Skip to main content

(mei 2017)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Ledenvergadering 27 maart
Op 27 maart jongstleden hebben wij de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Garyp weer gehouden.
De belangstellenden waren ten opzicht van vorig jaar in iets minder getale gekomen, maar desondanks hebben wij veel info kunnen afgeven en mogen ontvangen. Zo is er gesproken over de “dielde romtes” in Garyp waarbij aan de hand van getoonde voorbeelden uitleg werd gegeven over het gebruik van deze verkeerspleinen. Uit de ronde tafel gesprekken hebben wij door de reacties op de stellingen weer stof ter behandeling. Bedankt voor jullie komst en inbreng. Het concept verslag van de vergadering is te vinden op de internetsite van Garyp.

Kansen in kernen
Voor Garyp is de realisatie van de nieuwe Gravinneloane en de twee toegangspleinen na vele wijzigingen toch een mooi eindresultaat geworden. Voor de twee toegangswegen naar Garyp zijn wij nog volop in gesprek met de gemeente om de overgang van “racebaan” naar stapvoetsrijden aan te pakken.

Gebiedsontwikkeling – Kuierpaden
Onlangs stond er een bericht in de krant dat de provincie enkele kuierpaden in het gebied van de Centrale As had geschrapt. O.a. paden bij de Iestwei in Garyp. Een weg met die naam kennen we niet in Garyp, maar we hebben het toch maar even nagevraagd. En het blijkt inderdaad niet in Garyp te zijn. Al de kuierpaadplannen waar we nog mee bezig waren, staan nog helemaal overeind. Wel moet worden gezegd dat het maken van een verbindingspad tussen de Mounehoek en de Westerein steeds meer op losse schroeven komt te staan.

Panhuyspoel
Dit is de zandwinput van Oosterhof Holman, tussen Sigerswâld en Earnewarre. In onze dorpsvisie staat daar over: ‘’Raamplan Landinrichting Alde Feanen als uitgangspunt nemen voor recreatieve ontwikkeling aan de westzijde van Garyp, waarbij water, natuur, landschap en recreatie zich optimaal kunnen ontwikkelen tot een Nationaal Park, zoals hierboven beschreven.
In dit kader tevens aanleg fietsroute vanaf Sigerswâld langs oostzijde Panhuyspoel naar Feantersdyk en Nonnepaed. Aanleg wandelroute rondom Panhuyspoel in combinatie met trimbaan en trimtoestellen. Dorpsbelang moet optimaal worden betrokken bij de invulling van de recreatieve ontwikkeling Panhuyspoel en bij het ontwikkelen van de verschillende modules van het Raamplan, die in de invloedsfeer van het dorp Garyp liggen.’’
Inmiddels is er al een ‘’eindplan’’ gemaakt, zonder dat Dorpsbelang daarbij op enigerlei wijze bij is betrokken. Wij hebben daarover inmiddels een pittig gesprek gevoerd met de gemeente, maar de beslissing hier over ligt bij de Gebiedscommissie Herinrichting Alde Feanen. Ook daar gaan we nog mee in gesprek. Volledigheidshalve moeten we nog wel even melden, dat men in Sigerswâld niet een fietspad wil, maar een voetpad. In het plan is ook een zwemgelegenheid opgenomen (aan de kant van de Feantersdyk), maar daaraan lijkt ons voor Garyp geen behoefte te bestaan. In de dorpsvisie wordt daar ook niet over gesproken.

Busverbinding Wâldwei
Twee jaar geleden is er in de Rabbelskûte nieuws dat er weer een opstapperhalte voor Garyp is. Hoe vaak deze verbinding gebruikt is in de afgelopen twee jaar is ons niet bekend, maar dat de busverbinding van Drachten naar Leeuwarden (via de Wâldwei) wel door veel Garipers, Earnewâldsters en andere omliggende dorpen wordt gebruikt is na een oproep van een jonge dorpsbewoner wel duidelijk. Door de wijzigingen in de dienstregeling wordt er sinds eind vorig jaar niet meer voldoende gestopt bij de bushaltes bij de tunnel, met als gevolg veel te volle bussen die op de aangegeven tijden daardoor ook niet stoppen. Na vele gesprekken met de vervoerder en de provincie is er mede door de vele reacties (lees klachten) bij Dorpsbelang voor de spitsuren een oplossing gevonden.

Hendrik Raap / Fokke Lemstra

(mei 2017)