Logo-Dorpsbelang


Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

Uitnodiging tot het bijwonen van de ledenvergadering op maandag 17 mei 2022 in dorpshuis It Geahûs
Aanvang: 20.00 uur -  Inloop met koffie vanaf 19.45 uur

Iedereen, ook niet-leden, van harte welkom

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen ledenvergaderingen van 8 april 2019
 4. Jaarverslag 2022
 5. Financiën
  1. verantwoording over het jaar 2020/2021
  2. verslag kascommissie (Benoeming nieuw lid_
  3. begroting 2022
 6. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar: Jacob Miedema en Fokke Lemstra
  Voor deze vacatures worden voorgesteld:
    -  Margriet Kinderman, Skeanpaed
    -  Jenno Plantinga, Greate Buorren
  Namen van tegenkandidaten kunnen tot 16 mei 2022 worden ingediend bij de secretaris of via dorpsbelanggaryp@gmail.com
 7. Rondvraag

  P A U Z E

 8. Presentaties: krijgt nog nadere invulling
 9. Sluiting

Bijlagen (te downloaden Word en Excel bestanden):
Jaarverslag Dorpsbelang 2019
Verslag Ledenvergadering 8 april 2019
Financieel Overzicht 2020-2021
Financieel Overzicht 2021-2022

OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemers die gevestigd- of zakelijk actief zijn in Garyp.

Meer informatie:

 • Kinderwoud
 
 • Uitvaartzorg Bijlsma
 
 • De Friese Wouden
 
 • Banner plek vrij
 
 • CBS De Wrâldpoarte
 • Spar Bijlsma
 • Bouwbedrijf Wagenaar
 • Spoelstra
 • Kobus
 
 • Rinskje's Haarsalon
 • Dien Zaak
 • It Geahus
 • Kinderopvang Garyp
 • Kor de Boer
 • SchildersbedrijfvdMeulen
 
 • De Beuk
 • Bakkerij Van der Zee
 • AI Motors
 • Koopmans Timmerwerken
 • It Wurk
 • AldertdeBoer
 • bureaubenedictus
 • KraanverhuurSjoerdHoekstra
 
 • Bouwbedrijf Wagenaar
 • Spoelstra
 • Kobus
 • Spar Bijlsma
 • Elverdink
 • DeTsjoender
 • Loes Bontekoe
 • BioBalance7
 
 • BouwbedrijfDeHaan
 • KaashandelVanDerWal
 • De Wolkom
  Klik HIER om een agenda-item in te sturen
 

AGENDA 2022

Mei  
..
..
Juni  
15 juni
75 jaar VenVChr. Korfbalver. VenV: bekerfinale om 19:00 uur 

KIJK HIER VOOR HET PROGRAMMA
17 juni Chr. Korfbalver. VenV: feestmiddag en -avond
18 juni Chr. Korfbalver. VenV: pjuktoernooi
Juli  
1 juli Gymnastiekver. VenV: tweejaarlijkse uitvoering in It Geahûs vanaf 17:00 uur
21-23 juli Hynstedagen 2022
Augustus  
   
September  
8 t/m 11 sept NOVG: dorpsfeest
Oktober  
7 t/m 9 okt Chr. Muziekver. Looft den Heer: 125- jarig jubileumweekend
8 oktober Gymnastiekver. VenV: tweejaarlijkse uitvoering in It Geahûs vanaf 17:00 uur
8 oktober Chr. Muziekver. Looft den Heer: jubileumconcert in de Andreastsjerke
9 oktober Chr. Muziekver. Looft den Heer: jubileumkerkdienst begeleiden in de Andreastsjerke
November  
   
December  
   

Collecterooster

 • 17-04 t/m 23-04 Nationaal Fonds Kinderhulp
 • 15-05 t/m 21-05 Longfonds

LooftDenHeer logo
Chr. Muziekvereniging “Looft den Heer” Garyp

1897 - 2022 

Op 7 oktober 1897 werd onze muziekvereniging “Looft den Heer” opgericht.
Dat betekent dat er in oktober 2022 een uniek 125 jarig jubileum is te vieren waar we op passende wijze aandacht aan willen geven.
De eerste plannen zijn ondertussen gemaakt en de festiviteiten staan gepland voor het weekend van 8 en 9 oktober 2022.

Zie ook: www.aldgaryp.nl


Fûgelwacht Garyp

Dorpsbewoners kunnen meldingen  doen over (bijzondere) vogelsoorten bij de  Fûgelwacht Garyp e.o. via mail naar fugelwachtgaryp. Zo mogelijk ook foto’s mee sturen.
Ook voor andere zaken m.b.t. (weide)vogels is het bestuur via dit e-mailadres bereikbaar. Voor telefonische informatie verwijzen wij naar voorzitter Rinus de Vries, tel. 0511 – 521655 of secretaris Gjalt Faber, 0511 – 521918.

Âlde foto's fan Garyp

Yn 2015 is de website www.aldgaryp.nl de loft yn gongen. Op de website sille stadich oan mear en mear moaie âlde foto’s en films fan Garyp komme te stean.

Video oude dorpsfilms

Website: www.aldgaryp.nl


Huisartsenpraktijk

Vakantie/vrije dagen
Huisartsenpraktijk Garijp is vanwege vakantie gesloten van:
7 t/m 28 augustus 2022 vanwege de zomervakantie.Het zwembad gaat weer open

Zwembad juni 2017Zoals het er nu naar uitziet zal vanaf zaterdag 30 april a.s. het zwembad “it Baeijersplak” onder voorbehoud haar deuren weer openen. Ook dit jaar verwachten we natuurlijk zoveel mogelijk bezoekers, dus geef je op voor 22 april a.s. voor een jaarabonnement via het aanmeldingsformulier. Ook de ochtend zwemmers kunnen vanaf deze datum weer los.

De verkoop van de abonnementen gaat net als voorgaande jaren via de school (verstuurd via Parro).  De inschrijfformulieren zijn via deze link te downloaden en liggen gedurende de voorverkoopperiode formulieren ook bij Spar Bijlsma.

De aanmeldingsformulieren kunnen ingeleverd worden bij de Spar of via de mail worden gestuurd naar zwembadgarijp@gmail.com.

Maak voor 22 april a.s. het abonnementsgeld over naar rekeningnummer NL83RABO0320964868 van Ver. Recreatieve voorzieningen Garijp, o.v.v. abonnement, achternaam en adres.  Vervolgens kunt u vanaf zaterdag 30 april uw lidmaatschapspassen afhalen bij het zwembad.

Lees verder voor extra informatie en prijzen =>>


(Bron: Rabbelskûte, maart 2022)

De Zonnepont is weer in de vaartZonnepont logo

Vanaf vrijdag 1 april vaart onze Zonnepont weer tussen Garyp en Suwâld.
De eerste vaart start om 10 uur en in de middag (15:00 uur) wordt dit gebeuren door het Shantykoor “de Pypkesjongers” van Suwâld met muziek en zang omgeven.
Misschien voor u een leuk idee om te komen kijken. Deze dag is voor Garipers - op vertoon van deze tekst - de overzet gratis.
U bent dan van harte welkom!

Het komt dikwijls voor dat Garipers zich laten overzetten en na het nuttigen van een kop koffie of iets anders weer met de pont teruggaan. Als u dat bij de eerste overtocht even meldt bij de schipper hoeft u de terugreis niet te betalen.
Het afgelopen halfjaar is het bestuur druk in de weer geweest om met de zonnepont en de kiosk weer goed voor de dag te komen. Naast dat er in de keuken grote vernieuwingen zijn doorgevoerd hebben de oude parasols plaatsgemaakt voor nieuwe en is er aan de Gariper kant een nieuwe picknickbank geplaatst. Een mooi plekje om, ook al maakt u geen gebruik van de pont, even van de natuur, het uitzicht en de rust te genieten.

Wist u dat u bij de schipper ook meerdaagse overzetkaarten kunt kopen? Als u dikwijls gebruik maakt van de pont kan dat voordelig voor u zijn. Een persoonsgebonden seizoenkaart kost € 30,00 en dan kunt u samen met uw partner zo vaak als u wilt gebruik maken van de pont.

Daarnaast is er een knipkaart te koop voor € 10,00. Met deze kaart kunt u en/of uw partner 12 keer overgezet worden. Zo bespaart u al snel € 2,00.

Er is weer plaats voor schippers! We zijn trots op onze grote groep vrijwilligers (ong. 60) die in de kiosk bedienen of als schipper onze gasten overzetten. Het is logisch dat we af en toe afscheid moeten nemen van een vrijwilliger, vandaar dat we nu op zoek zijn naar een schipper M/V. Voor alle vrijwilligers geldt dat ze per dienst 4 uur ingezet worden (10-14 of 14-18) en u kunt zelf inplannen op welke data u dat het beste uitkomt. Regelgeving brengt met zich mee dat een vaarbewijs verplicht wordt. Als u dat nog niet bezit, neemt het bestuur van de Zonnepont de helft van de cursuskosten voor haar rekening. Jaarlijks komen er vele gasten – ook uit buitenland – die zich graag willen laten overzetten. U hoort vele verhalen en alle gasten hebben een goed humeur. Want als de pet niet goed staat dan gaan mensen niet fietsen. Lijkt het u wat? Neem dan even contact op met onze voorzitter Jan van der Wal uit Burgum. Hij licht u graag verder in. Zijn nummer is 06-12238522.

 


© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk