Skip to main content

Nieuws van zwembad 'It Baeijersplak' - mei 2015

Begjin maaie is it slagge it swimbad wer te iepenjen.

Ûnderwilens is der ek it nedige bard:
- deksel op de besinkbak is plaatst
- sûnt juny foarsjogge 51 sinnepanelen ús fan elektriciteit
- pjutterbadjes binne plaatst
- bestrjitting rûnom de pjutterbadjes is lein
- fervje fan nije en besteande doarren  

Wat der noch oerbliuwt  is:
- plaatsen fan in buffertank
- lizzen fan keunstgêrs
- ferplaatsen fan de omheining  
- útbreidzjen en ynrjochting fan de boartersgreide

Dakbedekking

Peuterbadjes Gereed

Peuterbadjes In Aanbouw

Tegelwerkzaamheden 1

Tegelwerkzaamheden 2

Zonnepanelen 51 Stuks