baaiesreed
Deze is nagenoeg klaar, alleen is men de aansluiting op de Ielke Boonstraloane vergeten te maken. Er moet nog gras worden gezaaid, zodat het pad nog even niet gebruikt kan worden. Voor alle duidelijkheid, het blijft een onverhard, dus landelijk pad.

Terrein bij It Geahûs
De peuterspeelzaal is hier vertrokken en het terrein kan dus voor wat anders worden gebruikt. Wie heeft er een goed idee? Reageer op Facebook of op dorpsbelanggaryp@gmail.com.

Hendrik Raap

(mei 2016)