• wandelaars 29 mei t/m 2 juni
    Avondwandelvierdaagse

EKG Garyp
OpenDag Page 1]


Gebroeders Hoekstra Plantsoen
famhoekstra


Kijk ook eens op de site van Ald Garyp.
Westerein 23 37ea8d7c17944d959909eceb0ee23dda


Garyp in actie voor een duo-fiets
duofiets


Bushalte Garyp onderdeel politieke discussie

De bushalte Garyp aan de Wâldwei wordt sinds de nieuwe dienstregeling van Arriva in december 2016 slechts marginaal bediend. Dat betekent in de praktijk dat deze in de spits niet meer vijf keer, maar slechts twee keer per uur stopt.
Het is inmiddels iedere Gariper bekend dat scholier Wolter van der Maten een petitie opzette om de bus vaker te laten stoppen. Na ampel beraad heeft Arriva besloten dat er een zogenaamde versterkingsbus zou komen in de spits. Deze stopt eigenlijk alleen in Garyp als er nog zitplekken vrij zijn in die bus; anders rijdt deze bus gewoon door. Het lijkt er op dat de buspassagiers uit Garyp e.o. aan de willekeur van een commercieel bedrijf in de OV-sector zijn onderworpen.
Behalve de inwoners van Garyp zit inmiddels de politiek ook niet stil. De
busbediening in Garyp slaat nergens op en is verre van professioneel. Het
college van B&W Tytsjerksteradiel wil dat Arriva de dienstregeling Garyp en
omstreken nogmaals gaat bekijken en heeft daarover een brief gestuurd aan de provincie Fryslân, als opdrachtgever van Arriva. Deze brief wordt op 9 mei in de Provinciale Staten behandeld. De PvdA-fractie in de Staten zal dan ook vragen stellen aan GS, over deze Gariper kwestie. De Gedeputeerde Staten van Fryslân, o.a. belast met de dagelijkse uitvoering van het openbaar vervoer, 'moat no mei it wetter foar de dokter komme'. Het moet tenslotte ook niet 'maller' worden!

Gjalt Faber

(bron: dorpskrant De Rabbelskûte, mei 2017)Komt de bus te laat? Zit de bus te vol? Rijdt de bus voorbij?

Meld het bij Dorpsbelang Garyp en Dorpsbelang Earnewâld

Of plaats een bericht op Facebook


bg vert800px tabel

Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

Nieuws van Dorpsbelang
(mei 2017)

Ledenvergadering 27 maart
Op 27 maart jongstleden hebben wij de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Garyp weer gehouden.
De belangstellenden waren ten opzicht van vorig jaar in iets minder getale gekomen, maar desondanks hebben wij veel info kunnen afgeven en mogen ontvangen. Zo is er gesproken over de “dielde romtes” in Garyp waarbij aan de hand van getoonde voorbeelden uitleg werd gegeven over het gebruik van deze verkeerspleinen. Uit de ronde tafel gesprekken hebben wij door de reacties op de stellingen weer stof ter behandeling. Bedankt voor jullie komst en inbreng. Het concept verslag van de vergadering is te vinden op de internetsite van Garyp.

Kansen in kernen
Voor Garyp is de realisatie van de nieuwe Gravinneloane en de twee toegangspleinen na vele wijzigingen toch een mooi eindresultaat geworden. Voor de twee toegangswegen naar Garyp zijn wij nog volop in gesprek met de gemeente om de overgang van “racebaan” naar stapvoetsrijden aan te pakken.

Gebiedsontwikkeling – Kuierpaden
Onlangs stond er een bericht in de krant dat de provincie enkele kuierpaden in het gebied van de Centrale As had geschrapt. O.a. paden bij de Iestwei in Garyp. Een weg met die naam kennen we niet in Garyp, maar we hebben het toch maar even nagevraagd. En het blijkt inderdaad niet in Garyp te zijn. Al de kuierpaadplannen waar we nog mee bezig waren, staan nog helemaal overeind. Wel moet worden gezegd dat het maken van een verbindingspad tussen de Mounehoek en de Westerein steeds meer op losse schroeven komt te staan.

Panhuyspoel
Dit is de zandwinput van Oosterhof Holman, tussen Sigerswâld en Earnewarre. In onze dorpsvisie staat daar over: ‘’Raamplan Landinrichting Alde Feanen als uitgangspunt nemen voor recreatieve ontwikkeling aan de westzijde van Garyp, waarbij water, natuur, landschap en recreatie zich optimaal kunnen ontwikkelen tot een Nationaal Park, zoals hierboven beschreven.
In dit kader tevens aanleg fietsroute vanaf Sigerswâld langs oostzijde Panhuyspoel naar Feantersdyk en Nonnepaed. Aanleg wandelroute rondom Panhuyspoel in combinatie met trimbaan en trimtoestellen. Dorpsbelang moet optimaal worden betrokken bij de invulling van de recreatieve ontwikkeling Panhuyspoel en bij het ontwikkelen van de verschillende modules van het Raamplan, die in de invloedsfeer van het dorp Garyp liggen.’’

Lees verder >>

Busverbinding Wâldwei
Twee jaar geleden is er in de Rabbelskûte nieuws dat er weer een opstapperhalte voor Garyp is. Hoe vaak deze verbinding gebruikt is in de afgelopen twee jaar is ons niet bekend, maar dat de busverbinding van Drachten naar Leeuwarden (via de Wâldwei) wel door veel Garipers, Earnewâldsters en andere omliggende dorpen wordt gebruikt is na een oproep van een jonge dorpsbewoner wel duidelijk.

Lees verder >>


Agenda 2017

Opgaveformulier voor de Agenda

 


 

(Bron: Rabbelskûte, mei 2017)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

EKGarypOfficiële opening zonnepark op 12 mei 2017
Tijdens het uitkomen van deze editie van de Rabbelskûte is het groot feest aan de Easterein in Garyp. Na een lange periode van voorbereiding en bouw vindt vandaag,
vrijdag 12 mei, de officiële opening plaats van het zonnepark de “Griene Greide” door de commissaris van de Koning in Fryslân de heer Arno Brok. Hij heeft de naam
van het zonnepark onthuld onder grote publieke belangstelling.
Er zijn veel genodigden afgekomen op deze voor ons belangrijke ceremonie.
Een heel mooie afsluiting van een hectische maar waardevolle periode. Het is een heel mooi zonnepark geworden die inmiddels vanaf 1 februari al ruim 1 miljoen kWh’s heeft geproduceerd.

Open dag vrijdagmiddag op 12 mei 2017 aan de Easterein 1
Het bestuur van de Enerzjy Koöperaasje Garyp wil de inwoners van Garyp en Sumar de gelegenheid geven het zonnepark aan de Easterein 1 te bezichtigen.
U kunt dan de immense omvang zelf met eigen ogen zien. U bent welkom vanaf 17:00 tot 20:00 uur. Het bestuur wil u graag alles laten zien en rondleiden.

Gariper stroom
Nu wij daadwerkelijk de eerste stroom hebben geproduceerd willen wij in samenwerking met Coöperatie Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) de Gariper stroom gaan verkopen aan de leden van onze koöperaasje. Voor u een unieke kans om gegarandeerd stroom geproduceerd op de “Griene Greide” in uw huis te krijgen. Deze garantie (*GvO) wordt afgegeven door CertiQ, een instituut welke door de overheid is ingesteld om zogenaamde Garanties van Oorsprong af te geven over de in Garyp geproduceerde groene stroom!
Binnenkort gaan wij alle dorpsgenoten benaderen om in eigen dorp geproduceerde stroom af te gaan nemen. Ook de bedrijven in ons dorp worden door ons benaderd. Voor hen een kans om zich het meest (donker) groene MKB-dorp van Nederland te gaan noemen.

Algemene ledenvergadering 20 maart 2017
Op 20 maart j.l. hebben ruim 20 leden van onze koöperaasje de Algemene vergadering bijgewoond. Tijdens de vergadering is er een hele mooi film vertoond over het ontstaan van het zonnepark aan de Easterein. Deze film is gemaakt in opdracht van het EKG-bestuur door onze dorpsgenoot Alexander
Kooistra.
Ook zijn door de leden de uitgangspunten van het Fûns (sosjale) duorsumens Garyp vastgesteld. In het najaar hoort u daar meer over. Wij zullen dan ook aangeven hoe (sociale) duorsume projecten door u kunnen worden aangemeld om voor een bijdrage uit dit fonds in aanmerking te komen.

Gariper(s) fan it jier
Het was voor alle bestuursleden een complete verrassing toen op de nieuwjaarsreceptie in It Geahûs het gehele bestuur van de Enerzjy Koöperaasje Garyp in het zonnetje werd gezet toen zij de prestigieuze prijs van Gariper fan it jier mochten ontvangen. Wij willen de lezers van de Rabbelskûte hier heel hartelijk voor dankzeggen.

Het bestuur EK Garyp

Garijp krijgt een “Gebroeders Hoekstra Plantsoen”

Afgelopen weken is er in de pers en op de radio een discussie gevoerd over de al dan niet vernoemen van het Ajax stadion naar Johan Cruijf. In dit kader merkte oud-voorzitter Riemer van de Velde van SC Heerenveen op dat er te weinig aandacht wordt besteed aan bijzondere mensen in onze samenleving. Hierop inhakend besloot het bestuur van buurtvereniging Westerein uit Garijp, dat het tijd werd enkele bijzondere buurtbewoners maar eens in het zonnetje te zetten, namelijk de gebroeders Hoekstra. Dit kon dan mooi gecombineerd worden met het opnieuw ingerichte kruispunt Westerein-Lytse Buorren-Gravinneloane, waarvoor de buurtvereniging al langer een naam zocht.
Buurtbewoners zagen de gebroeders jarenlang regelmatig met een koe aan een touw, of met het paard voor de wagen, de kunstmeststrooier er achter en het veulen ernaast over de -toen nog drukke- Westerein gaan. Ze werden steevast gevolgd door een hele reeks auto’s, die niet durfden in te halen. Jouke woonde op de boerderij verderop en Jappie en Berend aan het begin van de Westerein. In het huishouden hadden Jappie en Berend de zaken goed verdeeld. Berend: ‘’Jappie is meer van het ôfwaskjen en stofsûgjen, ik mear fan it bakken en braden. Wy hâlde beide wol echt fan blommen!’’
De gebroeders stonden in de buurt bekend om hun opmerkelijke uitspraken, hun sociale opstelling en uit het bijzondere feit, dat ze nog altijd zonder trekker werkten. Ze boerden traditioneel en hadden het niet voorzien op de moderne overheid. Jouke: “Wist du werom ze fan die dikke peallen foar het gerechtgebou in Ljouwert ha? Der hinge ze de leste boeren oan op!” De broers hadden veel land in de buurt van de Suameerder Rendac liggen. Jouke: “Us kei bin san sûn as fisken, mar as der ris ien weirekket binne se moai wêr’t se wêse moatte no?” Jouke en Tjitske waren geen mensen voor vakantie. Ze woonden immers midden in de natuur. “We binne ien kear nei Sporthuis Centrum west: “gûlend hinne en sjongende wer werom!”.
Op zaterdagavond van de 6e mei werd als feestelijk hoogtepunt van een gezellige buurt barbecue het nieuwe naambord bij het plantsoen onthuld: Het ‘’Gebroeders Hoekstra plantsoen’’.
Huidige bewoners: “We zullen de beelden en verhalen van vroeger missen op de nu veel stillere Westerein.”

westerein buurtverv.l.n.r.: Jouke’s echtgenote Tjitske, Berend en Jappie Hoekstra onthullen de nieuwe naamfamhoekstraBuurtvereniging Westerein


GARYP IN ACTIE VOOR EEN DUO-FIETS

duofiets

Op 27 maart 2017 werd de elektrische duofiets in gebruik genomen, tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Garyp. Samen met een van de vrijwilligers heeft Foppe Dupon de duofiets feestelijk geïntroduceerd.
De mensen die graag mee willen fietsen, kunnen zich rechtstreeks melden bij
Lieuwe en Boukje Elzinga, of ‘s morgens bij Siep en Jellie. Het is ook mogelijk
dit te doen via Sibrecht Dijkstra, assistente van dokter Veldhuizen, of bij
Fysiotherapie Smith. Ook mensen die eens met heit of mem willen fietsen
kunnen zich melden.
Wanneer de fiets in het weekend op zondag gewenst is, kan dat geregeld
worden.
Mensen die als duopassagier mee fietsen, gaan op eigen risico mee, de
vrijwilliger kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor eventuele ongemakken.
Petra Algra is de coördinator van de vrijwilligers.


 

Klik HIER om een agenda-item in te sturen

 

 AGENDA 2017

Mei  
20 mei giestekmei(G) iest ek mei? In samenwerking met vluchtelingen uit het A.Z.C. uit Burgum een gezamenlijke maaltijd in It Geahûs.
Iedereen is vanaf 16 uur welkom in It Geahûs! Om plusminus 18.00 uur wordt het eten opgediend.
Om het voor iedereen mogelijk te maken zijn de kosten zo laag mogelijk gehouden. Voor een volwassene 10 euro en kinderen tot 12 jaar 5 euro.
Opgeven is noodzakelijk en dit kan bij: Spar Bijlsma, Eelke Hoekstra, tel 521975, e.hoekstra@hetnet.nl en Minie vd Voorde, tel. 521693, w.voorde@chello.nl .
Opgave kan tot uiterlijk 15 mei, want vol=vol!!
29 mei t/m 2 juni GymVV logoChr. Gymnastiek Vereniging VenV
Avondwandelvierdaagse
Voorverkoop: maandag 15 mei van 19.00-20.00 uur in de hal van It Geahûs en donderdag 18 mei in de hal bij de gymzaal.
Let op de flyer (formulier) die huis aan huis bezorgd wordt.
Juni  
29 mei t/m 2 juni GymVV logoChr. Gymnastiek Vereniging VenV
Avondwandelvierdaagse
Voorverkoop: maandag 15 mei van 19.00-20.00 uur in de hal van It Geahûs en donderdag 18 mei in de hal bij de gymzaal.
Let op de flyer (formulier) die huis aan huis bezorgd wordt.
11 juni Chr. Muziekvereniging Looft den Heer: Begeleiding Openluchtdienst 11:00 uur
14 juni
actie geldChr. Muziekvereniging Looft den Heer: WC- en keukenpapier actie
Juli  
1 juli
GymVV logoChr. Gymnastiekevr. V&V Garyp - Uitvoering in de Westermar te Burgum.
16 juli Chr. Muziekvereniging Looft den Heer: Kerkdienst begeleiden in Petrustsjerke en aansluitend een concert van ongeveer 20
minuten
22 juli vakantie2Zomervakantie Noord
22 jul 2017 t/m 3 sep 2017
Week 30 t/m 35   (regio Midden start 8 juli en regio Zuid start 15 juli)
Bouwvak Noord - 7 t/m 25 aug 2017 - Week 32 t/m 34
Augustus  
   
September  
16 september Activiteitencommissie It Geahûs: Rock & Roll Feest 
23 september Activiteitencommissie It Geahûs: Burendag
Oktober  
21 oktober vakantie2 Herfstvakantie Noord
21 okt 2017 t/m 29 okt 2017
Week 43   (regio Midden en Zuid een week eerder)
November  
   
December  
23 december vakantie2 Kerstvakantie
23 dec 2017 t/m 7 jan 2018
Week 52 t/m 1
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 20e jaargang nr.4 van 12 mei 2017 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 14 juli 2017.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 7 juli 2017 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2017

14-05 t/m 20-05 Prins Bernhard Cultuurfonds
28-05 t/m 03-06 Epilepsiefonds
11-06 t/m 17-06 Maag Lever Darm Stichting
18-06 t/m 24-06 Nederlandse Rode Kruis
25-06 t/m 01-07 Natuurmonumenten