Skip to main content

(april 2018)

Vereniging voor Dorpsbelangen Garyp

WapenGaryp 50

Verslag Ledenvergadering 26 maart 2018

Aanwezig:
Leden:
Ans Tamminga; Hendrik Raap; Willemke Pebesma; Jan Pebesma; Baukje Idema; Margreet Wymenga; Johan Timmermans; Jellie Bijlsma, OVG; Frans Roelofs; Gjalt Faber; Gerard van der Meer; Geert Stelwagen; Jaap Bosma; Sjoerd Hoekstra; Gerrit Jan de Haan; Richt Sterk, Doarpswurk; Lieuwe Kingma; Jannie de Haan; Sytse Kloosterman; Adry van der Zee; Bareld Kootstra; Trudy Dorreboom-Rosenboom; Geert Benedictus; Willem de Boer; Joop Hellings; Magdalena Benedictus; Lieuwe Elzinga; Hendrik Visser; Hayke Haanstra; Harry F. Otter van Bakker, Bobaud.

Gasten: Willem Bil, Gemeente Tytsjerksteradiel; Hiltje Boonstra, Seniorenteam; Sofie Kleinhuis, PvdA. Vertegenwoordigers van de andere politieke partijen waren ook uitgenodigd. Dorpsbelang heeft geen afmeldingen ontvangen.

Bestuur Dorpsbelang: Fokke Lemstra (waarnemend voorzitter), Jacob Miedema (financiën), Sija van der Maten, Sjoerdsje de Boer, Rients Turkstra, Marie-Christine Sprengers (verslag).

Agenda

1 Opening en welkom gasten
Fokke Lemstra, waarnemend voorzitter, opent op 20.00 uur de vergadering en geeft een speciaal welkom voor de genodigden.

2 Mededelingen
i. Er is vanavond een aanpassing van het financieel verslag. Deze ligt op de tafels.
ii. De presentatie van Willem Bil beperkt zich tot de Tiny Houses, omdat de gemeentelijke woonvisie nog niet is vastgesteld.
iii. Uit de zaal volgt een vraag over de samenstelling van het bestuur. Fokke is waarnemend voorzitter; de functie van voorzitter is vacant.

3 Vaststellen verslag ledenvergadering 27 maart 2017
i. Het verslag wordt vastgesteld.

4 Vaststellen Jaarverslag 2017
i. Naar aanleiding van pag. 11 van genoemd verslag is er een vraag over de slecht begaanbare stoepen Greatte Buorren. Deze zijn nog steeds niet hersteld. Het verzoek ligt bij de gemeente, maar de uitvoering gaat heel langzaam.
ii. Het jaarverslag 2017 wordt vastgesteld

5 Financiën
i. Jacob Miedema (financiën) licht het financieel verslag 2017 toe. Hij heeft t.o.v. de gepubliceerde versie een nieuw overzicht gemaakt, waarin ook de reservering voor het zwerfvuil 2018 is opgenomen is. Dit overzicht ligt ter tafel.
ii. Zwerfvuil; dit is een belangrijke post. Op dit moment is er één vereniging – het zwembad - die de taak als zwerfvuilruimer heeft opgepakt en is uitbetaald. Het bestuur voert nog gesprekken met andere verenigingen.
iii. De Vereniging Dorpsbelang Garyp heeft in 2017 602 betalende leden. Er is een aantal leden dat in genoemd jaar nog niet betaald heeft. De niet-geinde incasso’s worden verdeeld over de bestuursleden; zij gaan er nog achteraan. Het bestuur gaat hier nog achteraan. In de afgelopen maanden heeft de heer Geert Stelwagen 25 nieuwe leden aangedragen voor 2018.
iv. Er is reservering nodig van geld voor onderhoud of vernieuwing AED en bijvoorbeeld voor de wegwijzerborden bij de invalswegen. Verder willen we ook wat ruimte hebben om een onverwachte actie eventueel te kunnen steunen.
v. De kascommissie - bij monde van Jaap Bosma - keurt ten overstaan van de leden het financieel verslag 2017 goed.
vi. De leden van de vereniging verwelkomen een nieuw lid van de kascommissie 2018: Richt Sterk.

6 Bestuursverkiezing
i. Aftredend en bedankt met een bloemetje: Rients Turkstra, Marie-Christine Sprengers (secretariaat) en Fokke Lemstra (waarnemend voorzitter). Fokke Lemstra is bereid de vacature van voorzitter voorlopig waar te nemen.
ii. Djohy Groenveld is in 2017 eerder gestopt als bestuurslid wegens verhuizing. Deze positie als bestuurslid is nog vacant
iii. Aantredend en met applaus gewaardeerd zijn Klaas Bosma en Adry van der Zee.
iv. Er zijn nu nog twee vacatures, waarvan één voorzitter en één lid. De rol van de nieuwe secretaris zal door de bestuursleden onderling afgesproken worden.
v. Aanmeldingen voor deelname in het bestuur zijn van harte welkom!

7 Ingelaste informatie van Harry Otter van Bakker
i. Voor de realisatie van een toeristisch aantrekkelijk park bij de Fonejacht-brug, met wandelpaden, kunst en een gerenoveerd botenhuis is in 2017 de Stichting Bobaud opgericht. De bestuursleden van de Culturele hoofdstad hebben aanvankelijk veel geld toegezegd, maar uiteindelijk is er slechts 15.500 euro uitgekeerd. Dit is ingezet voor een projectleider die een projectplan heeft gemaakt. Op dit moment is Sichting Bobaud in gesprek met de gemeentelijke wethouder over dat projectplan. Voorlopig is een openbare publiek-openstelling niet mogelijk, want het park is nog niet veilig genoeg. Harry Otter van Bakker wil het park tegen een kleine vergoeding al wel openstellen voor groepen, bijvoorbeeld voor verenigingen of schoolklassen.

8 Rondvraag
i. Hoe zit het met de verwachting van groei of krimp in de gemeente, gezien het plan van De Warren met 300 woningen (afgesproken uit de centrale As gelden). Wat betekent dit voor de dorpen? Antwoord: De woonvisie van de gemeente moet nog vastgesteld worden nadat de gemeenteraad gevormd is.
ii. Voor ouderen is er een onveilige situatie op veel plaatsten in het dorp De hele Greatte Buorren en de stoep bij de glasbakken zijn daar voorbeelden van. Antwoord: Er ligt al een verzoek bij de gemeente.
iii. Kan het bankje tegenover de Unicum flat opgeknapt worden, bij het monument? Antwoord: Dorpsbelang zal de situatie bekijken.
iv. Kuierpaden/Panhûspoel. Er zijn al jarenlang plannen, maar niet alle plannen kunnen worden uitgevoerd. Hendrik Raap licht dit punt toe. Er is inmiddels een eindplan gekomen voor Panhûspoel.
v. Wat zijn de plannen voor Easterein en Westerein, inclusief de oude bomen? Antwoord: Hoe het precies wordt bij de carpoolplek bij de Westerein is nog niet helder. Wel is bekend dat beide wegen optisch versmald worden tot 60 km en de middenstreep er uit gaat. Ook worden verkeersremmende verhogingen aangebracht. Als het gaat om bijvoorbeeld een oplossing voor de huidige stoplichten en de oude bomen is er nog geen nadere informatie. Rijkswaterstaat en de gemeente zijn er bij betrokken. Uit de zaal wordt gemeld dat het fietspad aan de Easterein moet worden meegenomen in de plannen. Zodra het bestuur informatie krijgt, kunnen we vertegenwoordigers van de aanwonenden er bij betrekken (Jan Pebesma en Bareld Kootstra).
vi. De stoep bij de Gravinneloane is beschadigd; kan die hersteld worden? Antwoord: Het bestuur zal de situatie bekijken.
vii. Wat kunnen we doen tegen de hondenpoep? Zie bijvoorbeeld de situatie aan de Ds. Minnemawei en het Skoallepaadsje. Antwoord: Het bestuur meldt voortdurend de noodzaak voor het opruimen van poep in de Rabbelskûte. De mensen aanspreken op verantwoordelijk gedrag is voorlopig het allerbeste. Dorpsbelang heeft het probleem ook bij de gemeente genoemd. Die attendeert op de volgende manier: Werk mee aan handhaving door melding te maken bij de politie.
viii. Het fietspad bij de Fonejacht-brug verdient een opknapbeurt. Antwoord: Hier zijn al besprekingen over met de provincie.

9 Evaluatie Dorpsvisie 2006 (en aanvulling 2009)
Fokke Lemstra neemt de leden mee in de evaluatie van de oude Dorpsvisie. Het is de bedoeling een nieuwe dorpsvisie op de stellen in het najaar 2018. Besproken zijn de volgende punten:
• De plannen voor de clustering zijn veranderd; er zijn wel nieuwe initiatieven gekomen en uitgevoerd. Zo is de Fabriek gerenoveerd en is de energiecoöperatie opgericht die een zonnepark heeft gerealiseerd.
• Huisvesting: Dit punt is nog actueler geworden. Hoe kunnen we op de langere termijn het wonen in Garyp mogelijk maken?
•Jeugd. Er zijn diverse initiatieven geweest om voldoende vrijwilligers te krijgen, maar zonder resultaat. Hiermee is het plan om een soos te starten niet gerealiseerd.
• Aandacht voor OVG; een voorbeeld daarvan zijn de ondergrondse afvalbakken die gekomen zijn.
• Recreatie: Er zijn nog diverse plannen voor de kuierpaden in uitvoering. Hendrik Raap heeft hierover contact met de gemeente. Het zijn lange processen om de mogelijkheden te verkennen en eventuele alternatieve ideeën te vormen.
• Verkeerszaken. Het fietspad aan de Westerein is vernieuwd.

Reacties uit de zaal:
• Straks hebben we dan wel een Dorpsvisie, maar daarin is ook een groenvisie belangrijk. Er is immers noodzaak voor meer groen voor insecten en bijen, voor weidevogels en het kunnen blijven verbouwen van gewassen.
• Het is mooi om een dorpsvisie samen met werkgroepen en de gemeente op te stellen. Doarpswurk kan hierbij ondersteunen (Richt Sterk). Het bestuur zal met haar een afspraak maken.

10 Presentatie Willem Bil, Gemeente Tytsjerksteradiel

Woonvisie gemeente, vast te stellen in 2018
Een woonvisie wordt tegenwoordig gemaakt op basis van onderzoek naar de behoefte aan woningen. Op dit moment zien we al langer de trend dat er minder kinderen geboren worden. Aan de andere kant neemt het aantal mensen dat individueel woonruimte zoekt toe. Mensen trouwen later en scheiden gemakkelijker. Bovendien komen er op dit moment nog steeds ouderen bij, zonder dat dat leidt tot meer overlijdens. Echter, dat zal over enige jaren wel gebeuren. Dat betekent dat we op termijn met een overschot van woningen kunnen komen te zitten en dat wil niemand.

Hoe noordelijker we in Friesland komen, hoe complexer deze problematiek is. Oudere woningen raken gedateerd en zijn minder in trek, zoals straten met rijtjeswoningen. Opvallend is ook dat mensen graag zuidelijker willen gaan wonen. De politiek in Tytsjerksteradiel moet binnenkort keuzes maken. Zo ligt er sinds 2008 het plan van De Warren van 300 nieuwe woningen in Burgum. Dat is afgesproken met de provincie tijdens de onderhandelingen over de Centrale As. De nieuwe coalitie zal een besluit moeten nemen over de uiteindelijke omvang van het aantal te bouwen woningen. Zo is er sprake van een mogelijk geschikter aantal van maximaal 150 woningen, mede gerelateerd aan de plannen van bijvoorbeeld Leeuwarden. Het is verder belangrijk om in de toekomst de leefbaarheid in de regio inderdaad breder te zien, ook in termen van noodzakelijke biodiversiteit.

Tiny Houses
Het eerste straatje met vijf Tiny Houses van de gemeente is gerealiseerd in Hurdegaryp. Bij de opening waren maar liefst 40 gemeenten uit het Noorden des lands aanwezig. Willem schetst de geschatte woonbehoefte in de gemeente en noemt het soort initiatieven zoals die van Timmerman Tsjoender die daaraan tegemoet komen. De gemeente waardeert dat zeer.
Zo is dat ook gegaan met het initiatief van de Tiny Houses. Bij het Energieloket zijn min of meer alle bouwloketten uit de gemeente bij elkaar gekomen om de burger te kunnen informeren en te ondersteunen bij nieuwe initiatieven. Aanvankelijk leek het dat er geen kleine woningen gebouwd konden worden, gezien het bouwbesluit, de regels voor nutsvoorzieningen en de financiering. Maar waar een wil is, is ook een weg: via omwegen en handelen naar de geest van de wet lukte het toch! De gemeente had vooral een coördinerende rol: de initiatiefnemers, de bank en de notaris en uiteindelijk ook de kopers/bewoners werden effectief aan elkaar gekoppeld.

Vraag één was: Is er wel belangstelling voor Tiny Houses? Wie wil er wonen, waar komen de huisjes en wat vindt de buurt van zo’n plan? Wie wordt eigenaar van die huizen? Er is vervolgens een projectleider gekomen en een verenging van eigenaren. Het past in de krimp-gedachte van de gemeente dat de huizen voor een jonge, nieuwe doelgroep is, die zich niet zo maar wil vastleggen, wil leven met een lage, ecologische footprint en weinig lasten wil hebben.

De gemeente heeft de eis gesteld dat de huisjes in het dorp moeten staan, om recreatiegebruik te voorkomen. De verenging van eigenaren beslist wie er wel en niet kan komen wonen. De huisjes bevatten zonnepanelen en hebben geen gas. Verder zijn de huisjes gemakkelijk af te breken en te verplaatsen, wat ook past in een krimpregio.

Opvallend is dat er uiteindelijke bewoners uit het hele land zijn gekomen op één na. Het project van Aake de Vor en Gerard Dijkstra is samen met de coördinerende rol van de gemeente een voorbeeld voor de rest van Nederland. Kosten nu: 100.000 euro v.o.n.

11 Sluiting
Fokke Lemstra bedankt Willem Bil en de leden van de Vereniging van Dorpsbelangen Garyp en sluit de vergadering om 22.15 uur.


Financiën

     
Balans  € 42.735,00  € 43.100,00  
       
Spaar vrij rekening  € 13.942,88  € 16.205,34  
Lopende rekening  € 152,13  € 59,43  
Kas  € 403,00  € 603,00  
       
totaal  € 14.498,01  € 16.867,77  
        +/- 
Âlde âldjierscommissie  € 1.658,94  € 1.258,94  € (400,00)
Reservering AED   € 2.000,00  € 2.250,00  € 250,00
Reservering zwerfvuil  € 2.544,00  € 4.846,52  € 2.302,52
Dorpsbelang  € 8.295,07  € 8.512,31  € 217,24
   € 14.498,01  € 16.867,77  
   Begroting   Werkelijk   Begroting 
   € 2.017,00  € 2.017,00  € 2.018,00
Inkomsten      
Contributie   € 2.900,00  € 2.784,50  € 2.800,00
Inspraakverordening  € 900,00  € 970,75  € 900,00
Rente  € 30,00  € 20,46  € 10,00
Bijdrage  AED cursus  € 80,00  € 120,00  € 80,00
Bijdrage gemeente zwerfafval  € 1.400,00  € 2.842,00  € -  
Inkomsten totaal  € 5.310,00  € 6.737,71  € 3.790,00
       
Uitgaven      
Dorpskrant Rabbelskûte  € 760,00  € 760,00  € 760,00
Sint Nicolaasintocht  € 400,00  € 356,00  € 425,00
Ald Garyp site  € 100,00  € 50,00  € 50,00
Bijdrage verl. ``it Sintrum ``  € 75,00  € 321,84  € 50,00
AED, onderhoud, cursus  € 450,00  € 348,60  € 400,00
AED, reservering  € 250,00  € 250,00  € 250,00
Zwerfvuil  € 1.400,00  € 539,48  € 1.400,00
Zwerfvuil, reservering  € -    € 2.302,52  € -  
Dorpswapen / tuintje  € 30,00  € 15,05  € 30,00
Kamer van Koophandel  € 15,00  € 15,00  € 15,00
Postzegels en enveloppen  € 20,00  € -    € 20,00
Doarpswurkbijdrage   € 50,00  € 50,00  € 50,00
Drukwerk, folders en kwitanties  € 180,00  € 98,01  € 180,00
Diverse jubilea enz.  € 170,00  € 185,57  € 180,00
Bankkosten  € 210,00  € 225,26  € 230,00
Website Dorpsbelang  € 150,00  € 150,00  € 150,00
Bestuursuitje  € 150,00  € -    € 100,00
Bestuurskosten  € 800,00  € 853,14  € 800,00
Onvoorzien   € 100,00  € -    € 100,00
Gift Duofiets  € -    € 400,00  € -  
Uitgaven totaal  € 5.310,00  € 6.920,47  € 5.190,00
       
Resultaat  € -    € (182,76)  € (1.400,00)
Resultaat minus gift Duofiets    € 217,24