Skip to main content

(september 2018)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Burendag 22 september 2018
De burendag van 22 september jl. stond in het teken van duurzaamheid. Een zestal adressen hebben hun woningen opengesteld voor onze dorpsgenoten. Zij deelden hun ervaringen met belangstellenden over isolatie-maatregelen, aardgasloos en elektrische verwarming en veel meer zaken. We kunnen terugzien op
een geslaagde dag en een ieder heeft heel wat ideeën opgedaan.

it Enerzjyhûs”
Enerzjy Koöperaasje Garyp heeft besloten, gezien alle activiteiten, een eigen kantoor in te richten. Het pand aan de Greate Buorren 13 b (voormalig Rabobankkantoor) wordt het nieuwe middelpunt van de duurzaamheidsactiviteiten in ons dorp. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft toegezegd met ingang van 2019 het gemeentelijke energieloket hier te vestigen. Een ‘opstekker’ voor ons dorp en weer een gebouw dat in gebruik wordt genomen. Wij hopen u, met onze   toekomstige activiteiten, hier te begroeten en te ontmoeten.
Wij hebben bij de ondernemers in Garyp een oproep geplaatst voor meubilair/inventaris voor ons kantoor. Het bestuur van de voetbalvereniging heeft geheel belangeloos een bestuurstafel met stoelen beschikbaar gesteld. Ziet er nog keurig uit en op deze wijze kunnen we ook de kringloop sluiten en circulair/duurzaam bezig zijn. De SPAR heeft een groot aantal DE kopjes
gegeven. Hartelijk dank allen daarvoor! Op dit moment zijn we nog op zoek naar stapelbare stoelen en een aantal tafels; heeft u wat staan of tips: graag!

Fûns (sosjale) Duorsumens Garyp
In 2018 zijn drie duurzame projecten beloond met een bijdrage uit dit fonds met een totaalbedrag van 4.000 Euro. Ook voor dit jaar konden voor eind augustus weer nieuwe aanvragen worden ingediend. Tot op heden zijn er geen aanvragen voor plannen ingediend. De commissie heeft daarom besloten de indientermijn voor 2018 te verlengen tot eind december van dit jaar. Laat deze kans niet voorbijgaan. Het geld ligt “op de plank” dus maak er gebruik van! Voorwaarden en aanvraagformulier staan vermeld op onze website: www.ekgaryp.nl

Algemene ledenvergadering 15 oktober 2018
Noteert u alvast deze datum in uw agenda. Zowel leden als niet-leden zijn
welkom. Er staat weer een tal van onderwerpen op de agenda. Onder andere:
- bestuursverkiezing, voordracht Richt Sterk;
- financiële verantwoording jaarcijfers 2017 EKGaryp;
- financieel inzicht reilen en zeilen zonnepark over 2015-2017;
- voortgang plannen zoals wind-energieopslag/buurkracht/ pilot aardgasvrije wijken/ klant- en ledenwerving;
- eigen kantoor “it Enerzjyhûs”.
Binnenkort kunt u een uitnodiging tegemoet zien.

Sinnepark “de Griene Greide”
Dankzij het zonnige weer van de afgelopen tijd heeft het Zonnepark bij het uitkomen van deze editie bijna evenveel stroom geproduceerd als geheel 2017. Dus we mogen heel tevreden zijn hoe het zich allemaal ontwikkelt.

Buurkracht
Het buurtteam van Buurkracht is druk bezig een programma voor de komende tijd op te stellen. De eerste actie was de burendag op 22 september jl. Ook krijgt EKGaryp/Buurkracht in overleg met de gemeente Tytsjerksteradiel de beschikking over 10 zogenaamde EPA’s (Energie Prestatie Advies). We hebben 10 adressen uitgekozen waar deze onderzoeken zullen worden uitgevoerd en worden voorzien van advies. Met het vragen en aanwijzen van deze adressen hebben we gepoogd een dwarsdoorsnede van woningtypen, geografische spreiding, ouderdom etc. te maken. Het betreft een onderzoek en advies over energiebesparende maatregelen tot aan een energie neutrale woning. De uitkomsten van deze 10 onderzoeken en adviezen zullen worden gebruikt als input voor een dorpsbrede vergadering van Buurkracht/EKG op maandag 12 november a.s. om 19:30 uur in It Geahûs. Naast dit onderwerp zullen veel zaken op het gebied van duurzaamheid aan de orde komen. Noteert u deze datum alvast. Het wordt zeer interessant voor u.

Het bestuur