Benefietkerstconcert “De Waarmte fan Desimber” voor Gods Golden Acre!
ProjectSkoolbus


5,5 miljoen euro subsidie voor aardgasvrij Garyp.
Garyp kan aan de slag om het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden.
aardgasvrij


Kijk ook eens op de site van Ald Garyp
Westerein 23 37ea8d7c17944d959909eceb0ee23dda


 

Dorpsfeest 2018
De foto's

Foto's van Reinder Herder

 

Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

Nieuws van Dorpsbelang   (sept. 2018)

Burendag 22 september 2018
De burendag van 22 september jl. stond in het teken van duurzaamheid. Een zestal adressen hebben hun woningen opengesteld voor onze dorpsgenoten. Zij deelden hun ervaringen met belangstellenden over isolatie-maatregelen, aardgasloos en elektrische verwarming en veel meer zaken. We kunnen terugzien op
een geslaagde dag en een ieder heeft heel wat ideeën opgedaan.

it Enerzjyhûs”
Enerzjy Koöperaasje Garyp heeft besloten, gezien alle activiteiten, een eigen kantoor in te richten. Het pand aan de Greate Buorren 13 b (voormalig Rabobankkantoor) wordt het nieuwe middelpunt van de duurzaamheidsactiviteiten in ons dorp. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft toegezegd met ingang van 2019 het gemeentelijke energieloket hier te vestigen. Een ‘opstekker’ voor ons dorp en weer een gebouw dat in gebruik wordt genomen. Wij hopen u, met onze   toekomstige activiteiten, hier te begroeten en te ontmoeten....
Lees meer ->

Fûns (sosjale) Duorsumens Garyp
In 2018 zijn drie duurzame projecten beloond met een bijdrage uit dit fonds met een totaalbedrag van 4.000 Euro. Ook voor dit jaar konden voor eind augustus weer nieuwe aanvragen worden ingediend. Tot op heden zijn er geen aanvragen voor plannen ingediend. De commissie heeft daarom besloten de indientermijn voor 2018 te verlengen tot eind december van dit jaar. Laat deze kans niet voorbijgaan. Het geld ligt “op de plank” dus maak er gebruik van! Voorwaarden en aanvraagformulier staan vermeld op onze website: www.ekgaryp.nl

Algemene ledenvergadering 15 oktober 2018
Noteert u alvast deze datum in uw agenda. Zowel leden als niet-leden zijn
welkom. Er staat weer een tal van onderwerpen op de agenda. Onder andere:
- bestuursverkiezing, voordracht Richt Sterk;
- financiële verantwoording jaarcijfers 2017 EKGaryp;
- financieel inzicht reilen en zeilen zonnepark over 2015-2017;
- voortgang plannen zoals wind-energieopslag/buurkracht/ pilot aardgasvrije wijken/ klant- en ledenwerving;
- eigen kantoor “it Enerzjyhûs”.
Binnenkort kunt u een uitnodiging tegemoet zien.


Lees meer ->5,5 miljoen euro subsidie voor aardgasvrij Garyp

GARYP - Garyp kan aan de slag om het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden. De gemeente Tytsjerksteradiel krijgt hiervoor een bijdrage van 5,5 miljoen euro uit het rijksprogramma proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken. Voor de zomer heeft de gemeente in nauwe samenwerking met Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG), vereniging van Dorpsbelangen Garyp en de Ondernemersvereniging Garyp een plan bij het rijk ingediend.

Wethouder Andries Bouwman is blij met dit bericht: "Garyp kan een voorbeeld worden voor andere dorpen in onze gemeente, Fryslân en ver daarbuiten. Niet alleen omdat we nu een versnelling kunnen maken in de energietransitie, maar vooral vanwege de actieve betrokkenheid van de inwoners bij dit plan." De gemeente Tytsjerksteradiel streeft ernaar in 2040 energieneutraal te zijn. In het nieuwe coalitieakkoord 'Duorsum oparbeidzje' zet het college fors in op de energietransitie.

Garyp is met haar 1900 inwoners, 600 woningen en een gedreven gemeenschap al geruime tijd bezig met het ontplooien van duurzame initiatieven. Dorpsbewoners hebben een energiecoöperatie (de EKG) opgericht en op de voormalige stortlocatie is een zonnepark met 27.000 zonnepanelen gerealiseerd. Vertegenwoordigers van dorpsbelangen en de EKG zijn blij met de erkenning van het rijk om deze gezamenlijke aanpak voor hun dorp op te starten: "Het is een zonnige dag voor Garyp. Vandaag bereikte de meter van het zonnepark al de verwachte jaaropbrengst van 6 miljoen kWh en krijgen we groen licht van het rijk om onze ambities verder tot uitvoer te brengen. Garyp kan het eerste zelfvoorzienende dorp worden", aldus Gjalt Benedictus van de EKG.

Van aardgas naar elektriciteit
Uit onderzoek blijkt dat het technisch mogelijk is om het dorp Garyp aardgasvrij te maken. Het all electric maken van de woningen en gebouwen lijkt de meest haalbare optie. Met de opgewekte stroom afkomstig van het eigen zonnepark ‘De Griene Greide’, kunnen zij voldoende groene stroom leveren aan alle woningen. Naast het opwekken van energie wordt in Garyp ingezet op het besparen van energie, het isoleren van woningen en het begeleiden van bewoners in de energietransitie vanuit It Enerzjyhûs in het dorp. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de opbrengsten beschikbaar komen voor de gemeenschap.

Binnenkort worden inwoners uit het dorp geïnformeerd over de vervolgstappen en de mogelijkheden voor de inwoners, bijvoorbeeld gratis energiescans en advies om zonder aardgas te wonen.


 

Meiinoar us doarp better meitsje? Dat jout enerzjy!

Beste buurtgenoot,

Energie besparen is goed voor onze portemonnee, voor het milieu, voor de toekomst van onze planeet en dus voor onze kinderen. Dat willen we allemaal en toch komt het er vaak niet van. Als we er met het hele dorp de schouders onder zetten, dan lukt het wel.
In Garyp willen wij, Gosse Koopmans, Tjerk Buma, Charlie Kock, Eelke Hoekstra en Gjalt Benedictus, daar onze bijdrage aan leveren als buurkracht-buurtteam.

Duorsume buorlju op 22 september
Op 22 september is het nationale burendag. Wij willen die dag graag inzetten om eens te buurten.
In ons dorp hebben we een aantal buren bereid gevonden om hun huis deze dag van 10.00 tot 12.00 uur open te stellen. Zij delen hun verduurzaming graag met je. Heb jij belangstelling kom dan naar "it enerzjyhus" (het voormalig Rabobankkantoor). Om 9.30 uur starten we met de koffie en de bekendmaking van de diverse locaties. Kom op tijd, want per locatie zijn er een beperkt aantal bezoekers mogelijk.

Buurtbijeenkomst op maandag 12 november 19.30 uur in It Geahus
Reserveer deze datum alvast in je agenda. We organiseren een buurtbijeenkomst die volledig in het teken staat van energie besparen en verduurzamen van je woning. Een aantal woningen uit Garyp hebben een energiescan gehad. De resultaten uit deze energiescans gaan we presenteren en we zullen mogelijkheden bespreken wat er te doen staat om goed de toekomst in te kunnen. Oak zal er deze avond een aanbod zijn gericht op isolatie en zonneenergie, speciaal voor aile inwoners van Garyp. Meer informatie volgt eind oktober.

Enthousiast?
Meld je dan aan op buurkracht.nl/garyp. Daar lees je meer over onze acties.
Wij zoeken nog versterking (m/V) voor ons buurtteam voor o.a. bezorging en enthousiasmeren van onze beweging. Heb je verder nog vragen, opmerkingen of ideeën, spreek ons aan of mail ons gerust via info@ekgaryp.nl
We zijn benieuwd waar jij mee aan de slag wilt.
Foar no in moaie nei-simmer en sjogge we jim op 22 septimber yn "it enerzjyhus"? It startpunt fan ús duorsume burendag!

Mei energieke groetnis,
Eelke Hoekstra, Tjerk Buma, Gosse Koopmans, Gjalt Benedictus en Charlie Kock

buurkracht      EKGaryp


 

Klik HIER om een agenda-item in te sturen

 

 AGENDA 2018

November  
9 nov ItGeahus smBingo -  Activiteitencommissie It Geahûs

(De volgende bingo's zijn: elke 2e vrijdag van de maand t/m vrijdag 12 april 2019)
10 nov ItGeahus smDuo Bauke en Campbell. Dit duo speelt hilarische sketches en zelf geschreven Friese en stadsfriese liedjes. Ze weten u te boeien van het begin tot het eind. Na hun optreden is er weer een buffet. Aanvang 15:00 uur.

Activiteitencommissie It Geahûs
ma 12 november Buurtbijeenkomst om 19.30 uur in It Geahus.
Organisatie: Buurkracht en EKGaryp
wo 14 nov C.P.B. Garyp - Jikke en Sake Postma uit Burgum vertellen over hun vrijwilligerswerk bij de kerkdiensten in de gevangenis
17 nov ItGeahus smMuziek van toen. Met DJ Auke. Voor iedereen die van gezelligheid en van muziek houdt. Muziek uit de jaren 60, 70, 80 etc.

Activiteitencommissie It Geahûs
   
December  
14 dec ItGeahus smBingo -  Activiteitencommissie It Geahûs

(De volgende bingo's zijn: elke 2e vrijdag van de maand t/m vrijdag 12 april 2019)
wo 19 dec C.P.B. Garyp - Broodmaaltijd met kerstliturgie
za 22 dec ProjectSkoolbusBenefietkerstconcert “De Waarmte fan Desimber” voor Gods Golden Acre!
Hoe laat: 20:00 uur
Waar: Andreastsjerke (Greate Buorren 21, Garyp)
Entree: €5,00
Voorverkoop: Spar Bijlsma en Elzinga Diervoeders, Garyp
Meer info ->
   
 

AGENDA 2019

Januari  
do 3 jan C.P.B. Garyp - Koffiemorgen met nieuwjaarswensen. Aanvang: 9.30 uur
za 5 jan ItGeahus smNieuwjaarsborrel met ús eigen Gariper volkszanger Hille V.

Activiteitencommissie It Geahûs
wo 16 jan C.P.B. Garyp - Wiebe Biesma uit Heerenveen vertelt over zijn reis op de motor door Vietnam
26 januari 45e Solistenconcours van de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel in It Geahûs. 
26 januari 13e Federatiefestival van de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel in It Geahûs.
Februari  
2 februari ItGeahus smU2 tribute band. Organisatie Buorman & Buorman

Activiteitencommissie It Geahûs
wo 13 febr C.P.B. Garyp - Feestelijke jaarvergadering
Maart  
wo 20 maart C.P.B. Garyp - Bert Pronk deelt met ons zijn ervaringen in de meldkamer van 112
April  
wo 10 april C.P.B. Garyp - We laten ons deze avond verrassen
Mei  
do 16 mei C.P.B. Garyp - jaarlijkse uitstapje
   
   
   
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 22e jaargang nr.1 van 28 septemberi 2018 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 14 december 2018.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 7 december 2018 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2018

24-09 t/m 29-09 Handicap.nl
30-09 t/m 06-10 Dierenbescherming
07-10 t/m 13-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
28-10 t/m 03-11 Diabetes Fonds Nederland
04-11 t/m 10-11 Alzheimer Nederland
11-11 t/m 17-11 NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)
18-11 t/m 24-11 Nationaal MS Fonds
25-11 t/m 01-12 Leger des Heils